Izmjene Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

Rijeka

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. studenog 2022. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno fizičkih osoba (građana) koji se bave iznajmljivanjem, a time su i obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak po krevetu na području grada Rijeke, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. listopada 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice roditelji djece rane i predškolske dobi te dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. srpnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice udruge, umjetničke organizacije i druge organizacije civilnog društva koje provode kulturne programe, projekte i aktivnosti. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Izmjena Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Stipendisti Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. lipnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima od važnosti je za sve ljude koji žive u gradu Rijeci, a od posebnog interesa je za pristupnike Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima (učenike srednjih škola i studente) te članove njihovih kućanstava. Opširnije…

Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2022. godinu

Vatrogasci

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 26. svibnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…