Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (88/2015), ukida se obveza donošenja Plana normativnih aktivnosti.

Plan normativne aktivnosti Grada Rijeke u 2015. godini

1) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM
1.     Prijedlog odluke o postavljanju reklamnih i oglasnih predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke
2.     Prijedlog akcijskog plana upravljanja bukom okoliša

2) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV
1.     Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja javnog otpada
2.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
3.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
4.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
5.     Prijedlog odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenićka Draga i Matulji
6.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke
7.     Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
8.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila
9.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila
10.     Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
11.     Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2016. godinu
12.     Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

3) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM
1.     Prijedlog odluke o raspolaganju imovinom
2.     Prijedlog odluke o najmu stanova
3.     Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke za 2015. godinu

4) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
1.     Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini
2.     Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka
3.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
4.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
5.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
6.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke
7.     Prijedlog javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015/2016. godinu

5) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje

6) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU
1.     Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu
2.     Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

7) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU
1.     Prijedlog odluke o gospodarenju sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke
2.     Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
3.     Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016. godinu

8) ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU
1.     Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području grada Rijeke
2.     Prijedlog izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
3.     Prijedlog pravilnika o zaštiti na radu
4.     Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu u upravnim tijelima Grada Rijeke

9) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE
1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu
2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu
3. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

10) URED GRADA
1.     Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke
2.     Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2016. godinu
3.     Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci za 2016. godinu

 

Plan normativne aktivnosti Grada Rijeke za razdoblje listopad – prosinac 2014. godine

1) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

 1. Prijedlog pravilnika o postavljanju predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke

2) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

 1. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
 4. Prijedlog odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina  Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga i Matulji
 5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 6. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2015. godinu
 7. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 8. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini

3) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

4) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

 1. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu
 2. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

5) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

 1. Prijedlog odluke o gospodarenju sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke
 2. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu
 3. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu

6) ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

 1. Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području grada Rijeke
 2. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2014.-2019. godine

7) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE

 1. Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke
 2. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu

8) URED GRADA

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke
 2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2015. godinu
 3. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci za 2015. godinu

9) ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu

Plan normativne aktivnosti Grada Rijeke za razdoblje veljača – srpanj 2014. godine

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o građevinskom zemljištu
 2. Prijedlog pravilnika o postavljanju predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora,
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu,
 4. Prijedlog odluke o grobljima,
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke,
 6. Prijedlog odluke o visini naknade za parkiranje,
 7. Prijedlog odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata,
 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila,
 9. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Odjel gradske uprave za poduzetništvo

 1. Prijedlog općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke
 2. Prijedlog odluke o kriterijima i uvjetima korištenja usluga poduzetničkih inkubatora


Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

 1. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini
 2. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednji škola i studenata
 4. Prijedlog odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

 1. Prijedlog strategije sporta Grada Rijeke
 2. Prijedlog odluke o gospodarenju sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

 1. Prijedlog odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave
 2. Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području grada Rijeke
 3. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2014.-2019. godine

Ured Grada

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke
 2. Prijedlog izmjena Statuta Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

 1. Prijedlog odluke o raspolaganju imovinom
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova
 4. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke za 2014. godinu

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.