Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

NAZIV AKTA OČEKIVANO VRIJEME SAVJETOVANJA I DONOŠENJA (kvartal) NOSITELJ IZRADE I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE SAVJETOVANJA NAČIN PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga strategije razvoja sporta Grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o zakupu poslovnog prostora I kvartal/II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora I kvartal/II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te o skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018/2019. godinu II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima i smotrama II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo/Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za poduzetništvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2017. godini II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zašite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi II kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan Grad III kvartal Zavod za informatičku djelatnost 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o komunalnoj naknadi IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke pravilnika o sufinanciranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke IV kvartal Ured Grada 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o upravljanju, davanju na korištenje i održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke IV kvartal Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje IV kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke IV kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke IV kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga plan zaštite od požara za područje grada Rijeke IV kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

NAZIV AKTA OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA I SAVJETOVANJA

(kvartal)

NOSITELJ IZRADE I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE NAČIN PROVEDBE
Nacrt prijedloga odluke o grobljima I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave I kvartal Ured za financijsko upravljanje i kontrole 15 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt odluke o socijalnoj skrbi I kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 15 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt odluke o prodaji stanova I kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017/2018 godinu II/III kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko

savjetovanje

Nacrt prijedloga programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. III kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanja
Nacrt prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom na području grada Rijeke IV kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o postavljanju predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke  IV kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke zakupu poslovnog prostora IV kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017-2022. godine IV kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o načinu prikupljanja javnog otpada IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini

NAZIV AKTA

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA I SAVJETOVANJA (kvartal)

NOSITELJ IZRADE
I PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga odluke o postavljanju predmeta i rivremenih objekata na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Nacrt prijedloga odluke o zmjenama i dopunama Odluke o grobljima II kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju pogrebnih poslova na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Nacrt prijedloga odluke o načinu prikupljanja javnog otpada II kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Nacrt prijedloga odluke o raspolaganju imovinom IV kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnom kriteriju II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
Nacrt prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke III kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2015. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2015. godini

1. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja javnog otpada
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
4. Prijedlog odluke o najmu stanova
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za razdoblje listopad – prosinac 2014.

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za razdoblje listopad – prosinac 2014.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
Prijedlog odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga i Matulji

ODJEL GRADSKE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za razdoblje 2013. – listopad 2014.