Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o davanju na korištenje javnih površina i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Grad Rijeka proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta. Opširnije…

Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o nacrtu prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Rijeke

Grad Rijeka proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke. Nacrt prijedloga Odluke izradili su Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opširnije…

Rezultati e-konzultacije Strategija razvoja Rijeke do 2020.

Zaključak gradonačelnika

Svima koji su sudjelovali u ovoj e-konzultaciji zahvaljujem se na pomoći i uključivanju u stvaranje ovako važnog dokumenta. Izrada Strategije razvoja Grada Rijeke ovime ulazi u završnu fazu. Na temelju prijedloga i komentara pristiglih putem ove e-konzultacije kao i putem pisama i mailova, te na temelju radionica koje su o tekstu nacrta Strategije održane s riječkim gospodarstvenicima i gradskim vijećnicima, stručni tim formirao je finalni dokument koji će 19. rujna 2013. biti predložen Gradskom vijeću na usvajanje. Opširnije…