Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

Urbana aglomeracija Rijeka

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 11. prosinca 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke te općina i gradova, članica Urbane aglomeracije Rijeka: gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice i Opatije i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci

Riječka tržnica

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, sadašnjih i potencijalnih korisnika komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci, sadašnjih i budućih kupaca na tržnici, kao i turista koji posjećuju Rijeku, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o komunalnom doprinosu

Rijeka panorama s Kozale

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 22. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, kao i pravnih i fizičkih osoba koje grade građevine na području grada Rijeke, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o redu na pomorskom dobru

Plaža Ploče

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, posebice pravnih i fizičkih osoba koje iz bilo kojeg razloga pristupaju pomorskom dobru u općoj upotrebi, uz naglasak na pravne ili fizičke osobe koje su stekle pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…