Savjetovanja s javnošću odnosno E-konzultacije provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13, 85/15 i 69/22) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime je propisano da jedinice lokalne samouprave objavljuju popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, tzv. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem online obrasca koji je dostupan u otvorenom savjetovanju uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjeni obrasci pristižu na mail adresu: savjetovanje@rijeka.hr

Jednako tako, svoje prijedloge možete upisati u polja za komentare na dnu svakog otvorenog savjetovanja odnosno e-konzultacije. Komentari se moderiraju tako da neće biti objavljeni komentari uvredljivog sadržaja ili komentari koji nisu povezani sa samom temom.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Gradu Rijeci je: Vesna Labudović Maržić
E-mail: vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr
Tel: +385 51 209 532

Web stranicu E-konzultacija Grada Rijeke osmislio je, vodi i uređuje Odsjek za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave.