Završena savjetovanja sa zainteresiranim javnostima:

  1. Nacrt prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke 
  2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
  3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
  4. Nacrt odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnom redu
  5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu održavanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  6. Nacrt prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
  7. Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata slabijeg socijalnog statusa
  8. Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
  9. Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
  10. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke
  11. Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
  12. Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke
  13. Savjetovanje o nacrtu Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Rijeke
  14. Savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke
  15. Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata
  16. Savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima
  17. Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke
  18. Savjetovanje o nacrtu Odluke o grobljima
  19. Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  20. Savjetovanje o nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi
  21. Savjetovanje o nacrtu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke
  22. Savjetovanje o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te o skrbi o djeci rane i predškolske dobi za pedagošku 2017/2018. godinu
  23. Savjetovanje o nacrtu Programa za mlade Grada Rijeke 2018-2022.
  24. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o grobljima
  25. Akcijski plan upravljanja bukom na području Grada Rijeke
  26. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022.
  27. Nacrt prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
  28. Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke
  29. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  30. Strategija sporta Grada Rijeke
  31. Odluka o zakupu poslovnog prostora
  32. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
  33. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
  34. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu
  35. Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
  36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
  37. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke
  38. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u Rijeci
  39. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi
  40. Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine
  41. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  42. Odluka o komunalnoj naknadi
  43.  Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke
  44. Odluka o komunalnom redu
  45. Opći program mjera za razvoj poduzetništva u Rijeci
  46. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
  47. Odluka o zakupu poslovnog prostora

 

Godišnja izvješća o provedenim Savjetovanjima sa zainteresiranim javnostima:

Završene konzultacije:

   1. Plaža Ploče
   2. Zona bivše rafinerije Mlaka
   3. Međunarodni riječki karneval
   4. Strategija razvoja Rijeke do 2020
   5. Propisi, parkovi i istrčavališta za pse
   6. Europske dimenzije Rijeke: rad, manjine, voda, luka
   7. Redizajn gradskog portala www.rijeka.hr
   8. Nova verzija gradskog portala – https://beta.rijeka.hr
   9. Male komunalne akcije 2017.
   10. Male komunalne akcije 2018.
   11. Pilot verzija web stranice za sudjelovanje građana u radu uprave
   12. Male komunalne akcije 2019.

 

Završena savjetovanja s gospodarskim subjektima u postupcima javne nabave:

   1. Radovi na uređenju trga ispred odarnica na Groblju Kozala
   2. Radovi na uređenju interijera prostora Rijeka 2020
   3. Uređenje parka Pomerio i rekonstrukcija ulice Ivana Rendića
   4. Radovi na uređenju interijera prostora Rijeka2020
   5. Izvođenje radova na sanaciji fasade OŠ Kantrida – II faza radova
   6. Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Pećine
   7. Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na Kompleksu Milutina Barača (ex Teri crotek)
   8. Izvođenje radova na uređenju unutrašnjosti OŠ Nikola Tesla
   9. Rekonstrukcija vanjske stolarije u prizemlju zgrade HNK Ivana pl. Zajca
   10. Izvođenje radova energetske obnove PPO Krnjevo
   11. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Ivana Zajca
   12. Izvođenje radova energetske obnove PPO Kvarner
   13. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Kozala
   14. Izvođenje radova na rekonstrukciji Palače Šećerane
   15. Postupak javne nabave za sanaciju zida na Klobučarićevom trgu
   16. Javnoj nabavi usluga osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o.
   17. Konstruktivna sanacija zidova stambenog dijela Kaštela Trsat
   18. Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika
   19. Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke, baza imovine II faza – nabava licenci
   20. Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području grada Rijeke
   21. Pružanje usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području grada Rijeke
   22. Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stamben namjene)
   23. Izvođenje radova na energetskoj obnovi Podcentra predškolskog odgoja Kvarner
   24. Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Škurinje
   25. Nabava Usluge za upravljanje sustavom ispisa
   26. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Podmurvice
   27. Radovi na energetskoj obnovi vrtića Veseljko
   28. Radovi na energetskoj obnovi OŠ SE Gelsi
   29. Radovi na energetskoj obnovi vrtića Podmurvice