Završena savjetovanja sa zainteresiranim javnostima:

2024. godine

 1. Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga
 2. Izmjene Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke
 3. Odluka o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke
 4. Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.

2023. godine

 1. Izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke
 2. Odluka o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta
 3. Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke
 4. Izmjena Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“
 5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2023./2024. godinu
 6. Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2023. godinu
 7. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
 8. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
 9. Izmjene Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
 10. Izmjene Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
 11. Pravilnik o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke
 12. Odluka o lokacijama kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja
 14. Odluka o porezima Grada Rijeke
 15. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke
 16. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke
 17. Stalne mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI
 18. Odluka o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora
 19. Odluka o redu na pomorskom dobru
 20. Odluka o komunalnom doprinosu
 21. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci
 22. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine
 23. Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine
 24. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2022. godine

 1. Izmjene Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“
 2. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2022./2023. godinu
 3. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke
 4. Izmjene Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke
 5. Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2022. godinu
 6. Izmjena Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
 7. Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke
 8. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke
 9. Izmjene Odluke o porezima Grada Rijeke
 10. Izmjene Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke
 11. Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine
 12. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke
 13. Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje

2021. godine

 1. Plan razvoja grada Rijeke 2021.-2027.
 2. Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu
 4. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Dopuna Odluke o grobljima
 6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke 2021. – 2024
 8. Izmjene Odluke o porezima Grada Rijeke
 9. Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjeg vrtića od roditelja-korisnika usluga
 10. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
 11. Izmjene i dopune Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke
 12. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke
 13. Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine

2020. godine

 1. Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine
 2. Odluka o izmjenama odluke o socijalnoj skrbi
 3. Dopune Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke
 4. Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke
 5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu
 6. Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova
 8. Akcijski plan upravljanja bukom na području grada Rijeke
 9. Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke – SECAP
 10. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te o skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu
 11. Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica
 12. Urbanistički plan uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

2019. godine

 1. Odluka o komunalnom redu
 2. Opći program mjera za razvoj poduzetništva u Rijeci
 3. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 4. Odluka o zakupu poslovnog prostora
 5. Plan razvoja civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 6. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2020.
 7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te o skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu
 8. Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada
 9. Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna dostignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
 11. Odluka o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRi odgoja i obrazovanja“

2018. godine

 1. Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 3. Strategija sporta Grada Rijeke
 4. Odluka o zakupu poslovnog prostora
 5. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 6. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
 7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu
 8. Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
 10. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke
 11. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u Rijeci
 12. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi
 13. Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine
 14. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 15. Odluka o komunalnoj naknadi
 16.  Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke

2017. godine

 1. Savjetovanje o nacrtu Odluke o grobljima
 2. Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 3. Savjetovanje o nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi
 4. Savjetovanje o nacrtu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke
 5. Savjetovanje o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te o skrbi o djeci rane i predškolske dobi za pedagošku 2017/2018. godinu
 6. Savjetovanje o nacrtu Programa za mlade Grada Rijeke 2018-2022.
 7. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o grobljima
 8. Akcijski plan upravljanja bukom na području Grada Rijeke
 9. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022.
 10. Nacrt prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci

2016. godine

 1. Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata
 2. Savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima
 3. Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke

2015. godine

 1. Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
 2. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke
 3. Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
 4. Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke
 5. Savjetovanje o nacrtu Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Rijeke
 6. Savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke

2013. i 2014. godine

 1. Nacrt prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke 
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
 4. Nacrt odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnom redu
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu održavanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 6. Nacrt prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
 7. Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata slabijeg socijalnog statusa
 8. Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

 

Godišnja izvješća o provedenim Savjetovanjima sa zainteresiranim javnostima:

Završene konzultacije:

   1. Plaža Ploče
   2. Zona bivše rafinerije Mlaka
   3. Međunarodni riječki karneval
   4. Strategija razvoja Rijeke do 2020
   5. Propisi, parkovi i istrčavališta za pse
   6. Europske dimenzije Rijeke: rad, manjine, voda, luka
   7. Redizajn gradskog portala www.rijeka.hr
   8. Nova verzija gradskog portala – https://beta.rijeka.hr
   9. Male komunalne akcije 2017.
   10. Male komunalne akcije 2018.
   11. Pilot verzija web stranice za sudjelovanje građana u radu uprave
   12. Male komunalne akcije 2019.
   13. Redizajn portala Moja Rijeka
   14. Male komunalne akcije 2021.
   15. Male komunalne akcije 2022.
   16. Male komunalne akcije 2023.
   17. Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?
   18. Male komunalne akcije 2024.

 

Završena savjetovanja s gospodarskim subjektima u postupcima javne nabave:

   1. Radovi na uređenju trga ispred odarnica na Groblju Kozala
   2. Radovi na uređenju interijera prostora Rijeka 2020
   3. Uređenje parka Pomerio i rekonstrukcija ulice Ivana Rendića
   4. Radovi na uređenju interijera prostora Rijeka2020
   5. Izvođenje radova na sanaciji fasade OŠ Kantrida – II faza radova
   6. Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Pećine
   7. Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na Kompleksu Milutina Barača (ex Teri crotek)
   8. Izvođenje radova na uređenju unutrašnjosti OŠ Nikola Tesla
   9. Rekonstrukcija vanjske stolarije u prizemlju zgrade HNK Ivana pl. Zajca
   10. Izvođenje radova energetske obnove PPO Krnjevo
   11. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Ivana Zajca
   12. Izvođenje radova energetske obnove PPO Kvarner
   13. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Kozala
   14. Izvođenje radova na rekonstrukciji Palače Šećerane
   15. Postupak javne nabave za sanaciju zida na Klobučarićevom trgu
   16. Javnoj nabavi usluga osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o.
   17. Konstruktivna sanacija zidova stambenog dijela Kaštela Trsat
   18. Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika
   19. Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke, baza imovine II faza – nabava licenci
   20. Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području grada Rijeke
   21. Pružanje usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području grada Rijeke
   22. Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stamben namjene)
   23. Izvođenje radova na energetskoj obnovi Podcentra predškolskog odgoja Kvarner
   24. Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Škurinje
   25. Nabava Usluge za upravljanje sustavom ispisa
   26. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Podmurvice
   27. Radovi na energetskoj obnovi vrtića Veseljko
   28. Radovi na energetskoj obnovi OŠ SE Gelsi
   29. Radovi na energetskoj obnovi vrtića Podmurvice