Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stambene namjene)

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stamben namjene) ostaje otvoreno do 11. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Predmet nabave jest sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na rok od godine dana koji obvezuje na sklapanje ugovora za izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stambene namjene)

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije dane su u troškovniku radova koji čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi i dostupan je kao poseban dokument za potrebe provođenja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Osnove za isključenje:

3.1.1. Sukladno odredbi članka 251. ZJN, javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave utvrdi da:

– Je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

– Je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.1.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) i to:

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama i to za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Odredbe o „samokorigiranju“:

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je u ESPD obrascu  Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama opisati poduzete mjere vezano uz „samokorigiranje“.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

 1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom;
 2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom;
 3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom , javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz  točke 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi:

 • izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja  ispunjeni ESPD obrazac.

Sukladno članku 221. stavku 2. ZJN odredba točke 3.1.1. odnosi se i na podugovaratelje, koji u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac.

3.1.2. Sukladno odredbi članka 252. naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.2., i to :

 1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ili
 2. drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave
 3. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke 3.1.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Sukladno članku 221. stavku 1. ZJN odredba točke 3.1.2. odnosi se i na podugovaratelje, koji u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Odredbe točke 3.1.1. i 3.1.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.2.1. Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 2., 3., 7., 8. i 9. ZJN, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

 1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona
 2. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
 3. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet
 4. ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja
 5. se sukob interesa u smislu poglavlja 8. glave III. dijela prvog ovoga ZJN-a ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama
 6. se narušavanje tržišnog natjecanja, zbog prethodnog sudjelovanja gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave, kako je navedeno u članku 199. ZJN-a, ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama
 7. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija
 8. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 1. odjeljkom C poglavlja četiri, Glave III. drugog dijela ZJN-a, ili
 9. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.2.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to:

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Odredba ove točke odnosi se i na podugovaratelje.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe ove točke odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

Naručitelj zadržava pravo da sukladno članku 254. stavak 2. odustane od isključenja gospodarskog subjekta u slučaju iz članka 254. stavka 1. točke 2. ako utvrdi da će taj gospodarski subjekt biti sposoban izvšriti ugovor o javnoj nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna prava i mjere za nastavak poslovanja.

Dostava ažuriranih popratnih dokumenata po pozivu Naručitelja

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 5 (pet)  dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH,  dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje ostale osnove za isključenje iz točke 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici putem EOJN RH. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u javnoj nabavi (‘’Narodne novine’’ br. 65/17.) oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

Odbit će se ponuda ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete. U tom slučaju će naručitelj  pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Uvjeti sposobnosti

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naručitelj određuje uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti vezani su uz predmet nabave i razmjerni su predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

4.1.1. Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja  ispunjeni ESPD obrazac.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke 4 .1.1. dostavi ažuriran popratni dokument: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 • Tehnička i stručna sposobnost

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini (2017.- 2012.) uredno izveo radove iste ili slične predmetu nabave u iznosu u visini procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a).

Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a).

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke dostavi ažuriran popratni dokument i to:

popis uredno izvedenih radova istih ili sličnih predmetu nabave. Popis značajnijih ugovora o izvršenju istih ili sličnih radova kao što je izvođenje građevinsko-obrtničkih i građevinsko-instalaterskih radova na zgradama javne i/ili poslovne namjene i/ili poslovno-stambene namjene i/ili stambene namjene u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2017.) i tijekom 5 (pet) godina koje prethode ovoj godini. Ovaj popis sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju, a potvrde moraju sadržavati vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane te navod da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

Naručitelj zadržava pravo, izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Smatra se da je ponuditelj dokazao sposobnost ukoliko dostavi potvrdu o urednom izvršenju najviše 3 (tri) ugovora koji obuhvaćaju sve vrste navedenih radova, a čija je kumulativna vrijednost jednaka ili veća od iznosa procijenjene vrijednosti – 6.650.000,00 (bez PDV-a).

Popis sadržava ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu radova za najmanje jedan (1) a najviše tri (3) ugovora istih ili sličnih predmetu nabave čiji zbrojeni iznos mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Popis o izvršenju  ugovora sadrži:

 • vrijednost radova,
 • datum i  mjesto izvođenja radova
 • naziv druge ugovorne strane.

Potvrda/e mora/ju najmanje sadržavati vrijednost radova (bez PDV), godinu kad su izvedeni radovi, mjesto izvođenja radova, predmet ugovora – vrsta građevine, naziv druge ugovorne strane (investitora), navod da su radovi uredno izvršeni, puno ime i prezime, te ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe) investitora.

Ponuditelj izrađuje, potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i pečatom ovjerava popis značajnijih ugovora.

4.3.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da će tijekom izvođenja radova imati na raspolaganju najmanje:

 • 1 ovlaštenog inženjera građevinarstva – voditelja gradilišta
 • 1 ovlaštenog inženjera elektrotehnike
 • 1 ovlaštenog inženjera strojarstva
 • i 3 (tri) zidara, 3 (tri) stolara, 1 (jednog) limara, 3 (tri) fasadera, 3 (tri) električara, 2 (dva) alumobravara, 1 (jednog) bravara, 2 (dva) keramičara, 2 (dva) parketara, 1 (jednog) roletara, 2 (dva) krovopokrivača, 2 (dva) instalatera sustava grijanja, hlađenja i  ventilacije, 1 (jednog) montera suhe gradnje, 3 (tri) ličioca, 3 (tri) vodoinstalatera, 2 (dva) staklara, 2 (dva) plinoinstalatera od kojih jedan mora imati ovlaštenje za zavarivača, 2 (dva) radnika specijalizirana za građevinske radove na visini (tzv. „alpinisti“) 1 (jednog) inženjera građevine

Sukladno članku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15) poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni voditelj građenja/radova, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 6) obrazovne i stručne kvalifikacije a) gdje navodi ime i prezime ovlaštenih inženjera iz točke 4.3.2.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke dostavi ažuriran popratni dokument:

– za gospodarskog subjekta sa sjedištem u Republici Hrvatskoj Izjavu o stručnim osobama i tehničkim stručnjacima koji posjeduju strukovno i stručno znanje, sposobnosti i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma, neovisno o tome pripadaju li gospodarskom subjektu – ponuditelju ili ne, a koja sadrži popis osoba iz točke 4.3.2. uz koju prilaže potvrdu o upisu u nadležni Imenik ovlaštenih voditelja (u Potvrdi mora biti navedena tvrtka zaposlenja).

– za gospodarskog subjekta iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) Izjavu o stručnim osobama i tehničkim stručnjacima koji posjeduju strukovno i stručno znanje, sposobnosti i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma, neovisno o tome pripadaju li gospodarskom subjektu – ponuditelju ili ne, a koja sadrži popis osoba i izjavu da će u roku od trideset dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova Naručitelju dostaviti dokaz da je traženi stručnjak (1 voditelj izvođenja radova)  ishodio potrebno rješenje/potvrdu o traženim ovlaštenjima sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15) fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni voditelj građenja, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice EGP-a i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a sukladno članku 61. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova voditelja građenja u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Uz prethodnu izjavu iz članka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove voditelja građenja u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi voditelja građenja obavljaju bez posebnog ovlaštenja, uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove voditelja građenja/radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Komora ocjenjuje je li riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu članka 61. navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog slučaja.         

Ponuditelj je dužan navesti da li navedene osobe pripadaju ponuditelju ili se radi o osobama  koje pripadaju drugom gospodarskom subjektu.

Ponuditelj prilaže vlastitu izjavu kao dokaz da će navedene stručne osobe i tehnički stručnjaci koji posjeduju strukovno i stručno znanje, sposobnosti i iskustvo biti stavljene na raspolaganje ponuditelju, odnosno da će biti uključene u izvršenje ugovora odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma, potpisano od ovlaštene osobe i ovjerenu pečatom.

Ova izjava biti će sastavni dio okvirnog sporazuma.

Za osobe koji pripadaju drugom gospodarskom subjektu, ponuditelj je dužan priložiti Izjavu drugog/drugih gospodarskih subjekta/subjekata da će ponuditelju staviti na raspolaganje stručne osobe i tehničke stručnjake koji posjeduju strukovno i stručno znanje, sposobnosti i iskustvo za izvršenje ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma, potpisano od ovlaštene osobe i ovjerene pečatom gospodarskog subjekta kojemu pripadaju odnosno dostaviti ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji i sl., iz koje dokumentacije je razvidno da će navedene osobe ponuditelju staviti na raspolaganje za izvršenje ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma (u daljnjem tekstu. dokumentacija).

Izjavu odnosno navedenu dokumentaciju nije potrebno dostaviti ako se radi o zaposlenicima podugovaratelja ili zaposlenicima članova zajednice ponuditelja.

4.3.3.  Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže alatima, uređajima, tehničkom opremom koja je ponuditelju na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma i to minimalno:

– 4 (četiri) kombi vozila sa teretnim / putničkim prostorom ukupne dopuštene mase do 3,5 tona za  potrebe transporta ljudi, alata, materijala i opreme u slučaju potrebe za istovremeni  pristup izvođenju radova hitnih intervencija na većem broju zgrada,

– 1 (jedno) teretno vozilo s auto dizalicom ukupne dopuštene mase preko 3,5 tona za potrebe transporta i manipulacije teretom, za potrebe izvođenja radova  demontaže dotrajalih ili nestabilnih elemenata većeg broja zgrada, kao i montaže zamjenskih sanacijskih elemenata,

– 1 (jedan) kombinirani stroj rovokopač – utovarivač za radove iskopa, rušenja, planiranja i raščišćavanje terena za potrebe izvođenja radova  hitnih intervencija,

– 1 (jedan) rovokopač za izvođenje radova kanalskih iskopa za potrebe vodoinstalaterskih i radova na kanalizaciji  prema stavkama troškovnika, a koji je neophodan za izvođenje navedenih radova,

– 1 (jedno) vozilo s auto košarom s minimalnom visinom dizanja 10 metara neophodan za izvođenje radova na nepristupačnim mjestima i mjestima na kojima postoji opasnost od ugrožavanja ljudi i imovine, za potrebe izvođenja radova rušenja stabla, uređivanja krošnji drveća i sanacije dijelova zgrada na kojima je otežan pristup sa krova,

– 1 (jedan) kamion ili kombi vozilo za prijevoz stakala, neophodan za izvođenje staklarskih radova prema stavkama troškovnika,

– 1 (jedan) plinodetektor, za ispitivanje ispravnosti plinske instalacije (puknuće plinske instalacije),

– 1 (jedan) slušni uređaj za ispitivanje ispravnosti dovodne instalacije (puknuća dovodne instalacije, ispitivanje gubitaka vode),

– 4 (četiri) prijenosna dizel agregata minimalne snage 2,2 KWh za potrebe izvođenje više istovremenih radova hitnih intervencija na različitim lokacijama, odnosno radova na mjestima na kojima nije moguće napajanje iz elektro mreže,

– bravarsku radionicu sa svom pripadajućom opremom neophodnu za  izvođenje            alumobravarskih i bravarskih radova (budući je troškovnikom predviđena izrada znatne količine ALU stolarije, te bravarskih elemenata ponuditelj je obavezan na raspolaganju imati navedenu radionicu i prateću opremu).

– stolarsku radionicu sa svom pripadajućom opremom radi izvođenja stolarskih radova prema stavkama troškovnika i lakirnicom (budući je troškovnikom predviđena izrada znatne količine stolarije iz drvene građe ponuditelj je obavezan na raspolaganju imati navedenu radionicu sa lakirnicom i opremom),

– natkriveno skladište od minimalno 100 m2 za privremeni smještaj i skladištenje   demontirane opreme, uređaja i materijala sa gradilišta za sve vrijeme izvođenja radova po ugovorima i izdanim nalozima za rad temeljem okvirnog sporazuma,

– cijevna skela s jutenom zaštitom i tavalonima za izvođenje radova na pročelju zgrada te za  izradu zaštitne konzole za zaštitu pješaka minimalne površine 1.000 m2 (obračunato po ortogonalnoj projekciji pročelja zgrade),

 • zaštitne punoplošne ograde sa postoljima radi ograđivanja ugroženog prostora u sigurnu zona u ukupnoj duljini od 35 m, za potrebe hitnih intervencija u slučaju pada ili moguće ugroze od pada elementa zgrade,
 • teške podupirače i nosive platforme za izvođenje radova podupiranja elemenata ugrožene stabilnosti zgrada i ostalih konstrukcija.

Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 9) alati, postrojenja ili tehnička oprema iz točke 4.3.3.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke dostavi ažuriran popratni dokument: Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže alatima, uređajima, tehničkom opremom koja je ponuditelju na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma iz točke 4.3.3. ove Dokumentacije

Ponuditelj je dužan navesti da li navedeni alati, uređaji i oprema pripada ponuditelju ili pripada  drugom gospodarskom subjektu i po kojoj osnovi (npr. vlasništvo, leasing, posudba i sl.).

Ponuditelj prilaže vlastitu izjavu kao dokaz da raspolaže navedenim alatima, uređajima i opremom, koja  će biti uključena u izvršenje ugovora odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma, potpisano od ovlaštene osobe i ovjerenu pečatom.

Za alate, uređaje i opremu koja pripada drugom gospodarskom subjektu, ponuditelj je dužan priložiti Izjavu drugog gospodarskog subjekta da će ponuditelju staviti na raspolaganje određene alate, uređaje i opremu radi izvršenja ugovora odnosno narudžbenica izdanih temeljem okvirnog sporazuma, potpisano od ovlaštene osobe i ovjerene pečatom gospodarskog subjekta kojemu ista pripada ili ugovor o najmu ili ugovor o leasingu rečenih alata uređaja i opreme i sl. (u daljnjem tekstu: dokumentacija).

Ova izjava odnosno navedena dokumentacija bit će sastavni dio okvirnog sporazuma.

Ispunjavanje utvrđenih minimalnih uvjeta tehničke i stručne sposobnosti  nužno je obzirom na složenost, raznolikost, opseg i specifičnost radova hitnih intervencija i ostalih radova koji su predmet nabave te činjenici da se isti izvode na većem broju zgrada u vlasništvu Grada Rijeke, te mogućeg istovremenog izvođenja radova na većem broju zgrada, koje se nalaze na različitim lokacijama grada.

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:

Gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz ove Dokumentacije osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog ondosa. U tom slučaju mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvšrenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (npr. ugovor o poslovnoj suradnji, izjava osobe koja će biti na raspolaganju ili sl.).

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta obvezan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koja sadržava podatke o ispunjavanju kriterija za odabir.

Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • Cijena ponude bez PDV-a,
 • Iskustvo stručnjaka – ovlaštenih voditelja građenja

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj:

                                  KRITERIJ MAKSIMALNI BROJ BODOVA PO KRITERIJU
Cijena ponude ( bez PDV-a) (Fmax) 90
Iskustvo voditelja građenja (Jmax) 10
Ukupno (Emax) 100

Uz cijenu ponude, Naručitelj je odlučio da će kao dodatni  kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude utvrditi broj osoba koje će ponuditelj imenovati kao voditelje građenja za izvršenje Okvirnog sporazuma te dodatne bodove dodjeljivati za veći broj osoba koje ponuditelj ima na raspolaganju.

Svaki od navedenih kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno niže navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koja svaka ponuda može ostvariti zbrojem svih bodova po oba kriterija je 100.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ostvari najveći broj bodova.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane na temelju kriterija za odabir pobude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Ukupnu vrijednost ponude Naručitelj je definirao kao odnos kvalitativnog dijela –broja ovlaštenih osoba voditelja građenja i financijskog dijela ponude.

Odnos kvalitativnih) i financijskog dijela ponude

KRITERIJ TEŽINSKI OMJERI
Financijski dio ponude (f) ponude 90%
Kvalitativni dio – iskustvo stručnjaka – ovlaštenih voditelja građenja 10%

6.9.1. Financijski dio ponude – cijena ponude

Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude gospodarskog subjekta. Maksimalan broj bodova koji svaka ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 90 bodova.

Vrednovanje financijskog dijela ponude provodi se po sljedećoj formuli:

F = f x (Cmin/Cj) x 100

Pri čemu je:

 • Cj  – cijena j-te ponude ( bez PDV-a),
 • f= 90 % težina financijskog dijela ponude,
 • Cmin cijena ponude s najnižom ponuđenom cijenom ( bez PDV-a)
 • F – broj bodova koje po financijskom kriteriju ostvari svaka ponuda

Dobiveni broj bodova za promatranu ponudu po kriteriju cijene, prema gore navedenoj formuli, zaokružuje se na dvije decimale.

6.9.2.  Iskustvo ovlaštenog voditelja građenja

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 10 bodova.

Bodovi za iskustvo ovlaštenih voditelja građenja dodjeljivat će se u skladu sa sljedećom skalom bodova:

Iskustvo ovlaštenog/ih voditelja građenja Broj ugovora o javnim radovima u vrijednosti od ≥ 200.000,00 kn koje je vodio bodovi
3 0
4 5
5 10

Kao dokaz za ispunjavanje navedenih kriterija ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti:

 • Izjavu ponuditelja potpisanu od strane ovlaštene osobe i ovjerenu pečatom ponuditelja kojom potvrđuje da na raspolaganju ima navedene osobe
 • Za svaku osobu navedenu u predmetnoj izjavi potrebno je dostaviti:
  • Ovlaštenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
  • Vlastoručno potpisan životopis osobe voditelja građenja iz kojeg je vidljiv broj gradilišta na kojima je bio voditelj građenja; i to na objektima na kojima su izvođeni radovi u vrijednosti od 200.000,00 kn bez PDV-a, ili u vrijednosti višoj od tog iznosa.
  • Vlastoručno potpisanu izjavu kojom se osoba, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izvoditi radove iz Okvirnog sporazuma u svojstvu ovlaštenog voditelja građenja.

6.9.3. Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude

Ukupna vrijednost ponude

Svaki od kriterija (cijena ponude i iskustvo stručnjaka) ocjenjuje se zasebno sukladno naprijed navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova ponude na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost za svaki od kriterija (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koji ponuda može ostvariti je 100 bodova.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda ponuditelja koja, uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kao i ispunjavanje ostalih uvjeta iz ove Dokumentacije o nabavi, ostvari najveći broj bodova (zbrojem bodova po oba kriterija).

Ukupna ocjena ponude izračunava se po sljedećoj formuli:

E = F  + J

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku do 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Ugovor o javnoj nabavi  mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Gospodarski subjekt mora biti registriran za obavljanje djelatnosti građenja

 1. a) Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15).

Ovaj uvjet dokazuje se odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova. U tu svrhu ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu prilaže dokaz iz točke 4.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje.

 1. b) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostoru:

može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi potvrdu istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske.

U tu svrhu gospodarski subjekt koji je podnio najpovoljniju ponudu – strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostoru dostavit će: izjavu kojom se gospodarski subjekt obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti obrazac obavijesti, sa prilozima, Ministarstvu prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15).

– može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15).

Temeljem članka 612. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) inozemna trgovačka društva ne mogu trajno obavljati djelatnost na području Republike Hrvatske dok tamo ne osnuju podružnicu.

Ovaj uvjet gospodarski subjekt koji je podnio najpovoljniju ponudu dokazuje odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova.

 1. c) Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima („Narodne novine“, broj 78/15).

Strana pravna osoba mora dokazati da u zemlji svog poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenje pojedinih radova. U tu svrhu gospodarski subjekt koji je podnio najpovoljniju ponudu dostavlja odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja, odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova.

U slučaju zajednice ponuditelja i podugovaratelja traženu sposobnost obvezni su pojedinačno dokazati članovi zajednice ponuditelja i podugovaratelji, koji će graditi i/ili izvoditi pojedine radove.

9.6.2. Gospodarski subjekt mora posjedovati važeće dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (postupak ishodovanja navedenog dopuštenja propisan je Pravilnikom o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 74/03) – izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17).

Važeća dopuštenja iz točaka 9.6.1. i 9.6.2. odabrani ponuditelj mora imati u trenutku sklapanja ugovora.

Troškovnik

Objavljen je u prilozima ovog Savjetovanja

Obrazac za sudjelovanje:

  Molimo Vas da svoje prijedloge primjedbe i sl. upišete u polje kojem pripadaju:

  Dokažite da niste robot!

  [recaptcha size:normal]


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.