Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke tiče se svih onih građana koji se bave ili se žele baviti poduzetničkom djelatnošću koristeći usluge i poslovne prostore poduzetničkih inkubatora. Savjetovanje ostaje otvoreno do 4. travnja 2020. godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Sustav poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke

Grad Rijeka u cilju razvoja sustava poduzetničke infrastrukture od 1996. godine provodi program poduzetničkih inkubatora u sklopu kojeg poduzetnicima osigurava prostornu, infrastrukturnu i savjetodavnu podršku u njihovoj početnoj fazi poslovanja. Operativno provođenje programa povjereno je Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. (nekadašnjoj Regionalnoj razvojnoj agenciji Porin). Od osnivanja inkubatora Grada Rijeke, proces inkubacije je prošlo više od 150 poduzetnika, koji su zapošljavali preko 600 djelatnika. Inkubator je osnovan s 12 inkubacijskih jedinica, a s povećanjem potreba poduzetnika, taj se broj povećao na današnjih 41 inkubacijsku jedinicu, koje su prostorno podijeljene na dva inkubatora – Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti ”Torpedo” i Poduzetnički inkubator za proizvodne djelatnosti ”Rujevica”. Trenutno se u oba inkubatora nalazi 22 poduzetnika koji zajedno zapošljavaju 85 ljudi.

Zakonski okvir i dosadašnja odluka o korištenju poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke

Pravno uređenje korištenja usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke temelji se na Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17– ispravak pročišćenog teksta), kojim je propisan način i ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) kojim je propisano da jedinice lokalne samouprave na svom području izrađuju vlastite programe i planove razvoja malog gospodarstva, predlažu razvojne projekte, prate, analiziraju i izvještavaju o provedbi projekata i poticajnih mjera iz svog djelokruga te Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (“Narodne novine” broj 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), kojim je propisano da poduzetnički inkubatori pružaju podršku uspješnom razvoju poduzetništva kroz poslovne usluge i resurse za poduzetnike, uključujući poslovne (radne) prostore po povoljnijim uvjetima za poduzetnike početnike. Sukladno odredbama Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) donošenje ovoga akta u nadležnosti je Gradskog vijeća.

Korištenje usluga inkubatora Grada Rijeke je sustavno uređeno Odlukom o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ 3/14).

Navedenom odlukom je propisano kako:

 • poslove provođenja programa inkubatora provodi Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.,
 • usluge inkubatora mogu koristiti isključivo poduzetnici početnici (poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar ne duže od tri godine), osim usluga korištenja otvorenog prostora (coworking-a) koje mogu koristiti sve pravne i fizičke osobe,
 • su usluge inkubatora: administrativno – poslovne usluge, usluge poslovnog savjetovanja, usluge pružanja pomoći u izradi poslovnog plana, usluge pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja, usluge pružanja edukacije iz područja rasta i razvoja poduzetništva te usluge korištenja poslovnog prostora i otvorenog radnog prostora,
 • razdoblje inkubiranja iznosi do tri godine za uslužne djelatnosti, odnosno do pet godina za proizvodne djelatnosti,
 • poduzetnici u inkubator ulaze temeljem javnog poziva, a pravilnik kojim se uređuju kriteriji ocjenjivanja prijava za ulazak u inkubator donosi gradonačelnik,
 • popis inkubatora, poslovnih prostora i otvorenih radnih prostora u inkubatorima utvrđuje gradonačelnik,
 • se za određivanje jedinične cijene korištenja poslovnog prostora inkubatora primjenjuju jedinične cijene zakupnine utvrđene Pravilnikom o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru,
 • poduzetnici sa sjedištem ili prebivalištem na području grada Rijeke imaju pravo na subvencioniranu cijenu korištenja poslovnog prostora (ovisno o vremenu inkubacije i djelatnosti).

Razlozi donošenja nove odluke

Nacrtom prijedloga nove Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke predlaže se proširiti opseg poslovnih usluga koje se pružaju u inkubatorima Grada Rijeke na način da se uz program inkubacije i korištenja coworking prostora, uspostavi i provodi i program akceleracije, post-inkubacije i virtualne inkubacije. Predlaže se i proširiti krug potencijalnih korisnika inkubatora na način da se omogući da određene programe, usluge i resurse inkubatora mogu koristiti i poduzetnici koji ne spadaju u kategoriju poduzetnika – početnika. Na taj način se želi poduzetnicima u različitim fazama rasta i razvoja osigurati kvalitetnu stručnu, tehničku, edukativnu i infrastrukturnu potporu.

Nadalje, Grad Rijeka trenutno provodi projekt sufinanciran sredstvima Europske unije, „Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator – Proizvodni park Torpedo“. Svrha projekta je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora rekonstrukcijom bivše industrijske hale u Ulici Milutina Barača (ex Hala 14) i otvaranje tehnološkog parka aditivnih tehnologija uz opremanje parka naprednom 3D tehnologijom. Slijedom navedenog, potrebno je novom odlukom urediti mogućnost i uvjete korištenja nove infrastrukture.

Novosti koje donosi nova odluka

Nacrtom prijedloga nove Odluke predlažu se sljedeće novine:

 • U inkubatorima Grada Rijeke provodit će se, uz dosadašnji program inkubacije, i programi post-inkubacije, akceleracije te virtualne inkubacije.
 • Inkubacija je razdoblje rasta i razvoja poduzetnika početnika u inkubatoru, te obuhvaća aktivnosti kojima se podupire poduzetnike u njihovim poduzetničkim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku. Program inkubacije traje najduže tri godine za poduzetnike koji obavljaju uslužne djelatnosti te najduže pet godina za poduzetnike koji obavljaju proizvodne ili proizvodno-uslužne djelatnosti.
 • Post-inkubacija je proces poslovne suradnje s poduzetnicima koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju dužem od tri godine te obuhvaća aktivnosti kojima se potiče razvoj novih projekata i suradnja između poduzetnika. Program post-inkubacije traje najduže tri godine za poduzetnike koji obavljaju uslužne djelatnosti te najduže pet godina za poduzetnike koji obavljaju proizvodne ili proizvodno-uslužne djelatnosti.
 • Akceleracija je intenzivan i dinamičan jednogodišnji razvojni program namijenjen poduzetnicima početnicima čiji je razvoj proizvoda i/ili usluga vezan za inovativna rješenja i tehnologije koji nude dodatnu vrijednost za razvoj ponude grada Rijeke. Program akceleracije traje najduže godinu dana.
 • Virtualna inkubacija je program koji poduzetnicima osigurava savjetodavnu i mentorsku podršku te pristup inovativnoj infrastrukturi Inkubatora, bez korištenja poslovnog prostora inkubatora.
 • Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. se, uz obavljanje poslova u svezi s pružanjem usluga inkubatora te davanja na korištenje poslovnih prostora i otvorenih radnih prostora u inkubatorima (coworkinga), povjeravaju i poslovi detaljnog utvrđivanja programa koji se provode u inkubatorima.
 • Propisuje se kako se programi akceleracije, inkubacije i post-inkubacije realiziraju kroz pružanje sljedećih usluga: zakupa poslovnog prostora, individualnog poslovnog savjetovanja, pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja, pružanja stručnih poslovnih edukacija, podrške pri umrežavanju, pristupa prostornoj infrastrukturi, pristupa inovativnoj infrastrukturi. Program virtualne inkubacije realizira se kroz pružanje sljedećih usluga: individualnog poslovnog savjetovanja, pružanja pomoći u izradi poslovnog plana, pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja, pružanja stručnih poslovnih edukacija, podrške pri umrežavanju, pristupa prostornoj infrastrukturi, pristupa inovativnoj infrastrukturi.
 • Uvjete i način ulaska u program virtualne inkubacije, kao i naknadu za korištenje programa utvrđuje Riječka razvojna agencija Porin, uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.
 • Korisnik programa inkubacije i programa akceleracije koji ima sjedište, odnosno prebivalište na području grada Rijeke ima pravo na umanjenje iznosa naknade za zakup poslovnog prostora inkubatora, s time da intenzitet potpore ovisi, kao i u dosadašnjoj odluci, o vremenu trajanja korištenja programa te djelatnosti poduzetnika.
 • Propisuje se da najmanje 1/3 korisnika programa inkubatora (ne uključujući broj korisnika programa virtualne inkubacije) moraju biti poduzetnici početnici, kako bi se osigurala odgovarajuća podrška upravo toj najranjivijoj skupini poduzetnika.
 • Brisana je odredba kojom se vremenski ograničava trajanje mandata članova Povjerenstva koje razmatra prijave poduzetnika na javni poziv za korištenje usluga inkubatora, kako bi se pojednostavio postupak izbora članova i rada Povjerenstva.
 • Brisane su odredbe kojima se uređuje način dostave i sadržaj prijave na javni poziv za korištenje usluga inkubatora, obzirom će isto uređivati provoditelj programa inkubatora – Riječka razvojna agencija Porin, u tekstu javnog poziva. Na taj način se pojednostavljuje odluka,
 • Ovlast donošenja akta kojim se uređuje bodovanje kriterija za ocjenu prijava na javni poziv za korištenje usluga inkubatora povjerava se provoditelju programa inkubatora – odnosno Riječkoj razvojnog agenciji Porin uz prethodnu suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.
 • Propisuje se da korisnik inkubatora snosi troškove nastale korištenjem prostora, zajedničkih prostorija i uređaja u inkubatoru, kao i prema dosadašnjoj odluci, no model plaćanja odnosno obračuna se predlaže urediti ugovorom o korištenju usluga i zakupa poslovnog prostora inkubatora, koji će s poduzetnikom sklopiti Riječka razvojna agencija Porin.
 • Briše se odredba kojom je propisano da korisnik inkubatora mora aktivno sudjelovati s Riječkom razvojnom agencijom Porin u izradi i praćenju realizacije svog poslovnog plana te da mora prisustvovati obveznim radionicama koje organizira i provodi Porin. Intencija je da poduzetnici, u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin, procjenjuju i biraju sadržaj i dinamiku korištenja usluga koje inkubator pruža. Na taj način se osigurava fleksibilnost i učinkovitost provođenja programa inkubatora.

Obrazloženje uz pojedine članke prijedloga odluke

Nacrt prijedloga Odluke ima V glava, kako slijedi:

– glava I.  Opće odredbe (članci 1. do 4.),

– glava II.  Akceleracija, inkubacija i post-inkubacija (članci 5. do 16.),

– glava III. Virtualna inkubacija (članak 17.),

– glava IV. Coworking (članak 18.) i

– glava V. Prijelazne i završne odredbe (članci 19. do 21.).

 

U Glavi I. – Opće odredbe

U Glavi I. određuje se predmet uređenja Odluke (članak 1.). Definiraju se temeljni pojmovi: poduzetnici, poduzetnici-početnici, programi inkubatora, inkubacija, post-inkubacija, akceleracija, virtualna inkubacija, coworking usluge i korisnik inkubatora, te se utvrđuje da se riječi i pojmovi koji se koriste u Odluci, a koji  imaju rodno značenje, odnose jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni (članak 2.). Propisuje se da programe inkubatora utvrđuje te poslove u svezi s pružanjem usluga inkubatora te davanja na korištenje poslovnih prostora i otvorenih radnih prostora u inkubatorima obavlja trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. Rijeka (članak 3.) te da popis inkubatora, poslovnih prostora i otvorenih radnih prostora u inkubatorima utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke (članak 4.).

 

U Glavi II. – Akceleracija, inkubacija i post-inkubacija

U Glavi II. definiraju se usluge, korisnici i trajanje programa akceleracije, inkubacije i post-inkubacije (članak 5. – 8.). Propisano je kako se programi akceleracije, inkubacije i post-inkubacije realiziraju kroz pružanje usluga zakupa poslovnog prostora, individualnog poslovnog savjetovanja, pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja, pružanja stručnih poslovnih edukacija, podrške pri umrežavanju, pristupa prostornoj infrastrukturi te pristupa inovativnoj infrastrukturi. Propisano je kako program akceleracije traje najdulje godinu dana te kako korisnici programa akceleracije mogu biti poduzetnici početnici čiji je razvoj proizvoda ili usluga vezan za inovativna rješenja i tehnologije koja nude dodatnu vrijednost za razvoj ponude grada Rijeke, kako je program inkubacije namijenjen poduzetnicima početnicima te kako traje najduže tri godine za poduzetnike koji obavljaju uslužne djelatnosti te najduže pet godina za poduzetnike koji obavljaju proizvodne ili proizvodno-uslužne djelatnosti. Nadalje je propisano kako je program post-inkubacije namijenjen prvenstveno poduzetnicima koji su završili program inkubacije, te kako traje najduže tri godine za poduzetnike koji obavljaju uslužne djelatnosti te najduže pet godina za poduzetnike koji obavljaju proizvodne ili proizvodno-uslužne djelatnosti.

Odredbama Odluke ove glave uređen je i način određivanja iznosa naknade za zakup poslovnog prostora inkubatora, na način da je propisano kako se naknada određuje kao umnožak korisne površine poslovnog prostora i jedinične cijene određene po m2 mjesečno, prema zoni i djelatnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru, s time da se za određivanje jedinične cijene primjenjuju jedinične cijene zakupnine utvrđene pravilnikom kojim se uređuje način utvrđivanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu i suvlasništvu Grada (članak 9.).

Određuje se pravo na umanjenje iznosa naknade za zakup poslovnog prostora inkubatora za korisnike programa akceleracije i inkubacije koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Rijeke i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti sukladno posebnim propisima. U početnom razdoblju sudjelovanja u programu (u prvoj godini za proizvodne, odnosno šest mjeseci za uslužne djelatnosti), intenzitet potpore je najveći (100%), a isti se umanjuje prema isteku vremena inkubiranja odnosno akceleracije kada se očekuje da poduzetnici mogu podnijeti troškove korištenja usluga programa. Potpora koja se dodjeljuje na ovaj način podliježe propisima o potporama male vrijednosti, o čemu računa vodi Riječka razvojna agencija Porin kao provoditelj programa inkubatora (članak 10.).

Propisuje se da za ulazak u program akceleracije, inkubacije i post-inkubacije Riječka razvojna agencija Porin raspisuje javni poziv, te se uređuje način raspisivanja i provedbe javnog poziva, vodeći računa o potrebi osiguranja načela transparentnosti i jednakog tretmana poduzetnika (članak 11.).

Određuju se kriteriji za ocjenu dostavljenih prijava na poziv, vodeći računa da se osigura podržavanje poslovnih ideja koje su inovativne, sukladne ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima Grada Rijeke, tržišno održive, imaju utjecaj na zapošljavanje i osigurane izvore financiranja s posebnim naglaskom na vlastito učešće. Utvrđuje se kako će se bodovanje kriterija detaljno razraditi aktom kojeg će donijeti Riječka razvojna agencija Porin, uz prethodnu suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Na temelju izvršenog bodovanja kriterija utvrđuje se ljestvica poretka prema kojoj Riječka razvojna agencija Porin poziva podnositelje prijave na sklapanje ugovora (članak 12.).

Nadalje se uređuje sklapanje ugovora kojeg s korisnikom inkubatora za račun Grada sklapa Riječka razvojna agencija Porin, te se predviđa dostava sredstva osiguranja za slučaj neispunjavanja ugovornih obveza, kao i vrsta sredstva osiguranja (članak 13.).

Određuje se da se iznos zakupa poslovnog prostora uvećava se za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost (članak 14.).

Propisuje se kako korisnik inkubatora uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, kako ga smije urediti po ovlaštenim izvođačima o svom trošku, uz prethodnu suglasnost Riječke razvojne agencije Porin i bez prava na povrat potraživanja za izvršena ulaganja, kako nema pravo davanja zakupljenog prostora u podzakup (članak 15.) te kako je obvezan snositi sve troškove nastale korištenjem prostora, zajedničkih prostorija i uređaja u Inkubatoru, sukladno ugovoru o korištenju usluga i zakupa poslovnog prostora inkubatora (članak 16.).

 

U Glavi III. – Virtualna inkubacija

U ovoj glavi definirano je da se program virtualne inkubacije realizira kroz pružanje usluga individualnog poslovnog savjetovanja, pružanja pomoći u izradi poslovnog plana, pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja, pružanja stručnih poslovnih edukacija, podrške pri umrežavanju, pristupa prostornoj infrastrukturi te pristupa inovativnoj infrastrukturi. Propisano je i kako Riječka razvojna agencija Porin, uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo utvrđuje uvjete i način ulaska u program virtualne inkubacije, kao i naknadu za korištenje programa (članak 17.).

 

U Glavi IV. – Coworking

U ovoj glavi definirano je da se otvoreni radni prostori daju na korištenje na temelju zahtjeva zainteresirane pravne ili fizičke osobe, te da uvjete i način korištenja otvorenih radnih prostora kao i naknadu za korištenje otvorenih radnih prostora utvrđuje Provoditelj programa, uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo (članak 18.).

 

U Glavi V. – Prijelazne i završne odredbe

U ovoj glavi propisan je prestanak važenja Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ 3/14) stupanjem na snagu predložene Odluke, za koju se predlaže da stupi na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Rijeke. Propisuje se da Ugovori o korištenju usluga Inkubatora i ugovori o međusobnim odnosima koje je za račun Grada sklopila Riječka razvojna agencija Porin s korisnicima usluga inkubatora do dana stupanja na snagu predložene Odluke, ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni, odnosno do prestanka njihova važenja.

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke
Naziv akta / dokumenta: Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Početak savjetovanja: 5. ožujka 2020.
Završetak savjetovanja: 4. travnja 2020.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 4. travnja 2020. godine
  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih onih građana koji se bave ili se žele baviti poduzetničkom djelatnošću koristeći usluge i poslovne prostore poduzetničkih inkubatora

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.