Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora tiče se svih građana koji obavljaju gospodarske djelatnosti, odnosno svih onih građana koji se javljaju ili namjeravaju javiti na natječaje za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada. To je ujedno i zainteresirana javnost koje se poziva na aktivno sudjelovanje u ovom savjetovanju. Ono ostaje otvoreno do 15. travnja 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Odluku o zakupu poslovnog prostora možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Zakonski okvir i razlozi donošenja nove Odluke

Nova Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora predlaže se temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) te Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a utemeljena je na važećoj Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – pročišćeni tekst („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14) koja utvrđuje uvjete i postupak provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke.

Važeća Odluka o zakupu donesena je u skladu s člankom 6. stavkom 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11) i člankom 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13).

Obzirom da je u tijeku donošenje nove Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora  potrebno je važeću Odluku o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora uskladiti tom novom Odlukom, kao i određena pitanja regulirati detaljnije i na drugačiji način.

Prijedlogom Odluke o javnom natječaju predviđa se mogućnost provođenja javnog natječaja, a naročito postupka usmenog javnog nadmetanja, na još učinkovitiji i suvremeniji način. Stoga su u Prijedlog ove Odluke ugrađeni mehanizmi kojima se nastoji na adekvatan i gospodarskoj situaciji primjereniji način regulirati pitanja kvalitetnijeg budućeg postupka i načina davanja u zakup poslovnog prostora.

Uvjeti i postupak provođenja natječaja

Prijedlogom Odluke reguliraju se uvjeti i postupak provođenja javnog natječaja za zakup poslovnog prostora.

Naznačuje se da se prostori koji su u suvlasništvu Grada  i RH, kao i prostori za koje je u tijeku postupak utvrđivanja vlasništva daju u zakup po istom postupku.

Prijedlog Odluke sadrži i odredbu da javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup provodi Povjerenstvo, te da se poslovni prostor daje u zakup putem usmenog  javnog nadmetanja.

Način objave i sadržaj natječaja

Prijedlogom Odluke  u članku 4.  predlažu  se odredbe koje se odnose na objavu javnog natječaja, vremenski rok u kojem natječaj mora ostati otvoren, te sadržaj teksta objave javnog natječaja.

Prijedlogom Odluke u članku 4.  točki 11. predlaže se da subjekt javnog natječaja, ukoliko ima dugovanje prema proračunu Grada Rijeke, to dugovanje mora podmiriti najkasnije četiri dana prije održavanja licitacije. Intencija ove odredbe je da se  dugovanje ne podmiruje uoči same licitacije, jer uplata neće biti evidentirana i licitaciji neće moći pristupiti.

Prijedlogom Odluke u članku 4. točki 12. predlaže se da licitaciji ne može pristupiti pravna osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik ujedno i zakonski zastupnik zakupnika ukoliko ima nepodmireno dugovanje prema proračunu Grada po bilo kojem osnovu. Svrha je ograničavanje prijave subjekata koji imaju registriran veći broj  trgovačkih društava, a ne podmiruju odnosno neuredno podmiruju svoje obveze.

Značajna  novina predlaže se odredbom članka 4. točke 15. na osnovu koje je Grad ovlašten zadržati jamčevinu ukoliko natjecatelj koji je bio najpovoljniji natjecatelj,  ne sklopi ugovor o zakupu ili ga sklopi i odustane od njega, što ima za posljedicu poništenje odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosno raskid ugovora. Namjera ovog prijedloga je izbjeći pokušaj manipuliranja sudjelovanjem na natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora bez stvarne namjere da se za poslovni prostor sklopi ugovor o zakupu odnosno da se u istom obavlja ugovorena djelatnost.

Značajna novina predlaže se u članku 4. točke 19.  odredbom kojom je određen  rok od godine dana  u kojem natjecatelj koji je utvrđen najpovoljnijim a nije sklopio ugovor o zakupu ili ga je sklopio pa otkazao, neće moći sudjelovati u postupku licitacije za poslovni prostor za koji je odustao od sklapanja ugovora o zakupu ili je ugovor o zakupu sklopio pa potom isti otkazao. Ova odredba se uvodi kako bi se omogućio pristup natjecateljima koji imaju stvarnu potrebu za poslovnim prostorom i koji su ozbiljni u namjeri da sa Gradom sklope ugovor o zakupu za dugoročno vremensko razdoblje kojim će doprinositi jačanju gospodarske  situacije Grada.

Prijava natjecatelja

Prijedlog Odluke u članku 5. sadrži  detaljne odredbe vezane za prijavu natjecatelja te se predlaže da natjecatelji  umjesto izvornika, kako je to određeno važećom Odlukom, dostavljaju preslike dokumentacije što će u znatnoj mjeri olakšati prikupljanje iste i neće biti potrebe vraćanja dokumentacije  u slučaju kad natjecatelj to zahtjeva.

Prijedlogom Odluke u članku 5.  stavcima 1. i 2. koji su vezani za prijavu na javni natječaj, predlažu se odredbe da se pisana prijava i pripadajuća dokumentacija izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te da ista mora biti uvezena na način koji bi onemogućio vađenje ili umetanje novih listova, a u cilju dodatnog jačanja sigurnosti natjecatelja i onemogućavanja manipulacije dokumentacijom.

Značajna  novina predlaže se u  članku 5. stavku 3., a odnosi se na dostavu  izjave natjecatelja kojom izjavljuje da redovno obavlja svoju djelatnost u platnom prometu, da nije pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak, te da je u trenutku prijave financijski stabilan. Ovom se izjavom pojačava  sigurnost naplate potraživanja Grada po osnovu zakupnog odnosa.

Otvaranje prijava i javnost postupka

Prijedlogom Odluke u članku 6.  reguliraju se pitanja vezana za način i postupak otvaranja pristiglih prijava, dok se odredbom članka 7. utvrđuje javnost i tijek postupka, kao i prava prvenstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u odnosu na ostale natjecatelje, što  je usklađeno sa Zakon o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN 121/17).

Prijedlogom Odluke u članku 8. detaljnije se utvrđuje način same licitacije, te  proglašavanje najpovoljnijeg natjecatelja.

Prijedlogom Odluke u članku 9.  utvrđuje se da se licitacija može održati ako se prijavi samo jedan natjecatelj, te se donose odredbe vezane uz mogućnosti povrata jamčevine.

Prijedlogom Odluke u članku 9. stavku 3.  predlaže se odredba kojom Povjerenstvo obavještava ponuditelje da mogu povući svoju prijavu prije početka isticanja cijena – licitacije. U tom slučaju će uplaćena jamčevina biti vraćena ponuditeljima. Naime, nakon početka licitacije ponuditelji postaju natjecatelji. U daljnjem postupku licitacije od natjecatelja se očekuje isticanje cijene – licitiranje. Ukoliko natjecatelj u postupku licitacije niti jednom ne istakne cijenu ili ne prihvati prvu ponuđenu cijenu koja je viša od početne smatrati će se da je isti odustao i istom se ne vraća jamčevina, za razliku od natjecatelja koji je isticanjem ili prihvaćanjem isticanih cijena sudjelovao u postupku licitiranja kojem se jamčevina vraća ukoliko ne bude utvrđen najpovoljnijim natjecateljem.Svrha ove odredbe je upozoriti natjecatelje koji nemaju stvarnu namjeru licitiranja, da se ne upuštaju u sam postupak licitacije

Prijedlogom Odluke u članku 10.  predlažu se odredbe vezane uz vođenja zapisnika i izrade zapisnika, s tim da  se stavkom 1.  utvrđuje da se cjelokupni postupak  licitacije snima audiovizualnom opremom. Naznačenom odredbom  utvrđuje se  da je cijeli postupak snimljen, te da se u slučaju nejasnoća u svezi tijeka postupka, može izvršiti analiza istog.

Prijedlogom Odluke u članku 11. reguliraju se odredbe koje se odnose na donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, sadržaj iste i potpis natjecatelja i članova Povjerenstva kojom se licitacija smatra zaključenom.

Vaš doprinos

Ovo Savjetovanje tiče se svih onih građana koji se bave gospodarskim i poduzetničkim djelatnostima te se javljaju ili namjeravaju javit na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Proučite prijedlog ove Odluke, posebice novitete koji se njome predlažu.

Smatrate li ih korisnima?

Ukoliko ste zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Grada, kakvo je Vaše iskustvo s prijavom ili prijavama na natječaj za zakup poslovnog prostora, odnosno što biste Vi unijeli u prijedlog ove Odluke s ciljem da proces natječaja bude kvalitetniji i bolje reguliran?

Smatrate li određene dijelove prijedloga odluke suvišnima i zašto?

Biste li neke dijelove drugačije formulirali?

Svoje sugestije i prijedloge vezane uz poboljšanje teksta Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac dostupan ispod samog Savjetovanja ili ih možete upisati u polje za komentiranje u dnu stranice.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 13. travnja 2018. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
Naziv akta / dokumenta Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
Početak savjetovanja: 15. ožujka 2018.
Završetak savjetovanja: 15. travnja 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Savjetovanje o prijedlogu Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora tiče se svih građana koji obavljaju gospodarske djelatnosti, odnosno svih onih građana koji se javljaju ili namjeravaju javiti na natječaje za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. travnja 2018.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.