Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine

Plaža Igralište Kantrida rujan 2022

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, kao i poduzetnika, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonske odredbe

Dana 29. srpnja 2023. godine stupio je na snagu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23). Zakonom je uređen pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštita pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotreba pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta, pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, luke otvorene za javni promet i osnivanje lučkih uprava, luke posebne namjene te nadzor nad provedbom Zakona.  Cilj Zakona je uspostavljanje integralnog, kvalitetnog i transparentnog sustava zaštite, upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj.

Zakonom je propisano da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je najkasnije do 1. rujna tekuće godine izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru, te provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana.

Zakonom je propisano da su sredstva za upravljanje pomorskim dobrom:

 1. sredstva od naknada za koncesije
 2. sredstva od naknada za posebnu upotrebu
 3. sredstva od naknada za dozvole
 4. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u Upisnik brodova
 5. sredstva koja se osiguravaju u državnom proračunu, proračunu jedinica područne (regionalne) samouprave i proračunu jedinica lokalne samouprave odnosno koja su prihod javne ustanove za zaštićene dijelove prirode
 6. sredstva od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane odlukom o redu na pomorskom dobru.

Sredstava se raspodjeljuju na slijedeći način:

 1. Naknada za koncesije i za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene se uplaćuje:
  – 30 posto u korist državnog proračuna
  – 40 posto u korist proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave
  – 30 posto u korist proračuna jedinice lokalne samouprave.
 1. Naknada za dozvole na pomorskom dobru se uplaćuje:
  – 70 posto u korist proračuna jedinice lokalne samouprave
  – 30 posto u korist proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave.
 1. Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane odlukom o redu na pomorskom dobru prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su području učinjeni prekršaji odnosno javne ustanove za zaštićene dijelove prirode ako su prekršaji počinjeni na pomorskom dobru unutar zaštićenog dijela prirode.
 2. Naknada iz članka 41. stavka 1. točke 4. Zakona (sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u upisnik brodova) uplaćuje se u korist proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave.

Jedinica lokalne samouprave dužna je prihode od prije navedenih naknada iz točke 1., 2., 3. i 4. namjenski koristiti za upravljanje pomorskim dobrom i financiranje odnosno sufinanciranje projekata na pomorskom dobru i za aktivnosti kojima je cilj unaprjeđenje pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do 1. veljače tekuće godine objaviti javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u službenom glasilu, na oglasnoj ploči, na službenim mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave i najmanje u jednom dnevnom listu. Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom unutar zakonom zaštićenog dijela prirode ravnatelj javne ustanove za zakonom zaštićene dijelove prirode dužan je do 1. veljače tekuće godine objaviti javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru unutar zakonom  zaštićenog dijela prirode na službenim mrežnim stranicama javne ustanove za zaštićene dijelove prirode i najmanje u jednom dnevnom listu, osim na područjima gdje zaštićeni dijelovi prirode obuhvaćaju građevinska područja naselja ili područja značajnog krajobraza. Na temelju Plana upravljanja lučkog područja ravnatelj državne odnosno županijske lučke uprave dužan je do 1. veljače tekuće godine objaviti javni natječaj za dodjelu dozvola na lučkom području na službenim mrežnim stranicama državne odnosno županijske lučke uprave i najmanje u jednom dnevnom listu.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Zbog kratkog perioda od stupanja na snagu Zakona pa do predviđenog donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je dana 30. kolovoza 2023. godine dostavilo uputu svim županijama kao jedinicama područne (regionalne) samouprave u kojoj se navodi da je mišljenje navedenog Ministarstva da se Zakonom predviđeni rok (1. rujna) može i mora prolongirati, a sve na način da javno savjetovanje o prijedlogu plana upravljanja pomorskim dobrom u godini stupanja na snagu Zakona bude provedeno najkasnije do 1. studenog 2023. godine. Nadalje, početkom listopada 2023. godine dostavljena je i nova uputa istog Ministarstva kojom je utvrđeno da se s obzirom na značajno složeniji sadržaj plana i proceduru donošenja plana, kao i činjenicu da podzakonski propisi koji uređuju donošenje i sadržaj plana nisu stupili na snagu, rok za provedbu javnog savjetovanja dodatno produžuje do 1. prosinca 2023. godine. Istom uputom ukazano je jedinicama lokalne samouprave da prilikom izrade plana upravljanja pomorskim dobrom uzmu u obzir Nacrte podzakonskih propisa koji će biti objavljeni u javnom savjetovanju. Dana 6. listopada 2023. godine na portalu e-savjetovanja objavljen je  Pravilnik o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom (u daljnjem tekstu: Pravilnik o sadržaju plana). S obzirom na uputu nadležnog Ministarstva, prilikom izrade nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. uzete su u obzir odredbe predmetnog Pravilnika.

Obrazloženje odredbi Nacrta Plana

Uz članak 1. Ovom odredbom utvrđena je obveza Grada Rijeke na redovno upravljanje pomorskim dobrom, u skladu sa Planom te je propisano da Plan uređuje planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke za propisano razdoblje. Člankom 1. stavkom 2. Pravilnika o sadržaju plana propisano je da plan upravljanja pomorskim dobrom mora utvrditi specifična obilježja područja upravljanja ovisno o krajobraznima posebnostima, morfološkim svojstvima obale i njezine razvedenosti, svojstvima morskog eko-sustava i ekološkoj mreži Natura 2000, prisutnosti kulturno-povijesnih lokaliteta i graditeljskog nasljeđa, posebno onog koji je značajno utjecao na oblike obalnih područja i devastacijama obalnog prostora koje je u obalnom prostoru izazvalo ljudsko i prirodno djelovanje. Ocijenjeno je da trenutno takvih specifičnih obilježja na pomorskom dobru na području grada Rijeke nema te se isto utvrđuje u članku 1. stavku 3. predloženog Plana. Napominje se da će stručne službe Grada Rijeke redovito pratiti stanje na pomorskom dobru te po potrebi utvrditi specifična obilježja na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

Uz članak 2. Člankom 1. stavkom 3. Pravilnika o sadržaju plana propisano je da se plan upravljanja pomorskim dobrom mora temeljiti na načelima i kriterijima upravljanja, planiranja i zaštite pomorskog dobra iz čl. 8 i čl. 14 Zakona i mora osigurati zaštitu autentičnih krajobraznih, prirodnih i kulturnih vrijednosti na području na koje se odnosi. Predloženom odredbom članka 2. Plana utvrđuje se navedeno te se ujedno utvrđuje da upravljanje pomorskim dobrom na području grada Rijeke uključuje cjeloviti koordinirani proces radnji i aktivnosti, koje se provode sukladno odredbama Zakona, radi osiguravanja opće upotrebe pomorskog dobra, pravne i stvarne zaštite i reda na pomorskom dobru, odgovornog planiranja uz održivi razvoj i sustavnog nadzora.

Uz članak 3. Ovom odredbom utvrđuju se planirane aktivnosti redovitog upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke, a sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju plana kojim se utvrđuje da planirane aktivnosti na pomorskom dobru uključuju sažeti prikaz aktivnosti koje se planiraju na pomorskom dobru u petogodišnjem razdoblju.

Uz članak 4. i članak 5. Ovim odredbama propisane su obveze KD Čistoće i Upravnog odjela za komunalni sustav i promet vezano za sakupljanje i odvoz otpada, dohranjivanje plaža te strojno i ručno poravnanje i uređenje podloga na plažama.

Uz članak 6. Ovom odredbom utvrđuje se na koji su način dužne postupati sve fizičke i pravne osobe koje koriste pomorsko dobro, građevine i druge objekte na pomorskom dobru.

Uz članak 7. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da prioritet u realizaciji aktivnosti na pomorskom dobru predstavlja zaštita i osiguravanje nesmetanog pristupa pomorskom dobru, održavanje reda na pomorskom dobru te unapređivanje pomorskog dobra. S obzirom na značaj pomorskog dobra ocjenjuje se da su navedene aktivnosti prioritetne u odnosu na sve ostale aktivnosti koje se obavljaju na pomorskom dobru. Održavanjem reda na pomorskom dobru i unapređivanjem pomorskog dobra obuhvaćeni su i prioriteti realizacije spomenuti u članku 3. stavku 2. Pravilnika o sadržaju plana (održavanje u smislu popravka oštećenih šetnica, kabina, tuševa i sl., sprječavanje nezakonitog postupanja, samovlasnog zauzeća i dr.).

Uz članak 8. Ovom odredbom predlaže se utvrditi izvore sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru, sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju plana.

Uz članak 9., članak 10. i članak 11. Ovim odredbama predlaže se utvrditi plan održavanja i dohranjivanja plaža na pomorskom dobru te plan gradnje na pomorskom dobru. Sadržaj navedenih planova usklađen je s člancima 5. i 6. Pravilnika o sadržaju plana koji propisuje obvezan i mogući sadržaj istih.

Uz članke 12. do 25. Ovim odredbama utvrđuje se plan davanja dozvola na pomorskom dobru.

Člankom 12. definira se pojam dozvole na pomorskom dobru sukladno odredbama Zakona. U članku 13. naznačene su djelatnosti i lokacije za koje se planira davanje dozvola u razdoblju 2024.-2028. godine.

Nadalje, propisuje se da se dozvola na pomorskom dobru izdaje na temelju provedenog javnog natječaja ili na zahtjev gospodarskog subjekta, što je novina u odnosu na važeću Uredbu o postupku davanja koncesijskog odobrenja, koja se primjenjivala na način da je prednost imao podnositelj zahtjeva koji je zahtjev ranije predao. Dozvola se izdaje na rok od dvije do pet godina na temelju provedenog javnog natječaja ili na rok do 20 dana na zahtjev gospodarskog subjekta.

Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru do  01. veljače tekuće godine u „Službenim novinama Grada Rijeke“, kao službenom glasilu, na oglasnoj ploči Grada, Rijeka, Titov trg 3, na mrežnim stranicama Grada Rijeke, www.rijeka.hr  i najmanje jednom dnevnom glasilu.

Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, a provodi ga Povjerenstvo čije članove i zamjenike imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke, na vrijeme od četiri godine. Stalni sastav Povjerenstva čine tri člana te isti broj zamjenika, po jedan član iz Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda u natječaju. Kriteriji su utvrđeni predloženim člankom 17. Plana i to kako slijedi:

 • ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ocjene ponude,
 • upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – najviše 15% ocjene ponude,
 • vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – najviše 15% ocjene ponude,
 • prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 10% ocjene ponude.

Pravilnikom o sadržaju plana u članku 8. stavku 1. je propisano da se planom upravljanja pomorskim dobrom određuje način ocjenjivanja ponuda zaprimljenih na natječaju za davanje dozvola, dok su stavcima 2. do 6. propisani kriteriji ocjenjivanja koji se moraju, odnosno mogu primijeniti, a čiji ukupan zbroj mora iznositi 100%. Slijedom navedenog, predviđeno je da najviše 60% ocjene ponude čini ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru, budući da sredstva od naknade za dozvolu na pomorskom dobru predstavljaju jedan od izvora sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti na pomorskom dobru, odnosno upravo ta sredstva omogućuju adekvatnu brigu o pomorskom dobru. Nadalje, po najviše 15% ocjene ponude iznosi uporaba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete kojom se osigurava kvalitetnije obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru te vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole, kojim se osigurava bolja izvansezonska ponuda. Osim toga, najviše 10% ocjene ponude iznosi prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti kojim se prednost daje ponuditeljima koji su u prethodnim razdobljima odgovorno postupali te se na taj način također osigurava kvalitetno obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada.

Nadalje, člankom 18. predlaže se propisati što mora sadržavati tekst natječaja, pri čemu se osobito napominje da sukladno članku 8. stavku 7. Pravilnika o sadržaju plana ponuditelj nužno mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju podnosi prijavu na natječaj,
 2. da ponuditelj nema dospjelih obveza temeljem javnih davanja,
 3. da ponuditelj nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru. Predmetnim člankom također se predlaže propisati da je ponuditelj, između ostalog, obvezan dostaviti instrumente osiguranja naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru te za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere. Navedeni instrumenti osiguranja utvrđeni su u članku 19., a u skladu s odredbom članka 7. stavka 5. Pravilnika o sadržaju plana.

Odredbom članka 20. predlaže se utvrditi što mora sadržavati pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju.

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju, na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke, rješenje o dozvoli na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik Grada Rijeke.

Osim putem javnog natječaja, dozvola na pomorskom dobru može se dati na zahtjev na rok do 20 dana za obavljanje privremene ili prigodne djelatnosti, samo jednom u kalendarskoj godini (kulturne, komercijalne, sportske priredbe, snimanje komercijalnog programa i sl.), uz mogućnost ograničenja opće upotrebe u smislu ograđivanja i naplate. Zahtjev za izdavanjem takve dozvole podnosi se Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet te se predloženim člankom 22. utvrđuje što predmetni zahtjev mora sadržavati. Na temelju zaprimljenog zahtjeva te pripremljenog prijedloga Upravnog odjela, Gradonačelnik Grada Rijeke predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke donošenje odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru. Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke, rješenje o dozvoli na pomorskom dobru donosi Gradonačelnik Grada Rijeke.

Predloženim člankom 24. utvrđuju se pojedine obveze ovlaštenika dozvole i davatelja dozvole, a člankom 25. predlaže se u suglasju s člankom 10. Pravilnika o sadržaju plana utvrditi uvjete obavljanja djelatnosti za djelatnost iznajmljivanja vozila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave, za djelatnost iznajmljivanja plažne opreme i za ugostiteljsku djelatnost.

Uz članke 26. do 28. Ovim odredbama propisan je način održavanja reda na pomorskom dobru, a što će se detaljnije urediti drugim općim aktom, odnosno Odlukom o redu na pomorskom dobru čija je obveza donošenja također propisana Zakonom.

Uz članke 29. do 32. Ovim odredbama propisane su završne odredbe. Do stupanja na snagu podzakonskog propisa kojim se uređuju vrste djelatnosti i visina minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, primjenjivat će se odredbe Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) koje se odnose na visinu minimalne naknade i vrste djelatnosti. Koncesijska odobrenja izdana temeljem iste Uredbe ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdana. Također, lokacije za koje su izdana koncesijska odobrenja na temelju spomenute Uredbe bit će predmet javnog natječaja istekom roka na koji su izdana koncesijska odobrenja. Plan upravljanja pomorskim dobrom stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2028. godine.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su Planom na kvalitetan način planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2028. godine
Naziv akta/dokumenta: Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2028. godine
Nositelji izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za komunalni sustav i promet i Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo
Početak savjetovanja: 27. listopada 2023.
Završetak savjetovanja: 26. studenog 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2023.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.