Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. srpnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te Gradske vatrogasne zajednice Rijeka. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir

Zakonom o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10 i 114/22) utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi mjere zaštite od požara utvrđene tim zakonom, kao i odredbama podzakonskih propisa, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne samouprave i drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Jedinice lokalne samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara. Sukladno odredbi članka 13. stavka 7. Zakona, jedinice lokalne samouprave najmanje jednom u pet godina usklađuju svoje procjene ugroženosti u skladu s novonastalim uvjetima. Planom zaštite od požara nadalje se detaljno uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera u zaštiti od požara za područje jedinice lokalne samouprave.

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 2017. godine Odluku o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17).

Proces izrade nacrta prijedloga Plana

Stručni tim održao je više radnih sastanaka budući da je revidiranje zahtijevalo opsežno usklađivanje postojećih podataka s novonastalim uvjetima. Naime, u prethodnom razdoblju došlo je do promjene broja stanovnika, industrijskih i gospodarskih kapaciteta, promjene ili prestanka postojanja nekih pravnih osoba, a u isto vrijeme formirane su i neke nove pravne osobe te su planirani ili izvedeni različiti infrastrukturni zahvati i slično.

Revidiranje dokumenata dovršeno je u svibnju 2022. godine te su sukladno važećim propisima pribavljena pozitivna prethodna mišljenja, i to: Gradske vatrogasne zajednice Rijeka na dio procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti na području grada te Policijske uprave primorsko-goranske – Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, kojim je utvrđeno da je Grad Rijeka ispunio zakonsku obvezu usklađivanja Procjene s novonastalim uvjetima.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija grada Rijeke usvojena je 2022. godine temeljem suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka od 23. lipnja 2022. godine. Po donošenju predmetne Procjene koja je usklađena s novonastalim uvjetima pristupilo s pripremi izrade Nacrta prijedloga Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke.

Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke izrađen je u suglasju s odredbama Pravilnika o planu zaštite od požara (“Narodne novine” broj 51/12). Odredbama članaka 9. do 13. Pravilnika o planu zaštite od požara određen je sadržaj plana za područje grada, a koji mora sadržavati tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio predmetnoga Nacrta prijedloga Plana zaštite od požara sadrži i tabelarni dio (prilog – Servisne tablice), a koji nije predmet objave, a što je slučaj i sa grafičkim dijelom Nacrta prijedloga Plana zaštite od požara koji također nije predmet objave.

Sadržaj Nacrta prijedloga Plana

Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke utvrđen je sustav organizacijskih i tehničkih mjera u području zaštite od požara i uređen način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara.

Plan se sastoji od nepromjenjivog dijela razrađenog u tekstualnom dijelu i promjenjivog dijela razrađenog u Prilogu Servisne tablice, u kojem su tabelarno iskazani podaci o nazivima pravnih osoba i tijela te odgovornim osobama s kontaktima.

Planom se opisuje i razrađuje:

 • sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara,
 • način i sustav dojave – obavješćivanja o požaru,
 • sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi sa sjedištem na području grada u akcije gašenja požara na području drugih gradova ili općina,
 • sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara,
 • načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara,
 • uključivanje komunalnih i trgovačkih društava u akciju gašenja požara,
 • uključivanje službe za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara,
 • uključivanje službi ili trgovačkih društava te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja požara,
 • način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara,
 • način uključivanja postrojbi civilne zaštite u akciju gašenja požara,
 • način uključivanja hrvatske vojske na gašenju požara,
 • slučajeve kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom,
 • slučajeve kada se u akciju gašenja pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada,
 • način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba,
 • građevine i otvoreni prostor na kojima se može očekivati požar većih razmjera,
 • građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari,
 • spremnost vatrogasnih postrojbi koje su prema ovome planu predviđene za uključivanje u akciju gašenja požara,
 • popis osoba odgovornih za provedbu planova zaštite od požara u pravnim osobama,
 • planovi pravnih osoba za objekte razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara,
 • zaštita šuma od požara.

Obrazloženje odredbi Nacrta prijedloga Plana

Članci 1. i 2. sadrže temeljne odredbe kojima je utvrđeno da je Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke temeljni normativni akt Grada Rijeke kojim je uređen sustav zaštite od požara na području grada Rijeke te je navedeno da se Plan sastoji od nepromjenjivoga dijela razrađenog u tekstualnom dijelu i promjenjivoga dijela koji je razrađen u Prilogu Servisne tablice koji nije predmetom javne objave.

U članku 3. određen je broj, veličina, smještaj, ustroj i zadaće vatrogasnih postrojbi koje djeluju na području grada, i to redom: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, dobrovoljna vatrogasna društva Sušak – Rijeka i Drenova te vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. Utvrđen je također potreban broj vatrogasaca za gašenje požara u operativnim formacijama vatrogasnih postrojbi te je razrađena osnovna taktika gašenja požara odabranog modela.

Članci 4. do 9. podrobno obrađuju sustav dojave – obavješćivanja, i to:

 • način i sustav dojave – obavješćivanja o požaru;
 • sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.

Članak 10. odnosi se na sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi sa sjedištem na području grada u akcije gašenja požara na području drugih gradova ili općina.

Članci 11. do 13. određuju sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara.

U člancima 14. do 23. podrobno se određuje:

 • način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara;
 • uključivanje komunalnih i trgovačkih društava u akciju gašenja požara;
 • uključivanje službe za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara;
 • uključivanje službi ili trgovačkih društava te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja požara;
 • način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara;
 • način uključivanja postrojbi civilne zaštite i Hrvatske vojske u akciju gašenja požara;
 • slučajeve kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom;
 • slučajeve kada se u akciju gašenja požara pozivaju odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada te
 • način i slučajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba.

U člancima 24. i 25. naznačene su pravne osobe odnosno objekti i lokaliteti u / na kojima postoji povećana opasnost za nastajanje i širenje požara i u kojima je nužno posvetiti posebnu pažnju u području zaštite od požara. Također, ovdje su navedena i šumska područja na kojima postoji povećana opasnost od požara te su navedene građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari.

Članak 26.  govori o spremnosti vatrogasnih postrojbi koje su prema predloženom Planu predviđene za uključivanje u akciju gašenja požara.

Članci 27. i 28. odnose se na popis osoba odgovornih za provedbu planova zaštite od požara u pravnim osobama koji se nalazi u Prilogu – Servisne tablice te planove pravnih osoba za objekte koji su odgovarajućim rješenjima Policijske uprave primorsko-goranske razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara. Naznačeni su objekti razvrstani u navedene kategorije ugroženosti.

Članci 29. do 33. odnose se na zaštitu šuma od požara te je naznačeno da na području grada nema šumskih površina koje su razvrstane u I. stupanj ugroženosti i navedene su mjere koje je potrebno provoditi na šumskim površinama II. stupnja ugroženosti. U ovom dijelu sadržana je i odredba o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe u razdoblju velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja šumskih požara te obveze Hrvatskih šuma – Šumarije Rijeka u području zaštite od požara.

Prijelazne i završne odredbe sadržane su u člancima 34. do 36.

Propisano je da Servisne tablice čine sastavni dio Plana i nisu predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke” te je određeno da danom stupanja na snagu ovoga Plana prestaje važiti Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/15). Zaključno je određeno da Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Grafički dio plana

Prvi dio grafičkog dijela Plana, sukladno članku 11. Pravilnika o planu zaštite od požara, sadrži prikaz prometnica s ucrtanim vatrogasnim pristupima građevinama i drugim nekretninama i prostorima I. i II. kategorije ugroženosti od požara, prikaz sustava za opskrbu vodom za gašenje požara s identifikacijskim podacima, prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoda s ucrtanim i obilježenim glavnim ventilima, pregled broja, veličine i smještaja (lokacije) vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava, pregled građevina u kojima su sadržane radioaktivne i eksplozivne tvari te građevina odnosno mjesta s većim količinama zapaljivih, otrovnih i drugih opasnih tvari, prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, legendu uporabljenih simbola i oznaka.

Drugi dio grafičkog dijela Plana, sukladno članku 12. Pravilnika o planu zaštite od požara, sadrži i pregledne karte šuma na kojima se prikazuju područja šuma po stupnjevima ugroženosti od požara, prometnice i šumski putovi prohodni za vatrogasna vozila, putovi i staze prohodne za vatrogasce i ostale gasitelje, crpilišta za vatrogasna vozila i crpilice, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara, mjesta smještaja motriteljsko-dojavnih postaja, šumski presjeci i prirodne prepreke za sprječavanje prijenosa požara, elektroenergetske trase vodova i mjesta smještaja opreme i mehanizacije za gašenje šumskih požara.

Grafički dio Plana izrađen je sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara, te odredbama tekstualnog dijela plana, i to u jednom primjerku. Isti nije predmetom objave i pohranjen je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebice predstavnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te Gradske vatrogasne zajednice Rijeka.

Proučite Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da je Nacrtom prijedloga Plana na kvalitetan način razrađen sustav zaštite od požara na području grada Rijeke?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života
Početak savjetovanja: 20. lipnja 2024.
Završetak savjetovanja: 19. srpnja 2024.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. lipnja 2024.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.