Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku 2017./2018. godinu

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. srpnja 2017. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir i financiranje predškolske djelatnosti

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke formiran je u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja utvrđena je kao sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima osnivača i prodajom usluga na tržištu, najmom prostora, donacijama te iz drugih izvora sukladno Zakonu.

Dječji vrtić, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, financira se sredstvima gradskog proračuna, a jednim dijelom od naplate svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.

Sredstva za programe predškolskog odgoja i obrazovanja osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke dok se manji dio sredstava, u prosjeku do 10 %, i to za djecu s poteškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te djecu u programu predškole, osiguravaju i  iz državnog proračuna.

Financiranje ustanove Dječji vrtić Rijeka u prošloj pedagoškoj godini (2016/2017)

Kako bi se moglo raditi na poboljšanju kvalitete predškolske djelatnosti na području Grada Rijeke, potrebno je svake godine vršiti analizu stanja u predškolskim ustanovama, a to je i dio samog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, sve u svrhu donošenja odluke o ukupnom iznosu koji će Grad osigurati u Proračunu za navedenu svrhu u budućem razdoblju.

Grad Rijeka je kroz Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2016./2017. godinu sufinancirao predškolsku djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka u ukupnom iznosu od 81.398.210,00 kuna, čime su se pokrili troškovi za odgojno, administrativno i tehničko osoblje, programsku djelatnost ustanove, program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškolu, programe za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama, otplatu zajma i nabavu opreme.

Tijekom navedene pedagoške godine, Grad Rijeka nastavio je s ulaganjima u nove vrtićke kapacitete i to izgradnjom dječjeg vrtića Morčić na Gornjoj Vežici, čime se povećao nivo kvalitete smještaja djece i moći će se upisati oko 170 djece. Prema modelu izgradnje dječjeg vrtića Morčić, do kraja 2017. godine  biti će izgrađen i novi vrtić Đurđice. Izgradnjom ovih vrtića zadovoljit će se potrebe roditelja za upisom djece u vrtić na istočnom dijelu grada.

Odlukom o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) Grad Rijeka započeo je statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka i to način da se osnivaju dvije nove ustanove Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, dok će Dječji vrtić Rijeka nastaviti s obavljanjem djelatnosti u smanjenom opsegu.

Grad Rijeka će nastaviti daljnji postupak provođenja statusne promjene kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) potrebni za njenu provedbu.

Financiranje vrtića drugih osnivača u protekloj pedagoškoj godini (2016/2017)

Grad Rijeka je sufinancirao predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača na način da se vrtići koji su u sklopu redovitog cjelodnevnog odnosno poludnevnog programa ponudili neki od posebnih programa sufinanciraju sa dodatnih 5% po programu na cijenu redovitog programa odnosno 20% za jaslički program po skupini.

Ovakvim načinom sufinanciranja dječjih vrtića drugih osnivača, Grad Rijeka nastoji poticati stručno usavršavanje odgojitelja ovisno o njihovim interesima, s ciljem da se obogaćuju redoviti programi i širi ponuda novih posebnih programa te zadovoljavaju potrebe roditelja za jasličkim programom.

Ukupno je u vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2016. /2017. godini upisano 384 djece s područja grada Rijeke. Djeca su smještena u 25 odgojnih skupina od kojih je 21 vrtićka i četiri jasličke skupine.

U pedagoškoj 2016./2017. godini Grad Rijeka sufinancirao je do najviše 20 djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke i to u istom iznosu kojim se sufinanciraju vrtići drugih osnivača u gradu Rijeci. U navedenim vrtićima bilo je upisano prosječno 14 djece s područja grada Rijeke.

U novoj pedagoškoj godini (2017/2018) - zadržavanje kriterija, proširenje obuhvata

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke u pedagoškoj 2017./2018. godini,  predviđeno je da će se predškolska djelatnost financirati prema istim kriterijima kao i do sada, ali sa širim obuhvatom s obzirom na proširenje kapaciteta kako u Dječjem vrtiću Rijeka, tako i kod dječjih vrtića drugih osnivača.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno roditelji djece predškolske dobi, djelatnici ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnici i zaposlenici privatnih vrtića, odnosno vrtića drugih osnivača.

Proučite nacrt Programa javnih potreba u predškolskoj djelatnosti.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su programi koji se u predškolskoj djelatnosti provode kvalitetni, zadovoljavajući?

Koje izvore financiranja ove djelatnosti biste Vi predložili kako bi iznos kojim roditelji sudjeluju u financiranju mogao biti manji?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

 

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku 2017./2018. godinu
Naziv akta / dokumenta: Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku 2017./2018. godinu
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za odgoj i školstvo
Početak savjetovanja: 14. lipanj 2017.
Završetak savjetovanja: 14. srpanj 2017.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.