Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine

Akcijski plan energetske učinkovitosti

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. siječnja 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Što se određuje ovim Akcijskim planom?

Akcijski plan planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikog grada u skladu s Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske. Akcijski plan uz suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Zakonski okvir za izradu Akcijskog plana

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18), sve županije i veliki gradovi u Republici Hrvatskoj u obvezi su izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za trogodišnje razdoblje. Sukladno zakonu, Grad Rijeka pripada klasifikaciji velikih gradova.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) usklađen je s Četvrtim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019. od travnja 2017. godine izrađenog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/09) te Akcijskim planom energetski održivog razvitka grada Rijeke (SEAP) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke 27. svibnja 2010. godine te njegove revizije iz 2016. godine) Isti se nadovezuje na Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine, kojeg je donijelo Gradsko vijeće 22. prosinca 2016. godine.

Metodologija izrade te sadržaj Akcijskog plana

Metodologija izrade te sadržaj Akcijskog plana određen je Zakonom o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18), Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom u javnom  sektoru („Narodne novine“ broj 18/15, 06/16) i Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 71/15).

Sukladno odredbama članka 11. stavka 3. Zakona, Akcijski plan obuhvaća:

 • prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji,
 • dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti,
 • nositelje aktivnosti i rokove provedbe,
 • mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske,
 • izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije,
 • način praćenja izvršenja plana i izvještavanja,
 • način financiranja plana.

Neposredna potrošnja energije definirana je kao isporuka energetskog proizvoda industriji, prometu, kućanstvima, uslugama, poljoprivredi i graditeljstvu u energetske svrhe. Sukladno tome, određena je i struktura, odnosno podjela po sektorima neposredne potrošnje energije kako slijedi:

 • zgradarstvo;
 • promet;
 • javna rasvjeta.

Pregled mjera za sektor zgradarstva

Prema analiziranim podacima sektor zgradarstva ima udio potrošnje od oko 59% ukupne potrošnje energije grada Rijeke. Iz tog je razloga procijenjeno da su najveći potencijali energetskih ušteda upravo u ovom sektoru te su u skladu s time postavljeni i odgovarajući ciljevi i mjere.

Mjere za povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva podijeljene su u dvije grupe:

–  mjere za podsektor zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu  Grada Rijeke;

–  mjere za podsektor stambenih zgrada;

Zgrade u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke
Br. Naziv mjere
1. Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene
2. Riječki energetski dani
3. Obnova zgrada u vlasništvu Grada Rijeke
4. Izgradnja kotlovnice na biomasu
5. Ugradnja solarnih panela na komunalnoj garaži
6. Ugradnja fotonaponskih panela
Stambene zgrade
7. Obnova toplinskog sustava grada Rijeke

Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor prometa

Prema podacima prikazanim u prethodnom poglavlju, sektor prometa ima udio potrošnje od 39% ukupne potrošnje energije Grada Rijeke.

Mjere koje će se poduzimati u trogodišnjem razdoblju odnose se na javni prijevoz koji je u nadležnosti KD Autotrolej d.o.o. i TD Rijeka promet d.o.o., komunalna vozila u nadležnosti KD Čistoća d.o.o., na izgradnju CNG punionice u nadležnosti TD Energo d.o.o. i sustav električnih bicikala u nadležnosti Grada Rijeke.

Komunalna vozila
1. Nabava vozila na električni pogon
2. Nabava vozila za prikupljanje otpada na plin
3. Nabavka komunalnog vozila za prikupljanje otpada
4. Programsko rješenje optimiranja ruta komunalnih vozila
5. Ugradnja senzora zapunjenosti u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada
6. Edukacija vozača s elementima EKO vožnje
Javni prijevoz
7. Nabavka novih autobusa – niske emisije CO2
8. Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište
9. Jačanje javnog gradskog prijevoza – projektna aktivnost „Pametni semafori“
10. Projekt Conected Traffic
11. Projekt SmartCity SURINMO
CNG punionica
12. Izgradnja druge CNG punionice u gradu Rijeci
E-bicikle
13. Uvođenje sustava električnih bicikala (e-bicikala)

Pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor javne rasvjete

Br. Naziv mjere
1. Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Nova cesta u Rijeci
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici u Rijeci

Očekivano smanjenje emisija CO2

Ukupni pregled očekivanih energetskih ušteda za trogodišnje razdoblje za mjere razmatrane u okviru ovog Akcijskog plana prikazan je u slijedećim tablicama:

 

Prikaz energetskih ušteda – realizacija projekata od strane Grada Rijeke

Br. Sektor Očekivane uštede  (tCO2) Očekivane uštede  (kWh)
1. Zgradarstvo 187,74 621.356
2. Javna rasvjeta 71,29 189.578
SVEUKUPNO 259,03 810.934

Prikaz energetskih ušteda – realizacija projekata od strane komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Br. Sektor Očekivane uštede  (tCO2) Očekivane uštede  (kWh)
1. Zgradarstvo 1.106,94 5.325.852
2. Promet 561,12 61.590
SVEUKUPNO 1.668,06 5.387.442

Ukupne uštede prikazane u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine

Br. Sektor Očekivane uštede  (tCO2) Očekivane uštede  (kWh)
1. Zgradarstvo 1.294,68 5.947.208
2. Promet 561,12 61.590
3. Javna rasvjeta 71,29 189.578
SVEUKUPNO 1.927,09 6.198.376

 

Potrebna investicijska sredstva za provedbu mjera

Prikaz potrebnih investicijskih sredstava Grada Rijeke za provedbu mjera navedenih u Akcijskom planu

Br. Naziv mjere Investicijska sredstva (kn)
Sektor zgradarstva
1. Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene 900.000
2. Riječki energetski dani 120.000
3. Obnova zgrada u vlasništvu Grad Rijeke 20.108.000
UKUPNO ZGRADARSTVO 21.128.000
Sektor prometa
1. Uvođenje sustava električnih bicikala 1.288.288
UKUPNO PROMET 1.288.288
Javna rasvjeta
1. Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Nova cesta 980.000
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Liburnijskoj ulici 2.400.000
UKUPNO JAVNA RASVJETA 3.380.000
SVEUKUPNO 25.796.288

Prikaz potrebnih investicijskih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke za provedbu mjera u Akcijskom planu

Br. Naziv mjere Investicijska sredstva (kn)
Sektor zgradarstva
1. Izgradnja kotlovnice na biomasu 2.250.000
2. Ugradnja solarnih panela na komunalnoj garaži 225.000
3. Ugradnja fotonaponskih panela 1.800.000
4. Obnova toplinskog sustava 64.000.000
UKUPNO ZGRADARSTVO 68.275.000
Sektor prometa
1. Nabava vozila na električni pogon 525.000
2. Nabava vozila za prikupljanje otpada na plin 2.800.000
3. Nabava komunalnih vozila za prikupljanje otpada 2.500.000
4. Programsko rješenje optimiranja ruta komunalnih vozila 200.000
5. Ugradnja senzora zapunjenosti spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 500.000
6. Edukacija vozača s elementima EKO vožnje 35.000
7. Nabavka novih vozila – niske emisije CO2 52.000.000
8. Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište 4.600.000
9. Jačanje javnog gradskog prijevoza – „Pametni semafori“ 2.953.000
10. Projekt „Conected Traffic“ 710.000
11. Projekt „SmartCity SURINMO“ 250.000
12. Izgradnja druge CNG punionice u gradu Rijeci 10.500.000
UKUPNO PROMET 77.573.000
SVEUKUPNO 145.848.000

Ukupne investicije za provedbu mjera prikazanih u Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine

Br. Sektor Investicijska sredstva

(kn)

1. Zgradarstvo 89.403.000
2. Promet 78.861.288
3. Javna rasvjeta 3.380.000
SVEUKUPNO 171.644.288

 

Izvori sredstava za financiranje provedbe mjera

Sve navedene mjere ovisno o nositelju provedbe, financirat će se iz proračuna Grada Rijeke, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja pokrivaju postotak opravdanih troškova koje propisuje Fond i iz sredstava dostupnih iz strukturnih fondova Europske unije.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da nam, nakon što proučite nacrt prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine, dostupan u prilozima ovog Savjetovanja, iznesete svoje prijedloge i komentare na rješenja u dokumentu.

Smatrate li da su predložene zadovoljavajuće mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti?

Prijedloge i komentare možete uputiti ispunjavajući ovdje dostupan online obrazac ili upisujući komentare u polje za komentiranje u dnu ovog Savjetovanja.

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine
Naziv akta / dokumenta: Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine
Nositelj izrade akta/dokumenta: Ured Grada
Početak savjetovanja: 16. prosinca 2019.
Završetak savjetovanja: 16. siječnja 2020.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. siječnja 2020. godine.
  Smatrate li da su predložene zadovoljavajuće mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti?

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.