Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2019.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. svibnja 2019. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge vezane uz Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018.

Zakonski okvir

Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15 i 118/18) određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

U tom smislu, navedenim zakonom određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Nadalje, zakonom se određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Operativne snage zaštite i spašavanja u Rijeci

Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Rijeke sastoje se od:

 • Stožera Civilne zaštite Grada Rijeke
 • Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
 • Dobrovoljnih vatrogasnih društava Sušak-Rijeka i Drenova
 • Gradskog društva Crvenog križa Rijeka
 • Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka
 • Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke
 • Postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke
 • Povjerenika civilne zaštite
 • Službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke.

Temeljni akti

Sustav civilne zaštite na području grada Rijeke u 2018. godini temeljio se na sljedećim aktima:

 • Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2020. godine (“Službene novine Grada Rijeke ” broj 2/17);
 • Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18);
 • Analizi stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2017. godini (prihvaćena na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke na sjednici 12. srpnja 2018. godine);
 • Planu vježbi civilne zaštite u 2018. godini (donio Gradonačelnik Grada Rijeke 27. studenog 2018. godine)
 • Odluci o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 6/15);
 • Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (usvojio Gradonačelnik u srpnju 2015. godine);
 • Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području grada Rijeke (usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 9. travnja 2015. godine)
 • Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/17);
 • Poslovniku o radu Stožera civilne zaštite Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/17);
 • Planu pozivanja Stožera zaštite i spašavanja – (donio Gradonačelnik Grada Rijeke 4. studenog 2013. godine);
 • Odluci o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 21/09);
 • Odluci o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 43/10);
 • Odluci o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 44/12);
 • Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke za 2018. godinu (donio Gradonačelnik Grada Rijeke 8. svibnja 2018. godine);
 • Odluci o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18);
 • Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18);
 • Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/16);
 • Odluci o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/16);
 • Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima 2018/2019. (donio Gradonačelnik Grada Rijeke 12. studenog 2018. godine).

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE – OPERATIVNE SNAGE

U 2018. godini na području grada Rijeke nije bilo ugroza koje su zahtijevale aktiviranje snaga izvan snaga kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost.

Potrebno je istaknuti djelovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u dva požara velikih razmjera, i to u prostorima tvrtke Elgrad d.o.o. s velikom materijalnom štetom i u Psihijatrijskoj bolnici Lopača (bolnica nije na području grada Rijeke, ali je osnivač Grad Rijeka) sa smrtnom posljedicom za jednog bolesnika te velikom materijalnom štetom.

Grad Rijeka je objavio dva javna poziva građanima na uključivanje u postrojbe civilne zaštite na koje se javilo 55 građana, što se ocjenjuje dobrim odazivom.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke održao je sjednicu 9. ožujka 2018. godine na kojoj su usvojeni Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, Program rada Stožera  civilne zaštite za 2018. godinu, kao i informacije o provedenoj edukaciji za članove Stožera.

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Postrojbe civilne zaštite

Nakon što je u 2017. godini provedeno sređivanje stanja nakon kontinuirano lošeg odaziva pripadnika civilne zaštite na pozive na aktivnosti civilne zaštite, odnosno brisanja iz evidencije onih pripadnika civilne zaštite koji su se izjasnili da ne žele više biti pripadnicima civilne zaštite Grada Rijeke, u 2018. godini upućena su dva javna poziva građanima na uključivanje u postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke.

Javni pozivi upućeni su u srpnju i rujnu oglašavanjem u dnevnom tisku (Novi list) te na internetskim stranicama Grada Rijeke.

Pozivima na uključivanje u postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke odazvalo se ukupno 55 građana što se može smatrati jako dobrim odazivom.

Kako bi se u 2019. godini provela ciljana nabava osobne opreme za pripadnike civilne zaštite, provedeno je isprobavanje veličina odora, a u prosincu je provedeno i početno osposobljavanje pripadnika civilne zaštite upoznavanjem sustava civilne zaštite te uloge postrojbi civilne zaštite kod velikih nesreća i katastrofa.

Tijekom 2018. godine realizirano je i 14.800,00 kuna u svrhu nabave dijela osobne opreme za pripadnike civilne zaštite.

Dosadašnji, kao i novi pripadnici civilne zaštite priključit će se timu za spašavanje iz ruševina i timu za logistiku, a okosnicu tima za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke čine za to osposobljeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, kojima se pridodaju vatrogasci iz dobrovoljnih vatrogasnih društava „Sušak-Rijeka“ i „Drenova“, dosadašnji pripadnici postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke za spašavanje iz ruševina, vodiči pasa iz Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeke te djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije kao medicinska ekipa u postrojbi.

Činjenica da je Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke nositelj spašavanja iz ruševina (22 vatrogasca prošla su osposobljavanje za spašavanje iz ruševina) sigurno će biti pozitivna okolnost zbog koordinacije i učinkovitosti djelovanja s dobrovoljnim vatrogascima osposobljenim za spašavanje iz ruševina.

U timu za logistiku predviđeno je kako će, zbog koordinacije i učinkovitosti djelovanja,  zapovjedni kadar biti iz reda Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a pripadnike tima će sačinjavati preostali pripadnici postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Rijeke, pripadnici Saveza izviđača Rijeka te Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Na pripadnike tih timova moglo bi se s velikom vjerojatnošću računati i to u puno kraćem vremenu odaziva.

Opremanje kolektivnom opremom

Nakon što su u 2017. godini kupljeni seizmički detektor i kamera za traganje i komunikaciju 2 u 1 (poznatiji i pod nazivima vibrafon i vibraskop), u 2018. godini  se nastavilo s nabavom opreme za te uređaje. Tako su nabavljeni bežični seizmički senzori te je u tu svrhu realizirano 35.650,00 kuna, što je i cjelokupni iznos realiziran za nabavu kolektivne opreme za postrojbe civilne zaštite u 2018. godini.

Navedeni uređaji omogućuju pretraživanje za ljudima zatrpanim u ruševinama i nužna su  oprema u spašavanju iz ruševina. Važno je naglasiti da su uređaji nabavljeni u dogovoru sa stručnim osobama iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Nakon preseljenja skupne opreme civilne zaštite u skladište koje se nalazi unutar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, oprema civilne zaštite stalno je na raspolaganju odnosno moguće ju je koristiti 24 sata dnevno.

U svrhu potreba civilne zaštite u 2018. godini realizirano je 50.450,00 kuna čime je obuhvaćena nabava osobne i skupne opreme postrojbi civilne zaštite.

Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke je na temelju prijedloga vijeća mjesnih odbora i Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje, imenovao dana 5. studenog 2012. godine 42 povjerenika civilne zaštite za 29 mjesnih odbora.

VATROGASTVO

Vatrogasne postrojbe na području grada Rijeke osim gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, kontinuirano u okviru svojih nadležnosti provode i preventivne mjere zaštite od požara s ciljem smanjenja broja požara i nesreća odnosno ublažavanja njihovih posljedica.

Na području grada Rijeke djeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova, kao i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu Luke Rijeka d.d. i 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka.

TEMELJNE AKTIVNOSTI

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka u 2018. godini kontinuirano je obavljala svoju temeljnu djelatnost gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, sudjelovala je u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara te nastavila rad i aktivnosti u cilju povećanja operativnosti i podizanja nivoa zaštite od požara u gradu Rijeci.

U radu Gradske vatrogasne zajednice Rijeka udruženo aktivno sudjeluju predstavnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Sušak – Rijeka i Drenova s predstavnicima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu – Luke Rijeka d.d. i 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka.

PREGLED INTERVENCIJA U GRADU RIJECI U 2018. GODINI 

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke je u 2018. godini izvršila ukupno 1.079 intervencija.

Od tog broja na području grada Rijeke izvršeno je 917 intervencija, u gradovima i općinama „riječkog prstena“ – 160, dok su kao ispomoć izvan svog područja djelovanja izvršene dvije intervencije – u Gorskom kotaru zbog snježnih nepogoda te na području Metkovića zbog šumskog požara.

Na području grada Rijeke bilo je ukupno je bilo 399 požara,  a obavljene su i 497 tehničke intervencije. Intervenirano je još na 21 dojavu, međutim do dolaska vatrogasaca građani su sami uklonili opasnosti odnosno ugasili početne požare ili se radilo o krivim procjenama dojavitelja ili lažnim dojavama.

Najveći broj požara nastao je na požarima kontejnera za otpad – 114, dimnjacima i dimovodnim kanalima – 67, otvorenom prostoru – 66, stambenim objektima – 42 te na prometnim sredstvima – 40.

Od velikih intervencija treba istaknuti požar u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u kojem je jedna osoba smrtno stradala te je zabilježena velika materijalna štetu i požar u tvrtki Elgrad d.o.o. je također izazvao veliku materijalnu štetu.

Nije bilo većeg broja intervencija uzrokovanih jakim vjetrovima ili obilnim oborinama. Broj požara na otvorenom prostoru u 2018. godini bio je manji za 50% u odnosu na 2017. godinu.

Na intervencijama nije bilo težih ozljeđivanja vatrogasaca.

Ukupno je izvršeno 11,5% intervencija manje nego u 2017. godini. Međutim, razmjeri spomenuta dva velika požara kakvi nisu zabilježeni u dužem nizu godina, u znatnome su obilježili intervencije u protekloj godini.

PROGRAM VLADE RH U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Početkom ljetne požarne sezone, a temeljem obaveza koje su proizašle iz Programa Vlade Republike Hrvatske u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara izvršene su slijedeće obveze:

 • ažuriranje Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija;
 • dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova obavljala  su u dane velike i vrlo velike opasnosti od požara motrenje i ophodnje šumskih predjela;
 • ustrojeno je vatrogasno dežurstvo u DVD-ima u popodnevnim i večernjim satima također u dane velike i vrlo velike opasnosti;
 • s HŽ Infrastrukturom d.o.o. koordinirane su aktivnosti na smanjenju broja požara kroz preventivne aktivnosti čišćenja i spaljivanja pružnog pojasa, pripravnosti vlaka i posade za slučaj požara uz prugu;
 • obavljen je obilazak šumskih prometnica na području Drenove i Drage, odnosno utvrđivanje prohodnosti i pristupačnosti za vatrogasna vozila. Uočeni nedostaci prezentirani su stručnim službama Hrvatskih šuma s ciljem otklanjanja istih;
 • sve aktivnosti koordinirane su putem Vatrogasnog operativnog centra i zapovjedništva Postrojbe.

ŠKOLOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I UNAPREĐENJE SLUŽBE

U vatrogasnoj postrojbi kontinuirano se provodi osposobljavanje i uvježbavanje.

U cilju upoznavanja s požarnim opasnostima izvršen je obilazak i zajedničke vježbe s više pravnih osoba u kojima su povećane opasnosti za nastanak i širenje požara.

Vatrogasne postrojbe (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova) sudjelovale su u prezentaciji vatrogasne djelatnosti po osnovnim školama i vrtićima u Rijeci. Tom je prilikom djeci, odgojiteljicama, učenicima i učiteljima demonstrirano gašenje početnih požara, a provedene su i vježbe evakuacije iz osnovnih škola.

Također su za zainteresirane gospodarske subjekte organizirani tečajevi “protupožarnog minimuma” za 120 zaposlenika, među kojima je bilo i 60 zaposlenika gradske uprave i osnovnih škola.

U suradnji s vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije organiziran je stručni skup s temama iz vatrogastva i zaštite od požara, koji je bio vrlo dobro posjećen i prihvaćen.

Vježbe izvan Postrojbe:

 • svibanj – sudjelovanje u izvođenju vatrogasne vježbe: Gašenje požara otvorenog prostora – Lopar,
 • svibanj – sudjelovanje u vježbi gašenja požara broda – Split
 • rujan – sudjelovanje u vježbi spašavanja iz vode nakon poplave – Blaževci (Vrbovsko)

Usavršavanja

 • gašenje šumskih požara, desantiranje iz helikoptera
 • intervencije s opasnim tvarima
 • tehničke intervencije u prometu
 • spašavanje iz visina i dubina

Za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke nabavljena je nova oprema, i to prvenstveno komunikacijska oprema i osobna zaštitna oprema.

Organizirano je tradicionalno memorijalno natjecanje „Riječke vatre“ na kojem je sudjelovalo 40 natjecateljskih ekipa.

OSTALE AKTIVNOSTI

Uz navedene aktivnosti i intervencije izvršeno je 30 preventivnih osiguranja kulturnih i sportskih manifestacija koje su se tijekom godine održavale u Rijeci, primjerice Karneval, priredbe u Hrvatskom kulturnom domu, Festival Hartera, osiguranje nogometnih utakmica HNK Rijeka itd.

Izvršeno je i 231 osiguranje helikopterskih medicinskih letova na helidromu Delta.

U suradnji s Inspekcijom zaštite od požara i eksploziva Policijske uprave primorsko-goranske, TD Rijeka promet d.d. i Gradom Rijeka obavljani su obilasci prometnica, odnosno vatrogasnih pristupa na području Kozale i Škurinja.

Stanje vatrogasnih pristupa na spomenutim lokacijama nije bilo zadovoljavajuće, stoga su predložene mjere za poboljšanje, odnosno osiguranje vatrogasnih pristupa do visokih stambenih objekata.

Na problematičnim lokacijama postavljena je prometna signalizacija s ciljem upozoravanja građana i omogućavanja pristupa vatrogasnih vozila do mjesta intervencije.

SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti zajedno s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke čine temelj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja na području grada Rijeke. Utvrđeni su i načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civilne zaštite.

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području grada Rijeke, definirane su pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje obavljaju poslove zaštite i spašavanja (civilne zaštite) djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke. S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje potpisuje se Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje posebnih materijalnih sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

Od pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, Grad Rijeka je potpisao Ugovor o financiranju programskih aktivnosti s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Rijeka i Hrvatskom udrugom za obuku potražnih pasa – Grupom potražnih pasa Rijeka.

Pri utvrđivanju iznosa razmatrana je i realizacija i vrste provedenih aktivnosti iz Programa aktivnosti u 2018. godini.

Za Hrvatsku udrugu za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka utvrđen je iznos od 20.000,00 kuna za potrebe angažiranja i obučavanja vodiča i pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama u ruševinama, odronima te ostalim nepristupačnim mjestima.

Iznos je utvrđen temeljem Programa aktivnosti za 2018. godinu.

Tijekom 2018. godine Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeke dostavila je dopis Gradu Rijeci sa zamolbom za obustavom doznačavanja financijskih sredstava u punom iznosu od 20.000,00 kuna predviđenim Ugovorom o financiranju programskih aktivnosti u 2018. godini, iz razloga što je do tada već doznačenih 5.000,00 kuna bilo dovoljno za realizaciju aktivnosti do kraja 2018. godine.

Svoju zamolbu obrazložili su znatnim smanjenjem članstva i realno upotrebljivih potražnih pasa i vodiča, čime se smanjio i broj aktivnosti udruge, a samim time su i troškovi bitno smanjeni.

Iako i dalje na području grada Rijeke kroz ovu udrugu postoje vodiči i psi za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama u ruševinama, odronima te ostalim nepristupačnim mjestima, svakako je nepovoljna okolnost da se njihov broj znatno smanjio.

OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području grada Rijeke definirane su, osim pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, i pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a čija redovna djelatnost nije u području zaštite i spašavanja, ali koje bi sa svojim ljudskim i materijalno-tehničkim kapacitetima sudjelovale u aktivnostima zaštite i spašavanja (civilne zaštite).

U pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost spadaju pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve – dizalice, šlepere, plovila i sl.), pravne osobe koje pružaju usluge (npr. usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl.) te udruge građana (izviđači, radioamateri i dr.).

Tijekom 2018. godine nije bilo potrebe za angažiranjem ovih pravnih osoba u sustavu civilne zaštite te za njih nisu izdvajana proračunska sredstva, osim za Pilotski klub “Krila Kvarnera”.

Primarni zadatak izviđanja Pilotskog kluba „Krila Kvarnera“ je uočavanje pojave požara na području nadziranja (Aerodrom Grobnik-Klana-Kastav-Preluk-obalni pojas-sredina Riječkog zaljeva-Šmrika-Zlobin-Čavle-Aerodrom Grobnik),    ali se također nadziralo onečišćenja mora kvarnerskog akvatorija, posebno u blizini Termoelektrane Rijeka u Urinju, Luke Rijeka d.d. – lučkih bazena Rijeka i Bakar te Luke Omišalj. Naime, na tim lokacijama su manja onečišćenja redovna pojava (stalne morske struje u tim područjima i sjeverni vjetrovi kao što su bura i tramontana, djeluju na disperziju onečišćenja i vrlo brzo rastjeruju uljne mrlje na moru).

Područje pruge od Plasa-Meje-Škrljeva prema Rijeci je i u 2018. godini bilo izvor redovitih požara kao posljedica kočenja vlakova prilikom spuštanja prema Rijeci, a poučeni iskustvom iz ranijih godina, ovo je područje češće nadlijetano.

Učestalost izviđačkih letova bila je najveća tijekom srpnja i kolovoza, u skladu s indeksom opasnosti od požara u tom razdoblju.

Pilotski klub „Krila Kvarnera“ ocijenio je 2018. godinu povoljnom u smislu smanjenja broja požara i drugih akcidentnih situacija.

S pravnim osobama kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost također se potpisuje Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje posebnih materijalnih sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća, a preuzima obveza Grada Rijeke u nadoknadi materijalnih sredstava za angažman opreme i ljudstva izvan redovne djelatnosti pravne osobe.

Pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Skloništa

Iz Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu izdvojeno je 31.537,06 kuna u svrhu tekućeg održavanja skloništa, tehničke kontrole i investicijskog održavanja skloništa.

Nakon što je u 2017. godini javno tunelsko sklonište vođeno u evidenciji Grada Rijeke pod imenom FINA-Trg riječke rezolucije-Grivica-Katedrala prenamijenjeno u novu gradsku atrakciju pod imenom Tunel Ri, podzemnu šetnicu duljine 330 metara, u prosincu 2018. godine u okviru manifestacije Advent u Rijeci, u prostoru su održana brojna kulturno-zabavna događanja i priredbe.

Kod javnih tunelskih skloništa poduzimaju se mjere tekućeg održavanja odnosno održavanja skloništa u postojećem stanju od kojih su najčešće: zamjena lokota, brava ili cilindara na postojećim vratima, čišćenje pred-ulaza u skloništa ili čišćenje interijera, popravak i ličenje vrata gdje je to moguće te zamjena dotrajalih vrata.

Kod kućnih i blokovskih skloništa također se poduzimaju iste mjere s tim da je tu problematika nešto složenija. Kako se skloništa nalaze uglavnom u sastavu zgrada, prisutna su nasilna ulaženja u skloništa te devastiranje opreme i samih skloništa, kao i njihovo onečišćavanje.

Također se radi na zamjenama lokota i brava, popravcima pred-ulaznih i ulaznih vrata i popravcima elektroinstalacija (ima primjera gdje su iz skloništa ukradeni satovi za mjerenje potrošnje električne energije pa i cjelokupni razvod elektroinstalacije i slično).

Na području grada Rijeke postoji 57 kućnih i blokovskih skloništa pod upravljanjem Grada Rijeke s kapacitetom od svega 8.593 osoba, što je samo 6,67% od ukupnog stanovništva grada Rijeke (128.735 stanovnika).

Dio skloništa, koja su za to pogodna, dana su u zakup te se i sredstva s tog osnova koriste za održavanje skloništa.

Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima

U 2018. godini donesene su izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja Potok te Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo, u koje su prema zakonskim obvezama i ustaljenoj stručnoj praksi implementirane mjere zaštite i spašavanja.

Edukacija građana

Tijekom 2018. godine nije provođena posebna edukacija građana u području sustava civilne zaštite.

Edukacija djece u osnovnim školama

U prethodnih nekoliko godina u osnovnim školama na području grada Rijeke uz asistenciju djelatnika Službe za sigurnost na radu i opće poslove Grada Rijeke provodile su se vježbe evakuacije školske djece i zaposlenika osnovnih škola uslijed požarne opasnosti.

S takvom praksom nastavilo se i u 2018. godini, ali uz samostalno izvođenje vježbi od strane osnovnih škola.

Zakonom o zaštiti na radu predviđeno je izvođenje barem jedne vježbe evakuacije u dvije godine.

Vježbe se izvode insceniranjem požara, a iz osnovnih škola bi se obavljalo uzbunjivanje i dojavljivanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke, Županijskom centru 112 te Policijskoj upravi primorsko-goranskoj. Vježbu provode osobe koje su i inače zadužene po osnovnim školama za tu aktivnost uslijed požarne opasnosti, a učenici iz osnovne škole izlaze predviđenim evakuacijskim putovima u pratnji svojih učitelja na mjesta okupljanja predviđenim za takve slučajeve.

U drugom dijelu vježbe obavlja se spašavanje i ukazivanje prve pomoći ozlijeđenoj osobi.

Prvu pomoć provode djelatnici škola koji su prethodno osposobljeni za pružanje prve pomoći.

ZAKLJUČAK

Tijekom 2018. godine nabavljena je nužna dodatna oprema potrebna za pretraživanje za ljudima zatrpanim u ruševinama.

Povoljna je okolnost što u protekloj godini na području grada Rijeke nije bilo ugroza koje su zahtijevale aktiviranje snaga izvan snaga kojima je civilna zaštita redovna djelatnost.

Nedovoljna brojnost pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke privremeno je riješena dobrim odazivom građana na javni poziv na uključivanje u postrojbe civilne zaštite.

Iako se može iskazati prilično zadovoljstvo odazivom građana na uključivanje u postrojbe civilne zaštite, veliki problem predstavlja izrazita neupućenost stanovništva u sustav civilne zaštite i njegovu važnost, i to posebno osoba mlađih od 40 godina, što se može tumačiti kao posljedica desetljećima neadekvatnog odnosa cijelog društva prema sustavu civilne zaštite.

Svakako je u budućnosti potrebno periodično obnavljati javne pozive građanima na uključivanje u postrojbe civilne zaštite, iako je teško za očekivati neku veću brojnost – najveći je broj zainteresiranih volontera u sustavu civilne zaštite već angažiran kroz djelovanje raznih organizacija u sustavu civilne zaštite: kroz dobrovoljna vatrogasna društva, Crveni križ, Hrvatsku gorsku službu spašavanja, izviđače, kinološke, radio udruge i sl.

Unatoč problemima s brojnošću pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke, izvršen je preustroj postrojbi u kojima, u cilju povećanja njihove učinkovitosti, okosnicu čine vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Sustav civilne zaštite svakako je još od 2017. godine poboljšan uspostavom potpornog komunikacijskog centra u slučaju velikih nesreća te izgradnjom helidroma na Delti.

Grad Rijeka je i u 2018. godini aktivno sudjelovao u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa – udruge osnovane radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordinacije aktivnosti gradova i županija s ciljem smanjenja rizika od nastanka katastrofa i izgradnju funkcionalnog sustava civilne zaštite, putem koje se provode i redovite edukacije za predstavnike članova Platforme.

Aktivno sudjelovanje Grada Rijeke u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa vidljivo je i iz činjenice da je predstavnik Grada Rijeke izabran za predsjednika navedene udruge.

Ova godišnja analiza sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2018. godini prethodno je usvojena na 3. sjednici Stožera Civilne zaštite grada Rijeke održanoj 29. ožujka 2019. godine.

Osnove Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite u 2019.

Plan razvoja civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz smjernica koji se transponiraju u konkretne mjere i aktivnosti s dinamikom realizacije za 2019. godinu s projekcijom za tri sljedeće godine. Tijekom četverogodišnjeg razdoblja za koje se usvajaju smjernice, na godišnjoj se razini provode analize stanja sustava kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava do isteka četverogodišnjeg ciklusa.

Glavne točke plana za 2019.

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2020. godine, u smislu godišnjeg plana aktivnosti za 2019. godinu potrebno je:

 1. Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima u području civilne zaštite, a osobito:
 • donijeti plan vježbi civilne zaštite;
 • imenovati koordinatore na lokacijama;
 1. Nastaviti s upućivanjem javnih poziva građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbu civilne zaštite grada Rijeke;
 2. Donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke u skladu sa Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko – goranske županije;
 3. Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke;
 4. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
 5. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
 6. Nastaviti s procesom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća s navedenim pravnim osobama;
 7. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klub “Krila Kvarnera”);
 8. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
 9. Sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastr

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno predstavnici i zaposlenici Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Proučite Analizu stanja civilne zaštite za 2018. i Plan razvoja za 2019. Cjeloviti dokumenti dostupni su u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženo, sugerirajte poboljšanja.

Kakvo je Vaše razmišljanje o sustavu civilne zaštite u Rijeci?

Biste li u Plan razvoja civilne zaštite za 2019. uvrstili još neke dodatke ili učinili neke izmjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. svibnja 2019. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Analizi stanja sustava civilne zaštite u 2018. g. i Prijedlogu godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2019. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Naziv akta / dokumenta: Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2018. godini i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Početak savjetovanja: 19. travnja 2018.
Završetak savjetovanja: 19. svibnja 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno predstavnici i zaposlenici Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. svibnja 2019.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.