Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke, a ponajviše roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće na području grada Rijeke. Posebno se na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju pozivaju predstavnici dječjih vrtića čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Financiranje rada dječjih vrtića

Grad Rijeka, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju odlučuje o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i realizacijom programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, a radi zadovoljavanja tih potreba može osnivati i osniva dječje vrtiće.

Zakonom je djelatnost predškolskog odgoja utvrđena kao sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima Grada kao osnivača, dijelom iz cijene koju pokrivaju roditelji te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Dječji vrtići, čiji je osnivač Grad kao jedinica lokalne samouprave, roditeljima naplaćuju cijenu  prema mjerilima koja utvrđuje Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana u nekom gradu.  Iz naplate je izuzet program predškole koji je za roditelje besplatan.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, te već navedeni program predškole.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je, sukladno Zakonu, Odluku o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji. Tom je Odlukom utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dječjim vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva najmanje u visini od 25% ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe. Ekonomsku cijenu vrtića čine izdaci za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, a utvrđuje je svojom odlukom Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Financiranje rada vrtića drugih osnivača

Grad Rijeka, temeljem Zakona, za svaku pedagošku godinu donosi Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke.

Budući da je već niz godina vidljiv nesrazmjer u kapacitetu gradskih vrtića i potreba roditelja za smještajem djece rane i predškolske dobi, Grad Rijeka osigurava sufinanciranje  predškolskog odgoja i obrazovanja i za dječje vrtiće čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a koji djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Dječji vrtići drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni njihovih programa. Za roditelje djece koja su upisana u dječji vrtić, a koja zadovoljavaju jedan od socijalnih uvjeta, sredstva za njihov boravak osiguravaju se u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Izmjene Programa javnih potreba koje donosi Nacrt dokumenta

Program javnih potreba u predškolstvu za 2020/2021. donesen je u srpnju 2020.  Tim je Programom predviđeno da do prosinca 2020. Grad Rijeka sufinancira 860,00 kuna po djetetu za provođenje vrtićkog programa, a za jaslički program da Grad Rijeka sufinancira onoliki iznos koliki je potreban da bi cijena za roditelja bila 720.00 kn.  Istim tim Programom javnih potreba je za razdoblje od siječnja 2021. predviđeno da Grad Rijeka i za vrtićku i za jasličku djecu plaća iznos potreban da bi cijena za roditelje bila 720 kuna.

Program javnih potreba donesen u srpnju sada se mijenja, a suština izmjena je da će Grad Rijeka od 1. siječnja 2021. s 950.00 kuna po djetetu sufinancirati provođenje vrtićkog programa, dok će za jaslički osiguravati onoliki iznos koliki je potreban da bi cijena za roditelja bila 720,00 kuna.

Ovaj model sufinanciranja vrijedit će do kraja pedagoške 2020/2021 godine.

Po donošenju Programa javnih potreba u predškolstvu u srpnju, Grad Rijeka je raspisao javni poziv na koji su se prijavili dječji vrtići drugih osnivača kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje. Gradonačelnik je 8. rujna 2020. godine donio Zaključak kojim je, po zaprimljenim zahtjevima, prihvaćeno sufinanciranje 10 dječjih vrtića drugih osnivača s kapacitetom 564 djece.

Konkretni iznosi sufinanciranja utvrdit će se dodacima ugovora koje će Grad Rijeka sklopiti sa svim dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke koji su sredinom rujna 2020. godine sklopili ugovore o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Vaš doprinos

Na sudjelovanje u ovom savjetovanju pozivaju se predstavnici dječjih vrtića čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke. Savjetovanje je otvoreno i za svu širu javnost – roditelje čija djeca pohađaju ili će pohađati navedene vrtiće, kao i roditelje čija djeca pohađaju gradske vrtiće.

Informirajte se o iznosima koje Grad Rijeka izdvaja za sufinanciranje vrtića kojima je osnivač i vrtića kojima su osnivači druge fizičke i pravne osobe.

Komentirajte Nacrt izmjene Programa javnih potreba u predškolstvu.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2020. Nakon tog datuma na ovom mjestu objavit će se Izvješće o održanom Savjetovanju.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu
Naziv akta: Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu
Nositelj izrade akta: Odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke
Početak savjetovanja: 28. listopad 2020.
Završetak savjetovanja: 27. studeni 2020.

 

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Informirajte se o iznosima koje Grad Rijeka izdvaja za sufinanciranje vrtića kojima je osnivač i vrtića kojima su osnivači druge fizičke i pravne osobe.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2020.

  Jedan komentar

  1. Oštro prosvjedujemo zbog namjere Grada Rijeke koji namjerava smanjiti sufinanciranje dječjih vrtića koji nisu u vlasništvu Grada Rijeke!!!!! Kao roditelji poduzet ćemo SVE mjere koje budemo mogli kako bi zaštitili našu djecu jer su nama naša djeca na prvom mjestu, a trebala bi biti i GRADU PRIJATELJU DJECE.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.