Izvođenje radova na uređenju unutrašnjosti OŠ Nikola Tesla

Savjetovanje o postupku javne nabave za Izvođenje radova na uređenju unutrašnjosti OŠ Nikola Tesla ostaje otvoreno do 2. lipnja 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju unutrašnjosti OŠ Nikola Tesla, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka.

Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovnicima, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u projektu broj PR-2-17-046-IS, glavni projektant Dejan Toić, mag.ing.aedif., koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama  prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika. Ponuđeni radovi moraju u cijelosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa predmeta nabave te iz detaljne specifikacije navedene u Troškovnicima.

Za sve stavke troškovnika u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi ”ili jednakovrijedno” traženom ili navedenom. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

Tehničke specifikacije

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku s tehničkim specifikacijama (PRILOG 1).

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg radova koji se traži u nadmetanju.

Ponude koje ne obuhvaćaju sve stavke troškovnika ili traženog opsega radova neće se razmatrati.

Kriteriji za kvalitativni odabir

Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.1.1. Sukladno odredbi članka 251. ZJN, javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave utvrdi da:

– Je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

– Je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.1.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) i to:

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama i Odjeljak D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Odredbe o „samokorigiranju“:

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je u ESPD obrascu  Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama opisati poduzete mjere vezano uz „samokorigiranje“.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

 1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom;
 2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom;
 3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom , javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz  točke 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi:

 • izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja  ispunjeni ESPD obrazac.

Sukladno članku 221. stavku 2. ZJN odredba točke 3.1.1. odnosi se i na podugovaratelje, koji u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac.

3.1.2. Sukladno odredbi članka 252. naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.2., i to :

 1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ili
 2. drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave
 3. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke 3.1.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Sukladno članku 221. stavku 1. ZJN odredba točke 3.1.2. odnosi se i na podugovaratelje, koji u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Odredbe točke 3.1.1. i 3.1.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja

1.1. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.2.1. Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 2., 3., 7., 8. i 9. ZJN, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

– je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,

– može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,

– gospodarski subjekt pokaže značajne  ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o janvoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija,

– je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu sa pododjeljkom 1. odjeljkom C poglavlja 4 ZJN ESPD)

– je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.2.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to:

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Odredba ove točke odnosi se i na podugovaratelje.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe ove točke odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

Naručitelj zadržava pravo da sukladno članku 254. stavak 2. odustane od isključenja gospodarskog subjekta u slučaju iz članka 254. stavka 1. točke 2. ako utvrdi da će taj gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna prava i mjere za nastavak poslovanja.

Kriterij za odabir ponude

Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te tehničku i stručnu sposobnost, sve su skladu s odredbama ZJN, Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama te ovom dokumentacijom za nadmetanje.

Naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s traženjima iz ove točke dokumentacije za nadmetanje.

4.1.      Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naručitelj određuje uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti vezani su uz predmet nabave i razmjerni su predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

4.1.1. Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja  ispunjeni ESPD obrazac.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke 4 .1.1. dostavi ažuriran popratni dokument: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.1.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja

a) Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15).

Ovaj uvjet dokazuje se odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova. U tu svrhu ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu prilaže dokaz iz točke 4.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje.

b) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostoru:

– može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi potvrdu istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske.

U tu svrhu gospodarski subjekt koji je podnio najpovoljniju ponudu – strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostoru dostavit će: izjavu kojom se gospodarski subjekt obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti obrazac obavijesti, sa prilozima, Ministarstvu prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15).

– može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15).

Temeljem članka 612. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) inozemna trgovačka društva ne mogu trajno obavljati djelatnost na području Republike Hrvatske dok tamo ne osnuju podružnicu.

Ovaj uvjet gospodarski subjekt koji je podnio najpovoljniju ponudu dokazuje odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova.

c) Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima („Narodne novine“, broj 78/15).

Strana pravna osoba mora dokazati da u zemlji svog poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenje pojedinih radova. U tu svrhu gospodarski subjekt koji je podnio najpovoljniju ponudu dostavlja odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja, odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova.

U slučaju zajednice ponuditelja i podugovaratelja traženu sposobnost obvezni su pojedinačno dokazati članovi zajednice ponuditelja i podugovaratelji, koji će graditi i/ili izvoditi pojedine radove.

4.2.      Tehnička i stručna sposobnost

4.2.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini (2017.- 2012.) uredno izveo radove iste ili slične predmetu nabave u iznosu u visini procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a).

Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a).

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke dostavi ažuriran popratni dokument i to:

– popis uredno izvedenih radova istih ili sličnih predmetu nabave, sličinim predmetu nabave smatraju se završni radovi u građevinarstvu (ličilački, parketarski, stolarski, keramičarski, vodoinstalaterski) pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini u iznosu minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a).

Popis sadržava ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu radova za najmanje jedan (1), a najviše pet (5) ugovora istih ili sličnih predmetu nabave čiji zbrojeni iznos mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Popis o izvršenju  ugovora sadrži:

 • vrijednost radova,
 • datum i  mjesto izvođenja radova
 • naziv druge ugovorne strane.

Potvrda/e mora/ju najmanje sadržavati vrijednost radova (bez PDV), godinu kad su izvedeni radovi, mjesto izvođenja radova, predmet ugovora – vrsta građevine, naziv druge ugovorne strane (investitora), navod da su radovi uredno izvršeni, puno ime i prezime, te ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe) investitora.

Obrazloženje traženih uvjeta sposobnosti:

Ispunjavanje propisanih minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima dovoljnu razinu iskustva na izvođenju radova istih ili sličnih predmetu nabave najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave čime Naručitelj osigurava kvalitetnog partnera na projektu energetske obnove objekta škole Kantrida.

4.2.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da će tijekom izvođenja radova imati zaposlenog najmanje 1 ovlaštenog voditelja građenja/radova, sukladno članku 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Sukladno članku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15) poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni voditelj građenja/radova, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 6) obrazovne i stručne kvalifikacije a) gdje navodi ime i prezime ovlaštenog voditelja građenja.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke dostavi ažuriran popratni dokument:

– za gospodarskog subjekta sa sjedištem u Republici Hrvatskoj izjavu o ovlaštenom voditelju građenja uz koju prilaže potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u Potvrdi mora biti navedena tvrtka zaposlenja) sukladno članku 64. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/15).

– za gospodarskog subjekta iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) izjavu da će u roku od trideset dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova Naručitelju dostaviti dokaz da je navedeni stručnjak ishodio sva potrebna rješenja/potvrde o ovlaštenju za voditelja građenja sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15) fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni voditelj građenja, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice EGP-a i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a sukladno članku 61. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova voditelja građenja u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Uz prethodnu izjavu iz članka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove voditelja građenja u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi voditelja građenja obavljaju bez posebnog ovlaštenja, uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove voditelja građenja/radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Komora ocjenjuje je li riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu članka 61. navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog slučaja.

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:

Gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz ove Dokumentacije osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog ondosa. U tom slučaju mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvšrenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta obvezan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koja sadržava podatke o isupnjavanju kriterija za odabir.

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku do 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Ugovor o javnoj nabavi  mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Na ugovor o javnoj nabavi radova ne primjenjuju se posebne uzance o građenju.

Izmjene ugovora o javnoj nabavi

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave sukladno odredbama članaka 315-321 ZJN-a.

Za stavke radova koji su navedeni u troškovniku ponude, primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u troškovniku ponude, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane Izvođača u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

Izmjene ugovora regulirat će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

Raskid ugovora

Naručitelj je obvezan  raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

 1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN
 2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN
 3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ovoga Zakona, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će plaćanje za stvarno izvedene radove izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremene ili okončane situacije ovjerene od strane stručnog nadzora i ovlaštene osobe naručitelja za praćenje radova.

S obzirom da su sredstava za izvršenje ugovora o javnoj nabavi osigurana u proračunu, određen je gore navedeni rok za računovodstvenu obradu i plaćanje situacija.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Ponuditelj – izvođač radova dostavlja naručitelju vjerodostojnu dokumentaciju koja je temelj za isplatu:

–           računi, privremene/okončane situacije ovjerene od stručnog nadzora i ovlaštene osobe naručitelja za praćenje radova,

–           preslike parice građevinske knjige s dokaznicom mjera uz priloženo izvješće stručnog nadzora.

Naručitelj se obvezuje da će radove iz predmeta nabave plaćati na temelju ispostavljenih ovjerenih privremenih situacija tijekom izvođenja radova i ovjerene okončane situacije nakon izvršene primopredaje.

Radove koje će izvesti podugovaratelji Naručitelj će neposredno platiti podugovarateljima.

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Privremene situacije i okončanu situaciju Izvođač izrađuje i dostavlja u šest primjeraka na ovjeru Nadzornom inženjeru na gradilištu.

U zapisniku o primopredaji radova mora biti naznačeno da su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu, koja se vrijednost (iznos) trajno odbija na ime kvalitete odnosno kašnjenja, a koji se iznos zadržava do izvedbe po traženoj kvaliteti.

Naručitelj će odabranom ponuditelju naplatiti ugovornu kaznu po dnevnoj stopi od dva promila (2‰)  ugovorene cijene za svaki dan zakašnjenja u odnosu na utvrđeni rok završetka radova. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može prekoračiti iznos od 10% od ukupno ugovorene cijene s PDV. Naručitelj može odbiti iznos ugovorne kazne od isplata koje duguje odabranom ponuditelju.

Ukoliko odabrani ponuditelj zakasni s predajom dovršenog posla više od 30 dana, naručitelj može jednostranom izjavom volje raskinuti ugovor, u kojem slučaju se odabrani ponuditelj  obvezuje predati naručitelju do tada izvršeni dio posla, a naručitelj se obvezuje isplatiti dio cijene za do tada izvršeni dio posla uz odbitak ugovorne kazne koja se obračunava na ukupno ugovorenu cijenu.

Troškovnik

Objavljen u priloženim dokumentima.

Obrazac za sudjelovanje:

  Molimo Vas da svoje prijedloge primjedbe i sl. upišete u polje kojem pripadaju:

  Dokažite da niste robot!

  [recaptcha size:normal]


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.