Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini

Savjetovanje o Javnoj nabavi usluga osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini ostaje otvoreno do 26. listopada 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini.

Osigurava se imovina Grada Rijeke i imovina Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini, pri čemu su rizici koji se osiguravaju, kao i osigurane svote, pojedinačno su utvrđeni u Troškovniku.

Tehničke specifikacije

Rizici koji se osiguravaju, kao i osigurane svote, pojedinačno su utvrđeni u Troškovniku koji čini sastavni dio ove Dokumentacije.

Opisi pokrića i uvjeti traženi ovom Dokumentacijom imaju prednost primjene u odnosu na uvjete osiguranja i klauzule ponuditelja.

Kada se u Troškovniku traži osiguranje rizika požar, “rizik požar” podrazumijeva požar i neke druge opasnosti (požar i udar groma, eksplozije, pad i udar letjelice i predmeta iz letjelice, udar vlastitog  motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja u osigurani građevinski objekt, manifestacije i demonstracije, oluju i tuču).

Kada se u Troškovniku traži osiguranje rizika provalne krađe, “provalna krađa” podrazumijeva provalnu krađu i razbojstvo.

Svi rizici, navedeni u Troškovniku, ugovaraju se bez primjene franšize.

Osiguranjem od oluje obuhvaćene su i štete od prodiranja kiše, tuče i snijega i u slučaju kada otvor na građevini nije posljedica oluje, do iznosa od 100.000,00 kn (slovima: stotisuća kuna). Osiguranjem su obuhvaćene i štete od izlijevanja vode iz žljebova i cijevi za odvod kišnice te prodora iste u osigurani građevinski objekt, do iznosa od 50.000,00 kn (slovima: petdesettisuća kuna).

Osiguranjem rizika “lom stakla” osigurane su vanjske i unutrašnje staklene površine, uključujući vitrine.

Osiguranjem od požara i nekih drugih opasnosti osigurane su i štete otpuhivanja tenisita i pijeska uslijed olujnog vjetra na tenis terenima (Tenis centar “Marčeljeva Draga”, Otvoreno tenis igralište “Kozala” i Tenis centar “Pećine”) i na Igralištu za odbojku na pijesku – uz lukobran Lučice Kantrida, uz amortizaciju do 50%, do iznosa od 100.000,00 kn (slovima: stotisuća kuna).

Puno kasko osiguranje: Troškovnik se popunjava na način da se na označenim mjestima upisuju premije za kasko osiguranje bez franšiza.

Premiju automobilskog kaska u troškovniku potrebno je iskazati s uračunatim porezom od 10%.

Svi eventualni porezi su sastavni dio ponuđene cijene.

Za sva vozila ugovara se puno kasko osiguranje bez franšize (obvezne ili dragovoljne) u krađi ili djelomičnoj šteti ili totalnoj šteti, bez obzira na broj štetnih događaja.

 

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1.1. Osuđivanost za kaznena djela

 Sukladno članku 251. ZJN-a Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– (članka 279.prnje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 1. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta nabave kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

3.1.2. Neplaćanje dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će, sukladno članku 252. ZJN, isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 • u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 • u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog, Naručitelj, sukladno članku 252. stavku 2. ZJN, neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

  4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

U ovom otvorenom postupku javne nabave gospodarski subjekti moraju dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. 

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta: 

Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

4.1.2.  Posjedovanje ovlaštenja ili članstvo u određenoj organizacije: 

Gospodarski subjekt koji mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, obvezan je dokazati posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva.

Društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora posjedovati odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za obavljanje poslova osiguranja, u skladu sa člancima 15., 17. i 24. Zakona o osiguranju (“Narodne novine” broj 30/15).

Društvo za osiguranje sa sjedištem u državi koja je članica EU i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru mora posjedovati odobrenje nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja i dokaz da je nadležno nadzorno tijelo obavijestilo HANFA-u o namjeri obavljanja poslova osiguranja tog gospodarskog subjekta u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o osiguranju.

Društvo za osiguranje iz Švicarske konfederacije ili sa sjedištem u trećoj državi mora posjedovati odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja na području Republike Hrvatske putem poslovnog nastana, u skladu sa Zakonom o osiguranju.

 

Kriteriji za odabir ponude

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu je određeni ponder cijene 80%.

Najpovoljnija ponuda za svaku grupu predmeta nabave je prihvatljiva ponuda koja je ostvarila najveći broj bodova temeljem ponuđene cijene i dodatnog kriterija i to:

A) Cijena ponude,

B) Efikasnost rješavanja šteta u 2016. godini (Dokaz: Statistički podaci o broju šteta, Prilog IX. Pravilnika o statističkim standardima osiguranja (“Narodne novine” broj 23/16 i 27/16) – obrazac SP-6-O ili odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiv sveukupan broj prijavljenih štete i šteta u sudskom sporu u 2016. godini)

C) Kvaliteta usluge.

Ukupni broj bodova natjecatelja je zbroj bodova utvrđenih po kriteriju A, B i C za tog natjecatelja.

Razmjerna vrijednost za utvrđivanje najpovoljnije ponude:

A)   Cijena ponude                                                                    80
B)   Efikasnost rješavanja šteta                                                  10
C)   Kvaliteta usluge                                                                  10
UKUPNO                                                                                100

Kriterij A) CIJENA PONUDE – 80 bodova

Formula:

BCP(x) = C min / C(x) X 80

(x) – ponuditelj za kojeg se računa broj bodova

BCP (x) – broj bodova ponuditelj (x) za ponuđenu cijenu

C (x) – cijena ponuđena od ponuditelja

C min – najmanja ponuđena cijena (od svih ponuditelja)

Kriterij B) Efikasnost rješavanja šteta – 10 bodova

Vrijednost osiguranja prepoznaje se kad nastupi štetni događaj. U tim slučajevima, brzina obrade i podmirivanje šteta odnosno efikasnost rješavanja šteta je za osiguranika važna stavka u ocijeni zadovoljstva osiguravateljem (osiguravajućim društvom), slijedom čega osiguravatelji koji brzo, efikasno i korektno rješavaju i isplaćuju po odštetnim zahtjevima imaju manji broj sudskih sporova za isplatu osigurnine od strane nezadovoljnih osiguranika, u odnosu na ostale osiguratelje. 

Za kriterij B bodovi se utvrđuju temeljem najmanjeg broja šteta u sudskom sporu u 2016. godini i broja prijavljenih šteta na dan 31.12.2016. godine. 

Prema ovom kriteriju, najveći broj bodova ima ponuditelj koji ima najmanje šteta u sudskom sporu. 

Podaci potrebni za obračun broja bodova po ovom kriteriju, sastavni su dio obvezne statistike koju ponuditelj godišnje dostavlja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, sukladno članku 2. stavku 1. Pravilnika o statističkim standardima osiguranja (“Narodne novine” broj 23/16 i 27/16) (Dokaz: Statistički podaci o broju šteta, Prilog IX. Pravilnika o statističkim standardima osiguranja (“Narodne novine” broj 23/16 i 27/16) – obrazac SP-6-O ili odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiv sveukupan broj prijavljenih štete i šteta u sudskom sporu u 2016. godini).

BRI (x) = NRI / RI(x) X 10

(x) – ponuditelj za kojeg se računa broj bodova

BRI(x) = broj bodova ponuditelj (x) za kriterij B)

NRI     = najmanji RI na dan 31.12.2016. godini (najmanji od svih ponuditelja)

RI(x)    = omjer broja šteta u sudskom sporu i prijavljenih šteta ponuditelja u 2016. (sveukupno stupac 4 i sveukupno  stupac 9)

RI (x) = UŠS / UPŠ

UŠS = ukupan broj šteta u sudskom sporu (sveukupno stupac 9 Obrasca SP-6-O)

UPŠ  = ukupan broj prijavljenih šteta u godini (sveukupno stupac 4 Obrasca SP-6-O)

Zaokruživanje za izračun RI(x) se vrši na četiri decimalne jedinice.

Kriterij C) Kvaliteta usluge – 10 bodova

Kvaliteta usluge mjeri se ukazanim povjerenjem odnosno zadovoljstvom ugovaratelja osiguranja

kroz iznos ukupno zaračunate bruto premije ponuditelja za neživotna osiguranja za 2016. godinu.

Relativni ponder kvalitete usluge utvrđen je na sljedeći način:

KU (x) = UBP(x) / BP max X 10

pri čemu je

(x) – ponuditelj za kojeg se računa broj bodova

KU(x) broj bodova ponuditelj (x) za kriterij C)

UBP(x) = ukupna bruto zaračunata premija za 2016. godinu za neživotna osiguranja pojedinog ponuditelja čija se ponuda boduje

BPmax = najviša bruto zaračunata premija za 2016. godinu za neživotna osiguranja među svim dostavljenim valjanim ponudama

Kao dokaz za ovaj kriterij Naručitelj će prihvatiti Potvrdu o strukturi bruto zaračunate premije osiguranja po vrstama osiguranja u skupini neživotnih osiguranja za 2016. godinu, izdanu od Hrvatskog ureda za osiguranje ili odgovarajuću potvrdu tijela osnovanih u drugim državama članicama, te druga odgovarajuća dokazna sredstva iz kojih je vidljiva struktura bruto zaračunate premije osiguranja po vrstama osiguranja u skupini neživotnih osiguranja za 2016. godinu.

Potvrda mora biti izdana sukladno Pravilniku o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja („Narodne novine“, br. 23/16. i 27/16.)

Rekapitulacija odabira ponuda po grupama:

Naručitelj navodi dodatne kriterije po redoslijedu važnosti i određuje njihovu razmjernu vrijednost u ukupnom sustavu vrednovanja na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost bodova (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice).

U slučaju da dvije ili više ponuda temeljem kriterija ostvare isti broj bodova, kao najpovoljnija ponuda odabrat će se ponuda s ponuđenom najnižom cijenom.

 

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

BITNI UVJETI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (UGOVORA O OSIGURANJU)

Nakon izvršnosti odluke o odabiru Grad Rijeka i Rijeka sport d.o.o. će s odabranim ponuditeljem odnosno odabranim ponuditeljima (za pojedinu grupu predmeta nabave) sklopiti ugovor o osiguranju.

Ugovor o osiguranju (u daljnjem tekstu: Ugovor) sačinit će se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05,  41/08, 125/11 i 78/15), ovoj Dokumentaciji i ponudi odabranog ponuditelja, te će sadržavati naznaku ovog postupka javne nabave, odredbe o predmetu ugovora – imovini Grada Rijeke i imovini Rijeka sporta d.o.o. koja je predmet osiguranja,  odredbe o klauzuli o automatskom pokriću, pravima i obvezama ugovornih stranaka, odredbe o trajanju osiguranja, odredbe o premiji osiguranja i plaćanju premije te ostale odredbe sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Sukladno članku 248. stavku 1. ZJN, Naručitelj je dužan u roku od trideset (30) dana nakon sklapanja Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem javno objaviti obavijest o sklapanju Ugovora.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Premija osiguranja po sklopljenom ugovoru o osiguranju plaća se u dvanaest (12) jednakih mjesečnih obroka u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja računa za svaki pojedini obrok, počevši od mjeseca siječnja 2018. godine.

 

Troškovnik

Troškovnik se nalazi na ovoj stranici bočno, dodan u prilozima kao PDF.

Obrazac za sudjelovanje:

  Molimo Vas da svoje prijedloge primjedbe i sl. upišete u polje kojem pripadaju:

  Dokažite da niste robot!

  [recaptcha size:normal]


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.