Konstruktivna sanacija zidova stambenog dijela Kaštela Trsat

Savjetovanje o nabavi radova za Konstruktivnu sanaciju zidova stambenog dijela Kaštela Trsat ostaje otvoreno do 6. studenog  2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Predmet ove nabave je konstruktivna sanacija zidova stambenog dijela Kaštela Trsat  izgrađenog na k.č. 2082 k.o. Sušak, Petra Zrinskog bb, Rijeka.

Kaštel Trsat  zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske  upisano Rješenjem Klase: UP-I-612-08/02-01/642; Urbroj: 532-10-1/8(JB)-02-2 od 4. srpnja 2002. godine u registar nepokretnih kulturnih dobara  pod brojem Z-342.

Krajnji zapadni dio Kaštela Trsat  naziva se stambenim dijelom budući  po organizaciji svojih prostornih jedinica ima obilježje stambenog dijela. Stambeni prostor je trokutaste osnove a danas sluzi kao privremeni lapidarij .

Građevinsko stanje zidova je loše i potrebna je izvršiti konstruktivnu sanaciju.

Detaljan opis predmeta nabave te vrsta i opseg radova kao i posebni zahtjevi vezani za izvođenje istih detaljno je utvrđeno projektnom dokumentacijom i troškovnikom koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Predmet nabave realizira se u sklopu Projekta pod nazivom “Kulturno-turistička ruta Putevima Frankopana”, ref. oznake KK. 06.1.1.01.0048.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave

CPV  45212350-4      Zgrade posebnog povijesnog ili arhitektonskog značaja

Tehničke specifikacije

Predmet nabave je izvođenje radova  konstruktivne sanacije zida stambenog dijela Kaštela Trsat.

Tehnička specifikacija radova određena je građevinskim projektom  oznake 1697-14-G, glavni projektant Zoran Šušulić, dipl.ing.građ., travanj 2014. godine i Troškovnikom koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi .

Ponuditelji su dužni projektnu dokumentaciju i troškovnik detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz istih te sukladno tomu izraditi i dostaviti svoju ponudu.

Radovi rekonstrukcije se izvode na temelju:

1. Građevinske dozvole: KLASA: UP/I-361-03/14-02/39 UR.BROJ: 2170/01-13-02-15-6/VL od 24. ožujka 2015. godine izdane od Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

2. Glavnog projekta oznake 1697-14-G, glavni projektant Zoran Šušulić, dipl.ing.građ., travanj 2014. godine

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Odredbe iz poglavlja 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA, utvrđuju se:

 • u slučaju zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja), za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno,
 • ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno,
 • ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz sustav EOJN RH.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog subjekta u primjernom roku od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz sustav EOJN RH.

3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1.1. Osuđivanost za kaznena djela

Sukladno članku 251. ZJN-a Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

     1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja  i ovlasti),  članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

–  članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u  gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma)  i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– (članka 279.prnje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 1. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta nabave kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

3. 1.2. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će, sukladno članku 252. ZJN-a, isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 • u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 • u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog, Naručitelj, sukladno članku 252.stavku 2. ZJN-a, neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

3.2.      OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. ZJN-a, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

 1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona
 2. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
 3. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet
 4. ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja
 5. se sukob interesa u smislu poglavlja 8. glave III. dijela prvog ovoga ZJN-a ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama
 6. se narušavanje tržišnog natjecanja, zbog prethodnog sudjelovanja gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave, kako je navedeno u članku 199. ZJN-a, ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama
 7. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija
 8. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 1. odjeljkom C poglavlja četiri, Glave III. dijela drugog ZJN-a, ili
 9. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

3.3. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, od 5 (pet) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti kao dokaz:

  Točka u Dokumentaciji o nabavi Traženi dokaz
OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE Točka 3.1.1.

 

v  izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,

v  ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene ovom točkom Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u javnoj nabavi (‘’Narodne novine’’ br. 65/17.) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

 

 

–          Predložak obrazaca koji se mogu koristiti za davanje i ovjeravanje  navedene izjave daje se u Prilozima 2a), 2b), 2c i 2d) ove Dokumentacije o nabavi.

 

 

Točka 3.1.2.

 

v  potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

v  Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene ovom točkom Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

–          Predložak obrasca za davanje i ovjeravanje navedene izjave koji može koristiti gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj daje se u Prilogu 3. ove Dokumentacije o nabavi.

 

   

Dokaze za obvezne osnove za isključenje gospodarski subjekt obvezno je dostaviti za: ponuditelja, sve članove zajednice ponuditelja (ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja), podugovaratelje (ako je primjenjivo), za gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja (ako je primjenjivo).

 

OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE Točka 3.2. podtočka b)

 

v  Izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz  članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016.

v  Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ne izdaju dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti opisane točkom 3.2.podtočka b), odnosno člankom 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

 

¾    Predložak obrasca za davanje i ovjeravanje navedene izjave koji može koristiti  gospodarski subjekt  daje se u Prilogu 4.  ove Dokumentacije o nabavi.

 

Točka 3.2.podtočke a), c), d), e), f), g), h), i)

 

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti u navedenim podtočkama gospodarski subjekt ne treba dostavljati nikakve dokumente, već će postojanje, odnosno odsustvo istih okolnosti Naručitelj utvrditi samostalno. Naime, postojanje teškog profesionalnog propusta i okolnosti koje ukazuju na isto dokazuje Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
   

Dokaze za ostale osnove za isključenje iz točke 3.2. podtočka b) gospodarski subjekt obvezan je dostaviti za: ponuditelja, odnosno za  sve članove zajednice ponuditelja (ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja,) podugovaratelje (ako je primjenjivo), za gospodarske subjekte na čiju se sposobnost (ako je primjenjivo).

 

Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o nabavi NA DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz ponudu.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 5 (pet)  dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH,  dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje ostale osnove za isključenje iz točke 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici putem EOJN RH. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u javnoj nabavi (‘’Narodne novine’’ br. 65/17.) oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

Odbit će se ponuda ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete. U tom slučaju će naručitelj  pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.
 

3.4. ODREDBE O SAMOKORIGIRANJU

Mogućnost dokazivanja pouzdanosti – poduzete mjere  „samokorigiranja“

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. i točke 3.2. ove Dokumentacije o nabavi može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje  mjera gospodarski subjekt dokazuje:

 1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene djelom ili propustom
 2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s djelom ili propustom
 3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih djela ili propusta.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom, koja je na snazi u Republici Hrvatskoj, određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vremensko razdoblje nema pravo korištenja ove mogućnosti.

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekt u ovom  postupku javne nabave mora dokazati:

 • sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • ekonomsku i financijsku sposobnost, te
 • tehničku i stručnu sposobnost.

4.1. UVJETI SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.1.1 . Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

4.2. EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST I NJIHOVA MINIMALNA RAZINA

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov godišnji promet u području obuhvaćenim predmetom nabave (područje građenja ) u tri posljednje dostupne financijske godine jednak ili veći od  1.000.000,00 bez PDV HRK za svaku godinu.

4.3. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVA MINIMALNA RAZINA

Ponuditelj je obvezan zadovoljiti minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti:

4.3.1. Potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati da je u svojstvu izvođača uredno izvršio radove rekonstrukcije na pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru ili slične radove ukupne vrijednosti od minimalno 1.000.000,00   HRK bez PDV-a.

Pod sličnim radovima podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji građevine koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini te izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene. Sukladno članku 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15) građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica.

Ovaj uvjet ponuditelju je dozvoljeno dokazivati s najviše 2 (dvije) potvrde čija je kumulativna vrijednost  bez PDV-a jednaka ili veća od 1.000.000,00 bez PDV kn.  Ugovor o izvođenju radova kojim se dokazuje ovaj uvjet mora biti završen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2017.) ili tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini (2012.- 2016.).

4.3.2. Popis tehničkih stručnjaka potrebnih za izvršenje ugovora te minimalne njihove obrazovne i stručne kvalifikacije

Gospodarski subjekt mora dokazati da za izvršavanje ugovora raspolaže sa sljedećim stručnjacima:

 • Stručnjak 1 – ovlašteni voditelj građenja građevinske ili arhitektonske struke

a koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Sukladno članku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni voditelj građenja, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Sukladno članku 25. navedenog Zakona poslove voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni voditelj radova, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Sukladno članku 28. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015) pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova,

odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

 1. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova.

Sukladno članku 29. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015, pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja radova Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

 1. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita

Sukladno člancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, odnosno ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova voditelja građenja ili voditelja radova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Uz prethodnu izjavu iz članka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi voditelja građenja ili voditelja radova obavljaju bez posebnog ovlaštenja, uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Izjava iz članka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

Komora ocjenjuje je li riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu članka 61. navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog slučaja.

Povodom izjave iz članka 61. navedenog Zakona Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu. Prilikom podnošenja prve izjave iz članka 61. Zakona Komora obvezno provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, s obzirom da se radi o profesijama koje imaju utjecaja na sigurnost

Svi angažirani stručnjaci na gradilištu moraju biti sve vrijeme izvođenja radova za koje su odgovorni.

Nakon dodjele ugovora, tijekom izvođenja radova, gospodarski subjekt može zatražiti od Naručitelja zamjenu stručnjaka koji su navedeni u ponudi. Naručitelj će prihvatiti zamjenu samo u slučaju kad gospodarski subjekt dokaže da predloženi novi stručnjak posjeduje minimalno  iste obrazovne i stručne kvalifikacije koje su zahtijevane u Dokumentaciji o nabavi kao i stručnjak koji se mijenja.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • Cijena ponude bez PDV-a,
 • Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj:

                                 KRITERIJ MAKSIMALNI BROJ BODOVA PO KRITERIJU
Cijena ponude ( bez PDV-a) (Fmax) 90
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka(Jmax) 10
Ukupno (Emax) 100

Uz cijenu ponude, Naručitelj je odlučio da će kao dodatni  kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude utvrditi jamstveni rok te dodatne bodove dodjeljivati za jamstveni rok za otklanjanje nedostataka koji je duži od minimalnog jamstvenog roka od 24 mjeseca. Svaki od navedenih kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno niže navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koja svaka ponuda može ostvariti zbrojem svih bodova po oba kriterija je 100.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ostvari najveći broj bodova.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane na temelju kriterija za odabir pobude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Naručitelj može koristiti pravo na pretporez te sukladno članku 294.stavku1. ZJN-a 2016, po kriteriju cijene ponude, uspoređuje cijene ponude bez PDV-a.

Ukupnu vrijednost ponude Naručitelj je definirao kao odnos kvalitativnog dijela –trajanja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka i financijskog dijela ponude.

Odnos kvalitativnih i financijskog dijela ponude

KRITERIJ TEŽINSKI OMJERI
Financijski dio ponude (f) ponude 90%
Kvalitativni dio – trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka (j) 10%

6.6.1. Financijski dio ponude – cijena ponude

Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude gospodarskog subjekta. Maksimalan broj bodova koji svaka ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 90 bodova.

Vrednovanje financijskog dijela ponude provodi se po slijedećoj formuli:

F= f X (Cmin/Cj) X 100

Pri čemu je:

 • Cj  – cijena j-te ponude ( bez PDV-a),
 • f= 90 % težina financijskog dijela ponude,
 • Cmin cijena ponude s najnižom ponuđenom cijenom ( bez PDV-a)
 • F – broj bodova koje po financijskom kriteriju ostvari svaka ponuda

Broj bodova za promatranu ponudu po kriteriju cijene, dobiven po gore navedenoj formuli, utvrđuje se kao cijeli broj ( uz zaokruživanje na dva decimalna mjesta).

6.6.2.  Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 10 bodova.

Minimalno trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka je 24 mjeseca od dana uredno izvršene primopredaje radova.

Bodovi za dulji jamstveni rok dodjeljivati će se u skladu sa sljedećom skalom bodova:

Trajanje jamstvenog roka 25 – 3 0 mjeseca 4 boda
31 – 36 mjeseci 6 bodova
37 – 42mjeseca 8 bodova
43 – 48 mjeseci 10 bodova

Trajanje jamstvenog roka ponuditelj daje u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koju je obvezan dostaviti u ponudi.

Jamstveni rok ima značenje jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale  i njegovo je trajanje određeno u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za  kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale. Ponuđeni jamstveni rok upisat će se u ugovor o izvođenju radova.

6.6.3. Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude

Ukupna vrijednost ponude

Svaki od kriterija (cijena ponude i jamstveni rok) ocjenjuje se zasebno sukladno naprijed navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova ponude na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost za svaki od kriterija ( uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koji ponuda može ostvariti je 100 bodova.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda ponuditelja koja, uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kao i ispunjavanje ostalih uvjeta iz ove Dokumentacije o nabavi, ostvari najveći broj bodova (zbrojem bodova po oba kriterija).

Ukupna ocjena ponude izračunava se po slijedećoj formuli:

E=F+J

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavi radova mora se izvršavati sukladno zahtjevima i uvjetima utvrđenim tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi.

Za izvođenje svih radove treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama  prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Odabrani ponuditelj se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetne radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje

Odabrani ponuditelj dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi predati Naručitelju Jamstvo iz točke  7.4.2. ove Dokumentacije.

Ako Odabrani ponuditelj ne izvrši radove u ugovorenom roku, uključivo opravdano produženi rok, isti se obvezuje platiti Naručitelju na ime ugovorne kazne 0,2 % (nula zarez dva posto) od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki započeti dan prekoračenja roka završetka radova, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti.

Ugovorna kazna neće osloboditi odabranog ponuditelja obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi  radova i Dokumentaciji o nabavi.

O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.

Od trenutka dostizanja najvećeg odbitka Naručitelj ima pravo na raskid ugovora na štetu Odabranog ponuditelja.

Ako šteta koju Naručitelj pretrpi, zbog neurednog izvršenja obveza Odabranog ponuditelja, prelazi iznos ugovorne kazne Naručitelj ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili ukoliko to želi putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju terminski i financijski plan izvođenja radova, prethodno usuglašen i odobren od strane Naručitelja.

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15); pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave.

Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,81/13, 136/14 i 119/15) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15), za što treba predočiti odgovarajuće dokaze.

Ukoliko se pojedini materijal pribavlja iskorištavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske ponuditelj/izvođač treba poštivati sve pozitivnopravne propise, a posebno Zakon o rudarstvu (NN broj 56/13 i 14/14).

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom dokumentacijom o nabavi primjenjivati će se odredbe ZJN 2016., Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi Republike Hrvatske. Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom nadmetanja i ugovorom o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju izvršenje predmetne vrste ugovora.

Odabrani ponuditelj obvezan je prije potpisa Ugovora o javnoj nabavi radova dostaviti Ugovor o osiguranju odgovornosti iz djelatnosti u iznosu od najmanje 500.000,00 kuna po osiguranom događaju za svu eventualnu štetu koju prouzroči naručitelju ili trećim osobama prilikom izvođenja radova na ovom konkretnom gradilištu. Ugovorom mora biti pokriveno predviđeno razdoblje izvođenja radova.

Troškovnik

Nalazi se u prilozima za Savjetovanje.

Obrazac za sudjelovanje:

  Molimo Vas da svoje prijedloge primjedbe i sl. upišete u polje kojem pripadaju:

  Dokažite da niste robot!

  [recaptcha size:normal]


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.