Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje

Obilazak POS-ovih stanova na Martinkovcu

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana koji su zainteresirani za kupovinu stana putem programa društveno poticane stanogradnje, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Uvod

Projekt gradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS) zamišljen je kao poticaj stanogradnji kao gospodarskoj djelatnosti na način da se stanovništvu koje nema u vlasništvu drugih odgovarajućih i useljivih nekretnina omogući kupnja stanova i garaža, ali i izgradnja, dogradnja te rekonstrukcija obiteljskih kuća po uvjetima povoljnijima od tržišnih.

Program POS-a nije zamišljen kao supstitut ili konkurencija privatnim investitorima niti kao jedino rješenje stambenog zbrinjavanja stanovništva. S druge strane, činjenica je da je u proteklim godinama zbog značajno veće potražnje u odnosu na ponudu, tržište nekretnina generiralo rast cijena koji je bio u velikom nesrazmjeru s rastom osobnih dohodaka stanovništva. Takvim stanjem na tržištu određeni dio građana, posebno mladih, onemogućen je u rješavanju svog stambenog pitanja kupnjom nekretnina na tržištu te su stanovi izgrađeni po modelu POS-a postali prihvatljiva alternativa.

Grad Rijeka se 2001. godine aktivno uključio u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i do sada je, uključujući i stanove na Martinkovcu, po tom modelu ukupno izgrađeno 676 stanova, a ukupna vrijednost projekata stanogradnje po modelu POS-a ostvarenih putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke iznosi oko 276 milijuna kuna. Tako je 2002. godine izgrađeno 93 stana na Škurinjama, a 2004. godine 114 stanova na Srdočima, s ukupnim ulaganjima u zemljište, infrastrukturu, priključke i komunalni doprinos u iznosu od 26 milijuna kuna.

Izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji omogućile su da Grad Rijeka 2006. godine osnuje Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: APOS), te je 2008. godine donesena Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova koji se grade u stambenim zgradama Rujevica II faza i Drenova po Programu društveno poticane stanogradnje (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08).

Nakon što su stanovi na navedenim lokacijama izgrađeni i prodani, donesena je nova Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 1/14 i 12/14) temeljem koje su formirane Osnovna lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje iz 2013. godine i Dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje iz 2015. godine za stanove izgrađene na Hostovom bregu i Martinkovcu.

Izgrađeni i planirani stanovi u Rijeci

APOS je od svog osnutka izgradio još 379 stanova, od toga POS Rujevica I. faza 124 stana, POS Rujevica II. faza 80 stanova, POS Donja Drenova 80 stanova, POS Hostov breg I. faza 95 stanova, te POS Martinkovac 90 stanova.

Stanovi na Martinkovcu prodaju se prema važećim Listama prvenstva kupaca. Prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine“ broj 109/0182/0476/0738/0986/1207/1326/1557/1866/19 i 58/21), maksimalna cijena POS-ovih stanova iznosi 10.200,00 kuna po m2. Trenutno je potpisano 89 predugovora za kupnju stana. Useljenje u stanove planira se za kraj 2022. godine ili početak 2023. godine.

APOS planira graditi stanove na Zametu, na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa, za što je završena imovinsko-pravna priprema. Trenutno je izrađenom studijom predviđena izgradnja oko 25 stanova na toj lokaciji. U tijeku je izmjena prostorno-planske dokumentacije, radi povećanja obuhvata buduće građevinske čestice i posljedično povećanje broja stambenih jedinica, što se očekuje završiti do kraja 2022. godine. Za sada je očekivani početak postupka javne nabave za projektiranje i gradnju početak 2023. godine, a početak gradnje u prvoj polovici 2023. godine.

Detaljnim planom uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase predviđeno je također i proširenje postojećega stambenog naselja Škurinjska Draga, u opsegu do 300 novih stanova. Nove višestambene građevine predviđene su i na području Rujevice za koje je izrada Urbanističkoga plana uređenja u završnoj fazi.

Izmjene koje se predlažu Odlukom

S obzirom na predviđenu gradnju novih stanova te na protek vremena od donošenja sadašnje Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje, kao i na promjene lokalnih potreba i prilika, ukazala se potreba za donošenjem nove Odluke kojom bi se propisali novi uvjeti i mjerila, te postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova.

Prilikom sastavljanja Nacrta prijedloga Odluke prvenstveno se vodilo računa o transparentnosti postupka i poštivanju redoslijeda uvrštenosti na Listu prvenstva, uz poseban naglasak na osobe koje prvi puta stječu stan po programu društveno poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske.

Cilj predmetnih odredbi je spriječiti dvostruko ili višestruko stjecanje stanova po programu društveno poticane stanogradnje, odnosno omogućiti osobama koje prvi puta stječu stan prednost pri kupnji stana. Za prvo stjecanje stana podnositelju zahtjeva pripada 500 umjesto dosadašnjih 200 bodova.

Naime, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji  ne ograničava mogućnost kupnje više stanova po programu POS-a, međutim, s obzirom da se za gradnju stanova iz programa POS-a koriste javna sredstva smatralo se potrebnim onemogućiti višestruko korištenje javnih sredstava od strane iste osobe.

Pored navedenog za prvo stjecanje stana u vlasništvo, podnositelju zahtjeva pripada 500 umjesto dosadašnjih 200 bodova, te dodatno Nacrtom koji se predlaže propisano je prvenstvo na izbor i kupnju stana podnositelja zahtjeva koji prvi puta stječe stan u vlasništvo.

Nadalje, podnositeljima zahtjeva koji su najmoprimci u stanu fizičkih osoba pripada 100 umjesto dosadašnjih 50 bodova, podnositeljima zahtjeva koji su najmoprimci u stanu jedinica lokalne samouprave, Republike Hrvatske i pravne osobe pripada 50 bodova umjesto dosadašnjih 20 bodova, a podnositeljima zahtjeva koji imaju u vlasništvu nekretninu koja nije odgovarajuća pripada 30 bodova.

Kako bi se kupnja stana omogućila mladim osobama, povećan je iznos bodova za osobe mlađe od 45 godina, kojima pripada 100 umjesto dosadašnjih 40 bodova. Također je povećan broj bodova koji se odnosi na malodobnu djecu i djecu na redovnom školovanju, koji umjesto 20 bodova sada iznosi 50 bodova.

Predviđen je način utvrđivanja prvenstva u slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj bodova, na način da je prednost dana osobama koje prvi puta stječu stan po programu društveno poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske, zatim osobama koje su ostvarile više bodova za malodobnu djecu i djecu na redovnom školovanju, te osobama koje imaju utvrđen stupanj invaliditeta.

Konačno, odredbama Nacrta prijedloga Odluke predviđeno je da podnositelj zahtjeva koji je uvršten na konačnu Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APOS-a na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana, ne gubi mogućnost kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten, već gubi pravo izbora stana po redoslijedu Liste prvenstva na koju je uvršten. Predmetne odredbe razlikuju se od odredbi sadašnje Odluke, koje propisuju da takav podnositelj zahtjeva gubi mogućnost kupnje stana. Predmetna je promjena uvedena kako bi se svim podnositeljima zahtjeva koji su uvršteni na Listu prvenstva, a koji nisu sklopili predugovor o kupnji stana, omogućila kupnja stana po važećoj Listi prvenstva ukoliko se za nju naknadno odluče.

Način osiguravanja transparentnosti uvrštavanja na Listu prvenstva

U cilju zakonskih obveza vezanih za transparentnost rada gradske uprave kao tijela javne vlasti Nacrtom prijedloga Odluke propisano da se Prijedlog liste prvenstva i Lista prvenstva javno objavljuju na internetskim stranicama Grada Rijeke i APOS-a. Naime, stavkom 10. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) propisana je obveza tijela javne vlasti da na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljuju obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka.

Sukladno odredbi članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana, u skladu s uvjetima iz članaka 21. i 22. Zakona, propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovisno o lokalnim potrebama i prilikama. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave posebnom odlukom propisuje red prvenstva za kupnju stana u skladu s kojim redoslijedom Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, odnosno javna ustanova, prodaje stanove.

Slijedom navedenog, razmatra se načelo javnosti odnosno zaštite javnih interesa, nasuprot privatnim interesima, odnosno načela zaštite osobnih podataka. U konkretnom slučaju javnost podataka osigurava pravnu sigurnost i štiti od eventualnih zloupotreba te omogućuje transparentnost postupka formiranja Liste prvenstva, a koja se osigurava javnom objavom. Javna objava osnova je da bi svi podnositelji zahtjeva za uvrštenje na Listu i u konačnici za kupnju stana imali uvid u izvršeno bodovanje i rangiranje na Listi, da bi im se omogućilo izjavljivanje eventualnih prigovora, te u konačnici osigurala transparentnost cjelokupnog postupka uvrštenja na Listu, pozivanja na izbor stana i sklapanje ugovora o kupnji stana.

Primjena načela javnosti podrazumijeva da cjelokupni postupak formiranja liste i kupnja stana uživa javnu vjeru što je osobito važno budući da se za izgradnju stanova, po programu poticane stanogradnje, koriste javna sredstva.

Stoga se ovom odlukom utvrđuje da objava rezultata formiranja liste prvenstva uključuje ime prezime i adresu podnositelja zahtjeva za kupnju stana te sljedeće podatke:

 • broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva iz čega se izravno i neizravno mogu utvrditi i osobni podatci kako slijedi:
 • mjesto rođenja,
 • prvo stjecanje stana u vlasništvo,
 • stambeni status,
 • dužina prebivanja u gradu Rijeci,
 • životna dob podnositelja zahtjeva,
 • broj djece predškolske dobi i na redovnom školovanju,
 • stručna sprema podnositelja zahtjeva,
 • vrijeme provedeno u Domovinskom ratu,
 • status HRVI,
 • status člana uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
 • status hrvatskog branitelja – dragovoljca Domovinskog rata te
 • zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva/člana domaćinstva

Slijedom iznijetog, potrebno je posebnim aktom utvrditi uvjete i mjerila, te postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova, te se u nastavku materijala obrazlaže Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje, koja se predlaže Gradskom vijeću na usvajanje.

Obrazloženje odredbi predložene Odluke

I. Opća odredba

Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje utvrđuju se uvjeti, mjerila, postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke.

II. Uvjeti i mjerila za odobravanje zahtjeva za kupnju stana

U skladu s odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, člankom 2. propisuje se da se kupnja stana može financirati vlastitim sredstvima kupca ili putem obročne otplate. U slučaju kupnje stana putem obročne otplate, kupac mora zadovoljavati i kriterije platežne (kreditne) sposobnosti koje utvrđuje poslovna banka koja odobrava kreditna sredstva.

Članak 3. propisuje da pravo na kupnju stana po ovom programu imaju svi državljani Republike Hrvatske, uz dodatak uvjeta da podnositelj zahtjeva za kupnju stana i član obiteljskog domaćinstva naveden u zahtjevu te bračni drug, izvanbračni drug i životni partner nisu kupili stan iz programa poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske. Dalje se propisuje da podnositelj zahtjeva ne može biti član obiteljskog domaćinstva drugog podnositelja zahtjeva, da podnositelj zahtjeva ne može biti bračni drug, izvanbračni drug i životni partner drugog podnositelja zahtjeva neovisno o tome je li naveden u zahtjevu za kupnju stana drugog podnositelja zahtjeva te da bračni drugovi, izvanbračni drugovi i životni partneri mogu podnijeti samo jedan zahtjev za kupnju stana. Propisana je obveza podnositelja zahtjeva da u svom zahtjevu navede bračnog druga, izvanbračnog druga i životnog partnera  te ostale članove obiteljskog domaćinstva za koje podnosi zahtjev za kupnju stana. Ispunjavanje navedenih uvjeta dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika.

Članak 4. propisuje da prvenstvo pri kupnji stana imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Red prvenstva na kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanim Nacrtom predložene Odluke, a koji se utvrđuju ovisno o uvjetima stanovanja i stambenom statusu, na način da prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan. Predmetnim je člankom propisano da se odgovarajućim stanom u smislu odredbi Nacrta prijedloga Odluke razumijeva vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m². Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se bračni drug, osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, životni partner koji s njim stanuje ako je životno partnerstvo sklopljeno pred nadležnim tijelom, životni partner koji s njim stanuje ako životno partnerstvo nije sklopljeno pred nadležnim  tijelom (neformalno životno partnerstvo), ako životna zajednica traje najmanje 3 godine i od početka udovoljava pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva, te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i posvojenik, roditelj ili posvojitelj pod uvjetom da ga je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati. Propisuje se način na koji podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava posebne uvjete iz predmetnog članka.

Članak 5. propisuje da se odobravanje zahtjeva za kupnju obavlja temeljem Liste prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje, koja se utvrđuje na temelju provedenog Javnog poziva.

Članak 6. propisuje mjerila temeljem kojih će se sačiniti Konačna lista prvenstva, a to su:

 1. a) prvo stjecanje stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja,
 2. b) stambeni status podnositelja zahtjeva,
 3. c) prebivanje podnositelja zahtjeva na području grada Rijeke,
 4. d) životna dob podnositelja zahtjeva,
 5. e) broj malodobne djece i djece na redovnom školovanju,
 6. f) stručna sprema podnositelja zahtjeva,
 7. g) status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 8. h) status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
 9. i) status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
 10. j) status hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata,
 11. k) zdravstveno stanje – invalidnost ili tjelesno oštećenje.

S obzirom da je u prilogu ovog materijala tekst Nacrta predložene Odluke, kojom su utvrđeni naprijed navedeni uvjeti i mjerila kao i bodovi predviđeni za pojedini kriterij, odnosno uvjeti u člancima 7. do 18. Nacrta predložene Odluke, u materijalu se iste posebno ne elaborira. Međutim, smatra se potrebnim posebno naglasiti da je, s obzirom na utvrđene uvjete i mjerila vidljivo da je prednost u mogućnosti kupnje stana dana i osigurana:

 • osobama koje po prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja,
 • osobama koje imaju prebivalište na području grada Rijeke,
 • osobama koje nemaju stan u vlasništvu ili su vlasnici neodgovarajućeg stana,
 • osobama u životnoj dobi do navršenih 45 godine života,
 • osobama s malodobnom djecom i djecom na školovanju,
 • osobama s višim stupnjem obrazovanja,
 • osobama koje imaju status HRVI,
 • osobama koje imaju status dragovoljca domovinskog rata,
 • osobama koje su članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
 • osobama narušenog zdravlja s utvrđenim invaliditetom.

Članak 18. propisuje način utvrđivanja redoslijeda na Listi prvenstva i način postupanja u slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj bodova.

III. Postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stana

Članak 19. propisuje da postupak odobravanja zahtjeva za kupnju stana provodi Povjerenstvo za kupnju stanova po programu POS-a koje imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana i istog broja zamjenika od kojih su dva člana i dva zamjenika predstavnici Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a jedan član i jedan zamjenik su predstavnici APOS-a.

Članak 20. propisuje da Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku raspisivanje Javnog poziva za utvrđivanje Liste prvenstva, utvrđuje prijedlog Liste prvenstva, utvrđuje Listu prvenstva te obavlja druge poslove potrebne za utvrđivanje Liste prvenstva te poslove u svezi odabira stanova.

Članak 21. propisuje da se Javni poziv za podnošenje zahtjeva objavljuje na web stranicama Grada i na web stranicama APOS-a i na oglasnoj ploči Grada te da se obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljuje u dnevnom tisku, kao i što mora sadržavati podneseni zahtjev.

Članak 22. dodatno uređuje način podnošenja zahtjeva i dostave dokaza o ispunjavanju uvjeta i mjerila iz Odluke.

Članak 23. popisuje način postupanja u odnosu na nepotpune zahtjeve.

Članak 24. propisuje sadržaj Prijedloga Liste prioriteta te da se isti objavljuje na oglasnoj ploči Grada i na web stranicama Grada.

Članak 25. propisuje način podnošenja prigovora na utvrđeni redoslijed i postupanje s podnesenim prigovorima.

Članak 26. propisuje sadržaj konačne Liste prvenstva, da se ista objavljuje na oglasnoj ploči Grada, na web stranicama Grada i na web stranicama APOS-a. Lista prvenstva utvrđuje se na rok važenja od tri (3) godine od dana njene konačnosti, uz mogućnost produljenja na temelju odluke Gradonačelnika, po prijedlogu Povjerenstva ili ravnatelja APOS-a.

Članak 27. propisuje način dokazivanja istinitosti podataka navedenih u zahtjevu. Podnositelj zahtjeva  za kojeg se utvrdi da je dao neistinite podatke o ispunjavanju uvjeta i mjerila za uvrštenje na Listu prvenstva gubi pravo kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten. Predugovor, ugovor i druge isprave nastale u provođenju postupka na temelju neistinitih podataka danih od podnositelja zahtjeva su ništetne.

Članak 28. propisuje da se Lista prvenstva dostavlja APOS-u koji prodaje raspoložive stanove.

IV. Postupak prodaje raspoloživih stanova

Članak 29. propisuje da, po pozivu APOS-a podnositelj zahtjeva pred Povjerenstvom obavlja izbor stana prema redoslijedu uvrštenosti na Listu prvenstva, i sklapa predugovor o kupnji stana. Na izbor i kupnju stana prvo se pozivaju podnositelji zahtjeva koji imaju prvenstvo pri kupnji stana, odnosno građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Svi podnositelji zahtjeva najkasnije u trenutku izbora stana i sklapanja predugovora o kupnji daju pod kaznenom odgovornošću izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da su svi dostavljeni podaci istiniti. Podnositelji zahtjeva koji kupuju stan uz obročnu otplatu dužni su prije neposrednog izbora stana dokazati svoju platežnu (kreditnu) sposobnost. Povjerenstvo prati i zapisnički utvrđuje izbor stanova. Zapisnik o izboru stana potpisuje i podnositelj zahtjeva, čime potvrđuje konačnost izbora stana. Naknadna promjena izabranog stana nije moguća.

Članak 30. propisuje da podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju jednog stana  temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten, i to odgovarajućeg stana u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu u trenutku izbora stana i sklapanja predugovora o kupnji stana. Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji, odnosno veći stan od odgovarajućeg stana ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m2. Izuzetno, u slučaju kada APOS raspolaže stanom za koji na Listi prvenstva nema podnositelja zahtjeva kojima je raspoloživi stan odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva, kupnja raspoloživog stana omogućit će se onom podnositelju zahtjeva koji je uvršten na Listu prvenstva i zainteresiran je za kupnju takvog stana, bez obzira na broj članova njegova obiteljskog domaćinstva, uvažavajući red prvenstva na Listi prvenstva.

Članak 31. propisuje da podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APOS-a na izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana, ne gubi mogućnost kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten, već gubi pravo izbora stana po redoslijedu Liste prvenstva na koju je uvršten. U slučaju da se podnositelj zahtjeva naknadno javi, ima pravo izbora između raspoloživih stanova za prodaju u trenutku kada se naknadno javio, sukladno uvjetima iz članka 30. stavaka 2., 3. i 4. predložene Odluke.

Podnositelj zahtjeva koji se uredno odazvao pozivu APOS-a, ali nije iskoristio mogućnost kupnje stana koji je u trenutku odabira bio raspoloživ za prodaju, ne gubi mogućnost kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten. Mogućnost kupnje stana taj podnositelj može iskoristiti nakon što su svi podnositelji zahtjeva uvršteni na listu prvenstva pozvani na izbor stana i sklapanje predugovora o kupnji stana  ako se u roku važenja Liste prvenstva pojave novi stanovi raspoloživi za prodaju odnosno ukoliko se neki od stanova koji su bili raspoloživi za prodaju nisu prodali, sve sukladno redu prvenstva podnositelja zahtjeva.

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 32. propisuje da upute za primjenu Odluke daje Odjel. S obzirom na opsežnost postupka, stručne i administrativno tehničke poslove za Povjerenstvo će obavljati Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Člankom 33. propisano je da danom stupanja na snagu nove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 1/14 i 12/14).

Članak 34. propisuje da Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ”Službenim novinama Grada Rijeke”.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da predložena odluka na pravedan način omogućava stjecanje nekretnine putem programa društveno poticane stanogradnje?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Također, uz samo Savjetovanje izrađena je i posebna anketa za mlade kojoj je cilj provjeriti koliko su mladi upoznati s postojećim projektima i aktivnostima koje su im namijenjene i koliko korisnima smatraju aktivnosti planirane kroz Program za mlade. Anketni upirnik dostupan je na ovom linku.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje
Naziv akta/dokumenta: Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za gospodarenje imovinom
Početak savjetovanja: 28. listopada 2022.
Završetak savjetovanja: 27. studenoga 2022.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022.

  3 komentara

  1. članak 8 koji određuje stambeno pitanje, zašto nije uvršteno bodovanje osobama koje npr žive s roditeljima, rođacima te nemaju Ugovor o najmu? Ako je poanta ovog novog poziva za POS stjecanje prvog stana mladoj osobi, a ne uvrstiti navedeno smatram da se načelno diskriminira značajna populacija koja će biti prijavitelji. Sigurno nismo svojim izborom pod krovom roditelja.

   Molim da se isto uzme u obzir i izmjeni, kao što je recimo i bio sastavni dio ranijeg Poziva iz 2013. godine – b) 40 bodova: – ako nema u vlasništvu nekretninu namijenjenu stanovanju. Što je ovim nacrtom – obrisano!

  2. Postovani, da li ima pravo podnijeti zahtjev podstanar koji je prijavljen na Kastvu ?

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.