Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno socijalno ugroženih kategorija građana, kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Zakonske odredbe i dosadašnja gradska odluka

Grad Rijeka započeo je 1993. godine s provedbom socijalnog programa koji je reguliran Odlukom o socijalnoj skrbi, a u čijem su fokusu osobe izložene siromaštvu i/ili socijalnoj isključenosti kojima se pruža socijalna zaštita ili se u njih ulaže kako bi prevladali nepovoljne životne okolnosti.

Važeću Odluku o socijalnoj skrbi donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 30. ožujka 2017. godine. Odluka je mijenjana i dopunjavana u srpnju 2018. godine i travnju 2020. godine. Odluka i Izmjene i dopune Odluke objavljene su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18 i 6/20.

U međuvremenu stupio je na snagu novi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22), koji je u ovoj godini doživio i dvije izmjene. Prvom izmjenom (Narodne novine broj 46/22) primjena Zakona proširena je i na osobe pod privremenom zaštitom (raseljene osobe iz Ukrajine) sukladno Direktivi Vijeća 2001/55/EZ od 20 srpnja 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba. Druga izmjena (Narodne novine broj 119/22) odnosi se prvenstveno na  izmjenu odredbi u kojima se iznosi naznačeni u kunama zamjenjuju eurima s obzirom na uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

U članku 289. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužni u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja pod uvjetima i na način propisan Zakonom. Istim člankom se propisuje da su  veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružati usluge smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom. Nadalje, u stavku 7. istoga članka propisuje se da jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

U odnosu na prijašnji Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), novi  Zakon  više ne propisuje naknadu za troškove ogrjeva budući troškovi ogrjeva postaju dio troškova stanovanja. Troškovi stanovanja koji se odnose troškove ogrjeva osiguravaju se  iz sredstava državnog proračuna.

Novi Zakon u članku 41. definira troškove stanovanja kao troškove koji se odnose  na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Novi Zakon u članku 36. propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave da organiziraju rad za opće bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu te obvezu snošenja troškova za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu.

Najznačajnije izmjene koje se predlažu Odlukom

Ovim Nacrtom Prijedloga Odluke izvršilo se usklađenje sa novim Zakonom za naknadu troškova stanovanja (uvedeno je novo pravo na naknadu za troškove grijanja kao dio troškova stanovanja te pravo na naknadu za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti) te je propisan rad  za opće dobro bez naknade.

Nacrtom Prijedloga Odluke proširen je i opseg prava kod naknada za troškove stanovanja koji ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade, prvenstveno vodnih i komunalnih usluga.

U odnosu na odredbu Zakona koja se odnosi na ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga u većem opsegu nego je to utvrđeno Zakonom,  Nacrtom Prijedloga Odluke obuhvaćene su dvije nove kategorija korisnika i to starije osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe te žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazala se i potreba za dodatnom zaštitom  građana s prihodima nižim od dosadašnjih gradskih cenzusa prihoda te se u Nacrtu prijedloga Odluke cenzus prihoda definira u iznosu koji je za 20% posto viši u odnosu na godišnji ustanovljeni prag siromaštva za samca u Republici Hrvatskoj, a za višečlana kućanstva se izračunava prema OECD metodologiji tako da se predlaže povećanje cenzusa prihoda u odnosu na dosadašnje cenzuse  za dvočlano kućanstvo u visini od 50,90%, za tročlano kućanstvo u visini od 34,60%, za četveročlano kućanstvo u visini od 22, 50%, a za svakog daljnjeg člana u visini od 30%.

Predloženo je da se jednoroditeljskim obiteljima/kućanstvima za koje istraživanja pokazuju da je rizik od siromaštva iznadprosječan cenzus prihoda poveća za dodatnih 20%.

S obzirom na to da se u socijalnim politikama skupina osoba starije životne dobi prepoznaje kao jedna od najugroženijih skupina, predlaže povećanje cenzusa za priznavanje prava na novčanu pomoć za svakodnevne troškove umirovljenika na 60% prosječne godišnje mirovine.

Isto tako radi bolje preglednosti u odnosu na prijašnju Odluku o socijalnoj skrbi, prava iz socijalne skrbi grupirana su prema svrhama pomoći na koje se odnose (prava na naknadu troškova stanovanja, prava na pomoć u prehrani, prava na pomoć u odgoju i obrazovanju, prava na socijalne i zdravstvene usluge te pomoć za pogrebne troškove, prava na novčane pomoći te prava na naknadu troškova javnog prijevoza).

Iz Nacrta prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi izostavljena je kategorija dobrovoljnih darivatelja krvi koje ne spadaju u kategoriju građana obuhvaćenih siromaštvom i socijalnom isključivosti. Njihovo dosadašnje pravo na troškove javnog prijevoza definirat će se zaključkom gradonačelnika.

Obrazloženje odredbi predložene Odluke

Predložena Odluka o socijalnoj skrbi ima sedam  glava i to:

 • glava I. Opće odredbe,
 • glava II. Korisnik socijalne skrbi,
 • glava III. Uvjeti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi,
 • glava IV. Prava iz socijalne skrbi,
 • glava V. Rad za opće dobro bez naknade,
 • glava VI. Nadležnost i postupak,
 • glava Prijelazne i završne odredbe.

U nastavku se daje obrazloženje glava i pojedinih odredbi Odluke.

Opće odredbe

U općim odredbama predložene Odluke utvrđuje se da je Odluka opći akt kojim se temeljem Zakona utvrđuju prava koje osigurava Grad Rijeka propisana u Zakonu o socijalnoj skrbi, prava iznad standarda propisanih zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Utvrđuje se da se riječi i pojmovi koji se koriste u Odluci, a koji imaju rodno značenje odnose jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Općim odredbama određeno je da poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih Odlukom obavlja upravni odjel nadležan za poslove socijalne skrbi.

Nadalje, utvrđeno je da se prava iz socijalne skrbi propisana Odlukom ne mogu ostvariti na teret Grada Rijeke ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Propisano je da poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb za područje grada Rijeke, na osnovu ugovora. Ujedno je utvrđeno da broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava propisana Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Grada, osim kod ostvarivanja prava na koje je Grad obavezan Zakonom. Propisano je da se prava propisana Odlukom ne mogu prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati te da su u ostvarivanju prava utvrđena Odlukom djeca, posvojenici i pastorčad izjednačeni.

Ujedno je propisano da prava utvrđena Odlukom ne mogu ostvariti Korisnici koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koja se može otuđiti ili iznajmiti te korisnici koji imaju u vlasništvu poslovno prostor.

Korisnik socijalne skrbi

U ovoj glavi utvrđuje se da je pojam korisnika socijalne skrbi određen Zakonom i Odlukom te je propisano da prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom mogu ostvariti:  hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, stranci sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području grada Rijeke, osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području grada Rijeke,  strancima pod supsidijarnom zaštitom, azilantima i strancima pod privremenom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom.

Iznimno, prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom može ostvariti Korisnik koji nema prebivalište na području grada Rijeka ali koji ispunjavaju uvjet udomiteljstva ili uvjet žrtve obiteljskog nasilja.

Uvjeti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

U ovoj glavi Odluke, člankom 12. propisani su svi uvjeti  za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, uvjet prihoda, uvjet nacionalne naknade za starije osobe, pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, uvjet oštećenja organizma, uvjet stradalnik rata, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet udomiteljstva, uvjet žrtva obiteljskog nasilja ). U odnosu na važeću Odluku, socijalni uvjet je razdvojen na tri zasebna uvjeta: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu. Novi Zakon je ukinuo pravo na naknadu do zaposlenja te pravo na socijalnu uslugu rane intervencije, pa stoga navedeni  uvjeti nisu uvršteni u  Odluku. Osim navedenih,  predložena su dva nova uvjeta i to uvjet nacionalne naknade za starije osobe i uvjet žrtva obiteljskog nasilja. U odnosu na važeću Odluku uvjet jednoroditeljstva, uvjet mirovinskog prihoda i uvjet starije radno neaktivne osobe u Odluci obuhvaćeni su uvjetom prihoda.

Člankom 15. propisuje se da uvjet nacionalne naknade za starije osobe ispunjava Korisnik starija osoba koja ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe sukladno propisu kojim se uređuje ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Člankom 22. propisuje da uvjet žrtve obiteljskog nasilja ispunjava Korisnik odrasla osoba ili dijete kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja u sklonište (dom ili prihvatilište) za žrtve obiteljskog nasilja na području grada Rijeke na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Prava iz socijalne skrbi

U ovoj glavi utvrđena su prava iz socijalne skrbi koje se predlažu Odlukom.

Prava iz socijale skrbi podijeljena su u šest poglavlja,  i to: prava na naknadu za troškove stanovanja, prava na pomoć u prehrani, prava na pomoć u odgoju i obrazovanju, prava na socijalne i zdravstvene usluge te pomoć za pogrebne troškove, prava na novčane pomoći te prava na naknadu troškova javnog prijevoza.

 1. prava na naknadu za troškove stanovanja, i to:
  • pravo na naknadu za troškove najamnine,
  • pravo na naknadu za troškove naknade za korištenje nužnog smještaja,
  • pravo na naknadu za troškove grijanja i to:
   • pravo na naknadu za troškove električne energije,
   • pravo na naknadu za troškove opskrbe toplinskom energijom,
   • pravo na naknadu za troškove opskrbe plina,
   • pravo na naknadu za troškove grijanja na drva,
  • pravo na naknadu za troškove vodnih i drugih komunalnih usluga,
  • pravo na naknadu za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade,
 1. prava na pomoć u prehrani, i to:
  • pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji,
  • pravo na besplatnu hranu za dojenčad,
 2. prava na pomoć u odgoju i obrazovanju, i to:
  • pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođenče,
  • pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama,
  • pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane te rada učitelja u produženom/cjelodnevnom boravku učenika osnovne škole,
  • pravo na pomoć za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovnih škola,
  • pravo na novčanu pomoć za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje,
 1. prava na socijalne i zdravstvene usluge te pomoć za pogrebne troškove, i to:
  • pravo na uslugu pomoći u kući,
  • pravo na uslugu smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača,
  • pravo na pomoć za pogrebne troškove,
 1. prava na novčanu pomoć, i to:
  • pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika,
  • pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove starijih osoba bez osobnog prihoda,
  • pravo na novčanu pomoć za nabavu kućanskog uređaja,
 1. prava na naknadu troškova javnog prijevoza, i to:
  • pravo na naknadu troškova socijalne mjesečne vozne karte,
  • pravo na  naknadu troškove mjesečne vozne karte za srednjoškolce i studente,
  • pravo na naknadu troškova mjesečne povlaštene karte.

Odredbama članaka 24. do 36. Odluke utvrđeni su sadržaj, uvjeti i način za ostvarivanje svakog pojedinog prava koji se odnosi na naknadu za troškove stanovanja.

Odredbama članaka 37. do 39. Odluke utvrđeni su sadržaj, uvjeti i način za ostvarivanje svakog pojedinog prava koji se odnosi na prava na pomoć u prehrani.

Odredbama članaka  40. do 46. Odluke utvrđeni su sadržaj, uvjeti i način za ostvarivanje svakog pojedinog prava koji se odnosi na prava na pomoć u odgoju i obrazovanju.

Odredbama članaka  47. do 51.  Odluke utvrđeni su sadržaj, uvjeti i način za ostvarivanje svakog pojedinog prava koji se odnosi na prava na socijalne, zdravstvene usluge te pomoć za pogrebne troškove.

Odredbama članaka  52. do 54. Odluke utvrđeni su sadržaj, uvjeti i način za ostvarivanje prava na novčanu pomoć.

Odredbama članaka  55. do 58. Odluke utvrđeni su sadržaj, uvjeti i način za ostvarivanje prava na naknadu troškova javnog prijevoza.

Rad za opće dobro bez naknade

U ovoj glavi propisano je da su u radovima za opće dobro bez naknade obvezni sudjelovati radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac korisnik zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Propisano da će organizaciju provedbe rada za opće dobro bez naknade gradonačelnik utvrditi zaključkom.

Nadalje je propisano da se rad za opće dobro bez naknade izvršava se na temelju ugovora kojim se određuje trajanja rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla te da u radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati od 60 do 90 sati mjesečno, a da će troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu podmirivat će Grad.

Propisana je i obveza da je Grad dužan nadležnom tijelu za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su uredno pozvani, a nisu se odazvali niti sudjelovali u radovima za opće dobro.

Nadležnost i postupak

U ovoj glavi  Odluke propisan je postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih Odlukom. Utvrđeno je da je postupak hitan te da se pokreće na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb. Propisano je da Odjel iznimno može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je s obzirom na postojeće činjenično stanje radi zaštite interesa osobe, potrebno pokrenuti takav postupak.

Propisano je da se zahtjev podnosi Odjelu na propisanom obrascu  te da je uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Nadalje, propisano je da Odjel može odlučiti o posebnom ispitivanju relevantnih činjenica i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način.

Utvrđeno je da o zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje Odjel rješenjem ako Odlukom nije drugačije određeno, te da o žalbi protiv rješenja o priznavanju prava na naknadu troškova stanovanja odlučuje nadležno tijelo Primorsko-goranske županije, a protiv rješenja Odjela o ostvarivanju ostalih prava utvrđenih Odlukom  ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Propisano je da je Odjel dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih Odlukom.

Također je propisano da  informacije o mogućnostima ostvarivanja prava utvrđenih Odlukom stranke mogu dobiti i putem web aplikacije Socijalni program Grada Rijeke.

Posebno je razrađen postupak vraćanja neosnovane primljene pomoći te je utvrđena mogućnost sklapanja nagodbe o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene pomoći pri čemu će se uzimati u obzir imovno stanje i socijalni status Korisnika.

Prijelazne i završne odredbe

U ovoj glavi propisano je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti važeća Odluka o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17, 9/18 i  6/20) te je propisano da će se ova Odluka objaviti u  „Službenim novinama Grada Rijeke te da stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

S obzirom da će financijska sredstava za provođenje predložene Odluke biti planirana u Prijedlogu proračuna za 2023.godinu, utvrđuje se stupanje na snagu Odluke sa danom 01. siječnja 2023. godine.

Financijska sredstva za provođenje predložene Odluke planirat će se u prijedlogu financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na programu 1149 Socijalni program Grada Rijeke u iznosu od 3.665.100,00 EUR-a. Također planira se da će iznos od 457.000,00 EUR-a ići na teret trgovačkog i komunalnih društava Grada Rijeke.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebice socijalno ugroženih kategorija građana, kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Smatrate li da predložene izmjene na zadovoljavajući način odgovaraju na potrebe socijalno ugroženih građana Rijeke?

Smatrate li da su nacrtom prijedloga dobro prepoznate najugroženije skupine građana, odnosno građana kojima je potrebna dodatna socijalna zaštita?

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
Naziv akta/dokumenta: Odluka o socijalnoj skrbi
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Početak savjetovanja: 28. listopada 2022.
Završetak savjetovanja: 27. studenoga 2022.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022.

  4 komentara

  1. Antonio Kristich

   Nacrt je u nacelu dobar no potrebno je izjednaciti po nacelu pravicnosti sve kategorije koje su navedene kao korisnici sa uslugama .
   Konkretno trosak podmirenja elektricne energije po prijedlogu i dalje mogu koristiti samo osobe sa zajamcenom minimalnom naknadom sto nije pravicno prema drugim kategorijama osobna invalidnina i doplatak za pomoc i njegu .
   Ovo se odnosi i na sve ostale vrste pomoci kategorija u kojima se ne gleda cenzus prihoda .

   Novcana pomoc za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 1700 kuna mora biti vezana uz korisnika ne kucanstvo odnosno da se i kod ovog prava gleda osoba sa osobnom invalidninom ili doplatkom za pomoc i njegu .
   Osobna invalidnina i doplatak za pomoc i njegu u svemu u svim pravim moraju biti izjednaceni sa minimalnom naknadom iako je potonja ne nuzno vezana uz bolest i invaliditet i cista je socijalna kategorija dok je osobna innvalidnina i doplatak i jedno i drugo no vise je rijec o invaliditetu i tesko ili teze bolesnim osobama te bih one takodjer trebale ostvarivati sva prava iz socijalne skrbi .
   Ostalo je dobro osim sto se kao dodatni uvjet ne bih trebala uvrstiti nekretnina ako nije rijec o trazitelju usluge prava na kojeg se ona odnosi .
   Bitno je da trazitelj prava primjerice zasticeni najmoprimac nema nekretninu a ne clanovi njegovog kucanstva .
   Te se stavke moraju razdvojiti i izmijeniti .
   Sto se tice prava prijevoza on je dobar tezi ili teski invaliditet ali treba jasno napisati tezi invaliditet doplatak za pomoc i njegu i osobna invalidnina teski inavaliditet jer se po rjesenjima trazi rijec tezi ili teski za tjelesno ostecenje a svaki koji prima doplatak ima tezi invaliditet osobna invalidnina teski invaliditet .

   • Izvrsni prijedlozi profesore Antonio struja bih se trebala placati svima ne samo oni koji primaju socijalnu pomoc sve kategorije da se izjednace bas kako ste reki profesore

  2. Pravo na podmirenje troskova elektricne energije bi trebali imati oni koji nemaju to pravo preko czss.
   To bi svakako trebali izregulirati i na taj nacin bi bilo pokriveno vecina ugrozenih građana koji nemaju pravo na zmn od czss.
   Primjer samohrane majke i sl.
   Npr.nakandu u iznosu od 1000 kn za kupnju uređaja imsju samci, a nemaju pravo obitelji.. Taj dio je po meni besmislen.

  3. Mislim da treba povecati iznos od 200 kuna
   pomoci .

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.