Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 29. studenog 2021. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se ponajviše roditelja djece koja nisu upisana u predškolske ustanove na području grada Rijeke u tekućoj pedagoškoj godine te obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno Zakonu o dadiljama, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

Uvod

Tijekom 2013. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, kojim se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilja, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti  dadilja.

Navedenim Zakonom se regulira djelatnost čuvanja, brige i skrbi djece do 14 godine u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje.

Prema članku 37. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje na području svoje jedinice, sukladno svojim programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dječji vrtići u Rijeci

Grad Rijeka,  temeljem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi koji se donosi za svaku pedagošku godinu nastoji u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka, kao osnovnim nositeljima Programa, postići optimalan obuhvat djece predškolskog uzrasta koja su uključena u programe njege, odgoja i obrazovanja,  zdravstvene zaštite,  prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima.

Grad Rijeka u cilju obuhvata optimalnog broja djece predškolskog uzrasta temeljem navedenog Programa sufinancira, kako djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke tako i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača na području drugih gradova i općina.

Trenutni kapaciteti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka te dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke i drugih gradova i općina ne zadovoljavaju sve potrebe.

Djelatnost dadilja

Iako se  djelatnost dadilja i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja ne mogu uspoređivati, ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskim ustanovama.

Potrebe djece i roditelja za organiziranim čuvanjem, brigom i skrbi  za djecu s područja grada Rijeke postoje. Stoga smatramo opravdanim da se za takve slučajeve omogući sufinanciranje  obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja.

Uvidom u registar dadilja koji vodi nadležni Obiteljski centar pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, utvrđeno je da na području grada Rijeke, do izrade Nacrta prijedloga ove Odluke postoji samo jedan obrt registriran za obavljanje djelatnosti dadilja.

Stoga se s obzirom na potrebe kao izuzetak predlaže sufinanciranje djelatnosti dadilja registriranih na području Primorsko-goranske županije u kojima će se na čuvanju, brizi i skrbi nalaziti djeca sa područja grada Rijeke.

Odluka o sufinanciranju dadilja koja je predmet Savjetovanja

Nacrtom prijedloga Odluke predlaže  se da Grad sufinancira djelatnost dadilja za djecu u dobi od navršenih šest (6) mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Nacrtom prijedloga Odluke propisuje se da se pravo na sufinanciranje za djecu u dobi od navršenih šest (6) mjeseci života do polaska u osnovnu školu može  ostvariti  pod  slijedećim uvjetima:

 • da dijete i roditelj/i s kojim dijete živi u kućanstvu imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno stalni boravak za strance i osobe bez državljanstva,
 • da su oba djetetova roditelja zaposlena,
 • da dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta, nije upisano u nijednu predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19,13/19, 20/19 i 12/21) – u daljnjem tekstu: Plan mreže.

Isto tako propisuje se da navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Visina sufinanciranja predlaže se na osnovi podataka  i modela o sufinanciranju djelatnosti  dječjih vrtića drugih osnivača (privatnih vrtića) na području grada Rijeke čija se prosječna ekonomska cijena kreće od 2.000,00 kuna do 2.800,00 kuna. Grad Rijeka sufinancira djelatnost u privatnim vrtićima u  iznosu razlike koju plaćaju roditelji u visini od 720,00 kuna do iznosa ekonomske cijene  programa pojedinog vrtića.

Prema prikupljenim podacima trenutno se cijena u obrtima za djelatnost dadilja na području Primorsko-goranske županije kreće u rasponu od 2.400,00 kuna do 2.800,00 kuna.

Na osnovi navedenog, s ciljem da roditelji korisnici usluga djelatnosti dadilje sudjeluju u mjesečnoj cijeni s iznosom od 720,00 kuna, Grad Rijeka će obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dadilja isplaćivati ostatak iznosa pune mjesečne cijene usluge dadilje, ali maksimalno do iznosa pune mjesečne cijene usluge od 2.800,00 kuna.

Predlaže se da postupak za priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje provodi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, temeljem zahtjeva obrta registriranog za obavljanje djelatnosti dadilje za sufinanciranje. Obrt je dužan uz zahtjev priložiti i potrebnu dokumentaciju.

S obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje sklopit će se ugovor o sufinanciranju djelatnosti obrta kojim će se urediti međusobna prava i obveze Grada i obrtnika.

Nacrtom  prijedloga Odluke propisuje se i prestanak sufinanciranja djelatnosti dadilje, te obveza podnošenja financijskog izvješća.

S obzirom da će financijska sredstava za provođenje predložene Odluke  biti planirana u Prijedlogu proračuna za 2022.godinu, utvrđuje se stupanje na snagu Odluke sa danom 01. siječnja 2022. godine.

Financijska sredstva za provođenje predložene Odluke planirat će se u prijedlogu financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na programu 1153 „Grad Rijeka – Prijatelj djece“ na aktivnosti A115303 sufinanciranje obrta za čuvanje djece u iznosu od 288.000,00 kuna.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se ponajviše roditelja djece koja nisu upisana u predškolske ustanove na području grada Rijeke u tekućoj pedagoškoj godine te obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno Zakonu o dadiljama.

Smatrate li da je na drugačiji način potrebno pristupiti financiranju djelatnosti dadilja?

Prijedloge i komentare možete uputiti ispunjavajući ovdje dostupan online obrazac ili upisujući komentare u polje za komentiranje u dnu ovog Savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Naziv dokumenta o kojem se provodi Savjetovanje: Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
Naziv akta koji će se finalno donositi (nakon javnog savjetovanja):  Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
Nositelj izrade akta: Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Datum početka savjetovanja: 29. listopad 2021.
Datum završetka savjetovanja: 29. studeni 2021.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Savjetovanje ostaje otvoreno do 29. studenog 2021.
  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.