Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ugovor Pexels

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. siječnja 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana, posebice gospodarskih subjekata različitih gospodarskih djelatnosti, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonske odredbe

Grad Rijeka javni je naručitelj i obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22). Zakon predstavlja opće normativni okvir kojim je uređen sustav javne nabave  u Republici Hrvatskoj te se njime utvrđuju pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj ili drugi subjekt radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja, a sadrži odredbe koje su u skladu s direktivama o javnoj nabavi Europske unije.

Člankom 15. stavkom 1. Zakona uveden je  pojam – jednostavna nabava, za nabave do vrijednosti nacionalnih financijskih pragova utvrđenih u članku 12. stavku 1., a na koje se Zakon ne primjenjuje. Člankom 15. stavkom 2. utvrđeno je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Na temelju navedenoga, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 30. ožujka 2017. godine donijelo Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17). Ističemo da je ovim Zakonom po prvi puta utvrđena obveza naručitelja da način provedbe nabave ispod nacionalnog zakonskog praga utvrde općim aktom, budući da su ova pitanja prema prethodnom ZJN-u naručitelji uređivali internim aktima.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 114/22) uvedene su određene izmjene, osobito u sustavu pravne zaštite kako bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost provedbe postupaka pravne zaštite i postupaka javne nabave. Također se odredbe Zakona o javnoj nabavi mijenjaju radi prilagodbe uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Novelama Zakona iz 2022. godine nije izmijenjena odredba koja regulira pojam jednostavne nabave, međutim s obzirom na uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj izmijenjen je članak 12. Zakona te su sada propisani nacionalni financijski pragovi jednostavne nabave sljedeći: za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) manje od 26.540,00 eura te radova procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) manje od 66.360,00 eura, na koje se zakon ne primjenjuje.

Izmjene predložene novim Pravilnikom

Ovim Nacrtom prijedloga Pravilnika vrši se usklađenje s izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, ali se ujedno, osobito s obzirom na iskustva u provedbi postupaka jednostavne nabave sukladno postojećem Pravilniku u proteklih šest godina, želi postići učinkovitija provedba tih postupaka u idućem razdoblju.

Prilikom utvrđivanja Nacrta prijedloga Pravilnika cilj je bio podizanje transparentnosti nabave te poticanje tržišnog natjecanja i osiguranje jednakog tretmana svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave odnosno poticanje sudjelovanja malog i srednjeg poduzetništva na tržištu nabave. Ovaj cilj želi se postići kroz širu i dosljedniju primjenu elektroničkih sredstava komunikacije u odnosu na rješenja iz postojećeg Pravilnika, a osobito kroz digitalizaciju procesa jednostavne nabave putem specijaliziranog web servisa koji omogućuje gospodarskim subjektima vremenski neograničenu i potpuno besplatnu registraciju u sustav, pristup svim objavljenim dokumentima u postupcima jednostavne nabave te predaju elektroničkih ponuda.

Vodeći računa o tome da postupci nabave i način provedbe jednostavne nabave ne usporavaju proces nabave i odvijanje drugih poslovnih procesa, ovim Nacrtom prijedloga Pravilnika predlažu se tri vrste postupaka jednostavne nabave, identična onima prema postojećem Pravilniku, i to:

 • javno prikupljanje ponuda,
 • ograničeno prikupljanje ponuda,
 • izravno ugovaranje.

U odnosu na postojeći Pravilnik, novost je da se postupci jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura u pravilu provode putem specijaliziranoga web servisa, osim iznimno, kada se iz objektivnih razloga provode primjenom ostalih elektroničkih sredstava komunikacije ili sredstvima koja nisu elektronička odnosno njihovom kombinacijom.

Za navedene postupke jednostavne nabave predlažu se vrijednosni pragovi kako slijedi:

 • Prvi vrijednosni prag za robu, radove i usluge je do 7.000,00 eura procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) za koji se predlaže liberalan pristup i mogućnost ugovaranja nabave izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru upravnog tijela koje ugovara nabavu;
 • Drugi vrijednosni prag za robu, radove i usluge procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura, a manje od 15.000,00 eura za robu i usluge, odnosno manja od 33.000,00 eura za radove, za koji se predlaže primjena postupka ograničenog prikupljanja ponuda odnosno pozivanje najmanje tri gospodarska subjekta da dostave ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda;
 • Treći vrijednosni prag za robu, radove i usluge procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 15.000,00 eura, a manje od 26.540,00 eura za robu i usluge, odnosno manja od 66.360,00 eura za radove, za koji se predlaže primjena postupka javnog prikupljanja ponuda na temelju javno objavljenog poziva odnosno objave poziva neograničenom broju gospodarskih subjekata.

Za nabavu iz drugog i trećeg vrijednosnog praga,  člankom 10. predviđene su iznimke u kojima se nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura bez PDV-a može provesti po postupku izravnog ugovaranja s jednim gospodarskim subjektom i to u sljedećim slučajevima:

 • nabave usluga zbog specijaliziranih stručnih znanja i/ili posebnih okolnosti koje ima gospodarski subjekt kojem se upućuje poziv (konzultantske usluge, specijalizirane usluge, tehnički razlozi ili slični opravdani razlozi)
 • nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima
 • kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt
 • nabave zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa,
 • nabave usluga iz Priloga X. ZJN 2016
 • kada u postupku javnog prikupljanja ponuda nije dostavljena niti jedna ponuda, a nisu se bitno izmijenili uvjeti i zahtjevi iz prvotnog poziva za dostavu ponuda
 • iznimne žurnosti izazvane događajem koji nije uzrokovan od strane naručitelja.

U slučaju potrebe za izravnim ugovaranjem iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu ili izvršenje predmeta nabave suglasnost za provedbu postupka daje gradonačelnik na temelju obrazloženog prijedloga pročelnika upravna tijela – korisnika nabave.

Nacrtom prijedloga Pravilnika predviđa da se da se svi postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura provode u Upravnom odjelu za opće poslove, što je u skladu s Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/22).

Obrazloženje odredbi nacrta Pravilnika

I. OPĆA ODREDBA (članak 1.)

Odredbom članka 1. utvrđuje se predmet Pravilnika, područje primjene i financijski pragovi na koje se Pravilnik primjenjuje.

II. NAČELA I ANALIZA TRŽIŠTA (članak 2.)

Odredbom članka 2. uređena je obveza poticanja tržišnog natjecanja gdje god je to moguće, osiguranja jednakog tretmana svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave te transparentnost postupka. Osobito se utvrđuje da jednostavna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene ZJN 2016 te da se u svrhu pripreme postupka jednostavne nabave provodi analiza tržišta, sukladno planiranim proračunskim sredstvima i potrebama upravnih tijela.

III. NADLEŽNOST ZA PROVEDBU JEDNOSTAVNE NABAVE (članak 3.)

Ovim člankom propisuje se da se postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura provode u Upravnom odjelu za opće poslove.

Sva upravna tijela Grada pripremaju i provode postupke izravnog ugovaranja procijenjene vrijednosti manje od 7.000,00 eura iz svog djelokruga rada, a iznimno i postupke jednostavne nabave jednake ili veće od te vrijednosti, na temelju odluke Gradonačelnika. Upravna tijela sklapaju ugovore o nabavi ili okvirne sporazume ili izdaju narudžbenice iz svog djelokruga rada, neovisno o procijenjenoj vrijednosti.

VI. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA (članak 4.)

Ovom se odredbom utvrđuje da se i u postupcima jednostavne nabave na odgovarajući način primjenjuju zakonske odredbe o sprječavanju sukoba interesa. Navedena odredba Pravilnika, a sukladno ZJN 2016, primjenjivat će se na način da Grad Rijeka ne smije sklapati ugovore o jednostavnoj nabavi s gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja niti podugovaratelja) u kojima gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i s njima povezane osobe (srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtoga stupnja, srodnici po tazbini do drugoga stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao te posvojitelji i posvojenici) u tom gospodarskom subjektu istodobno obavljaju upravljačke poslove, ili ako su vlasnici poslovnog dijela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Na temelju izjave gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, na mrežnim stranicama Grada objavljuju se popis pravnih osoba s kojima Grad Rijeka kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, a navedeno se primjenjuje i na postupke jednostavne nabave.

Nadalje, poduzimanje mjera za sprječavanje sukoba interesa odnosi se i na druge predstavnike naručitelja u postupcima jednostavne nabave i to: članove stručnog povjerenstva, druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, kao i na predstavnike središnjeg tijela kod provedbe zajedničke nabave. Navedene osobe dužne su dati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te se u pojedinim postupcima jednostavne nabave izuzeti, odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa.

V. PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA (članak 5.)

Ovom odredbom utvrđuje se da se na planiranje nabave i vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZJN 2016, a upravna tijela su dužna voditi evidenciju provedenih nabava u poslovnom informacijskom sustavu Grada. Dodatno se određuje da se predmeti nabave iz Priloga X. ZJN 2016 čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 7.000,00 eura koji se zbog svoje prirode sukcesivno izvršavaju pojedinačnim narudžbenicama i/ili ugovorima planiraju pod jedinstvenim evidencijskim brojem.

VI. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE (članci 6. do 10.)

Ovom glavom Pravilnika utvrđuju se postupci jednostavne nabave u smislu ovoga Pravilnika te vrijednosni pragovi za njihovu primjenu.

Člankom 6. stavkom 4. posebno se utvrđuje da se u pravilu postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura provode putem specijaliziranog web servisa.

Članak 10. propisuje slučajeve u kojima se nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura  iznimno može provesti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom.

VII. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (članci 11. do 23.)

Ova glava čini središnji dio Pravilnika.

Članak 11. uređuje da se postupci jednostavne nabave pokreću na zahtjev za pokretanje postupka upravnog tijela – korisnika nabave.

Članak 12. propisuje da postupke jednostavne nabave priprema i provodi stručno povjerenstvo od najmanje dva člana, od kojih barem jedan mora imati važeći certifikat u području javne nabave, ako se radi o postupcima procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura.

Članak 13. uređuje načine pokretanja postupka jednostavne nabave, ovisno o kojoj se vrsti postupka radi – javnom objavom poziva za dostavu ponuda, dostavom poziva gospodarskim subjektima po vlastitom izboru odnosno dostavom poziva ili narudžbenice jednom gospodarskom subjektu te rok za dostavu ponuda.

Članak 14. propisuje bitne uvjete koje poziv za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave treba sadržavati. Kriterij za odabir ponuda može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda, u kojem slučaju je moguće primijeniti i druge kriterije povezane s predmetom nabave (primjerice kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke/izvršenja, jamstveni rok i dr.).

Članci 15. do 18. odnose se na ponudu i postupak otvaranja ponuda te se utvrđuje da se u pravilu u postupcima jednostavne nabave na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZJN 2016 glede provedbe postupka pregleda i ocjene ponuda.

Člancima 19. do 23. propisuje se završetak postupka jednostavne nabave odnosno pisani prihvat narudžbenice od strane odabranog ponuditelja ili potpis ugovora odnosno dostava Obavijesti o odabiru ponude odnosno Obavijesti o poništenju postupka. Za odabir je dovoljna jedna ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda, a postupak se poništava ako nije dostavljena niti jedna ponuda ili ako nakon odbijanja ne preostane niti jedna valjana ponuda.

VIII. OKVIRNI SPORAZUM (članak 24.)

Odredbom se propisuje da se u svim postupcima jednostavne nabave može sklopiti okvirni sporazum, osim u slučaju izravnoga ugovaranja, ali ne na rok dulji od dvije godine te uz supsidijarnu primjenu odredbi ZJN 2016.

IX. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA (članci 25. do 27.)

Ugovor o nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen najkasnije u roku od 30 dana od dostave obavijesti o odabiru svim sudionicima postupka te se izvršavati u skladu s uvjetima po kojima je postupak proveden te odabrane ponude. Ugovor odnosno okvirni sporazum mogu se izmijeniti tijekom njegova trajanja odgovarajućom primjenom odredbi ZJN 2016 osim u postupcima izravnog ugovaranja, kada se smiju izmijeniti, ali pod uvjetom da ukupna plaćanja bez PDV-a ne smiju biti jednaka ili veća od 7.000,00 eura.

Ugovor odnosno okvirni sporazum obvezno se raskidaju tijekom njegova trajanja ako se radi o značajnoj izmjeni koja bi zahtijevala novi postupak nabave.

X. PROJEKTNI NATJEČAJ (članak 28.)

Ova odredba odnosi se na projektni natječaj kao posebni režim nabave na čiju provedbu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZJN 2016 koje se odnose na projektni natječaj te odredbe Pravilnika koje se odnose na javno prikupljanje ponuda i ograničeno prikupljanje ponuda.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (članci 29., 30. i 31.)

Postupci jednostavne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama postojećeg Pravilnika koji prestaje važiti danom stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Utvrđuje se da ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su predloženim izmjenama postići učinkovitija provedba postupaka jednostavne nabave?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 16. siječnja 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Naziv akta/dokumenta: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Nositelji izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za opće poslove
Početak savjetovanja: 18. prosinca 2023.
Završetak savjetovanja: 16. siječnja 2024.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. siječnja 2024.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.