Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. svibnja 2017. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir u uvodna obrazloženja

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke donosi se u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i pripadajućim podzakonskim propisima. Tim je Zakonom djelatnost predškolskog odgoja utvrđena kao sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima osnivača i prodajom usluga na tržištu te iz drugih izvora.

Dječji vrtić, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, financira se sredstvima proračuna, a jednim dijelom naplaćuje svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, i to prema mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće te lokalne jedinice.  Ovo se jedino ne odnosi na program predškole koji je za roditelje kao korisnike ove usluge – besplatan.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, te program predškole.

Županijska skupština PGŽ donijela je, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluku o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (SN PGŽ broj 10/11) kojom je utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dječjim vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva najmanje u visini od 25% utvrđene ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe. Ekonomsku cijenu vrtića čine izdaci za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, a utvrđuje ju svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

Ustanova Dječji vrtić Rijeka i vrtići drugih osnivača

Dječji vrtić Rijeka

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2018./2019. godinu.

Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz pet centara predškolskog odgoja, odnosno kroz 31 podcentar predškolskog odgoja, u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

U ovoj pedagoškoj 2017./2018. godini, redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja pohađa 3.250 djece raspoređenih u 180 odgojnih skupina, od čega je 55 jasličkih odgojnih skupina i 125 vrtićkih odgojnih skupina.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a u Dječjem vrtiću Rijeka ostvaruje se za oko 902 djece. U redoviti 10-satni program upisano je 42 djece pripadnika romske nacionalne manjine raspoređenih unutar centara, a jedno romsko dijete prijavilo se u program predškole.

Djeca s teškoćama

U odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), uključuju se djeca s teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi.

U Dječji vrtić Rijeka upisano je 71 dijete s teškoćama u razvoju, od čega je 22 djece polaznika odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom za djecu s teškoćama, a 49 djece je integrirano u redovitim skupinama. Rad s djecom s teškoćama u posebnim skupinama organiziran je u podcentru Krnjevo – jedna skupina za djecu s motoričkim teškoćama, podcentru Maestral – dvije skupine za djecu s poremećajem iz spektra autizma, podcentru Veseljko – jedna skupina djece s intelektualnim teškoćama i podcentru Đurđice – jedna skupina za djecu s poremećajem iz spektra autizma.

Programi koji obogaćuju redoviti rad

U sklopu redovitog programa, u Dječjem vrtiću Rijeka provode se programi koji obogaćuju redoviti 10-satni program te za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva.

Redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta provodi se u podcentrima Zamet, Galeb, Krnjevo, Mavrica i Drenova. Provode ga odgojitelji i voditelji programa kinezioloških aktivnosti. U pedagoškoj 2017./2018. godini upisano je 284 djece u 13 odgojnih skupina. Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u podcentrima Krijesnica, Kvarner, Vežica i Potok. Program ranog učenja talijanskog jezika provodi se u podcentrima Morčić i Podmurvice. Program ranog učenja engleskog jezika s elementima informatičke pismenosti provodi se u podcentru Radost. Svi navedeni programi namijenjeni su djeci od treće godine života do polaska u školu. Ukupno je u jezične programe upisano 143 djece u sedam odgojnih skupina. Program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine provodi se za djecu od jedne do tri godine starosti u podcentru Mirta, a za djecu od treće godine života u podcentrima Mirta, Gardelin, Zvonimir Cviić, Topolino, Belveder i Gabbiano. U program je upisano 143 djece u sedam odgojnih skupina. Program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem provodi se u podcentrima Potok, Rastočine i Gardelin, a namijenjen je djeci od navršene treće godine života do polaska u školu. U program je upisano 59 djece u tri odgojne skupine.

Besplatni program u Dječjoj bolnici

U okviru Dječje bolnice Kantrida organiziran je poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi koja zbog liječenja borave u bolnici duže vrijeme. Svi troškovi programa u Dječjoj bolnici Kantrida financiraju se u potpunosti iz Proračuna Grada Rijeke te je stoga program za sve roditelje besplatan, bez obzira na njihovo prebivalište. Program svake pedagoške godine pohađa prosječno 50 djece i s njima rade dvije odgojiteljice.

Podmirenje troškova po socijalnim kriterijima

U Dječji vrtić Rijeka upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17), kojom je utvrđeno pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka. Broj ove djece se mijenja iz mjeseca u mjesec, a roditelji-korisnici usluga dobivaju subvenciju odnosno naknadu od 30% do 100%, ovisno o zadovoljenom kriteriju. Na isti način subvencioniraju se roditelji-korisnici usluga u vrtićima drugih osnivača. Grad Rijeka je za 740 djece koji su korisnici gore socijalnih mjera Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb izdvojio oko 3 milijuna kuna.

Zaposlenici i povećanje vrtićkih kapaciteta

U Dječjem vrtiću Rijeka zaposlen je, uz tehničko i pomoćno osoblje, 521 djelatnik. Na stručnim poslovima, osim 365 odgojitelja, radi i osam pedagoga, šest psihologa, 13 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, pet zdravstvenih voditeljica i osam rehabilitatora odgojitelja, dva fizioterapeuta dok su za potrebe ostvarivanja sportskog programa zaposlena dva voditelja programa kinezioloških aktivnosti.

Grad Rijeka kontinuirano ulaže sredstva u izgradnju u novih vrtićkih kapaciteta. Posljednjim izgradnjama u nizu, onim dječjih vrtića Morčić na Gornjoj Vežici i Đurđice na Vojaku  nastojalo se zadovoljiti potrebe roditelja za upisom djece u vrtić na istočnom dijelu grada. Ukupna vrijednost radova na ovim vrtićima je 37 milijuna kuna.

Podjela na tri javne ustanove

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 10/14, 6/15, 8/16 i 6/17) propisano je da će Grad Rijeka provesti statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka na način da će se Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja kada se za to steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti).

S obzirom na to, Grad Rijeka donio je Odluku o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) kojom se Dječji vrtić Rijeka dijeli na tri javne ustanove i to na način da se osnivaju dva nova dječja vrtića pod nazivom Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, dok Dječji vrtić Rijeka nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 6. svibnja 2017. godine Rješenje kojim se ocjenjuje da je Odluka sukladna sa zakonom.

Pored navedenog, vrijedi istaknuti da je u suradnji s Talijanskom unijom u planu izgradnja novog dječjeg vrtića na području Krnjeva, namijenjenog djeci pripadnika talijanske nacionalne manjine te izrada projektne dokumentacije za gradnju dječjeg vrtića na području Rastočina.

Dječji vrtići drugih osnivača

Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u svojoj ustanovi Dječji vrtić Rijeka, već niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U te je vrtiće prosječno smješteno oko 380 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 468 djece, a Grad Rijeka se ugovorno obvezao sufinancirati ih.

Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u deset vrtića drugih osnivača, i to:

 1. Dječji vrtić “Mala vila” čiji je osnivač Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije. U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 47 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku skupinu.
 2. Dječji vrtić “Maza” čiji je osnivač Zvjezdana Balen-Vuglač. U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano šestero djece raspoređenih u dvije odgojne skupine.
 3. Dječji vrtić “Pinokio” čiji je osnivač Ines Žic. U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 15 djece u jednu odgojnu skupinu.
 4. Dječji vrtić “Nazaret” i Područni vrtić “Mima” čiji je osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusovoga. U vrtiću “Nazaret” je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 55 djece raspoređenih u tri odgojne skupine. U područnom vrtiću “Mima” upisano je 31 dijete raspoređeno u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu.
 5. Dječji vrtić “Zvjezdica mira” čiji je osnivač Družba sestara milosrdnica. U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 42 djece raspoređenih u tri odgojne skupine.
 6. Dječji vrtić “Snjeguljica” i područni vrtić “Sedam patuljaka” čiji je osnivač Barbara Drezga. U vrtiću “Snjeguljica” je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 16 djece u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Sedam patuljaka” upisano je 19 djece u jednu odgojnu skupinu.
 7. Dječji vrtić “Mali princ” i Područni dječji vrtić “Mala sirena” čiji je osnivač Sandra Cikač Stjepić. U vrtiću “Mali princ” je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 19 djece u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Mala sirena” upisano je 43 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.
 8. Dječji vrtić “Zlatan” čiji je osnivač Vinka Mataija. U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 20 djece u jednu odgojnu skupinu.
 9. Dječji vrtić “Žirafa”i Područni dječji vrtić “Žirafica” čiji je osnivač Marija Šimunović. U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 32 djece raspoređenih u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Žirafica” upisano je 20 djece u jednu odgojnu skupinu.
 10. Dječji vrtić “Luna” čiji je osnivač Dolores Matković.  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 16 djece u jednu odgojnu skupinu.

Ukupno je u vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2017./2018. godini upisano 381 dijete s područja grada Rijeke. Djeca su smještena u 25 odgojnih skupina od kojih je 21 vrtićka i 4 jasličke skupine.

Grad Rijeka u pedagoškoj 2017./2018. godini sufinancira predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko  oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se mjesečnim iznosom po djetetu od 1.015,00 kn za cjelodnevni program ili mjesečnim iznosom od 710,00 kn za poludnevni program. Programom se sufinancira predškolska djelatnost u vrtićima drugih osnivača na način da se uz postojeći iznos sufinanciranja redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa sufinancira svaki verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program za još 5% na iznos programa, ali samo ukoliko se isti dodatno ne naplaćuju od roditelja-korisnika usluga. Također se sufinancira jaslički program povećanjem sufinanciranja za 20% na cijenu redovitog cjelodnevnog, odnosno poludnevnog programa.

U pedagoškoj 2017./2018. godini Grad Rijeka sufinancira do najviše 20 djece s prebivalištem u gradu Rijeci u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke i to s iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno. U navedenim vrtićima upisano je prosječno 17 djece s područja grada Rijeke.

Provedba Programa javnih potreba u Dječjem vrtiću Rijeka

Dječji vrtić Rijeka provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću Rijeka, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

 •  Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja – korisnika usluga, a čini 2/3 kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.
 • Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godine – provodit će se u tri odgojno-obrazovne skupine sa ukupno 15 djece i to u podcentrima Turnić, Krijesnica i Morčić.
 •  Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a  sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Rijeka provodit će se u okviru redovitog  programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.
 •  Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju – planiraju se u podcentrima   Krnjevo, Maestral, Đurđice i Veseljko u pet odgojno–obrazovnih skupina. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u redovite skupine u svim podcentrima gdje za to postoje uvjeti.
 • Programi za nacionalne manjine – u Dječjem vrtiću Rijeka provodi se redoviti cjelodnevni program za djecu talijanske nacionalne manjine u podcentrima Mirta, Zvonimir Cviić, Gabbiano, Topolino, Belveder i Gardelin. Kraći program na slovenskom jeziku za djecu slovenske manjine i nadalje će se provoditi u podcentru Bulevard.
 • Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima – provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Rijeka djeci se u okviru redovitih programa nudi: učenje stranih jezika, informatike, sportski program, katoličko vjerski program, program obogaćen elementima Waldorfske pedagogije, program za darovitu djecu te drugi programi koji su prilagođeni interesima djece.
 • Program smjenskog rada – namijenjen je roditeljima koji rade u smjenama, a organiziran je u podcentru Potok. Planirano je pet odgojno-obrazovnih skupina od čega su tri vrtićke te dvije jasličke skupine.

U pedagoškoj 2018./2019. godini, planira se, i dalje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa  provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Vrijedi istaknuti da je djeci upisanoj u Dječji vrtić Rijeka koja boluju od celijakije, ponuđena bezglutenska prehrana koja se priprema u zasebnoj kuhinji.

Dječji vrtić Rijeka će i nadalje biti partner Učiteljskog fakulteta u provođenju projekta „Centar istraživanja djetinjstva“ te vježbaonica za edukaciju studenata. Dječji vrtić Rijeka je sudionik međunarodnog projekta pod nazivom „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ u okviru programa Erasmus+. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država: Belgijom, Italijom, Francuskom i Španjolskom, a provodit će se i u pedagoškoj 2018./2019. godini.

 

Financiranje

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu, a konkretnije je uređeno Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11).

Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/15) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa. Skala se tako kreće od najnižih 385,00 kuna za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini poludnevnog boravka do najviših 720,00 kuna za cjelodnevni boravak ili poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) i Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka. Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Rijeka, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Pravilnikom je propisano da prednost pri upisu ostvaruje dijete koje:

 • zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci,
 • dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka. Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić Rijeka. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u centre. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Rijeka dužan je ovaj zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Cijena vrtićkih usluga

Puna mjesečna cijena usluga utvrđena je u iznosu:

a) redoviti cjelodnevni 10-satni program …………………………..   2.167,20 kn
b) redoviti poludnevni 6-satni program:
– organiziran u odgojnoj skupini poludnevnog boravka ……  1.517,04 kn
– organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka ……. 2.167,20 kn
c)  10- satni program za djecu s teškoćama u razvoju ………….  8.541,05 kn
d)  program poludnevnog boravka u bolnici Kantrida ……………… 1.517,04 kn
e)  program predškole ………………………………………………………. 70,00 kn

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se kako slijedi:

 • roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
 • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića Rijeka iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka i da su članovi istog kućanstva,
 • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića Rijeka zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
 • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću Rijeka do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za 70%.

Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i nadalje će sufinancirati roditelje-korisnike usluga koji zadovoljavaju jedan od kriterija socijalnog programa.

U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 92.994.380,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2018. godinu planirano je:

R.br. Naziv aktivnosti Plan 2018.
1. Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 55.217.500,00
2. Programska djelatnost ustanove 20.190.100,00
3. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola,   programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama      526.330,00
4. Otplata zajma 16.793.000,00
5. Nabava opreme      200.000,00
6. Erasmus+umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti EU        67.450,00
  Ukupno  92.994.380,00

 

Provedba i financiranje programa u vrtićima drugih osnivača

Ovaj Program uključuje i sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba kojih je na području grada Rijeke ukupno deset.

U pedagoškoj 2018./2019. godini, roditelji s područja grada Rijeke koji upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke, plaćat će istu cijenu redovitog vrtićkog ili jasličkog programa, bez obzira u koji vrtić će dijete upisati.

Novi način sufinanciranja započet će 1. siječnja 2019. godine. 

Redoviti cjelodnevni 10-satni i poludnevni 6-satni program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Roditelj-korisnik usluga dječjih vrtića sudjelovat će u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10- satnog programa iznosom od 720,00 kn ili redovitog poludnevnog 6-satnog programa iznosom od 385,00 kn. Iznimno, za roditelje koji su u prošloj pedagoškoj godini za redoviti cjelodnevni ili poludnevni program plaćali manji iznos od gore navedenog, njihov udio u mjesečnoj cijeni neće se povećavati. Grad Rijeka uplaćivat će dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa, određene temeljem mjesečnih izvješća, dostavljenih od strane vrtića u razdoblju od rujna 2017. do ožujka 2018. godine. Iznosi sufinanciranja utvrdit će se ugovorima o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja koje Grad Rijeka sklapa sa svim dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni, kraći ili alternativni program moći će isti dodatno naplatiti od roditelja-korisnika usluga.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu te su sukladno Zakonu dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Upisi djece u dječje vrtiće drugih osnivača obavljat će se u mjesecu svibnju tekuće pedagoške godine i to na određenim lokacijama za sve dječje vrtiće na području grada Rijeke.

Prilikom upisa djeteta, roditelji su dužni dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

U skladu s Državnim pedagoškim standardom, kapacitet u vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci je 468 djece te će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka će u svom Proračunu osigurati sredstva prema maksimalnom broju upisane djece s riječkog područja. Iz dosadašnjeg iskustva vidljivo je da dolazi do promjene broja djece koja koriste programe različitog trajanja tijekom godine te bi planiranje manjih sredstava na osnovu trenutnog odabira moglo dovesti do manjka sredstava u budućnosti. Navedeni princip izračuna primjenjiv je i u pojedinačnim izračunima sredstava za pojedini vrtić te je tako izračunat iznos naveden i u ugovorima koje Grad Rijeka potpisuje s dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Obzirom da je potreba roditelja s područja grada Rijeke za upis djeteta u neki od dječjih vrtića izvan grada Rijeke iskazana i ove godine, isti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. S navedenim vrtićima, Grad Rijeka sklopit će ugovore o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za najviše 20 djece. Redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja sufinancirat će se mjesečnim iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno ili iznosom od 567,00 kn za redoviti poludnevni 6-satni program.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), određenim se kategorijama roditelja – korisnika usluga s područja grada Rijeke sa potpuno istim iznosima subvencionira cijena usluge Dječjeg vrtića Rijeka i cijena usluge vrtića drugih osnivača.

Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu osigurat će se 6.483.680,00 kuna.

Ostvarivanje prava na financiranje

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv sastavni su dio Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja. Prijavu na javni poziv prijavitelj obavezno podnosi putem pošte, obrazac nakon ispunjavanja treba vlastoručno potpisati i, uz propisanu dokumentaciju, poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom. Sve dostavljene prijave obradit će i ocijenit Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13 )
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 114/02)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15).

O načinu provedbe ovoga Programa u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Rijeke za pojedine namjene odlučuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno roditelji djece predškolske dobi, djelatnici ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnici i zaposlenici privatnih vrtića, odnosno vrtića drugih osnivača.

Proučite Nacrt Programa javnih potreba u predškolskoj djelatnosti. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su programi koji se u predškolskoj djelatnosti provode kvalitetni, zadovoljavajući?

Koje izvore financiranja ove djelatnosti biste Vi predložili kako bi iznos kojim roditelji sudjeluju u financiranju mogao biti manji?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu
Naziv akta / dokumenta: Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za odgoj u školstvo
Početak savjetovanja: 27. travnja 2018.
Završetak savjetovanja: 27. svibnja 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. svibnja 2017. godine.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.