Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 30. svibnja 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir i uvodna obrazloženja

Grad Rijeka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi i radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, utvrđuje se u skladu sa Zakonom i pripadajućim podzakonskim propisima. Zakonom je djelatnost predškolskog odgoja utvrđena kao sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima osnivača i prodajom usluga na tržištu te iz drugih izvora sukladno Zakonu. Dječji vrtići, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, naplaćuju svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, te program predškole.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je, sukladno Zakonu, Odluku o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11) kojom je utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dječjim vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva najmanje u visini od 25% utvrđene ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe. Ekonomsku cijenu vrtića čine izdaci za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, a utvrđuje je svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Grad Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Program putem kojeg nastoji zadovoljiti potrebe u predškolskoj djelatnosti na području grada Rijeke.

Ciljevi donošenja Programa

Ovim je Programom obuhvaćeno ostvarenje sljedećih ciljeva:

 • stvaranje uvjeta za što veći obuhvat djece predškolskog uzrasta, sukladno Državnom pedagoškom standardu,
 • sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača sukladno realnim potrebama roditelja i djece, iz proračunskih sredstva Grada Rijeke,
 • stvaranje uvjeta za kvalitetno zadovoljavanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda,
 • osiguravanje sufinanciranja programa ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja djece čiji roditelji imaju prebivalište u gradu Rijeci, sklapanjem ugovora s dječjim vrtićima drugih osnivača u susjednim gradovima i općinama.

Provedba programa

1. Dječji vrtić Rijeka

Dječji vrtić Rijeka provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Program predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću Rijeka, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10 sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu temeljni je program u svim dječjim vrtićima (PPO-ima) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja – korisnika usluga. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djece i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godine – provodit će se u jednoj odgojnoj skupini u PPO-u Turnić.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program je za roditelje – korisnike usluga besplatan, a  sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Rijeka provodit će se u okviru redovitog  programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju – planiraju se u PPO-a  Krnjevo i Maestral u četiri odgojne skupine. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u redovite skupine u svim PPO-a gdje za to postoje uvjeti.

Programi za nacionalne manjine – u Dječjem vrtiću Rijeka provodit će se redoviti cjelodnevni program za djecu talijanske nacionalne manjine u PPO: Mirta, Zvonimir Cviić, Gabbiano, Topolino, Belveder i Gardelin.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima – provodit će se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno. U ove programe moći će se upisati djeca sa navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Rijeka djeci će se u okviru redovitih programa nuditi: učenje stranih jezika, sportski program, katoličko vjerski program te drugi programi koji su prilagođeni interesima djece.

Redoviti cjelodnevni program – smjenski rad – namijenjen je roditeljima koji rade u smjenama, a organizirat će se u PPO Potok. Planirano je pet odgojnih skupina od čega tri vrtićke i dvije jasličke skupine.

U Dječjem vrtiću Rijeka provodit će se i kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi. Djeci će se ponuditi: program ranog učenja engleskog jezika, te sportska igraonica Loptići.

U pedagoškoj 2020./2021. godini planira se i dalje, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta. Vrijedi istaknuti da je djeci, upisanoj u Dječji vrtić Rijeka, koja boluju od celijakije ponuđena bezglutenska prehrana.

U PPO-u Krnjevo provodit će se projekt Senzo(Ri), kao dio civilne inicijative u sklopu projekta Zeleni val Rijeka 2020. Cilj projekta je unaprijediti uvjete za kvalitetan odgojno-obrazovni rad s djecom uređenjem sigurnog i sadržajno bogatog vanjskog prostora za boravak djece s teškoćama u razvoju. Poseban naglasak je stavljen na poticanje razvoja senzorne integracije postavljanjem taktilnih staza, glazbenog zida i zida za igre s vodom te miomirisnog vrta. U svim će aktivnostima projekta sudjelovati roditelji i obitelji djece polaznika PPO-a Krnjevo, kao i pripadnici lokalne zajednice.

Dječji vrtić Rijeka je podnio prijavu na “Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+” kojeg svake godine raspisuje Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Početkom 2020. godine Dječji vrtić se prijavio za Ključnu aktivnost 1 (KA1) – mobilnost u svrhu učenja za pojedince, u sklopu kojega je prijavljen projekt pod nazivom “Zajedno u različitosti”. Projektom će biti obuhvaćeno 12 djelatnika koji će se uključiti u aktivnosti profesionalnog usavršavanja u inozemstvu na europskoj razini. Kroz Ključne aktivnosti 2 (KA229) – strateška partnerstva (školsko partnerstvo), u pripremi su dva projekta i to: projekt “Upoznajmo se bolje”, koji će omogućiti povezivanje i suradnju među vrtićima/školama.  Koordinator projekta bit će Dječji vrtić Rijeka, a partneri odgojno-obrazovne ustanove iz Francuske, Italije, Portugala, Litve i Grčke.

U drugom projektu pod nazivom “Motivational learning with activities in preschool education (magic arts)”; Dječji vrtić Rijeka sudjelovat će kao partner uz odgojno-obrazovne ustanove iz Litve, Latvije, Srbije i Bugarske. Koordinator će biti dječji vrtić iz Turske.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu. Također, uređeno je i Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11).

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) i Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka. Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Rijeka, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka. Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u CPO-a. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge ovog vrtića dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/15, 8/18 i 15/18) punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića Rijeka  utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se kako slijedi:

 • Roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
 • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića Rijeka iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka i da su članovi istog kućanstva,
 • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića Rijeka zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
 • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću Rijeka do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za 70%.
 • Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i nadalje će sufinancirati roditelje-korisnike usluga koji zadovoljavaju jedan od kriterija socijalnog programa.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 57.844.815,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2020. godinu planirano je:

R.br. Naziv aktivnosti Plan 2020.
1. Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 39.877.205,00
2. Programska djelatnost ustanove 14.185.250,00
3. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama 550.040,00
4. Otplata zajma 3.127.100,00
5. Nabava opreme 105.220,00
Ukupno 57.844.815,00

2. Dječji vrtić More

Dječji vrtić More provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Program predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću More, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran je u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima (PPO-a) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić More provodit će se u okviru redovitog  programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Programi za djecu s teškoćama u razvoju – planiraju se u svim PPO-a gdje za to postoje uvjeti. Djeca će biti integrirana u redovite skupine. Poseban program za djecu s poremećajima iz spektra autizma ostvarivat će se  u PPO Kvarner u jednoj odgojnoj skupini.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima – provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću More djeci se u okviru redovitih programa nudi: učenje engleskog jezika, program obogaćen elementima waldorfske pedagogije, program obogaćen elementima iz sporta “ Igrom do sporta“, te program Istraživači šumske čarolije.

U pedagoškoj 2020./2021. godini u PPO Đurđice planira se provođenje programa obogaćenog elementima glazbe u jednoj odgojnoj skupini, te eko program Odgoj za održivi razvoj u jednoj odgojnoj skupini.

U Dječjem vrtiću More provode se i kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom. Program „Igrom do škole“, provodit će se dva puta tjedno u poslijepodnevnom terminu u trajanju od 90 minuta, a provodit će ga pedagog i psiholog Dječjeg vrtića More.

Specijalizirani kraći program za poticanje spoznajnog razvoja darovite djece provodit će se u PPO Đurđice  u poslijepodnevnom terminu jedanput tjedno u trajanju od 90 minuta, a provodit će ga odgojitelji i psiholog Dječjeg vrtića More.

U pedagoškoj 2020./2021. godini planira se i dalje, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Dječji vrtić More bit će partner Učiteljskog fakulteta u provođenju projekta „Centar istraživanja djetinjstva“ te vježbaonica za edukaciju studenata. Vrtić nastavlja  i s realizacijom projekta Čarobni dan (u okviru projekta 27 susjedstva). Tema projekta je obrazovanje iz područja STEM-a i umjetnosti, a provodit će ih profesori i studenti Sveučilišta u Rijeci. STEM edukacija potiče ključne vještine: inovativnost, suradnju, kreativnost i kritičko mišljenje te priprema djecu da budu ne samo radnici nego i kreatori poslova budućnosti.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću More. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću More predstavlja zakonsku obvezu, a isto je uređeno Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11).

Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) i Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić More. Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić More, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić More. Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić More. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić More u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u Dječji vrtić More. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića More dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga, punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića More utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se kako slijedi:

 • roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
 • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića More iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić More i da su članovi istog kućanstva,
 • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića More zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
 • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću More do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se za 70%.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića More planirano je ukupno 14.099.425,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2020. godinu planirano je:

R.br. Naziv aktivnosti Plan 2020.
1. Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 8.368.400,00
2. Programska djelatnost ustanove 3.326.105,00
3. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola,   programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama 77.520,00
4. Otplata zajma 2.288.750,00
5. Nabava opreme 38.650,00
Ukupno 14.099.425,00

3. Dječji vrtić Sušak

Dječji vrtić Sušak provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću Sušak, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran je u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima (PPO-a) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a  sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Sušak provodit će se u okviru redovitog  programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama u razvoju osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju – planira se u PPO  Veseljko u jednoj odgojnoj skupini. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine u svim podcentrima gdje za to postoje uvjeti.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima – provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Sušak djeci se u okviru redovitih programa nudi: rano učenje engleskog jezika, rano učenje talijanskog jezika te program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta.

U pedagoškoj 2020./2021. godini, planira se daljnja suradnja s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa  provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Sušak. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Sušak predstavlja zakonsku obvezu. Također, uređeno je i Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga, punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića Sušak utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) i Statuta Dječjeg vrtića Sušak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Sušak. Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Sušak, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak. Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić Sušak. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Sušak u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u Dječji vrtić Sušak. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Sušak dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se kako slijedi:

 • roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
 • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića Sušak iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Sušak i da su članovi istog kućanstva,
 • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića Sušak zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
 • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću Sušak do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se za 70%.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Sušak planirano je ukupno 14.796.068,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2020. godinu planirano je:

R.br. Naziv aktivnosti Plan 2020.
1. Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 8.792.200,00
2. Programska djelatnost ustanove 3.550.943,00
3. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola,   programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama 116.000,00
4. Otplata zajma 2.288.750,00
5. Nabava opreme 48.175,00
Ukupno  14.796.068,00

4. Dječji vrtići drugih osnivača

Ovaj Program uključuje i sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba kojih je na području grada Rijeke ukupno deset.

U pedagoškoj 2020./2021. godini, redoviti cjelodnevni 10-satni program sufinancirat će se samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Dječji vrtići drugih osnivača nemaju organizirani poludnevni-6 satni program, te se takav neće sufinancirati. Roditelji čija djeca borave u 10-satnom programu 6 sati, sufinancirat će se istim iznosom kao i roditelji čija su djeca u redovitom cjelodnevnom 10-satnom programu.

Roditeljima koji imaju status stranca s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a žive na području grada Rijeke omogućit će se sufinanciranje boravka njihove djece u dječjem vrtiću i izjednačiti ih s roditeljima koji imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u gradu Rijeci. Navedeno je potrebno zbog sve većeg broja stranaca u Rijeci koji status „stalnog boravka“ dobivaju nakon pet godina.

S ciljem da roditelj-korisnik sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10-satnog programa iznosom od 720,00 kn, Grad Rijeka će dječjim vrtićima isplaćivati iznose utvrđene za pedagošku godinu 2019./2020. godinu.

Predmetni iznosi sufinanciranja utvrdit će se ugovorima o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja koje Grad Rijeka sklapa sa svim dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke koji udovolje kriterijima Javnog poziva. Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, u svrhu praćenja namjenske potrošnje proračunskih sredstava te osiguranja transparentnog uvida u financijsku i programsku dokumentaciju vezanu uz provedbu programa za koja je dječji vrtić dobio financijska sredstva iz gradskog proračuna.

Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni, kraći ili alternativni program, isti će dodatno naplatiti od roditelja-korisnika usluga.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu te su sukladno Zakonu dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

U skladu s Državnim pedagoškim standardom, kapacitet u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci je 564 djece te će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. S obzirom na to da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku dječjih vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka će u svom Proračunu osigurati sredstva prema maksimalnom broju upisane djece s riječkog područja. Iz dosadašnjeg iskustva vidljivo je da dolazi do promjene broja djece koja koriste programe različitog trajanja tijekom godine te bi planiranje manjih sredstava na osnovu trenutnog odabira moglo dovesti do manjka sredstava u budućnosti. Navedeni princip izračuna primjenjiv je i u pojedinačnim izračunima sredstava za pojedini dječji vrtić te je tako izračunati iznos naveden i u ugovorima koje Grad Rijeka potpisuje s dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Za očekivati je da će dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Obzirom da je potreba roditelja s područja grada Rijeke za upis djeteta u neki od dječjih vrtića izvan grada Rijeke iskazana i ove godine, isti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. S navedenim dječjim vrtićima, Grad Rijeka sklopit će ugovore o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za najviše 20 djece. Redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja sufinancirat će se mjesečnim iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno ili iznosom od 567,00 kn za redoviti poludnevni 6-satni program po djetetu mjesečno.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18), određenim se kategorijama roditelja – korisnika usluga s područja grada Rijeke sa potpuno istim iznosima subvencionira cijena usluge Dječjeg vrtića Rijeka i cijena usluge dječjih vrtića drugih osnivača.

Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu planiran je iznos od 7.300.000,00 kuna.

Ostvarivanje prava na sufinanciranje

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/184/1913/19 i 20/19) i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja. Prijavu na javni poziv pristupnik obavezno podnosi putem pošte. Pristupnik je dužan obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom u roku koji je naveden u javnom pozivu. Sve dostavljene prijave obradit će i ocijenit Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97107/0794/13 i 98/19)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/0890/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/0255/06121/07)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 114/02 i 63/19)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15).

Gradonačelnik Grada Rijeke može tijekom pedagoške godine, u okviru proračunskih mogućnosti, donijeti zaključak o sufinanciranju proširenog kapaciteta dječjeg vrtića drugog osnivača u odnosu na njegov kapacitet prijavljen na javni poziv za Program, pod uvjetom da je prethodno uvršten u Plan mreže.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno roditelji djece predškolske dobi, djelatnici ustanova Dječji vrtić Rijeka, More i Sušak, vlasnici i zaposlenici privatnih vrtića, odnosno vrtića drugih osnivača.

Proučite Nacrt Programa javnih potreba u predškolskoj djelatnosti. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su programi koji se u predškolskoj djelatnosti provode kvalitetni, zadovoljavajući?

Koje izvore financiranja ove djelatnosti biste Vi predložili kako bi iznos kojim roditelji sudjeluju u financiranju mogao biti manji?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu
Naziv akta / dokumenta: Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za odgoj u školstvo
Početak savjetovanja: 30. travnja 2020.
Završetak savjetovanja: 30. svibnja 2020.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 30. svibnja 2020. godine
  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača

   


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.