Radovi na rekonstrukciji Palače Šećerane

Savjetovanje o postupku javne nabave za Izvođenje radova na rekonstrukciji Palače Šećerane ostaje otvoreno do 21. srpnja 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Predmet ove nabave je izvođenje radova rekonstrukcije Palače šećerane u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić u Rijeci, Krešimirova 28, izgrađena na katastarskoj čestici k.č.3386/1 k.o. Stari grad, koja odgovara gruntovnoj čestici  k.č. 1087/1 upisanoj u ZK uložak broj  5186  k.o. Rijeka.

Zgrada je, na temelju Rješenja Ministarstva kulture Uprave za zaštitu kulturne baštine, KLASA:UP-I-612-08/02-01/311, UR.BROJ:532-10-1/8(JB)-02-2 od 28. svibnja 2002.godine, upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu nepokretnih kulturnih dobara kao zaštićeni spomenik kulture pod brojem  Z-102 („Narodne novine“ broj 151/2002), pod nazivom Zgrada ex tvornice „Rikard Benčić“.

Palača šećerane jedno krilna je građevina s visokim prizemljem, polukatom i tri kata. Njen unutarnji raspored određen je dvjema osima simetrije. Poprečnu os čini veliko stubište koje se uspinje cijelom visinom zgrade i rizalitom izbija na njezinom sjevernom pročelju, dok je u istoj osi uz južno pročelje po jedna velika prostorija na svakom katu. Uzdužnu os na svakom katu određuju dva velika  vrlo dugačka predvorja, simetrično postavljena s jedne i druge strane središnje prostorne jezgre, oko kojih su razmještene ostale prostorije. Prizemlje zgrade karakteriziraju veliki, svođeni prostori, na prvom su katu velike svođene, lučno povezane prostorije s južne strane. Drugi kat je reprezentativni kat zgrade. U uzdužnoj osi kata smještena su visoka predvorja, raščlanjena su arkadama te izvorno osvijetljena kroz velike svjetlarnike na krovištu, u središnjem dijelu je svečana dvorana.

Planirani zahvati odnose se na prenamjenu i izvođenje potrebnih radova  za stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe Muzeja grada Rijeke. To se primarno odnosi na organizaciju i uređenje unutrašnjeg  prostora na način da se osiguraju horizontalne i vertikalne komunikacije (dizala i stubišta), sanitarno-higijenski uvjeti, uvjeti zaštite od požara i zaštite na radu i da se urede prostori potrebni za funkcioniranje muzejske djelatnosti.

Predmet nabave realizira se u sklopu Projekta pod nazivom “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”, ref. oznake KK. 06.1.1.01.0046.

Tehničke specifikacije

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji Palače šećerane. Tehnička specifikacija radova određena je Glavnim projektom oznake 1570, glavni projektant dr.sc. Irma Huić, dipl.ing.arh., travanj 2015. godine i Troškovnikom koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Ponuditelji su dužni projektnu dokumentaciju i troškovnik detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz istih te sukladno tomu izraditi i dostaviti svoju ponudu.

Radovi rekonstrukcije se izvode na temelju građevinske dozvole klasa: UP/I-361-03/16-01/14 ur.broj: 2170/01-13-02-16-4/VL od 29.veljače 2016. godine  izdane od Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Sastavni dio građevinske dozvole je glavni projekt oznake 1570, glavni projektant dr.sc. Irma Huić, dipl.ing.arh., travanj 2015. godine i sadrži:

 • arhitektonski projekt oznake 20/14, glavni projektant dr.sc. Irma Huić, dipl.ing.arh., A 3580, travanj 2015. godine;
 • građevinski projekt oznake I-79/15, projektant Egon Lokošek, dipl.ing.arh., G 2799, ožujak 2015. godine;
 • strojarski projekt – instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije oznake 39/14, projektant Endre Sipos, dipl.ing.str., S 1731, travanj 2015. godine;
 • elektrotehnički projekt – instalacije jake i slabe struje i gromobrana oznake 27/15/EL, projektant Mladen Rukavin, dipl.ing.el., E 46, travanj 2015. godine;
 • elektrotehnički projekt – vatrodojava oznake 27/15/VD, projektant Mladen Rukavin, dipl.ing.el., E 46; travanj 2015. godine;
 • projekt protupožarnih instalacija oznake 897-15, projektant Branimir Cindori, dipl.ing.stroj., S 1132, travnja 2015. godine;
 • elaborat zaštite od požara oznake 90215, projektant Martina Gajdek, dipl.ing.arh., A 3320, veljača 2015. godine;
 • elaborat zaštite na radu oznake 100215, projektant Martina Gajdek, dipl.ing.arh., A 3320, svibanj 2015. godine;
 • projekt teretnog dizala oznake 3372, projektant Damir Šplajt, ing.elektrostroj., S 277, travanj 2015. godine;
 • projekt dizala oznake 3326, projektant Damir Šplajt, ing.elektrostroj., S 277, travanj 2015. godine;
 • geodetski projekt oznake Geo 907, projektant Antun Ivanković, dipl.ing.geod., travanj 2015. godine;
 • strojarski projekt – instalacija vodovoda i odvodnje oznake 39/14-V, projektant Endre Sipos, dipl.ing.str., S 1731, travanj 2015. godine;
 • elaborat fizikalnih svojstva zgrade oznake 20/14, glavni projektant dr.sc. Irma Huić, dipl.ing.arh., A 3580, travanj 2015. godine.

Za sve stavke Troškovnika u kojima se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, gospodarski subjekt može ponuditi  „ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, gospodarski subjekt mora na za to predviđenim praznim mjestima u troškovniku, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji se nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na proizvod. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi i sl. Dokazi jednakovrijednosti daje se u svrhu ocjene da li priloženi proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda navedene u troškovniku.

Ukoliko gospodarski subjekt ostavi prazna mjesta na kojima se opisuju jednakovrijedni proizvodi smatrat će se da je nudio proizvode navedene u stavkama troškovnika.

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

3.1.OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1.1. Osuđivanost za kaznena djela

Sukladno članku 251. ZJN-a Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

 

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

 

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja  i ovlasti),  članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 1. c) prijevaru, na temelju

–  članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u  gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma)  i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– (članka 279.prnje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

 

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 

 1. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

 

 ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (Dio III. Osnove za  isključenje,  Odjeljak  A:  Osnove  povezane  s  kaznenim  presudama  za sve gospodarske subjekte u ponudi (ponuditelja/članove zajednice ponuditelja, podugovaratelje, gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja)

 

Mogućnost dokazivanja pouzdanosti – poduzete mjere  „samokorigiranja

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz  točke 3.1.1. može, sukladno članku 255. ZJN-a.,  Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje („samokorigiranje“). Takav gospodarski subjekt obvezna je u ESPD obrascu Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama opisati poduzete mjere vezano za „samokorigiranje“.

 

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

1.plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2.aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3.odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

 

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze gospodarskog subjekta.

 

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

 

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom, koja je na snazi u Republici Hrvatskoj, određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vremensko razdoblje nema pravo korištenja ove mogućnosti.

 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima ( npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u  popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5  (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

 

 

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan  dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.1.1.:

 • izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,

 

 • jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje

 

Izvadak iz kaznene evidencije ili jednakovrijedan dokument dostavlja se posebno za gospodarski subjekt, a posebno za svaku osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta.

 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika  ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

Predložak obrasca izjave koji se mogu koristiti za davanje i ovjeravanje gore navedene izjave daje se u Prilozima 1a), 1b), 1c i 1d) ove Dokumentacije o nabavi.

Odredbe točke 3.1.1. odnose se i na podugovaratelje.  Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana.

 

Odredbe točke 3.1.1. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

 

3.1.2. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

Naručitelj će, sukladno članku 252. ZJN-a, isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 • u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 • u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog, Naručitelj, sukladno članku 252.stavku 2. ZJN-a, neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

 • ispunjeni ESPD  obrazac  (Dio    Osnove  za  isključenje,  Odjeljak  B:  Osnove  povezane  s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje ) za sve gospodarske subjekte u ponudi (ponuditelja/članove zajednice ponuditelja, podugovaratelje, gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja .

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi  (ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

 

 

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

 

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan  dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.1.2.:

 • potvrdu porezne uprave, ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

Predložak obrasca za davanje i ovjeravanje gore navedene izjave koji može koristiti  gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj  daje se u Prilogu 2.  ove Dokumentacije o nabavi.

 

Odredbe točke 3.1.2. odnose se i na podugovaratelje.  Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana.

 

Odredbe točke 3.1.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

 

3.1.3.   Ostale osnove za isključenja gospodarskog subjekta

 

Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. ZJN-a, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

 1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona

 

 1. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

 

 1. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet

 

 1. ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja

 

 1. se sukob interesa u smislu poglavlja 8. glave III. dijela prvog ovoga ZJN-a ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

 

 1. se narušavanje tržišnog natjecanja, zbog prethodnog sudjelovanja gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave, kako je navedeno u članku 199. ZJN-a, ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

 

 1. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija

 

 1. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 1. odjeljkom C poglavlja četiri, Glave III. dijela drugog ZJN-a, ili

 

 1. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

 

 

 • Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.3. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
 • ispunjeni ESPD  obrazac  (Dio    Osnove  za  isključenje,  Odjeljak  C:  Osnove  povezane  s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje ) za  ponuditelja/članove zajednice ponuditelja.

 

 

Mogućnost dokazivanja pouzdanosti – poduzete mjere  „samokorigiranja“

 

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke 3.1.3. može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

 1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene djelom ili propustom
 2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s djelom ili propustom
 3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih djela ili propusta.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocjenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom, koja je na snazi u Republici Hrvatskoj, određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vremensko razdoblje nema pravo korištenja ove mogućnosti.

 

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje da ne postoje okolnosti iz točke 3.1.3. podtočke b)

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta:

 • izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz 3.1.3. podtočke b)

 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti navedene u točki 3.1.3. podtočki b), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Za gospodarske subjekte sa sjedištem u Republici Hrvatskoj naručitelj će kao dokaz kojim se dokazuje nepostojanje okolnosti iz točke 3.1.3. podtočke b) prihvatiti izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.

Predložak obrasca Izjave koji se može koristiti dokazivanje ove okolnosti daje se u Prilogu 3. ( za gospodarske subjekte u RH) i Prilogu 4. ( za gospodarske subjekte koji nemaju poslovni nastan u RH).

Postojanje  drugih okolnosti iz točke 3.1.3. ove Dokumentacije o nabavi navedenih u podtočkama a), c), d), e), f), g), h), i)  utvrđuje Naručitelj samostalno.

 

3.2. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekt u ovom  postupku javne nabave mora dokazati:

 • sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • ekonomsku i financijsku sposobnost, te
 • tehničku i stručnu sposobnost.

 

3.2.1.Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

 

3.2.1.1.Upis u registar

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni  ESPD  obrazac (Dio  IV.  Kriteriji za  odabir,  Odjeljak  A: Sposobnost  za  obavljanje profesionalne  djelatnosti : točka 1 ).

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. dokazuje se:

 • izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

3.2.1.2. Sposobnost za obavljanje djelatnosti građenja

Sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 78/2015)  graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

Sukladno članku 30. navedenog Zakona, izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.

Ponuditelj je u obvezi dokazati sposobnost za obavljanje djelatnosti građenja

1.Za potrebe obavljanja djelatnosti građenja pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja što se dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

2.Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) koja u toj državi obavlja djelatnost građenja sukladno poglavlju VIII. članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenje izjavom u pisanom obliku. Uz izjavu strani ponuditelj mora priložiti isprave kojim se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane pravne osobe i da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke  strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a (Europskog gospodarskog prostora dokazuje:

 • Izjavom kojom se ponuditelj obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti obrazac obavijesti, s prilozima, Ministarstvu prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja.

Predložak obrasca Izjave koji se može koristiti dokazivanje ove okolnosti daje se u Prilogu 5.

 

Prema članku 70. strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja djelatnost građenja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima. Temeljem članka 612. važećeg Zakona o trgovačkim društvima inozemna trgovačka društva ne mogu trajno obavljati djelatnost na području Republike Hrvatske dok tamo ne osnuju podružnicu.

 

 1. Prema članku 71. strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država je članica Svjetske trgovinske organizacije-STO) koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima (mora posjedovati dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom). Ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo,

 

4.Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država nije članica Svjetske trgovinske organizacije-STO) koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima (mora posjedovati dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom). Ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo.

Potrebno je dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke i pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. To je smisao pojma uzajamnosti, naime, uzajamnost pretpostavlja da jedna država svoje postupanje prema državljanima druge države čini zavisnim od postupanja te države prema njenim državljanima

 

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke, podtočaka 3. i 4. (strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja nije članica STO i strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi članici STO)  dokazuje:

 • Izjavom kojom se ponuditelj obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti dokaze kojim sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima ispunjava uvjete za privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti građenja. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja.

Predložak obrasca Izjave koji se može koristiti dokazivanje ove okolnosti daje se u Prilogu 6a)  (strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja nije članica STO) i Prilogu 6b) (strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi članici STO).

U slučaju dodjele ugovora, ako ponuditelj u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru ne dostavi Naručitelju dokaze kojim dokazuje navedene uvjete za obavljanje djelatnosti građenja smatrat će se da je ponuditelj odustao od svoje ponude te će mu se u tom slučaju naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Informacije o uvjetima obavljanja djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj za stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, dostupne su na adresi Jedinstvene kontaktne točke u Hrvatskoj:  http://psc.hr/gradenje/

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj i upute za pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, za stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, stranu pravnu osobu sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja i za gospodarske subjekte u sa sjedištem u trećoj državi, ovisno o članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i uvjeti za fizičku osobu vezano za obavljanje poslova voditelja građenja, javno su dostupne na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na adresi: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118

 

3.2.2.   Ekonomska i financijska sposobnosti

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov godišnji promet u području obuhvaćenim predmetom nabave (područje gradnje i rekonstrukcije) u tri posljednje dostupne financijske godine jednak ili veći od  25.000.000,00 HRK za svaku godinu.

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja :

ispunjeni  ESPD  obrazac  (Dio  IV.  Kriteriji  za  odabir,  Odjeljak  B:  Ekonomska  i  financijska sposobnost:    točka 2a ),  ako  je primjenjivo točka 3.)

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

 

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

 

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz točke  3.2.2.  dokazuje se :

 • Izjavom o ukupnom godišnjem prometu gospodarskog subjekta u području obuhvaćenim predmetom nabave (područje gradnje i rekonstrukcije) u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početku obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta.

 

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz ove točke osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, Naručitelj zahtijeva njihovu solidarnu  odgovornost za izvršenje ugovora.

 

U slučaju da ponuditelji traženu vrijednost godišnjeg prometa iskažu u stranoj valuti, preračunavanje iznosa strane valute  u protuvrijednost  HRK izvršit će se primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećeg na dan početka ovog postupka javne nabave, odnosno na dan slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave RH, putem kojeg se obavijest o nabavi upućuje Uredu za publikaciju Europske unije radi objave u Službenom listu Europske unije.

 

 • Tehnička i stručna sposobnost

Ponuditelj je obvezan zadovoljiti minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti:

3.2.3.1. Potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati da je u svojstvu izvođača uredno izvršio radove rekonstrukcije na pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru ili slične radove ukupne vrijednosti od minimalno 25.000.000,00 HRK bez PDVa-a.

Pod sličnim radovima podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji građevine koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini te izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene (knjižnice, muzeji, kazališta, fakulteti, vrtići, škole, vjerski objekti, i sl.).

Ovaj uvjet ponuditelju je dozvoljeno dokazivati s najviše 2 (dvije) potvrde čija je kumulativna vrijednosti  bez PDV-a jednaka ili veća od 25.000.000,00 kn, od čega se najmanje (1)  jedna potvrda minimalne vrijednosti 10.000.000,00 kn bez PDV-a mora odnositi na radove na pojedinačno zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru.  Ugovor o izvođenju radova kojim se dokazuje ovaj uvjet mora biti završen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2017.) i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini (2012.- 2016.).

Vrijednost izvedenih radova može biti izražena i u stranoj valuti. Preračunavanje vrijednosti iz strane valute u kune vršit će se primjenom srednjeg tečaja HNB na dan otvaranja ponuda. Ponuditelju je dozvoljeno dostaviti najviše 2 (dvije) potvrde kojom dokazuje ovaj uvjet. Ugovor mora biti završen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2017.) i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini (2012.- 2016.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a)  i točka  10) ako je primjenjivo. Upisuju se minimalno podaci o nazivu ugovora i vrijednosti izvedenih radova te investitoru).

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Traženo iskustvo iz točke 3.2.3.1. gospodarski subjekt dokazuje:

popisom radova završenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2017.) i tijekom 5 godina koje prethode toj godini ( 2012. – 2016). Popis sadržava ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i završetku radova

Potvrda treba sadržavati:

–           naziv investitora,

–           naziv izvođača,

–           predmet ugovora,

–           naznaku da li je predmetna građevina pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, zgrada u kulturno-povijesnoj cjelini ili zgrada javne namjene

–           ukupna vrijednost izvedenih radova bez PDV-a,

–           razdoblje izvršenja ugovora,

 • navod da su radovi uredno izvršeni,

–           puno ime i prezime, te ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe) investitora.

 

3.2.3.2. Popis tehničkih stručnjaka koji će biti uključeni u izvršavanje i provedbu ugovora

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršavanje i provedbu ugovora angažirati sljedeće stručnjake:

 • Stručnjak 1 – ovlašteni voditelj građenja građevinske ili arhitektonske struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 • Stručnjak 2 – ovlašteni voditelj građenja elektrotehničke struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, i
 • Stručnjak 3 – ovlašteni voditelj građenja strojarske struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

 

Svi angažirani stručnjaci na gradilištu moraju biti sve vrijeme izvođenja radova za koje su odgovorni.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C:  tehnička i stručna sposobnost: točka  2). i točka 6). (upisuju se minimalno imena nominiranih osoba i njihova stručna sprema te godine radnog staža)

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Tehnička i stručna sposobnost iz točke 3.2.3.2. dokazuje se:

za gospodarskog subjekta sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izjavom u kojom ponuditelj izjavljuje da će imati na raspolaganju navedene tražene stručnjake koje mora poimence navesti stručnjake, s napomenom da će upravo poimence navedene osobe sudjelovati u izvršavanju ugovora. Popis stručnjaka mora biti ovjeren potpisom odgovorne osobe ponuditelja. Izjavi se prilaže potvrda  o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja odgovarajuće struke pri nadležnoj komori  (u Potvrdi mora biti navedena tvrtka zaposlenja) sukladno članku 64. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ogledni obrazac Izjave daje se  u Prilogu ___. ove Dokumentacije o nabavi

 za gospodarskog subjekta iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a), Izjavom u kojom ponuditelj izjavljuje da će imati na raspolaganju navedene tražene stručnjake koje mora poimence navesti stručnjake, s napomenom da će upravo poimence navedene osobe sudjelovati u izvršavanju ugovora. Popis stručnjaka mora biti ovjeren potpisom odgovorne osobe ponuditelja te izjavu da će u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova Naručitelju dostaviti dokaz da su navedeni stručnjaci ishodili sva potrebna rješenja/potvrde o ovlaštenju za voditelja građenja odgovarajuće struke sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Ogledni obrazac Izjave daje se  u Prilogu ___. ove Dokumentacije o nabavi

 

Sukladno članku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni voditelj građenja, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Sukladno članku 28. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015) pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova,

odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

 1. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova.

Sukladno člancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, odnosno ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova voditelja građenja ili voditelja radova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Uz prethodnu izjavu iz članka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi voditelja građenja ili voditelja radova obavljaju bez posebnog ovlaštenja, uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Izjava iz članka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

Komora ocjenjuje je li riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu članka 61. navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog slučaja.

Povodom izjave iz članka 61. navedenog Zakona Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu. Prilikom podnošenja prve izjave iz članka 61. Zakona Komora obvezno provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, s obzirom da se radi o profesijama koje imaju utjecaja na sigurnost.

U slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan Naručitelju prije potpisa ugovora, odnosno u roku 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, dostaviti dokaz da su navedeni stručnjaci ishodili sva potrebna rješenja/potvrde o ovlaštenju za vođenje građenja/radova sukladno zakonima Republike Hrvatske. U slučaja ne dostavljanja navedenih dokaza, smatrat će se da je ponuditelj odustao od svoje ponude te će mu se u tom slučaju naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Nakon dodjele ugovora, tijekom izvođenja radova, gospodarski subjekt može zatražiti od Naručitelja zamjenu stručnjaka koji su navedeni u ponudi. Naručitelj će prihvatiti zamjenu samo u slučaju kad gospodarski subjekt dokaže da stručnjak koji se mijenja posjeduje iste stručne kvalifikacije koje su zahtijevane u Dokumentaciji o nabavi.

Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • Cijena ponude bez PDV-a,
 • Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka ,
 • Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

 

KRITERIJI ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NJIHOV RELATIVNI ZNAČAJ:

                                 KRITERIJ MAKSIMALNI BROJ BODOVA PO KRITERIJU
Cijena ponude ( bez PDV-a) (Fmax) 45
Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka (Qmax) 40
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka(Jmax) 15
Ukupno (Emax) 100

S obzirom na značaj i specifičnost građevine kao pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, Naručitelj je ocijenio da je prethodno iskustvo nominiranih stručnjaka iznimno važno za kvalitetno i uspješno izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova te isto sukladno odredbi članka 284. stavka 2. točke 2., uz cijenu ponude, utvrđuje kao kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Također, Naručitelj je odlučio da će kao jedan od  kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude utvrditi jamstveni rok te dodatne bodove dodjeljivati za jamstveni rok za otklanjanje nedostataka koji je duži od minimalnog jamstvenog roka od 24 mjeseca.

Svaki od navedenih kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno niže navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koja svaka ponuda može ostvariti zbrojem svih bodova po oba kriterija je 100.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ostvari najveći broj bodova.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane na temelju kriterija za odabir pobude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Naručitelj može koristiti pravo na pretporez te sukladno članku 294.stavku1. ZJN-a 2016, po kriteriju cijene ponude, uspoređuje cijene ponude bez PDV-a.

Ukupnu vrijednost ponude Naručitelj je definirao kao odnos kvalitativnog (tehničkog) dijela – specifičnog iskustva ključnih stručnjaka, trajanja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka i financijskog dijela ponude.

ODNOS KVALITATIVNIH (TEHNIČKIH) I FINANCIJSKOG DIJELA PONUDE

KRITERIJ TEŽINSKI OMJERI
Financijski dio ponude (f) ponude 45%
Kvalitativni dio – specifično iskustvo nominiranih stručnjaka(q) 40%
Kvalitativni dio-trajanje jamstvenog roka za otklanjanje ndostataka(j) 15%

 

4.5.1. Financijski dio ponude – cijena ponude

Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude gospodarskog subjekta. Maksimalan broj bodova koji svaka ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 45 bodova.

Vrednovanje financijskog dijela ponude provodi se po slijedećoj formuli:

Pri čemu je:

 • Cj  – cijena j-te ponude ( bez PDV-a),
 • f=45% težina financijskog dijela ponude,
 • Cmin cijena ponude s najnižom ponuđenom cijenom ( bez PDV-a)
 • F – broj bodova koje po financijskom kriteriju ostvari svaka ponuda

Broj bodova za promatranu ponudu po kriteriju cijene, dobiven po gore navedenoj formuli, utvrđuje se kao cijeli broj ( uz zaokruživanje na dva decimalna mjesta).

 

4.5.2. Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka

 

Ovim kriterijem se ocjenjuje prethodno iskustvo nominiranih  stručnjaka koji će biti uključeni u provedbu ugovora o javnim nabavi radova.

Maksimalan broj bodova koji svaka ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 40 bodova.

Ocjenjuje se specifično iskustvo nominiranih stručnjaka koji zadovoljavaju minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti utvrđene u točki 3.2.3.2. ove Dokumentacije o nabavi, i to iskustvo

 • Stručnjak 1 – ovlašteni voditelj građenja građevinske ili arhitektonske struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje – max 26 bodova
 • Stručnjak 2 – ovlašteni voditelj građenja elektrotehničke struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje – max 7 bodova
 • Stručnjak 3 – ovlašteni voditelj građenja strojarske struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje – max 7 bodova

 

Relevantno stručno iskustvo (reference) za poimence predložene stručnjake koji će biti angažirani na izvršenju ugovora koje se koristi u postupku bodovanja sukladno kriterijima za odabir ponude dokazuje se životopisom iz kojeg mora biti razvidno Naručitelju da svaki pojedini stručnjak posjeduje tražene obrazovne i stručne kvalifikacije te specifično iskustvo za izvršenje predmeta ugovora. Podatke u ispravama o specifičnom iskustvu ponuditelj i ključni stručnjaci daju pod kaznenom i materijalnom odgovornošću. Naručitelj ima pravo provjeriti istinitost navoda.

U svrhu dokazivanja iskustva nominiranih stručnjaka u sklopu kriterija za odabir ponude, ponuditelj prilaže životopise nominiranih stručnjaka, sukladno oglednom obrascu u Prilogu ____ ove Dokumentacije o nabavi, koji sadrži elemente koji se boduju odnosno odgovarajuće reference (specifično stručno iskustvo).

Za ocjenu specifičnog iskustva nominiranih stručnjaka Naručitelj je utvrdio dva podkriterija, a isto će bodovati na sljedeći način:

Stručnjak 1 – ovlašteni voditelj građenja građevinske ili arhitektonske struke
Podkriterij 1 Broj referenci Bodovi Maksimalan broj bodova
Realizirani  projekt na rekonstrukciji i/ili dogradnji građevina pojedinačno zaštićenog nepokretnog kulturnog  dobra minimalne vrijednosti  građevinskih radova od 2.500.000,00 kn  bez PDV-a  u kojem je stručnjak sudjelovao kao ovlašteni voditelj građenja/ radova. Maksimalan broj projekata koji će se uzeti u obzir za bodovanje je 4 projekata. 1

 

4  

 

 

16

2 8
3

 

12
4 i više 16
Podkriterij 2 Broj referenci Bodovi Maksimalan broj bodova
Realizirani projekati na rekonstrukciji i/ili dogradnji te izgradnji građevine javne i društvene namjene minimalne vrijednosti građevinskih radova 5.000.000,00 kn  bez PDV-a  na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao ovlašteni voditelj građenja/radova. Maksimalan broj projekata koji će se uzeti u obzir za bodovanje je 4 projekta 1

 

2  

 

 

10

2

 

4
3

 

6
4 i više

 

10
Maksimalan broj bodova po podkriteriju 1 i 2 26

 

 

Stručnjak 2 – ovlašteni voditelj građenja elektrotehničke struke
Pokdriterij 1 Broj referenci Bodovi Maksimalan broj bodova
Realizirani projekt na rekonstrukciji i/ili dogradnji građevina pojedinačno zaštićenog nepokretnog kulturnog  dobra minimalne vrijednosti  elektrotehničkih radova od 300.000,00 kn  bez PDV-a  u kojem je stručnjak sudjelovao kao ovlašteni voditelj građenja/radova. Maksimalan broj projekata koji će se uzeti u obzir za bodovanje je 3 projekata. 1

 

1  

 

 

4

2

 

 

2

 

3 i više 4
Podkriterij 2 Broj referenci Bodovi Maksimalan broj bodova
Realizirani projekati na rekonstrukciji i/ili dogradnji te izgradnji građevine javne i društvene namjene minimalne vrijednosti  elektrotehničkih radova od 500.000,00 kn  bez PDV-a  u kojem je stručnjak sudjelovao kao ovlašteni voditelj građenja/radova. Maksimalan broj projekata koji će se uzeti u obzir za bodovanje je 3projekta 1

 

1  

 

 

3

2

 

2
 

3 i više

 

 

3

Maksimalan broj bodova po podkriteriju 1 i 2 7

 

Stručnjak 3 – ovlašteni voditelj građenja strojarske struke
Pokdriterij 1 Broj referenci Bodovi Maksimalan broj bodova
Realizirani projekt na rekonstrukciji i/ili dogradnji građevina pojedinačno zaštićenog nepokretnog kulturnog  dobra minimalne vrijednosti  strojarskih radova od 300.000,00 kn  bez PDV-a  u kojoj je stručnjak sudjelovao kao ovlašteni voditelj građenja/radova. Maksimalan broj projekata koji će se uzeti u obzir za bodovanje je 3 projekata. 1

 

1  

 

 

4

2

 

 

2
3 i više 4
Podkriterij 2 Broj referenci Bodovi Maksimalan broj bodova
Realizirani projekati na rekonstrukciji i/ili dogradnji te izgradnji građevine javne i društvene namjene minimalne vrijednosti  500.000,00 kn  bez PDV-a  na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao ovlašteni voditelj građenja/radova. Maksimalan broj projekata koji će se uzeti u obzir za bodovanje je 4 projekta 1

 

1  

 

 

3

2

 

2
3 i više

 

3
Maksimalan broj bodova po podkriteriju 1 i 2 7

 

Za svaku ponudu će se utvrditi broj bodova za specifično iskustvo po svakom pojedinom podkriteriju na temelju načina dodjeljivanja bodova određenog u gornjoj tablici. Ukupan broj bodova po kriteriju specifičnog iskustva nominiranih stručnjaka (Q) dobije se zbrojem ukupnih bodova koje svaki stručnjak ostvari po zadanim podkriterijima.

Referenca stručnjaka prihvatljiva je samo  ako je ugovor temeljem kojeg se referenca daje uspješno realiziran, a što Naručitelj ima pravo provjeriti.

Vrijednost izvedenih radova u kojima su navedeni stručnjaci sudjelovali kao ovlašteni voditelji građenja/ radova može biti izražena i u stranoj valuti. Preračunavanje vrijednosti iz strane valute u kune vršit će se primjenom srednjeg tečaja HNB na dan otvaranja ponuda.

Građevina zaštićenog nepokretnog kulturnoga dobra je kulturno dobro klasificirano kao nepokretno kulturno dobro-pojedinačno koje se vodi u odgovarajućem registru nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine.

Građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih  tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica sukladno Zakonu o prostornom uređenju (članak 3. stavak 1. točka 5. – NN broj 153/13).

4.5.3. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 15 bodova.

Minimalno trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka je 24 mjeseca od dana uredno izvršene primopredaje radova.

Bodovi za dulji jamstveni rok dodjeljivati će se u skladu sa sljedećom skalom bodova:

Trajanje jamstvenog roka 25 -3 0 mjeseca 1 bod
31 – 36 mjeseci 2 boda
37 – 42mjeseca 4 boda
43 – 48 mjeseci 6 bodova
49 – 54 mjeseca 8 bodova
55 i više mjeseci 15 bodova

 

Trajanje jamstvenog roka ponuditelj daje u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koju je obvezan dostaviti u ponudi.

Jamstveni rok ima značenje jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale  i njegovo je trajanje određeno u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za  kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale. Ponuđeni jamstveni rok upisat će se u ugovor o izvođenju radova.

 

4.5.4. Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude

Ukupna vrijednost ponude

Svaki od kriterija (cijena ponude, specifično iskustvo nominiranih stručnjaka i jamstveni rok) ocjenjuje se zasebno sukladno naprijed navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova ponude na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost za svaki od kriterija ( uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koji ponuda može ostvariti je 100 bodova.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda ponuditelja koja, uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kao i ispunjavanje ostalih uvjeta iz ove Dokumentacije o nabavi, ostvari najveći broj bodova (zbrojem bodova po sva tri kriterija).

Ukupna ocjena ponude izračunava se po slijedećoj formuli:

E = F +Q + J

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

S obzirom na to da će radovi izvoditi na objektu koji je registriran kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, odabrani ponuditelj za izvršavanje ugovora mora osigurati da građevinsko-obrtničke radove obavljaju osobe koje imaju važeće dopuštenje za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru te osigurati da restauratorske radove izvode osobe koje imaju važeće dopuštenje za izvođenje restauratorskih radova za štuko, kamenu plastiku i rekonstrukciju zidnih oslika, koja dopuštenja se izdaje  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine temeljem Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 74/03, 44/10), a sukladno članku 100. Zakona o zaštiti i očuvanju  kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15).

Važeća dopuštenja za rad na kulturnom dobru odabrani ponuditelj  dužan je dostaviti Naručitelju najkasnije u roku 45 (četrdesetpet) dana od dana potpisa ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi traženo ovlaštenje u propisanom roku Naručitelj će raskinuti ugovor te aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Ukoliko odabrani ponuditelj već posjeduje predmetno ovlaštenje dužan je isto dostaviti odmah po potpisu ugovora, a najkasnije u roku 5 (pet) dana od dana potpisa ugovora.

Odabrani ponuditelj obvezan je prije potpisa ugovora dostaviti Ugovor o osiguranju odgovornosti iz djelatnosti u iznosu od najmanje 500.000,00 (petstotisuća) kuna po osiguranom događaju za eventualnu štetu koju prouzroči naručitelju ili trećim osobama prilikom izvođenja radova na ovom konkretnom gradilištu. Ugovorom mora biti pokriveno predviđeno razdoblje izvođenja radova.

Troškovnik

Posebno u prilozima.

Obrazac za sudjelovanje:

  Molimo Vas da svoje prijedloge primjedbe i sl. upišete u polje kojem pripadaju:

  Dokažite da niste robot!

  [recaptcha size:normal]


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.