Program za mlade Grada Rijeke 2018. – 2022.

Savjetovanje o prijedlogu Programa za mlade Grada Rijeke (2018. do 2022.) tiče se svih građana, a posebno mladih kao i svih institucija i udruga koje se bave mladima. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se, uz sve ostale građane, poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 29. rujna 2017. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svoje prijedloge vezane uz Program za mlade Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje u PDF-u ili wordu te slanjem ispunjenih obrazaca na mail: savjetovanje@rijeka.hr ili pak ispunjavanjem obrasca u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Uvod

Program za mlade Grada Rijeke strateški je dokument koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere  kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih.

Ovaj se Program fokusira na definiranje zadataka pojedinih odjela i javnih ustanova u ispunjavanju međunarodnih, ustavnih i zakonskih obveza Republike Hrvatske u vezi s mladima, poboljšanje kvalitete života svih građana, a posebice mladih, uvažavajući njihove interese, a prema europskim standardima i modelima dobre prakse, uključivanje što većeg broja mladih u procese odlučivanja, posebice o potrebama i problemima mladih, mobiliziranje svih potencijala u društvu, posebice mladih i najkreativnijih članova zajednice, stvaranje uvjeta za afirmaciju mladih u Rijeci te smanjenje njihovog iseljavanja.

Lokalni program za mlade Grada Rijeke odnosi se na četverogodišnje razdoblje, što predstavlja srednjoročni period planiranja i prikaz potrebnih ostvarenih ciljeva do kraja tog razdoblja, dok će se za svaku godinu od 2018. do 2022. posebno donijeti akcijski (godišnji) planovi koji će sadržavati detaljnu razradu ciljeva i aktivnosti navedenih u ovom dokumentu, ovisno o njihovom vremenskom rasporedu. Ipak, treba naglasiti da je kraj planiranog razdoblja od četiri godina samo početak za novi ciklus planiranja.

Program za mlade Grada Rijeke proizlazi iz Nacionalnog programa za mlade  i temelji se na članku 13. i 19. Zakona o savjetima mladih   te na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine čime su u ovaj Program uvrštene sve specifičnosti mladih na ovom području.

Mladi su veoma heterogena društvena skupina. Univerzalno zajedničko obilježje mladih jest njihova životna dob. Sukladno Nacionalnom programu za mlade, i Program za mlade Grada Rijeke odnosi se na mlade u dobi od 15 do 30 godina.

Socijalna obilježja koja najviše diferenciraju mlade u svim ispitivanim dimenzijama jesu njihov socioprofesionalni status i obrazovna postignuća.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i popisa stanovništva iz 2011. godine u Rijeci živi 128.624 osobe, od čega je 21.968 mladih osoba u dobi od 15 do 29 godine.

Valja istaknuti kako je posljednji provedeni popis stanovništva iz 2011. godine potvrdio posebnost Rijeke i njezin status grada različitosti. Od ukupnog broja Riječana, njih se 82 % deklarira kao Hrvati dok su najveće manjine srpska (6,57 %), bošnjačka (2,06 %) i talijanska (1,9 %). Nadalje, kao pripadnici katoličke vjeroispovijesti deklarira se 71,96 % Riječana, pripadnika pravoslavne vjeroispovijesti ima 6,95 %, muslimanske 4,52 %, a agnostika i ateista ima 10,91 %. U Rijeci tako samo 63.867 stanovnika živi od rođenja u istom naselju dok je njih čak  42.864 doselilo iz drugog grada u Hrvatskoj, a 21.685 iz inozemstva, dok su ostali živjeli unutar Rijeke, ali u različitim naseljima ili je taj podatak nepoznat.

Kod zaposlenih mladih Riječana prisutan je čitav niz djelatnosti i poslova kojima se bave, od kojih prevladava 6 skupina zanimanja. Najveći broj mladih zaposlen je u uslužnim i trgovačkim zanimanjima, njih 27%. Veliki broj mladih, gotovo 18%,  rade kao znanstvenici, inženjeri i stručnjaci, jednako toliko kao tehničari i stručni suradnici. Njih nešto više od 13% rade kao administrativni službenici. U obrtničkim zanimanjima i pojedinačnoj proizvodnji zaposleno je 12% mladih Riječana. Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda čine 5,5% zaposlenih. (Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011.).

Prema aktivnosti i statusu na tržištu rada, podjednak je broj mladih koji su radno aktivni (zaposleni i nezaposleni) te ekonomski neaktivni (pretežito studenti).

Sve navedeno predstavlja specifičnosti Rijeke koje su pri izradi ovog dokumenta ukomponirane u ciljeve i mjere.

Proces izrade Programa za mlade Grada Rijeke

Glavni cilj bio je izraditi dokument koji je potekao od mladih i koji odgovara na njihove želje i potrebe. U svaku su fazu izrade stoga aktivno bili uključeni mladi i organizacije koje se bave mladima te Savjet mladih Grada Rijeke kao neprocjenjivo važni partneri. Prvi korak izrade Programa za mlade podrazumijevao je određivanje radnih skupina koje će aktivno sudjelovati u izradi istog. Radne skupine oblikovane su na način da obuhvate sve sudionike koji su uključeni ili mogu doprinijeti stvaranju i implementaciji politika za mlade. Bilo je stoga, uz same mlade, potrebno uključiti predstavnike lokalne samouprave koji su zaduženi za donošenje i provedbu politika za mlade te predstavnike zainteresirane javnosti koji mogu dati pozitivan doprinos ovoj temi. Izrada Programa odvijala se kroz strukturirane radionice koje su koordinirali predstavnici gradske uprave.

Ovaj važan strateški dokument određen je ciljevima koji su definirati zadacima, vremenskim rokovima i nositeljima istih, odnosno sastoji se od skupa aktivnosti koje se trebaju ostvariti kako bismo zadovoljili potrebe i želje mladih te poboljšali položaj i prilike mladih osoba u Rijeci.

Korištena metodologija sastojala se od sljedećih koraka, od kojih se svaki veže na onaj sljedeći:

Vizija

Prvi je zadatak aktivnih sudionika radionica bio metodom Oluja ideja zajednički odrediti opći cilj, odnosno idealnu sliku života mladih kojoj će ovaj strateški dokument postavljenim specifičnim ciljevima doprinijeti.

Identificiranje problema

Drugi je korak bio identificirati specifične probleme i nezadovoljene potrebe mladih na koje će se ovim dokumentom odgovoriti. Olujom ideja iznjedreni su razni problemi mladih koji su potom grupirani u određene kategorije.

Definiranje ciljeva

Potom se pristupilo izradi ciljeva na način da se identificirani problemi, odnosno trenutna negativna situacija, pretvore u ciljeve, odnosno u željenu pozitivnu situaciju.

Razrađivanje aktivnosti i rezultata

Razrađivanje aktivnosti i zadataka te njihovih rezultata podrazumijevalo je osmišljavanje inovativnih rješenja identificiranih problema predlažući i opisujući konkretne akcije (aktivnosti, programe i sl.) koje će se provesti tijekom razdoblja na koje se Program odnosi. Naglasak je stavljen na  razmišljanje izvan okvira, a definirani rezultati su postavljeni kao konkretni, mjerljivi i realistični u odnosu na razdoblje provedbe Programa.

Relevantni dionici

Prilikom promišljanja o aktivnostima, uz svaku su aktivnost popisani suradnici koji su, uz nositelje aktivnosti, nužni za njezinu provedbu i koje je neophodno uključiti zbog doprinosa koji mogu dati i njihove uloge u životu mladih i društvu.

Preduvjeti i pretpostavke

Osim dionika, definirani su i preduvjeti u zajednici koji moraju biti zadovoljeni da se navedena aktivnost provede (infrastruktura, legislativa, institucije, financije) te pretpostavke, odnosno vanjski čimbenici koji utječu na uspjeh provedbe, no nalaze se izvan utjecaja provoditelja aktivnosti. Navedeno je bilo izrazito važno jasno predvidjeti i definirati kako bi se osigurala provedivost mjera i održivost rezultata.

Indikatori provedbe

Nakon definiranih ciljeva i aktivnosti određeni su indikatori provedbe, odnosno pokazatelji kojima se može pratiti uspješnost provedenih mjera (način mjerenja ostvarenja neposrednih rezultata provedenih mjera). To je ključno za kvalitetno praćenje provođenja ovog strateškog dokumenta.

Nakon ovih osam koraka, završena je prva faza izrade Programa koja je rezultirala prvom verzijom Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.

Strukturirani dijalog

U drugoj fazi izrade, mladi su također aktivno konzultirani i uključeni putem procesa strukturiranog dijaloga na način da su još jednom dobili priliku komentirati i predlagati izmjene i dopune prve verzije dokumenta. Ovim smo putem nastojali obuhvatiti i uključiti i one mlade osobe koje nisu sudjelovale na radionicama izrade Programa. Naime, mladi su, kao što je ranije spomenuto, vrlo heterogena skupina te smo na ovaj način osigurali široku uključenost različitih podskupina kako bi se svaki glas čuo, argumentirao i razmotrio.

Strukturirani dijalog jest proces u kojem tijela lokalne vlasti neposredno konzultiraju mlade ljude o temama i politika koje su im od velike važnosti i o kojima ovisi njihov status i boljitak u društvu. Struktura dijaloga, odnosno teme koju su diskutirane, unaprijed su definirane na način da su slijedile teme, ciljeve i mjere postavljene u dokumentu. Proces je vodila udruga Delta, organizacija civilnog društva s dugogodišnjim iskustvom u radu s mladima te provođenju strukturiranog dijaloga. Proces je bio vrlo uspješan i konstruktivan, a mladi su još jednom imali priliku iznijeti svoja promišljanja o politikama za mlade određenima dokumentom. 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Druga faza izrade iznjedrila je revidiran dokument u koji su ukomponirani savjeti i mišljenja mladih dobivenih prilikom procesa strukturiranog dijaloga. U želji da omogućimo maksimalnu transparentnost ciljeva Programa za mlade i ponovno povećamo uključenost mladih, ali i svih zainteresiranih građanki i građana Rijeke, provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, odnosno e-Konzultacije. Navedeno predstavlja važan alat kojim je građanima omogućeno izravno sudjelovanje u izradi i donošenju važnih strateških dokumenata poput ovog. Mladima, ali i građanima općenito, kroz 30 dana omogućeno je uključivanje u izradu dokumenta kojim se uređuje njihov položaj, odgovara na njihove potrebe i osigurava prosperitet mladih čime se dugoročno zadovoljava interes i dobrobit svih Riječanki i Riječana.

Ovime se zaokružuje proces izrade Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. koji se bazirao na načelima inkluzivnosti, maksimalnoj uključenosti mladih, dobrog upravljanja te osiguravanja prosperiteta mladih, ali i svih građanki i građana Rijeke.

Lokalni program za mlade Grada Rijeke odnosi se na četverogodišnje razdoblje, što predstavlja srednjoročni period planiranja i prikaz potrebnih ostvarenih ciljeva do kraja tog razdoblja, dok će se za svaku godinu od 2018. do 2022. posebno donijeti akcijski (godišnji) planovi koji će sadržavati detaljnu razradu ciljeva i aktivnosti navedenih u ovom dokumentu, ovisno o njihovom vremenskom rasporedu. Ipak, treba naglasiti da je kraj planiranog razdoblja od četiri godine samo početak za novi ciklus planiranja.

 

Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja

Cjeloživotno učenje radi stjecanja novih znanja i vještina predstavlja sigurniji put do zadovoljavanja osobnih i profesionalnih potreba i interesa. Načela obrazovnih strateških dokumenta u EU, kao i u RH usmjerena su razvijaju kompetencija za cjeloživotno učenje.

U uvodu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – Nove boje znanja   navodi se važnost cjeloživotnog učenja, kao osnovni strateški cilj obrazovnih politika.

Ipak, formalno obrazovanje je središnji dio nacionalnog sustava obrazovanja kojim se znanja, vještine i vrijednosti korisne za društvo sustavno i planski prenose na djecu i mlade od predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske do sveučilišne razine, ali uključuje i obrazovanje odraslih. Ono se provodi u skladu sa zakonskim i drugim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Prema istraživanju o potrebama mladih iz 2015. godine (Ilišin i Spajić-Vrkaš, 2015.) te identificiranim problemima radne skupine za navedeno poglavlje, zahtjevi mladih se u kontekstu sustavne podrške obrazovanju poglavito odnose na financiranje školovanja, koje osigurava dostupnost obrazovanja mladima te njihov ostanak u obrazovnom sustavu i nakon obveznog školovanja.

Sukladno specifičnosti skupine na koju se ovaj Program odnosi te nadležnosti Grada Rijeke, djelovanje Grada će se u nadolazeće četiri godine ponajprije odnositi na osiguranje preduvjeta za nastavak školovanja i ostanak u sustavu formalnog obrazovanja za mlade grada Rijeke, poticanje razvoja obrazovnih programa koji odgovaraju na šire društvene potrebe i usmjereni su na praktično usvajanje znanja te stvaranje poticajnog okruženja za osnaživanje mladih u gradu Rijeci.

Ciljevi i mjere

CILJ 1: Osigurati preduvjete za nastavak školovanja i poticanje ostanka u sustavu formalnog obrazovanja za mlade grada Rijeke

MJERA 1.1. Unaprijediti sustav stipendiranja učenika i studenata prema socijalnim kriterijima sukladno utvrđenim potrebama
NOSITELJ Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
 • Odjel gradske uprave za financije
ROK PROVEDBE ZADACI
Rujan tekuće godine (školske / akademske) Utvrđivanje broja učenika i studenata koji udovoljavaju socijalnim kriterijima sukladno podacima Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke (učenik / student čije je kućanstvo korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb ili je korisnik prava iz socijalnog programa Grada Rijeke po osnovi uvjeta prihoda, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojim se uređuje socijalna skrb)
Listopad/ Studeni tekuće godine (školske / akademske) Objava i promidžba natječaja za stipendiranje učenika i studenata prema socijalnim kriterijima u cilju olakšavanja školovanja mladim ljudima koji dolaze iz obitelji nepovoljnog socijalnog statusa sukladno utvrđenim potrebama te provedba postupka izbora stipendista
Prosinac tekuće godine (školske / akademske) Potpisivanje Ugovora o stipendiranju i organiziranje i provedba prijema za nove stipendiste Grada Rijeke
Kontinuirano Isplata stipendija sukladno Ugovoru o stipendiranju i Odluci Grada Rijeke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima
INDIKATORI PROVEDBE ·Utvrđen broj stipendija koji će se dodijeliti u tekućoj školskoj / akademskoj godini učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima

·Objavljen natječaj za stipendiranje učenika i studenata nižeg socioekonomskog statusa na mrežnim stranicama Grada Rijeke u listopadu tekuće školske / akademske godine

·Povećan broj dodijeljenih stipendija za učenike i studente nižeg socioekonomskog statusa za 10 % za tekuću školsku / akademsku godinu

MJERA 1.2. Zadovoljiti potrebe mladih obitelji za organiziranom skrbi za djecu kroz organiziranje i financiranje programa odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke
NOSITELJ Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
SURADNICI U PROVEDBI
 • Osnovne škole u gradu Rijeci
 • Ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke
 • Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
 • Dom mladih Rijeka
ROK PROVEDBE ZADACI
Svibanj tekuće pedagoške godine Analiza postojećih kapaciteta u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke
Kontinuirano Reorganizacija Dječjeg vrtića Rijeka, nadogradnja postojećih i povećanje smještajnih kapaciteta u ustanovama predškolskog odgoja u gradu Rijeci u skladu s identificiranim potrebama
Lipanj, 2019. Razrada mjerila za sudjelovanje mladih roditelja u ekonomskoj cijeni programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Rijeka i izmjena relevantnih odluka
Kontinuirano Uključivanje djece mladih roditelja u programe organiziranog kvalitetnog slobodnog vremena u Domu mladih Rijeka
INDIKATORI PROVEDBE ·Izrađena analiza postojećih kapaciteta u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke

·Povećani kapaciteti ustanova za 25 %

·Razrađena mjerila za sudjelovanje mladih roditelja u ekonomskoj cijeni programa produženog / cjelodnevnog boravka

·Osigurani preduvjeti za organiziranu skrb djece mladih roditelja u ustanovama grada Rijeke koji se bave odgojem i obrazovanjem

MJERA 1.3. Doprinos Grada Rijeke poboljšanju studentskog standarda
NOSITELJ
 • Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 • Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
 • Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
 • Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
 • Odjel gradske uprave za komunalni sustav
SURADNICI U PROVEDBI
 • Zaklada Sveučilišta u Rijeci
 • Sastavnice Sveučilišta u Rijeci
 • Institut za razvoj obrazovanja
 • Organizacije civilnog društva
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano tijekom akademske godine Novčana potpora studentima sukladno raspisanim natječajima Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Kontinuirano tijekom akademske godine Stipendiranje studenata prema kriteriju darovitosti i potreba utvrđenih u ustanovama Grada Rijeke
Kontinuirano tijekom akademske godine Sufinanciranje manifestacija u gradu Rijeci s ciljem popularizacije Sveučilišta, grada, znanosti te promidžbe širenja pristupa visokom obrazovanju i poticanja međunarodne mobilnosti
Prosinac, 2019. Nastavak ulaganja u razvoj Kampusa Sveučilišta u Rijeci
INDIKATORI PROVEDBE ·Alocirano 100.000,00 kn godišnje za podršku radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci

·Objavljen natječaj za stipendiranje darovitih studenata

·Objavljen natječaj za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova Grada Rijeke

·Potpisano 12 ugovora o sufinanciranju značajnih manifestacija za studente grada Rijeke

·Uloženo 9.400.000,00 kn u razvoj Kampusa Sveučilišta u Rijeci

 CILJ 2: Poticati razvoj obrazovnih programa koji odgovaraju na šire društvene potrebe i usmjereni su na praktično usvajanje znanja

MJERA 2.1. Uspostaviti partnerstvo Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke s ciljem povezivanja Sveučilišta sa širom zajednicom
NOSITELJ Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
SURADNICI U PROVEDBI
 • Sveučilište u Rijeci
 • Odjeli gradske uprave
ROK PROVEDBE ZADACI
Listopad, 2018. Potpisivanje Sporazuma o suradnji između Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci kojim su definirane obveze potpisnika
Kontinuirano Uključivanje pripadnika akademske zajednice u projekte kojima je Grad Rijeka nositelj (uključujući i studente)
Kontinuirano Organizacija i provedbe inovativnih metoda poučavanja, poput projektne nastave, društveno korisnog učenja i sl.
INDIKATORI PROVEDBE ·Definirana prava i obveze Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke potpisivanjem Sporazuma o suradnji

· Realizirano 4 projekata čijoj provedbi su aktivno doprinijeli i predstavnici akademske zajednice

·Osmišljen i proveden 1 kolegij čije su inovativne metode poučavanja odgovorila na potrebe lokalne zajednice


MJERA 2.2.
Intenzivirati suradnju s organizacijama civilnog društva koje se bave provedbom raznih odgojno – obrazovnih programa
NOSITELJ Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
SURADNICI U PROVEDBI
 • Ured Grada
 • Organizacije civilnog društva
ROK PROVEDBE ZADACI
Prosinac, 2021. Izraditi javno dostupnu bazu treninga, edukacija i drugih programa cjeloživotnog učenja za mlade koje nude organizacije civilnog društva na području grada Rijeke
Kontinuirano Uključiti organizacije civilnog društva u osmišljavanje i provedbu obrazovnih projekata i programa
INDIKATORI PROVEDBE · Izrađena javno dostupna baza edukacija koje provode organizacije civilnog društva na www.rijeka.hr

·Pripremljeno 4 projektna prijedloga u suradnji s organizacijama civilnog društva

MJERA 2.3. Popularizirati STEM područje i informatiku
NOSITELJ Zavod za informatičku djelatnost
SURADNICI U PROVEDBI
 • Organizacije civilnog društva
 • Sveučilište u Rijeci
 • Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 • Ured Grada
ROK PROVEDBE ZADACI
Listopad za sljedeću godinu U Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Grad Rijeku uključiti predstavnika Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke te planirati kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja odgojno-obrazovnih programa za mlade koje provode organizacije civilnog društva, a koji se odnose na radionice programiranja, popularizaciju STEM područja kroz medije, održavanje radionica za učenike i za javnost
Rujan za sljedeću godinu Organizirati Microsoft StartUp Akademiju odnosno Microsoft program YouthSpark koji ima za cilj osnažiti mlade ljude diljem svijeta da ostvare svoj potencijal
Rujan za sljedeću godinu Organizirati DigiGirlz aktivnosti za učenice osnovnih i srednjih škola kako bi se upoznale s modernom tehnologijom te od uspješnih IT stručnjakinja doznale kako mogu graditi karijeru u IT sektoru
Listopad tekuće godine Uključiti profesore informatike srednjih škola, učenike i studente u organizaciju i sudjelovanje na konferenciji DaNTe – Dani novih tehnologija
INDIKATORI PROVEDBE ·Financirano 4 programa preko javnih potreba koji imaju za cilj popularizaciju IT-a i STEM-a

·40 polaznika godišnje pohađalo MSSA i YouthSpark

·Organizirana 4 događanja DigiGirlz, na kojima je prisustvovalo 100 učenica.

·50 učenika i studenata sudjelovalo na konferenciji DaNTe

CILJ 3: Doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za osnaživanje mladih u gradu Rijeci

MJERA 3.1. Osigurati djelovanje koordinatora/ice za mlade unutar Grada Rijeke
NOSITELJ Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjeli gradske uprave
 • Organizacije civilnog društva
 • Sveučilište u Rijeci
 • Srednje škole u gradu Rijeci
 • Ustanove koje provode programe cjeloživotnog učenja
ROK PROVEDBE ZADACI
Siječanj 2018. Izmjena relevantnih dokumenata s ciljem jasne definicije djelokruga rada koordinatora/ice za mlade, kao i odjela gradske uprave
Kontinuirano Bliska suradnja s mladima, relevantnim odjelima gradske uprave

te organizacijama koje se bave mladima i temama od interesa za mlade

Kontinuirano Osmišljavanje programa za mlade u skladu s nadležnostima Grada Rijeke, organizacija kreativno – edukativnih i savjetodavno – informativnih sadržaja, objedinjavanje informacija za mlade, ažuriranje mrežne podstranice Grada Rijeke namijenjene mladima, komunikacija s mladima
INDIKATORI PROVEDBE · Određen/a koordinator/ica za mlade unutar gradske uprave koji/a blisko surađuje s mladima i organizacijama mladih te prati aktivnosti mladih i za mlade koje se odvijaju u gradu i koja su u nadležnosti Grada Rijeke

·Koordinirani programi gradske uprave namijenjeni mladima

·Informacije relevantne za mlade ažurirane i dostupne na jednom mjestu

·Redovito održavana interaktivna komunikacija s mladima

MJERA 3.2. Osigurati dodatne mehanizme informiranja mladih u gradu Rijeci o obrazovnim temama
NOSITELJ
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 • Ured Grada
 • Zavod za informatičku djelatnost
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjeli gradske uprave
 • Ustanove Grada Rijeke
 • Organizacije civilnog društva
 • Ustanove koje provode programe cjeloživotnog učenja
 • Eurodesk Hrvatska, podružnica Rijeka
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Redovito ažurirati podstranicu za mlade o obrazovnim temama na mrežnim stranicama Grada Rijeke
Kontinuirano Održavati  javna događanja o novostima i prilikama iz obrazovnog sustava, informiranju o programima mobilnosti, važnosti cjeloživotnog učenja i popularizacije STEM područja na inicijativu mladih
Kontinuirano Omogućiti korištenje prostora Grada Rijeke za provedbu radionica, tribina i javnih događanja za mlade
INDIKATORI PROVEDBE ·Na mrežnoj stranici Grada Rijeke, www.rijeka.hr, jasno je izdvojen dio koji se odnosi na mlade i isti sadržava bitne informacije, baze podataka i poveznice relevantne za obrazovne teme za mlade

·Održano 20 javnih događanja u prostorima Grada Rijeke za mlade s ciljem razmjene iskustva i dobrih praksi u obrazovanju i promocije važnih tema za mlade

MJERA 3.3. Razvijati informatičku infrastrukturu u gradu Rijeci
NOSITELJ Zavod za informatičku djelatnost
SURADNICI U PROVEDBI
 • CARNET
 • Sveučilište u Rijeci
 • EPK2020
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Razvijanje elektroničko – komunikacijske infrastrukture na području grada na način da se planira i uključenje objekata / lokacija koji se uz planiranu trasu nalaze, pa tako i objekti koji su u funkciji mladih
Kontinuirano Proširiti pokrivenost gradskog besplatnog WiFi-a na objekte i lokacije koji su od značaja za mlade, a koji su uključeni u Europsku Prijestolnicu Kulture 2020
Kontinuirano Podržati organizacije koje se bave mladima i temama od interesa za mlade potrebnom informatičkom opremom putem donacija ili mogućnošću posudbe
INDIKATORI PROVEDBE · 4 objekta za mlade povezana u gradsku mrežu elektroničko –  komunikacijske infrastrukture

· Povećana pokrivenost područja gradskim besplatnim WiFi-em za 20 %

· Osigurana informatička oprema prema zahtjevima organizacija koje se bave mladima i mogućnostima

 

Zapošljavanje i poduzetništvo

Statistički podaci ukazuju kako mlade osobe, kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini, čine jednu od najranjivijih skupina s aspekta zapošljavanja i poduzetništva, te kako nezaposlenost dvostruko češće pogađa mlade ljude u usporedbi s drugim dobnim skupinama (EUROSTAT, 2017).

Prosječna godišnja stopa nezaposlenosti na razini Europske unije je u veljači 2017. godine iznosila 9,5 %, a udio mladih osoba (na razini EU mladima smatraju osobe od 15. do 24. godine starosti) u ukupnoj nezaposlenosti iznosio je 17,3 % (EUROSTAT, 2017).

U Republici Hrvatskoj je prosječna godišnja stopa registrirane nezaposlenosti u veljači 2017. godine iznosila 15,3 %, a udio mladih osoba u ukupnoj nezaposlenosti iznosio je 27,8 %. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) mladom nezaposlenom osobom smatra osobu u dobi od 15 do 29 godina života koja je sposobna ili djelomično sposobna za rad, koja nije u radnom odnosu, koja aktivno traži posao i raspoloživa je za rad.

U Primorsko-goranskoj županiji je u veljači 2017. godine prosječna godišnja stopa registrirane nezaposlenosti bila niža od državnog prosjeka i iznosila je 5,02 %, s time da je udio mladih u ukupnoj nezaposlenosti činio 24,6 % (HZZ, 2017 i HZMO, 2017).

Na dan 28. veljače 2017. godine u gradu Rijeci ukupno su evidentirane 7.354 nezaposlene osobe. Od tog broja, u dobi od 15. do 29. godine starosti je bilo 1.745 osoba. Prema tome, udio mladih u ukupnom broju nezaposlenih iznosio je 23,7 %, što je bolje od državnog i županijskog prosjeka, no i dalje predstavlja visoku brojku (HZZ PS Rijeka, 2017).

Usporedbom godišnjih statističkih podataka o nezaposlenosti, vidljivo je kako od 2009. godine na razini EU, kao i na razini Republike Hrvatske konstantno raste prosječan broj nezaposlenih, kao i udio mladih osoba u strukturi nezaposlenih (EUROSTAT, HZZ).

Za aktivne mjere zapošljavanja na nacionalnoj i lokalnoj razini zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje. HZZ nezaposlenim osobama pruža usluge informiranja, savjetovanja, profesionalnog usmjeravanja, organiziranja radionica, osiguravanja materijalnih i drugih prava tijekom nezaposlenosti.

Uz opće programe, HZZ provodi i intervenciju aktivne politike zapošljavanja usmjerene mladima, kao specifičnoj ciljanoj skupini i to prvenstveno kroz paket mjera za mlade Mladi i kreativni. Paket sadrži ukupno 29 mjera, koje su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebice jačanje i uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu. Navedenim mjerama se osigurava primjena Garancije za mlade koju je Republika Hrvatska prihvatila pristupanjem Europskoj uniji.

Uz navedeno, HZZ provodi i aktivnosti usmjerene na prevenciju nezaposlenosti i promociju traženih zanimanja, kojima se želi omogućiti pravilan izbor karijere, pravilan izbor obrazovanja radi uspješnog završetka i stjecanja kvalifikacija i pomoć u pronalasku odgovarajućeg zaposlenja.

Grad je kroz Strategiju razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine i Opći program mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Rijeke postavio temelje za razvoj poduzetničkih i radnih kompetencija mladih i povećanje (samo)zapošljivosti mladih.

U skladu s navedenim, aktivnosti Grada na području zapošljavanja i poduzetništva mladih usredotočene su na jačanje poduzetničkih kompetencija i vještina mladih, stvaranje poticajnog okruženja za pokretanje i obavljanje poduzetničke aktivnosti mladih te usmjeravanje njihovog profesionalnog i stručnog osposobljavanja u skladu s potrebama i zahtjevima tržišta rada.

Općim programom mjera obuhvaćeno je deset područja poticanja razvoja poduzetništva, od kojih je za mlade posebno značajan program Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu te Jačanje konkurentnosti poduzetnika. U sklopu predmetnog programa Grad provodi niz projekata koji su usmjereni prvenstveno mladoj populaciji i koji su osmišljeni s ciljem edukacije mladih o poduzetništvu, razvoja poduzetničkog potencijala mladih i jačanja konkurentnosti mladih na tržištu rada. Neki od najznačajniji projekata koji se provode u sklopu navedenog programa su Start-up Rijeka i K.E.Š .

U razdoblju za koje se donosi ovaj Program Grad će putem Odjela gradske uprave za poduzetništvo nastaviti daljnje aktivnosti na projektu Start-up Rijeka i raditi na unaprjeđenju projekta kroz nabavu dodatne infrastrukturne i druge opreme, ostvarenjem suradnje s ostalim inkubatorima u regiji, širenjem mentorske mreže, organiziranjem niza konferencija i manifestacija namijenjenih ne samo korisnicima start-upa, već i široj riječkoj (mladoj) populaciji, te konstantnom radu na većoj prepoznatljivosti projekta te približavanju rada Start-up inkubatora široj društvenoj i gospodarskoj zajednici.

Ciljevi i mjere

CILJ 1.: Promicanje i podizanje poduzetničke kulture mladih

MJERA 1.1.  Educiranje mladih o poduzetništvu i poticanje razvoja poduzetničkih vještina mladih (osnovnoškolci i srednjoškolci)
NOSITELJ Odjel gradske uprave za poduzetništvo
SURADNICI U PROVEDBI
 • Dom mladih Rijeka
 • Grad Rijeka, OGU za poduzetništvo
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Provoditi i poticati provođenje programe usmjerene na razvoj poduzetničkih kompetencija mladih
INDIKATORI PROVEDBE • Provedeni programi razvoja poduzetničkih kompetencija mladih i broj  polaznika programa

CILJ 2.: Olakšavanje pristupa mladih tržištu rada i jačanje konkurentnosti mladih na tržištu rada 

MJERA 2.1. Provođenje promidžbenih, informativnih i edukativnih aktivnosti prema dionicima na tržištu rada, usmjerenih na poticanje zapošljavanja i poduzetništva mladih
NOSITELJ HZZ
SURADNICI U PROVEDBI
 • HZZ
 • RRA Porin
 • Poslovna akademija Rijeka – P.A.R.
 • Sveučilište u Rijeci
 • Veleučilište u Rijeci
 • Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
 • Centar tehničke kulture Rijeka
 • Startup inkubator Rijeka
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Conduco d.o.o.
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Financijski i organizacijski poduprijeti manifestacije usmjerene na poticanje zapošljavanja i poduzetništva mladih
Kontinuirano Financijski i organizacijski poduprijeti manifestacije usmjerene na poticanje zapošljavanja i poduzetništva mladih, pripadnika ranjivih skupina
Kontinuirano Upoznati mlade s programima i mjerama nadležnih tijela i potpornih institucija na području poticanja zapošljavanja i poduzetništva mladih
INDIKATORI PROVEDBE • Održane manifestacije čiji je cilj poticanje zapošljavanja i poduzetništva mladih

• Održane manifestacije čiji je cilj poticanje zapošljavanja i poduzetništva mladih, pripadnika ranjivih skupina

• Održane konferencije, radionice, tribine na kojima se mladima prezentiraju programi i mjere nadležnih tijela i potpornih institucija s područja poticanja zapošljavanja i poduzetništva mladih

MJERA 2.2. Poticanje stručnog usavršavanja i daljnjeg osposobljavanja mladih
NOSITELJ Odjel gradske uprave za poduzetništvo
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Subvencionirati dio troškova obrazovanja i usavršavanja mladih zaposlenika subjekata malog i srednjeg poduzetništva
INDIKATORI PROVEDBE • Broj mladih zaposlenika za čiju edukaciju su dodijeljena sredstva i iznos dodijeljenih sredstava, te procjena poslodavca o učincima dodatnog usavršavanja
MJERA 2.3. Provođenje promidžbenih i informativnih aktivnosti prema dionicima na tržištu rada, usmjerenih na poticanje zapošljavanja mladih, pripadnika ranjivih skupina
NOSITELJ Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
SURADNICI U PROVEDBI
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Rijeka
 • Grad Rijeka
 • Udruge civilnog društva
 • HGK- Županijska komora Rijeka
 • Hrvatska udruga poslodavaca
 • Obrtnička komora Primorsko – goranske županije
 • Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Financijski i organizacijski poduprijeti manifestacije usmjerene na poticanje zapošljavanja mladih, pripadnika ranjivih skupina
Kontinuirano Upoznati mlade s programima i mjerama nadležnih tijela i potpornih institucija na području poticanja zapošljavanja mladih, pripadnika ranjivih skupina
Kontinuirano Upoznati obrtnike na tržištu rada o značajkama osoba s invaliditetom
INDIKATORI PROVEDBE • Održane manifestacije čiji je cilj poticanje zapošljavanja mladih, pripadnika ranjivih skupina

• Održane konferencije, radionice, tribine na kojima se mladima prezentiraju programi i mjere nadležnih tijela i potpornih institucija s područja poticanja zapošljavanja mladih, pripadnika ranjivih skupina

• Putem različitih manifestacija  obrtnici su upoznati sa značajkama osoba s invaliditetom

CILJ 3.: Poticanje samozapošljavanja mladih

MJERA 3.1. Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala mladih
NOSITELJ Start-up inkubator Rijeka (Grad Rijeka, OGU za poduzetništvo)
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjel gradske uprave za poduzetništvo
 • Riječka razvojna agencija (RPA) Porin d.o.o.
 • Poslovna akademija Rijeka – P.A.R.
 • Sveučilište u Rijeci
 • Veleučilište u Rijeci
 • Akademska i Start-up zajednica
 • Udruge civilnog društva
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Klub za zapošljavanje mladih
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Provoditi i razvijati projekt „Start-up“ Rijeka
Kontinuirano Osnovati Klub za zapošljavanje mladih
Kontinuirano Osnovati inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije
INDIKATORI PROVEDBE • Broj korisnika start-up inkubatora i poslovnih ideja koje razvijaju

• Broj održanih radionica i mentoriranja

• Broj mentora i širina područja koje prekrivaju

• Održana predstavljanja poslovnih ideja korisnika inkubatora investitorima

• Broj korisnika inkubatora koji su otvorili gospodarski subjekt i/li se zaposlili zahvaljujući radu na poslovnoj ideji

• Putem Kluba za zapošljavanje mladih povezati poslodavce i članove kluba

MJERA 3.2. Olakšavanje pokretanja gospodarske aktivnosti mladih
NOSITELJ Odjel gradske uprave za poduzetništvo
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Subvencionirati inicijalne troškove pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
INDIKATORI PROVEDBE • Broj mladih poduzetnika kojima je dodijeljena potpora i iznos dodijeljenih sredstava
MJERA 3.3. Jačanje ekonomskih znanja i poslovnih vještina mladih poduzetnika od 18 do 30 godina starosti
NOSITELJ RRA Porin
SURADNICI U PROVEDBI
 • RRA Porin d.o.o.
 • Akademska i start-up zajednica
 • Poslovna akademija Rijeka – P.A.R.
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Razviti i provoditi programe edukacije mladih poduzetnika
INDIKATORI PROVEDBE • Postavljeni i provedeni programi edukacije mladih poduzetnika, broj polaznika programa
MJERA 3.4. Osiguranje medijskog prostora za prezentaciju uspješnih mladih poduzetnika i/li poslovnih ideja mladih
NOSITELJ Odjel gradske uprave za poduzetništvo
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Osigurati predstavljanje mladih poduzetnika i mladih korisnika start-up inkubatora kroz službene gradske i medijske kanale
INDIKATORI PROVEDBE • Predstavljeni uspjesi mladih poduzetnika i korisnika start-up inkubatora kroz službene gradske i medijske kanale

 

Socijalna i zdravstvena zaštita mladih

Socijalna skrb u Gradu Rijeci regulirana je Odlukom o socijalnoj skrbi koja uključuje sve zakonske obveze, ali donosi i puno veći standard socijalne zaštite građana.

Nadalje, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb svake godine putem javnog natječaja potiče udruge na razvijanje i provedbu programa i projekata koji odgovaraju na potrebe građana koje nisu obuhvaćene socijalnim programom u užem smislu te na volonterski rad u socijalnoj skrbi.

Na temelju dostupnih podataka ustanovljeni su sljedeći glavni problemi i izazovi vezani uz socijalnu skrb i socijalno uključivanje mladih:

 1. Neprepoznate potrebe mladih socijalno ugroženih osoba za socijalnim mjerama kojima bi mogli prevladati nepovoljne životne okolnosti (prije svega loš ekonomski status)
 2. Prisutnost osjećaja socijalne isključenosti, nezadovoljstva životom, visoke razine stresa, te osjećaja pogoršanja zdravlja kod velikog broja mladih socijalno ugroženih osoba (većinom kod onih izloženih siromaštvu)
 3. Selektivan interes zajednice za određene socijalne probleme i socijalno osjetljive skupine.

Istraživanje o zdravstvenim ponašanjima koje su 2006. proveli Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci na ukupno 1.000 ispitanika u dobi od 15. do 93. godine starosti, pokazalo je da se 52 % mladih Riječana ne bavi nikakvom sportskom aktivnošću (aktivno ili rekreativno). Mladi koji se ne bave sportskim aktivnostima, najčešće to ne čine zbog nedostatka vremena (70 %) ili zato što imaju neke druge interese (60 %).

Vezano uz prehranu, istraživanje je pokazalo da mladi u prosjeku konzumiraju tri obroka dnevno. Treba naglasiti da 14% djevojaka i 11% mladića imaju prenizak indeks tjelesne mase (ITM/ eng. BMI), a 10% djevojaka i čak 26% mladića ITM viši od idealnog, što oboje predstavlja svojevrstan zdravstveni rizik.

Nadalje, ustanovljeno je da oko 40% mladih puši, pri čemu nešto manji broj djevojaka nego mladića. Najveći ih je broj započeo pušiti sa 16 godina života (raspon dobi u kojoj su započeli pušiti kreće se od 12. do 23. godine života). Što se tiče konzumiranja alkoholnih pića kod mladih Riječana, 13% ih pije pivo gotovo svakodnevno, a 29% jednom tjedno. Gotovo svakodnevno vino pije 9% mladih, a u prosjeku jednom tjedno njih 32%. Žestoka alkoholna pića gotovo svakodnevno konzumira 4,5% mladih, a otprilike jednom tjedno 26% mladih.

Kako bi dobili uvid u mentalno zdravlje građana Rijeke, Grad Rijeka je također u suradnji s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci krajem 2007. godine proveo istraživanje na 1.000 građana Rijeke u dobi od 18 godina naviše. Osobe mlađe životne dobi pokazale su se najrizičnijima kada se radi o stresu i depresivnosti.

Grad Rijeka osigurava zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem uglavnom putem godišnjeg pozvanog i javnog natječaja za programe i projekte zdravstvene zaštite. Na taj način odabiru se partnerske organizacije, odnosno njihovi programi i projekti koji će najbolje odgovoriti na potrebe građana.

Na temelju prethodno prikazanoga ustanovljeni su sljedeći glavni problemi koji se odnose na zdravlje i zdravstvenu zaštitu mladih u Rijeci:

 1. Nedostupnost podataka o zdravstvenom stanju mladih
 2. Visoka učestalost rizičnih ponašanja kod mladih, kao što su pušenje, tjelesna neaktivnost, nepravilna prehrana, pretjerano pijenje alkohola, koja su značajno povezana s glavnim zdravstvenim problemima populacije (morbiditet i mortalitet)
 3. Nedovoljna dostupnost psiholoških usluga za mlade koji se suočavaju s problemima depresivnosti, programa za redukciju stresa, te usluga i programa za zaštitu psihičkog zdravlja mladih s invaliditetom i mladih izloženih siromaštvu.

Ciljevi i mjere

 • Socijalna zaštita mladih

CILJ 1. Unaprijediti postojeći gradski socijalni program mjerama za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti mladih

 

MJERA 1.1. Uvođenje i jačanje mjere subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja (poput većih subvencija podstanarine)
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI · Centar za socijalnu skrb Rijeka
ROK PROVEDBE Prosinac, 2019.
INDIKATORI PROVEDBE ·Uvedena mjera subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja
 MJERA 1.2. Uvođenje mjere dodjele novčane pomoći za pokriće iznenadnih životnih troškova
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI ·Centar za socijalnu skrb Rijeka
ROK PROVEDBE Prosinac, 2020.
INDIKATORI PROVEDBE ·Uvedena mjera dodjele novčane pomoći za pokriće izvanrednih životnih troškova
MJERA 1.3. Uklanjanje barijera za traženje socijalne pomoći (poput pojednostavljenja administrativnih zahtjeva, diskrecija i pristupačnost pri traženju pomoći, izmjena uvjeta za dobivanje pomoći)
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI ·Centar za socijalnu skrb Rijeka
ROK PROVEDBE Prosinac, 2022.
INDIKATORI PROVEDBE · Proceduralne izmjene u radu s korisnicima socijalnih mjera

· Izmijenjeni uvjeti za rad s korisnicima socijalnih mjera

·Zadovoljstvo korisnika socijalnih mjera

 CILJ 2. Osigurati višu razinu formalne i neformalne socijalne podrške mladim socijalno ugroženim osobama

MJERA 2.1. Poticanje stručnjaka i civilnog sektora na razvijanje projekata i programa za socijalno uključivanje i psihološku podršku mladim korisnicima socijalnog programa
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
ROK PROVEDBE Prosinac, 2022.
INDIKATORI PROVEDBE ·Objavljen javni natječaj za ponudom projekata/programa

·Upućeni ciljani pozivi stručnjacima za ponudom projekata/programa

·Broj sufinanciranih projekata i programa

·Broj korisnika projekata i programa

MJERA 2.2. Organiziranje prezentacija osobnih primjera postizanja profesionalnog i životnog uspjeha tzv. motivacijski govori za mlade socijalno ugrožene korisnike
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Dom za odgoj djece i mladih Rijeka
 • Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
 • Centar za socijalnu skrb Rijeka
ROK PROVEDBE Kontinuirano
INDIKATORI PROVEDBE ·Broj održanih javnih prezentacija

·Broj sudionika

MJERA 2.3. Osvještavanje i uklanjanje predrasuda kod građana o socijalno ugroženim mladim osobama
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Dom za odgoj djece i mladih Rijeka
 • Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
 • Centar za socijalnu skrb Rijeka
ROK PROVEDBE Kontinuirano
INDIKATORI PROVEDBE ·Broj provedenih javnih kampanja

CILJ 3. Poticati interes stručne i šire javnosti za zanemarene socijalno osjetljive skupine i socijalne probleme

MJERA 3.1. Upućivanje ciljanih poziva stručnjacima za razvijanje programa za zanemarene socijalno osjetljive skupine i probleme
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
ROK PROVEDBE Kontinuirano
INDIKATORI PROVEDBE · Upućeni ciljani pozivi stručnjacima za ponudom projekata/programa

·Broj sufinanciranih projekata i programa

MJERA 3.2. Dodatno vrednovanje projekata/programa usmjerenih na zanemarene socijalno osjetljive skupine i probleme
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
ROK PROVEDBE Kontinuirano
INDIKATORI PROVEDBE · Uveden dodatni kriterij vrednovanja projekata/programa na javnom i pozvanom natječaju (prioritetni programi)

·Izdvojena sredstva za ciljane programe/projekte

MJERA 3.3. Povezivanje stručnjaka i udruga te udruga međusobno za rješavanje pojedinih socijalnih problema mladih socijalno ugroženih osoba
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Dom za odgoj djece i mladih Rijeka
 • Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
ROK PROVEDBE Prosinac, 2019.
INDIKATORI PROVEDBE ·Osnovane radne skupine

 

 • Zdravstvena zaštita mladih

CILJ 1. Uspostaviti sustav za praćenje tjelesnog i mentalnog zdravlja i zdravstvenih ponašanja mladih

MJERA 1.1. Provođenje istraživanja o zdravstvenim ponašanjima na reprezentativnom uzorku mladih
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Sveučilište u Rijeci
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
ROK PROVEDBE Prosinac, 2018.
INDIKATORI PROVEDBE ·Dostupni podaci o zdravstvenim ponašanjima
MJERA 1.2. Provođenje istraživanja o indikatorima mentalnog zdravlja na reprezentativnom uzorku mladih
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Sveučilište u Rijeci
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
ROK PROVEDBE Prosinac, 2020.
INDIKATORI PROVEDBE ·Dostupni podaci o indikatorima mentalnog zdravlja mladih

 CILJ 2. Popularizirati kod mladih pravilnu tjelesnu aktivnost i prehranu

MJERA 2.1. Razvijanje gejmificirane IT aplikacije za promoviranje tjelesne aktivnosti (npr. šetnja sa starijim članom obitelji ili susjedom, pretrčani broj kilometara) i pravilne prehrane (npr. broj voćnih obroka dnevno)
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
 • Centar Miketa
 • Rijeka sport
 • sportske udruge
ROK PROVEDBE Prosinac, 2019.
INDIKATORI PROVEDBE ·Razvijena IT aplikacija
MJERA 2.2. Izrada mape gradskih šetnica, rekreacijskih zona na otvorenom, sportskih dvorana i fitnes centara i objavljivanje na internetskim stranicama Grada
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • drugi Odjeli gradske uprave
 • Rijeka sport
 • sportske udruge
ROK PROVEDBE Prosinac, 2018.
INDIKATORI PROVEDBE ·Objava mape rekreacijskih površina na internetskim stranicama Grada
MJERA 2.3. Organiziranje/omogućavanje besplatne grupne rekreacije na otvorenim javnim površinama (npr. Molo Longo, Kampus na Trsatu) i sportskim dvoranama u vlasništvu Grada
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Centar Miketa
 • Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
 • Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
 • Rijeka sport
 • sportske udruge
ROK PROVEDBE Kontinuirano
INDIKATORI PROVEDBE ·Osigurani termini za besplatno vježbanje/treninge mladima u sportskim dvoranama

·Organizirana besplatna grupna rekreacija za mlade na otvorenim površinama

MJERA 2.4. Organiziranje ciljanih javnih kampanji promocije pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kod mladih (npr. edukacija o čitanju i razumijevanju oznaka na hrani u cilju odabira hrane veće nutritivne vrijednosti)   
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Sveučilište u Rijeci
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
 • Centar Miketa
 • FOSS MedRi
ROK PROVEDBE Kontinuirano
INDIKATORI PROVEDBE ·Provedene javne kampanje promocije pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kod mladih

CILJ 3. Poticati stručnjake na razvoj programa prevencije pušenja, uporabe alkohola i prekomjerne tjelesne mase i pretilosti kod mladih 

MJERA 3.1. Organiziranje edukacija za stručnjake o modifikaciji ciljnih negativnih zdravstvenih ponašanja
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • akademska zajednica
 • FOSS MedRi
ROK PROVEDBE Prosinac, 2019.
INDIKATORI PROVEDBE ·Broj provedenih edukacija za stručnjake o prevenciji pušenja, uporabe alkohola i prekomjerne tjelesne mase i pretilosti

·Broj educiranih stručnjaka

MJERA 3.2. Upućivanje javnog i ciljanog poziva stručnjacima za ponudu projekata/programa
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
ROK PROVEDBE Prosinac, 2020.
INDIKATORI PROVEDBE ·Objavljen javni natječaj za ponudom projekata/programa

·Upućeni ciljani pozivi stručnjacima za ponudom projekata/programa

CILJ 4. Omogućiti mladima usluge i programe za sprječavanje razvoja psihičkih problema, a posebice mladima s invaliditetom i mladima izloženima siromaštvu

 MJERA 4.1. Poticanje organiziranja on-line psihološkog savjetovališta (primarno problemi depresivnosti i doživljavanja stresa)
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
 • Sveučilište u Rijeci (Sveučilišni savjetovališni centar)
ROK PROVEDBE Prosinac, 2019.
INDIKATORI PROVEDBE ·Osnovano on-line psihološko savjetovalište

·Osigurana sredstva za rad on-line savjetovališta

MJERA 4.2. Poticanje organiziranja grupa samopomoći za mlade s invaliditetom i mlade izložene siromaštvu
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
 • Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
 • civilni sektor
ROK PROVEDBE Kontinuirano
INDIKATORI PROVEDBE · Objavljen javni natječaj za ponudom projekata/programa

· Broj sufinanciranih programa

· Broj korisnika programa

MJERA 4.3. Povećanje dostupnosti programa usmjerenih na pružanje stručne psihološke podrške i pomoći mladima s invaliditetom i mladima izloženima siromaštvu
NOSITELJ Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
SURADNICI U PROVEDBI
 • Sveučilište u Rijeci (Sveučilišni savjetovališni centar)
 • Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
 • civilni sektor
ROK PROVEDBE Kontinuirano
INDIKATORI PROVEDBE ·Objavljen javni natječaj za ponudom projekata/programa

·Upućeni ciljani pozivi stručnjacima za ponudom projekata/programa

·Broj sufinanciranih programa

·Broj korisnika programa

 

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Temelj područja Aktivno sudjelovanje mladih u društvu je koncept aktivnog građanstva koji pretpostavlja niz aktivnosti u različitim sferama svakodnevnog života, a koji doprinose osnaživanju građanske (demokratske) kulture mladih. Ovo područje pretpostavlja ne samo određena prava mladih koja moraju osigurati državne i društvene institucije i donositelji odluka već i aktivnu ulogu mladih te njihovo aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici.

Temeljna vizija ovog poglavlja je osigurati podržavajuću okolinu koja se temelji na međusobnom povjerenju, suradnji i suodgovornosti u kojoj su mladi od 15 do 30 godina informirani, educirani i motivirani za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici.

Prioritetna područja poglavlja Aktivno sudjelovanje mladih u društvu su:

 1. Informiranje mladih o mogućnostima (su)djelovanja u lokalnoj zajednici,
 2. Osnaživanje mladih (edukacija) za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici, te
 3. Osiguravanje poticajnog okruženja za aktivno (su)djelovanje mladih u lokalnoj zajednici.

Ciljevi i mjere 

CILJ 1.: Osigurati mehanizme informiranja mladih o mogućnostima (su)djelovanja u lokalnoj zajednici

MJERA 1.1. Informiranje mladih o Savjetu mladih Grada Rijeke
NOSITELJ Savjet mladih Grada Rijeke
SURADNICI U PROVEDBI
 • Ured Grada
 • Organizirani oblici djelovanja za mlade
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Održati informativne radionice o radu Savjeta mladih Grada Rijeke
INDIKATORI PROVEDBE
 • Održane najmanje 4 informativne radionice o radu Savjeta mladih Grada Rijeke
MJERA 1.2. Informiranje mladih o organiziranim oblicima djelovanja za mlade i mogućnostima uključivanja mladih u lokalnu zajednicu
NOSITELJ Grad Rijeka
SURADNICI U PROVEDBI
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Akademska zajednica
 • Organizirani oblici djelovanja za mlade
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Pružati podršku organiziranim oblicima djelovanja za mlade za održavanje informativnih i promotivnih aktivnosti o mogućnostima djelovanja i organiziranja mladih
Kontinuirano Pratiti sudjelovanja mladih (članstvo) u organiziranim oblicima djelovanja mladih
Kontinuirano Osigurati financijske podrške organizatorima aktivnosti za javnost kojima je cilj informiranje mladih o mogućnostima uključivanja mladih u lokalnu zajednicu
INDIKATORI PROVEDBE
 • Broj provedenih programa/projekata i inicijativa s ciljem informiranja mladih o mogućnostima (su)djelovanja u lokalnoj zajednici
 • Broj informativnih i promotivnih aktivnosti s ciljem informiranja mladih
 • Broj mladih – direktnih korisnika informativnih i promotivnih aktivnosti
MJERA 1.3. Iniciranje oblikovanja modela za učinkovito i održivo informiranje mladih u gradu Rijeci
NOSITELJ Zavod za informatičku djelatnost
SURADNICI U PROVEDBI
 • Ured Grada
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Zainteresirani organizirani oblici djelovanja za mlade
 • Ostali zainteresirani dionici (akademska zajednica, obrazovni sektor, poslovni sektor itd.)
ROK PROVEDBE ZADACI
Prosinac, 2018. Osigurati „info servis“ za mlade kao integrirani element web portala Grada Rijeke (www.rijeka.hr)
2018./2019. Istražiti potrebe mladih o načinima informiranja mladih
2018./2019. Definirati ključne dionike modela informiranja mladih
2018. Izraditi analizu postojećeg modela informiranja mladih i preporuke za daljnji razvoj/unapređenje modela informiranja mladih
Prosinac, 2021. Provesti pilot projekt modela informiranja mladih u gradu Rijeci
INDIKATORI PROVEDBE
 • Uspostavljanje „info servisa“ za mlade kao integriranog elementa web portala Grada Rijeke
 • Provedeno istraživanje potreba mladih za informiranjem u gradu Rijeci
 • Definirani ključni dionici modela informiranja mladih
 • Ključni dionici uključeni u proces oblikovanja modela za učinkovito i održivo informiranje mladih u Gradu Rijeci
 • Izrađena analiza i preporuke za razvoj/unapređenje postojećeg modela informiranja mladih
 • Oblikovan i proveden pilot projekt modela informiranja mladih

CILJ 2.: Osigurati mladima mogućnosti stjecanja kompetencija za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici i poticati organiziranje edukativnih radionica za mlade s ciljem stjecanja kompetencija mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici

MJERA 2.1. Pružanje podrške organiziranju edukativnih aktivnosti za mlade i članove Savjeta mladih Grada Rijeke s ciljem stjecanja kompetencija za aktivno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici
NOSITELJ Grad Rijeka
SURADNICI U PROVEDBI
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Organizirani oblici djelovanja za mlade
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Osigurati financijsku podršku za provedbu edukativnih aktivnosti iz prioritetnog područja „osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje mladih u lokalnoj zajednici“
Kontinuirano Osigurati tehničku podršku i drugu vrstu podrške (nefinancijske) organiziranim oblicima djelovanja mladih u provedbi edukativnih aktivnosti za mlade i Savjet mladih Grada Rijeke
Kontinuirano Raspisan najmanje 1. natječaj/javni poziv godišnje za financiranje provedbe programa/projekata za prioritetno područje „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici“
INDIKATORI PROVEDBE
 • Broj dodijeljenih financijskih potpora za edukativne aktivnosti iz prioritetnog područja „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici“
 • Broj dodijeljenih nefinancijskih potpora Grada Rijeke za aktivnosti iz prioritetnog područja „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici
MJERA 2.2. Uključivanje mladih u edukativne aktivnosti za aktivno (su)djelovanje mladih u lokalnoj zajednici
NOSITELJ Organizacije civilnoga društva mladih i za mlade
SURADNICI U PROVEDBI
 • Grad Rijeka
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Obrazovne institucije
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Organizirati promotivne i informativne aktivnosti o edukativnim programima/projektima iz prioritetnog područja „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici“
Kontinuirano Organizacija edukativnih aktivnosti u području „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici“
INDIKATORI PROVEDBE
 • Broj održanih promotivnih i informativnih aktivnosti iz prioritetnog područja „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici programa, projekata i inicijativa za mlade“
 • Broj provedenih programa/projekata i inicijativa mladih i za mlade
 • Broj mladih uključenih u edukativne aktivnosti iz prioritetnog područja „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici“

CILJ 3.: Osigurati poticajno okruženje za aktivno (su)djelovanje mladih u lokalnoj zajednici

MJERA 3.1. Pružanje podrške programima, projektima i inicijativama mladih i za mlade u lokalnoj zajednici
NOSITELJ Grad Rijeka
SURADNICI U PROVEDBI
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Organizirani oblici djelovanja za mlade
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Osigurati financijsku podršku programima, projektima i inicijativama za mlade u Gradu Rijeci
Kontinuirano Raspisati natječaj za programe, projekte i inicijative mladih i za mlade u Gradu Rijeci
Kontinuirano Osigurati tehničku i drugu nefinancijsku podršku programima, projektima i inicijativama mladih i za mlade u Gradu Rijeci
INDIKATORI PROVEDBE

 

 

 • Broj dodijeljenih financijskih potpora programima, projektima i inicijativama mladih i za mlade
 • Broj dodijeljenih nefinancijskih potpora programima, projektima i inicijativama mladih i za mlade u Gradu Rijeci
 • Broj mladih – korisnika programa, projekata i inicijativa mladih i za mlade
 • Broj organizacija/inicijativa koje su uspješno ostvarile podršku
 • Ukupan iznos dodijeljenih podrški godišnje i kumulativno za programe, projekte i inicijative mladih i za mlade
MJERA 3.2. Sudjelovanje mladih u donošenju odluka u Gradu Rijeci
NOSITELJ Grad Rijeka
SURADNICI U PROVEDBI
 • Savjet mladih Grada Rijeke
 • Organizacije civilnoga društva
 • Srednje škole u Rijeci (Učenička vijeća), Sveučilište i Veleučilište u Rijeci (studentski zborovi)
 • Ostali zainteresirani oblici organiziranog djelovanja za mlade
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Pružati podršku programima, projektima i inicijativama mladih u području informiranja, savjetovanja i sudjelovanja mladih u donošenju odluka o pitanjima od interesa za mlade
Kontinuirano Redovito provoditi aktivnosti informiranja i savjetovanja s mladima o javnim poslovima od interesa za mlade
Kontinuirano Sudjelovanje članova predstavničkog i izvršnog tijela u proces strukturiranog dijaloga na lokalnoj razini
INDIKATORI PROVEDBE

 

 

 • Broj akata Grada Rijeke od interesa za mlade u izradi kojih su sudjelovali mladi
 • Broj informativnih sastanaka i savjetovanja predstavnika organiziranih oblika djelovanja mladih (Savjet mladih i druge inicijative mladih) sa članovima predstavničkog i izvršnog tijela vezana uz pitanja od interesa za mlade
 • Broj usvojenih prijedloga, inicijativa i preporuka mladih
 • Broj članova predstavničkog i izvršnog tijela uključenih u proces strukturiranog dijaloga na lokalnoj razini
MJERA 3.3. Poticanje volontiranja mladih u lokalnoj zajednici
NOSITELJ Udruga za razvoj civilnoga društva  SMART – Volonterski centar Rijeka

Drugi organizatori volontiranja

SURADNICI U PROVEDBI
 • Grad Rijeka
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Organizacije civilnoga društva i drugi organizatori volontiranja
ROK PROVEDBE ZADACI
1. godišnje Promovirati i sudjelovati u provedbi godišnje nagrade Volonteri godine
1. godišnje Podržati nagrađivanje mladih volontera
Prosinac, 2021. Uvođenje kriterija „volontiranje mladih u lokalnoj zajednici“ za vrednovanje predloženih programa, projekata i inicijativa u natječaje/javne pozive koje raspisuje Grad Rijeka
Kontinuirano Promovirati mogućnosti za uključivanje mladih u volonterske aktivnosti organizatora volontiranja
INDIKATORI PROVEDBE

 

 

· Broj dodijeljenih nagrada i priznanja mladim volonterima

· Broj javnih poziva/natječaja koje raspisuje Grad Rijeka u kojima je „volontiranje mladih“ jedan od kriterija za vrednovanje

·Broj mladih volontera u organizacijama civilnoga društva i drugim organizatorima volontiranja

 

Kultura i mladi

Poglavlje Kultura i mladi ovog Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. planiran je u skladu sa Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. -2020. u kojoj je definirana vizija Rijeke koja će se razvijati kao grad otvoren za kulturne razlike, umjetničke inovacije i poduzetničke inicijative, pružajući kreativnim i obrazovanim ljudima mogućnost ostvarivanja svojih umjetničkih, intelektualnih i drugih potencijala. U misiji stoji kako će Grad Rijeka poticati i pomagati razvitak kulture i umjetnosti te štititi kulturna i umjetnička dobra, vodeći pritom brigu o svim segmentima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. To se odnosi i na kreatore te konzumente kulturnih produkcija koji spadaju u populaciju mladih pošto oni čine neizostavni dio umjetničkog i kulturnog života grada Rijeke te su ključni za njegov kulturni razvitak.

Rijeka nosi titulu Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu. Ono što Rijeka nudi svojim građanima i posjetiteljima objedinjeno je pod sloganom Luka različitosti. Koncept se temelji na problematizaciji rada i prava na rad, prava na različitost, održivosti okoliša, kulturne raznolikosti i društvene uključenosti. Teme Rad, Voda i Migracije se provlače kroz sedam programskih linija (27 susjedstava, Ciglena kuća, Doba moći, Lungomare, Dopolavoro, Kuhinja te Slatko i slano) koje istovremeno označavaju ono što Rijeka jest, ali i korespondiraju s europskim i globalnim vrijednostima i problemima. Jedna Rijeka: Učenje je horizontalna nit koja se provlači kroz cjelokupni kulturni program. Osmišljena je kao integrirani program jačanja kapaciteta kulturnog sektora i osnaživanje lokalne zajednice kroz razvoj transverzalnih vještina i praktičnih vještina.

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave putem Odjela gradske uprave za kulturu svake godine pomaže programe koji potiču približavanje umjetnosti mladima kroz njima primjerene sadržaje. Odjel gradske uprave za kulturu svake godine sufinancira mnoštvo kulturnih programa raznorodnih djelatnosti: glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, dramska umjetnost, ples i pokret, audiovizualna djelatnost, knjižna, knjižnična i nakladnička djelatnost, muzejska djelatnost i likovna umjetnost, nove medijske kulture te zaštita i očuvanje kulturnih dobara. Programe za mlade provodi i svih 6 ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač i vlasnik.

Načini na koji mladi mogu dobiti i dobivaju potporu Grada Rijeke:

 • kroz sufinanciranje programa (udruga i kreativnih pojedinaca) predloženih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
 • mladi se mogu uključiti u rad udruga koje su se već afirmirale i tu kvalitetno provesti svoje slobodno vrijeme
 • mladima se pronalaze prostori i osiguravaju uvjeti za rad
 • sve dvorane u vlasništvu grada daju se bez naknade za kvalitetne programe
 • pruža se i tehnička potpora za kvalitetne koncerte i manifestacije (pozornica, struja itd.)
 • mladima se u  gradskoj upravi  u svakom trenutku nudi pomoć u savjetodavnom pogledu (npr. kako napisati program, kako se prijaviti na natječaj, kako izraditi troškovnik, kako izraditi izvješće i slično).

Odjel gradske uprave za kulturu osmislio je model koji omogućava lakši pristup sredstvima mlađim neafirmiranim sudionicima riječke kulturne scene. Posebno se vrednuju oni predlagatelji programa koji se po prvi put javljaju na natječaj i koji su mlađi od 30 godina. Tako se omogućuje vrednovanje kvalitetnih projekata koji bi u izravnoj općoj konkurenciji bili prikraćeni zbog nemogućnosti ostvarivanja bodova po kriterijima: Stručne i umjetničke reference autora, suradnika i voditelja programa te Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja, a koji nose 25 od ukupno 100 bodova. Vjerujemo da se na ovakav način u natječaju postiže veća propusnost prema debitantima i pruža im se pozornost kakvu zavređuju. Kulturno vijeće predlaže sufinanciranje opisanih programa uz sljedeće uvjete:

 • predlagatelji moraju biti  mlađi od  30 godina (za pravne osobe, ovlaštena osoba mora biti mlađa od 30 godina)
 • predlagatelji do sada nisu bili sufinancirani Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
 • pojedini programi sufinancirani su s maksimalno 5.000 kn

(uz iznimke u audiovizualnoj djelatnosti i novo medijskim kulturama s iznosima sufinanciranja od 15.000 kn i 7.000 kn)

Kultura mladih, bez obzira da li je tretirali kao kulturu od mladih/za mlade ili kao osmišljenost opće javne kulturne sfere u kojima mladi imaju jasno mjesto i ostvaruju interakciju s drugim dobnim skupinama, ima jasno i vidljivo mjesto u Strategiji kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. pa tako i periodu koji pokriva Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine.

U tom će se periodu jasno vidjeti rezultati politike Odjela gradske uprave za kulturu koja je rezultirala osnivanjem Studentskog kulturnog centra u sklopu Sveučilišta u Rijeci, nove politike upravljanja kao i investicijama u prostore Palacha i Filodrammatice, razvojem strategije i radnog prostora za potrebe lokalnih kreativnih industrija te čitavog niza drugih vidljivih i operacionaliziranih inicijativa.

U vidu razvoja kulturnog i kreativnog sektora prepoznaje se važnost poticanja stvaranja poduzetničkih inicijativa u području kreativnih industrija. Grad Rijeka prepoznaje gospodarski potencijal tog sektora te važnost u staranju novih radnih mjesta za mlade, kao i sve osjetljivosti prekarnih radnih uvjeta za taj vid poduzetništva. Unatoč tome što se kreativne industrije nalaze na sjecištu informacijskih tehnologija, poduzetništva i kulturnog stvaralaštva, čime zalaze u visoko profitno gospodarsko područje, postoji niz problema i poteškoća u samoj razvojnoj fazi. Stoga je potrebno poticati stvaranje takvih inicijativa, ali i pružiti adekvatan okvir u kojem će se smanjiti rizici za mlade kreativce.

Te su politike u velikoj mjeri dio zajedničke ambicije Odjela gradske uprave za kulturu, RIJEKA 2020 d.o.o., Sveučilišta u Rijeci i brojnih aktera s nezavisne scene da se Rijeka jasnije profilira kao sveučilišni grad s kulturom kao važnim elementom kvalitete i načina života.

Projekt Europska prijestolnica kulture 2020 uvelike se tiče populacije mladih, na više načina. Sam projekt je dimenzioniran i kvantitativno i kvalitativno na skali koja daleko nadilazi dosadašnja iskustva riječkog kulturnog i kreativnog sektora. Stoga je potreban značajan iskorak u obrazovanju i razvoju unutarnjih kompetencija kako bi se projekt na zadovoljavajući način priveo kraju. To zasigurno uključuje brojne mlade, kako kulturne profesionalce, one koji to tek žele postati, ali i brojne druge izvan kulturnog i kreativnog sektora čiji se interesi blisko susreću sa temama i javnim politikama bliskim EPK sadržaju (socijala, ekologija, poduzetništvo, turizam…).  EPK ciklus koji traje sve do kraja 2021. godine zahvatit će cijelu jednu generaciju studenata i promijeniti njihovo iskustvo studiranja, prakse, volontiranja, s obzirom da je Sveučilište u Rijeci strateški partner projekta EPK 2020. Već sad je razvidno da će se poticati i ostvarivati brojne programske i razvojne veze između Sveučilišta, njegovih sastavnica i projekta Europska prijestolnica kulture 2020.

Ciljevi i mjere

CILJ 1. Podizati kvalitetu svakodnevnog života mladih kroz kulturu, umjetnost i umjetnički razvoj

MJERA 1.1. Poticanje odgoja publike, razvoja kreativnosti i kulturnog stvaralaštva mladih kroz interdisciplinarnu suradnju
NOSITELJ Odjel gradske uprave za kulturu
SURADNICI U PROVEDBI
 • Ustanove u kulturi Grada Rijeke
 • Odjeli gradske uprave
 • Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije
 • Srednje škole
 • Rijeka 2020
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Poticati suradnju između ustanova u kulturi Grada Rijeke te njihovu zajedničku suradnju sa srednjim školama kroz odgoj publike i kulturno stvaralaštvo mladih te upoznavanjem s radom ustanova
Kontinuirano Surađivati s ostalim odjelima gradske uprave na projektima u kulturi za mlade
Prosinac, 2020. Definirati i provesti model koji će omogućiti informiranje o i pristupačnost programa u kulturi, kulturne scene te umjetnički razvoj zaposlenim mladima
INDIKATORI PROVEDBE ·Broj, kvaliteta i posjećenost programa realiziranih kroz interdisciplinarnu suradnju ustanova u kulturi Grada Rijeke sa srednjim školama

·Broj, kvaliteta i posjećenost programa realiziranih u suradnji s ostalim odjelima gradske uprave na projektima u kulturi za mlade

·Definiran i sproveden model koji uključuje zaposlene mlade u kulturna zbivanja

MJERA 1.2. Promocija i poticanje mladih talenata u svim umjetničkim područjima
NOSITELJ Odjel gradske uprave za kulturu
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 • Umjetnici
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Poticati umjetničko stvaralaštvo mladih kroz potpore u programu Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke
INDIKATORI PROVEDBE ·Broj godišnjih nastupa mladih talentiranih umjetnika

·Gradska potpora mladim i talentiranim umjetnicima za njihovo umjetničko usavršavanje i osposobljavanje

MJERA 1.3. Uključivanje marginalnih skupina mladih u kulturna zbivanja
NOSITELJ Ustanove u kulturi Grada Rijeke
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjel gradske uprave za kulturu
 • Rijeka 2020
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Poticati programe u kulturi namijenjene mladima s invaliditetom
Prosinac, 2020. Definirati i provesti model koji će omogućiti pristupačnost kulturne scene te umjetnički razvoj mladima s invaliditetom
Prosinac, 2020. Definirati i provesti model koji će omogućiti pristupačnost programa u kulturi, kulturne scene te umjetnički razvoj socijalno ugroženoj populaciji mladih i ostalih marginalnih skupina
INDIKATORI PROVEDBE ·Broj, kvaliteta i posjećenost programa namijenjenih mladima s invaliditetom

·Detektirati marginalne skupine mladih na području kulture

·Definirani i sprovedeni modeli koji uključuju mlade s invaliditetom, socijalno ugrožene mlade i mlade ostalih marginalnih skupina u kulturna zbivanja

CILJ 2. Osnažiti kapacitete nezavisne kulturne scene za mlade

MJERA 2.1. Razvoj centara nezavisne i studentske kulture
NOSITELJ Odjel gradske uprave za kulturu
SURADNICI U PROVEDBI
 • Nezavisna kulturna scena
 • Sveučilište u Rijeci
ROK PROVEDBE ZADACI
Prosinac, 2018. Definirati dugoročni model upravljanja i korištenja prostora infrastrukture kluba Palach i dva kata zgrade Filodrammatice po principu uključivosti i suradnje
Prosinac, 2022. Definirati dugoročni model upravljanja i korištenja prostora na lokalitetu Marganovo u Harteri po principu uključivosti i suradnje
Kontinuirano Ulagati u stvaranje primjerenog i vidljivog prostora za djelovanje koncentrirane nezavisne kulturne scene za mlade
Kontinuirano Ulagati u razvoj ljudskih resursa za djelovanje koncentrirane nezavisne kulturne scene za mlade
INDIKATORI PROVEDBE ·Izrađeni dugoročni modeli upravljanja i korištenja prostora infrastrukture kluba Palach, dva kata zgrade Filodrammatice i prostora na lokalitetu Marganovo

·Broj, kvaliteta i posjećenost programa realiziranih na ovim lokacijama

·Uspješnost u privlačenju sredstava iz gradskog proračuna i ostalih izvora, primjerice Zaklade Kulture Nove za programe koji se realiziraju na ovim lokacijama

MJERA 2.2. Razvoj modela suradnje sa Sveučilištem u Rijeci u domeni organizacije i potpora studentskoj i nezavisnoj kulturnoj sceni mladih
NOSITELJ Sveučilište u Rijeci
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjel gradske uprave za kulturu
 • Studentski kulturni centar
 • Rijeka 2020
ROK PROVEDBE ZADACI
Prosinac, 2019. Unaprijediti model suradnje sa Sveučilištem u Rijeci, pogotovo Studentskim kulturnim centrom u domeni organizacije i potpora studentskoj i nezavisnoj kulturnoj sceni mladih
Kontinuirano Kontinuirano surađivati sa Studentskim kulturnim centrom Sveučilišta u Rijeci
INDIKATORI PROVEDBE ·Razvijen i sproveden model organiziranja studentske i nezavisne scene mladih u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci

·Broj godišnje ostvarenih programa od i u suradnji sa Studentskim kulturnim centrom

CILJ 3. Poticati stvaranje i razvoj kreativnih industrija 

MJERA 3.1. Poticanje interesa mladih za kreativne industrije
NOSITELJ Odjel gradske uprave za kulturu
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjel gradske uprave za poduzetništvo
 • Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije
 • Obrazovne institucije
 • Fizičke i pravne osobe koje se bave kreativnim industrijama
 • Rijeka 2020
ROK PROVEDBE ZADACI
Prosinac, 2020. Razviti strateški okvir poticanja kreativnih industrija i stvoriti preduvjete za privlačenje inicijativa iz uže i šire regije
Kontinuirano Poticati poduzetničke projekte koji povezuju umjetničko stvaralaštvo i tehnološke inovacije
Prosinac, 2022. Razviti profilirane programe za srednje škole Grada Rijeke u objektu novog inkubatora kreativnih industrija
Kontinuirano Sudjelovanje u razvoju obrazovnih programa koji će ojačati kompetencije mladih za rad u kreativnim industrijama
Kontinuirano Aktivno sudjelovanje u zagovaranju javnih politika s ciljem fiskalnog rasterećenja na području stvaralaštva u kreativnim industrijama
INDIKATORI PROVEDBE ·Izrađen strateški okvir poticanja stvaranja i razvoja kreativnih industrija te povezivanja mladih kreativaca u riječku kreativnu zajednicu

·Broj i uspješnost poduzetničkih projekata koji povezuju umjetničko stvaralaštvo i tehnološke inovacije

·Uspostavljena komunikacija inkubatora prema srednjim školama i organizirani posjeti

·Razvijeni obrazovni programi koji podržavaju razvoj kompetencija za rad u kreativnim industrijama

MJERA 3.2. Stvaranje infrastrukturnih uvjeta za razvoj kreativnih industrija
NOSITELJ Odjel gradske uprave za kulturu
SURADNICI U PROVEDBI
 • Odjel gradske uprave za poduzetništvo
 • Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
 • Obrazovne institucije
 • Fizičke i pravne osobe uključene u kreativne industrije
ROK PROVEDBE ZADACI
Prosinac, 2021. Urediti prostor prilagođen inkubatoru kreativnih industrija i društvenih inovacija kroz primjerene razvojne uvijete i opremu
Prosinac, 2021. Uspostaviti akcelerator i start-up inkubator u navedenom prostoru
Prosinac, 2022. Povezati inkubator sa ciljanim korisnicima: maturanti srednjih škola, studenti, mladi talenti, kreativni poduzetnici, privatne firme u domeni kreativnih industrija, developeri, inovatori, obrti, nevladine udruge i društva koja se bave socijalnim inovacijama
Prosinac, 2022. Uspostaviti mrežu suradnje s ostalim fizičkim i pravnim osobama uključenim u kreativne industrije u regiji
INDIKATORI PROVEDBE ·Stvoreni infrastrukturni preduvjeti za inkubator kreativnih industrija i društvenih inovacija

·Pokrenut akcelerator i start-up inkubator

·Umrežavanje inkubatora sa ciljanim korisnicima

·Uspostavljeni partnerski odnosi s ostalim fizičkim i pravnim osobama uključenim u kreativne industrije u regiji

CILJ 4. Stvoriti uvjete za djelovanje riječke urbane i alternativne glazbene scene mladih u klupskim prostorima

MJERA 4.1. Izrada kriterija potpore jasnim, profiliranim programskim usmjerenjima urbane i alternativne glazbene scene mladih u postojećim klupskim prostorima
NOSITELJ Odjel gradske uprave za kulturu
SURADNICI U PROVEDBI
 • Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost
 • Organizatori klupske glazbene scene
 • Fizičke i pravne osobe koje djeluju na lokalnoj glazbenoj sceni
ROK PROVEDBE ZADACI
Prosinac, 2018. Definirati kriterije potpore uključivši u izradu Kulturno vijeće za glazbenu djelatnost
Kontinuirano Osigurati kontinuirani i definirani budžet namijenjen klupskoj i ostaloj alternativnoj glazbenoj sceni kroz program Javnih potreba Grada Rijeke
INDIKATORI PROVEDBE ·Definiran sustav potpore programa u klupskim prostorima slijedeći distinkciju između umjetničke i komercijalno-ugostiteljske ponude

·Broj programa profiliranog sadržaja usmjerenog prema mladima srednjoškolske i studentske populacije u riječkim klupskim prostorima

 

Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme

Temelj područja „Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme“ je koncept aktivnog sudjelovanja mladih u aktivnostima iz područja sporta i tehničke kulture, sve u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, te poboljšanja psihofizičke i tjelesne sposobnosti odnosno tehničke pismenosti, a time i zdravlja i znanja mladih, pri čemu se dugoročno kreira kultura bavljenja sportom.

S obzirom na važnost cjeloživotnog bavljenja sportom naglasak je stavljen na prijedlog razvoja sportsko-rekreativnih aktivnosti mladih te razvoj sveučilišnog sporta, čime bi se kroz Program za mlade Grada Rijeke i rad Savjeta mladih dao doprinos poboljšanju i daljnjem razvoju aktivnosti koje već provodi Grad Rijeka unutar Programa javnih potreba u sportu u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke Riječki sportski savez i ostalim institucionalnim partnerima.

Također, nužno je u narednom razdoblju osigurati povećanje tehničke pismenosti mladih te stvaranje ozračja posebne skrbi lokalne zajednice o kvaliteti života mladih kroz bavljenje aktivnostima iz područja tehničke kulture.

Ciljevi i mjere

CILJ 1.: Poboljšanje zdravlja mladih kroz mladih kroz bavljenje sportskim aktivnostima , uz stvaranje sustava vrijednosti kvalitetne provedbe slobodnog vremena i uključivanja većeg broja mladih u sportsko- rekreativne aktivnosti

 

MJERA 1.1. Organizacija i provedba sportskih i rekreativnih manifestacija (aktivnosti) odnosno programa  za mlade, uz uključivanje većeg broja mladih u iste
NOSITELJ Grad Rijeka

Riječki sportski savez

SURADNICI U PROVEDBI
 • Sportske udruge
 • udruge iz djelatnosti zdravstva
 • Riječki sportski sveučilišni savez
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Povećanje broja raznih sportskih i rekreativnih manifestacija/programa, kao i aktivnosti uz uključivanje mladih u organizaciju istih (naročito aktivnosti u prirodi poput rekreativnog hodanja, bicikliranja, šetnje, bavljenje ekstremnim sportovima),kao i osiguranje prostora u gradu za druženje mladih, primjerice u gradskim parkovima, razvoj suradnje s mjesnim odborima u pogledu provedbe sportskih aktivnosti, s posebnim naglaskom na sudjelovanje mladih
Kontinuirano Popularizacija postojećih i novih sportskih i rekreativnih manifestacija (aktivnosti) odnosno programa, te promocija i veća vidljivost pojedinih sportova (pod geslom „Gledaj (u)druge“)  u medijima, uz osiguran tzv. „jeftiniji pristup“ sportskim lokacijama za mlade, kao i provođenje odgovarajućih kampanja poput „Dan bez auta“ u cilju poticanja mladih na rekreativno bavljenje sportom, primjerice rekreativnim hodanjem, biciklizmom i sl.
Kontinuirano Vrednovanje uspjeha u sportu putem nagrada i priznanja
Kontinuirano Edukacija mladih o dobrobiti bavljenja sportom
Kontinuirano Poticanje društvene odgovornosti u poslovanju gospodarskih subjekata kroz naglašavanje njihove važnosti  u promidžbenim aktivnostima sportskih i rekreativnih manifestacija (aktivnosti) odnosno programa
Kontinuirano Izrada Strategije razvoja sporta Grada Rijeke
INDIKATORI PROVEDBE

 

 

·         Veći broj organiziranih sportskih i rekreativnih događaja odnosno programa s posebnim naglaskom na sudjelovanju mladih, uz uključenje mladih u organizaciju istih, uređenje šetnica, uređenje prostora za druženje mladih primjerice u gradskim parkovima, formiranje biciklističkih staza i određenje mjesta u gradu za odlaganje bicikala, poboljšanje uvjeta za bavljenje ekstremnim sportovima i dr., veći broj medijskih članaka posvećenih sportu,  uz naglasak na većoj promociji sporta, pojeftinjenje pristupa sportskim lokacijama za mlade, povećanje broja kampanja u cilju poticanja mladih na rekreativno bavljenje sportom, veći broj sportskih aktivnosti organiziranih u suradnji s mjesnim odborima

·         Veći broj mladih uključenih u različite sportske i rekreativne događaje

·         Povećanje stupnja dostupnosti bavljenja sportom mladih i motiviranosti istih na bavljenje sportom

·         Formiranje „rekreativnih grupa“ unutar postojećih amaterskih sportsko-natjecateljskih udruga

·         Održavanje sportskih kampova

·         Povećanje razine sufinanciranja rekreativnih programa mladih od strane lokalne samouprave

·         Sinergija lokalnih zajednica riječke aglomeracije vidljiva kroz zajedničke projekte odnosno programe razvoja sporta odnosno sportske rekreacije

·         Umrežavanje sportskih organizacija, kao i drugih organizacija civilnog društva čija je djelatnost zdravlje (horizontalna i vertikalna povezanost), radi provedbe zajedničkih programa pod geslom „umrežavanjem do sinergije“

·         Provedena komunikacijska kampanja u cilju vidljivosti postojećih programa i aktivnosti kojima se provode ciljevi zdravlja za mlade i povećanje informiranosti mladih o postojećim i novim programima odnosno aktivnostima

·         Stvaranje sustava nagrada i priznanja lokalne samouprave

·         Održavanje radionica o vrijednostima bavljenja sportom pod vodstvom vrhunskih riječkih sportaša

·         Povećanje sponzorstva u sportu od strane gospodarskih subjekata

·         Donošenje i primjena smjernica sadržanih u Strategiji razvoja sporta Grada Rijeke u funkciji razvoja sportskih i rekreativnih aktivnosti

CILJ 2.: Osiguranje primjerenih prostornih uvjeta za  bavljenje sportom mladih i stručnog kadra provoditelja aktivnosti

MJERA 2.1. Osigurati prostorne i kadrovske uvjete za aktivno bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom za mlade
NOSITELJ Grad  Rijeka

Riječki sportski savez

SURADNIK U PROVEDBI
 • Sportske udruge
 • Riječki sportski sveučilišni savez
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Razvoj prostornih uvjeta za aktivno bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom za mlade
Kontinuirano Razvoj stručnog kadra provoditelja aktivnosti
INDIKATORI PROVEDBE
 • Povećanje broja sportskih objekata i uređenih sportskih rekreacijskih površina u gradu (sportsko rekreacijski parkovi opremljeni spravama za vježbanje, biciklističke staze, vježbalište na otvorenom i dr.)
 • Porast broja stručnog kadra provoditelja aktivnosti te ulaganja u stručan razvoj istih

CILJ 3.: Razvoj studentskog (sveučilišnog) sporta 

MJERA 3.1. Uključivanje studenata u organizirane sportske i rekreativne aktivnosti
NOSITELJ Riječki sportski sveučilišni savez
SURADNIK U PROVEDBI
 • Grad Rijeka
 • Riječki sportski savez
 • sportske udruge
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Razvoj sustava organiziranih sportskih i rekreativnih aktivnosti studenata uključivanjem studenata u sustav sveučilišnog sporta i/ili natjecanja amaterskih sportskih udruga, kao i organiziranih rekreativnih programa za studente
Kontinuirano Poticanje studenata na bavljenje sportom uz poboljšanje medijskog praćenja akademskog sporta kroz gradske komunikacijske kanale odnosno medije
Kontinuirano Razvoj prostornih, kao i materijalno tehničkih uvjeta za realizaciju akademskog sporta
INDIKATORI PROVEDBE
 • Povećanje broja organiziranih sportskih i rekreativnih aktivnosti studenata
 • Povećanje broja studenata uključenih u sportske i rekreativne aktivnosti
 • Porast medijske popraćenosti studentskih sportskih događanja
 • Poboljšanje prostornih kao i materijalno-tehničkih uvjeta za realizaciju aktivnosti akademskog sporta

 CILJ 4.: Povećanje tehničke pismenosti mladih Rijeke

MJERA 1.1. Informiranje mladih o mogućnostima sudjelovanja u aktivnostima iz područja tehničke kulture
NOSITELJ
 • Grad Rijeka
 • Zajednica tehničke kulture Rijeka
 • Centar tehničke kulture Rijeka
SURADNIK U PROVEDBI Udruge iz područja tehničke kulture
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Objavljivanje informativnih članaka na portalu za mlade iz Rijeke u cilju promocije i veće vidljivosti djelatnosti tehničke kulture, uz unapređenje postojeće zastarjele organizacije manifestacija neinteresantne u postojećem obliku mladima
Kontinuirano Informativne aktivnosti usmjerene na mlade s ciljem informiranja o mogućnostima za uključivanje u aktivnosti iz područja tehničke kulture
Kontinuirano Objavljivanje medijskih članaka o aktivnostima iz područja tehničke kulture usmjerenih na mlade
Kontinuirano Fokusiranje na područja tehničke kulture koja mladima donose razvoj novih
INDIKATORI PROVEDBE
 • Broj informativnih članaka na portalu za mlade iz Rijeke, odvajanje aktivnosti i povećana prisutnost tehničke kulture u javnosti, cjelogodišnja prezentacija aktivnosti u  vidu periodičnog kontinuiranog održanja manifestacija, poput „Dani tehničke kulture“, „Dani robotike“, „Dani programiranja“, „Europski tjedan računalne znanosti“ i sl., atraktivnija organizacija manifestacija na način interesantan mladima
 • Broj informativnih aktivnosti usmjerenih na mlade s ciljem informiranja o mogućnostima za uključivanje u aktivnosti iz područja tehničke kulture
 • Broj medijskih članaka o aktivnostima iz područja tehničke kulture usmjerenih na mlade
 • Povećanje broja mladih u područjima tehničke kulture koja istima donose razvoj novih vještina, poboljšanje organizacije manifestacija tehničke kulture na mladima interesantan način
MJERA 1.2. Poticati i promovirati izvrsnost u području tehničke kulture
NOSITELJ
 • Grad Rijeka
 • Zajednica tehničke kulture Rijeka
SURADNIK U PROVEDBI
 • Udruge iz područja tehničke kulture
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Dodjela nagrada mladim tehničarima (za postignute rezultate na lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima; nagrade Grada Rijeke, uspostavljanje nagrade za uspješne mlade osobe)
Kontinuirano Objavljivanje medijskih članaka o uspjesima mladih tehničara iz Rijeke
INDIKATORI PROVEDBE
 • Broj dodijeljenih nagrada mladim tehničarima (za postignute rezultate na lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima; nagrada Grada Rijeke, uspostavljanje nagrade za uspješne mlade osobe).
 • Broj medijskih članaka o uspjesima mladih tehničara iz Rijeke.
 • Broj financijskih potpora kojima se potiče sudjelovanje mladih iz Rijeke na natjecanjima iz područja tehničke kulture.
MJERA 1.3. Povećati (samo)zapošljivost mladih omogućavanjem edukacija u području tehničke kulture
NOSITELJ
 • Zajednica tehničke kulture Rijeka
 • Centar tehničke kulture Rijeka
SURADNIK U PROVEDBI
 • Grad Rijeka
 • udruge iz područja tehničke kulture
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Izrada popisa organizacija iz Rijeke koje nude edukacije u području tehničke kulture koje su usmjerene na mlade osobe
Kontinuirano Uključivanje mladih iz Rijeke u edukacije iz tehničke kulture
Kontinuirano (Samo)zaposlenje mladih po edukaciji
Kontinuirano Osiguranje besplatnih edukacija za mlade, posebno onih iz socijalno ugroženih skupina
Kontinuirano Oformljenje većeg broja tehničkih laboratorija
INDIKATORI PROVEDBE
 • Izrađen popis organizacija iz Rijeke koje nude edukacije u području tehničke kulture koje su usmjerene na mlade osobe.
 • Broj mladih iz Rijeke uključenih u edukacije iz tehničke kulture.
 • Broj mladih koji 6 mjeseci nakon uključivanja u edukacije imaju posao ili su se samozaposlili.
 • Omogućiti besplatno uključivanje u edukacije iz područja tehničke kulture mladim osobama, posebice onima koji spadaju u socijalno ugrožene skupine.
 • Oformiti veći broj tehničkih laboratorija  u kojima su zadovoljeni uvjeti za provedbu aktivnosti iz područja tehničke kulture (dostupni su alati, strojevi, uređaji, edukatori, mentori itd.)
MJERA 1.4. Jačanje kapaciteta udruga iz područja tehničke kulture za rad s mladima
NOSITELJ
 • Centar tehničke kulture Rijeka
 • Zajednica tehničke kulture Rijeka
SURADNIK U PROVEDBI
 • Grad Rijeka
 • Udruge iz područja tehničke kulture
ROK PROVEDBE ZADACI
Kontinuirano Izrada popisa udruga iz tehničke kulture iz Rijeke čiji je rad usmjeren na mlade
Kontinuirano Izrada analize potreba za edukacijom članova, volontera i zaposlenika udruga iz područja tehničke kulture za rad s mladim osobama
Kontinuirano Osmišljavanje plana edukacija članova, volontera i zaposlenika udruga iz područja tehničke kulture za rad s mladim osobama
Kontinuirano Educirati članove, volontere i zaposlenike udruga  na edukacijama usmjerenim na rad s mladima
INDIKATORI PROVEDBE
 • Izrađen popis udruga iz tehničke kulture iz Rijeke čiji je rad usmjeren na mlade.
 • Izrađena analiza potreba za edukacijom članova, volontera i zaposlenika udruga iz područja tehničke kulture za rad s mladim osobama.
 • Osmišljen plan edukacija članova, volontera i zaposlenika udruga iz područja tehničke kulture za rad s mladim osobama.
 • Broj educiranih članova, volontera i zaposlenika udruga na edukacijama usmjerenim na rad s mladima.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete u izradi Programa za mlade Grada Rijeke 2018. – 2022.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući online obrazac dostupan ispod ovog teksta ili pak formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu savjetovanja@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Razmislite o mladima u Rijeci, njihovim potrebama, željama. Smatrate li da u ovom projedlogu Programa za mlade nešto nedostaje?

Čime biste ga Vi dopunili?

Biste li nešto iz njega uklonili?

Jesu li u njemu dobro pokrivena sva područja od interesa za mlade?

Svoje prijedloge i komentare možete poslati do 29. rujna 2017.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu Programa za mlade Grada Rijeke 2018. – 2022.
Naziv akta / dokumenta: Program za mlade Grada Rijeke 2018. – 2022.
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za odgoj i školstvo
Početak savjetovanja: 29. kolovoza 2017.
Završetak savjetovanja: 29. rujna 2017.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.