Radovi na uređenju interijera prostora Rijeka2020

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Radove na uređenju interijera prostora Rijeka 2020 ostaje otvoreno do 4. svibnja 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Predmet nabave jesu radovi na uređenju interijera prostora Rijeka 2020 na adresi Ivana Grohovca 1 u Rijeci. Planirani radovi prikazani su glavnim projektom oznake ZO-GP 50/16, glavni projektant  Ida Križaj Leko, mag.ing.arch., u prilogu.

Ukupna površina prostora za uređenje iznosi 1070.00 m2 neto, a obuhvaća veći dio prizemlja predmetne građevine sa galerijom te dio podruma. Planiranim zahvatom predviđa se prenamjena poslovnog prostora u javni prostor uredske namjene.

Uređenje interijera uključuje prostornu reorganizaciju prostora obuhvata te u skladu s tim izvođenje unutarnjih pregradnih stijena za formiranje novih radnih i društvenih prostora. Također obuhvaća zamjenu dijela vanjske  stolarije na zapadu, zamjenu svih podnih obloga, djelomično izvođenje spuštenih stropova, provođenje sustava klimatizacije, ventilacije i grijanja, zamjenu i prilagodbu svih elektroinstalacija te sustava dovoda i odvoda vode, a sve prema zahtjevima novog programa.

Postojeći sustav grijanja rekonstruira se na način ugradnje modernog, ekološki prihvatljivog, ekonomski isplativog sustava grijanja i hlađenja – dizalica topline, koji koristi kao energent el.energiju.

Zbog dotrajalosti elektrotehničkih instalacija u prostoru, rekonstruirat ce se cijela elektroenergetska instalacija koja uključuje instalaciju rasvjete, energetskih priključnica, izjednačenje potencijala metalnih masa i energetske razdjelnike. Telekomunikacijska instalacija se rekonstruira te se dovodi na nivo trenutno važećih standarda.

Svi radovi taksativno su navedeni i opisani u troškovniku radova koji čini sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

 

Tehničke specifikacije

U cijelosti je iskazana u pripadajućem glavnom projektu oznake ZO-GP 50/16, glavni projektant  Ida Križaj Leko, mag.ing.arch., ponudbenom troškovniku, te čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Za sav dobavljeni i ugrađeni materijal i opremu izvođač je dužan prije ugradnje naručitelju putem nadzora predočiti atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala sukladno zahtjevima iz projektne dokumentacije i u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju svih ugrađenih elemenata. Za sve dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, naručitelju garantira isključivo izvođač odnosno ugovorni nositelj radova. bez suglasnosti nadzora ne dozvoljava se ugradnja materijala i opreme.

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

III.OSNOVE ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

Obvezne osnove za isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

3.1.1. Sukladno odredbi članka 251. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će iz postupka javne nabave  isključiti ponuditelja ako utvrdi da je :

 1. gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:
 2. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 1. gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. i članka 254. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

 1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom
 2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom
 3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera,  mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz stavka 1. ovoga članka do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD)

(Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi).

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidnecije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta:

-izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U slučaju zajednice ponuditelja, nepostojanje obveznih osnova za isključenje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno, tj. zajednica ponuditelja je dužna za sve članove zajednice dokazati da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije. U slučaju korištenja podugovaratelja, nepostojanje obveznih osnova za isključenje utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno, tj. ponuditelj je dužan za sve podugovaratelje dokazati nepostojanje obveznih osnova za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije. Ukoliko naručitelj utvrdi da postoji obvezna osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od ponuditelja zamjenu toga podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 dana, uz obvezu dostave dokaza o nepostojanju obveznih osnova za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije u odnosu na novoga podugovaratelja.

3.1.2. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podatka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno naprijed navadenom, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta

-potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Točke 3.1.1., 3.1.2. odnose se i na druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

3.2. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

3.2.1.je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem-u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno naprijed navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje navedene osnove za isključenje gospodarskog subjekta:

-izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

3.2.2.je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s Dokumentacijom u nabavi.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Točke 3.2.1 i 3.2.2 odnose se i na druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

 

 1. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom o nabavi i ponudama te ovom Dokumentacijom.

Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu sa točkama 3. i 4. ove Dokumentacije odnosno sa odredbom članaka 264. – 268. te 270. – 272. Zakona o javnoj nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente.

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Kao dokaz ponuditelj mora dostaviti:

– izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.

4.1.2. Ponuditelj je u obvezi dokazati sposobnost za obavljanje djelatnosti građenja.

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti dokumente potrebne za obavljanje djelatnosti građenja.

4.1.2.1. Dokumenti za potrebe obavljanja djelatnosti građenja na području Republike Hrvatske:

 1. Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj broj 78/15).

Ovaj uvjet dokazuje se odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

 1. b) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora:

– može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi potvrdu istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske.

U tu svrhu strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora dostavlja:

 • odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova,
 • izjavu, kojom se gospodarski subjekt obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude odabrana da će u roku koji odredi naručitelj, ali ne kraćem od pet dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti Potvrdu/Obavijest Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske kojom se stranom gospodarskom subjektu odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati. Izjavu daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta (PRILOG D).

– može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Temeljem članka 612. važećeg Zakona o trgovačkim društvima inozemna trgovačka društva ne mogu trajno obavljati djelatnost na području Republike Hrvatske dok tamo ne osnuju podružnicu. Navedeni uvjet se dokazuje Izvodom iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

 1. c) Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

Strana pravna osoba mora dokazati da u zemlji svog poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenje pojedinih radova. U tu svrhu gospodarski subjekt dostavlja odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova.

U slučaju zajednice ponuditelja i u slučaju podugovaratelja traženu sposobnost obvezni su pojedinačno dokazati članovi zajednice ponuditelja, kao i svaki podugovaratelj, koji će graditi i/ili izvoditi pojedine radove.

4.1.2.2. Ponuditelj mora u ponudi dokazati da posjeduje važeće dopuštenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to za izvođenje stolarskih radova na nepokretnom kulturnom dobru

U slučaju zajednice ponuditelja i u slučaju podugovaratelja, traženi dokaz iz točke 4.1.2.3. obvezan je dokazati bilo koji član zajednice ponuditelja i bilo koji podugovaratelj koji će graditi i/ili izvoditi radove na građevini koja je predmet ove nabave.

4.2. Tehnička i stručna sposobnost

4.2.1. Izvršenje Ugovora u svojstvu izvođača koji se odnosi na izvođenje radova koji su predmet nabave. Ponuditelj treba dostaviti popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrde drugih ugovornih strana o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

Svaka potvrda treba sadržavati:

 • naziv tvrtke i adresa investitora
 • naziv tvrke i adresa izvođača
 • predmet ugovora – vrsta građevine
 • investicijska vrijednost izgrađene građevine
 • razdoblja izvršenja ugovora, te
 • puno ime i prezime, te ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe) investitora.

Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa ugovora o izvršenim radovima popraćenog potvrdama o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova slijedi:

Da je u razdoblju za koji daje popis, sklopio i uredno izvršio najmanje 1 (jedan) ugovor čiji je predmet isti ili sličan te razmjeran predmetu ove nabave.

Isti ili sličan rad dokazuje se putem potvrde za jedan ili više ugovora iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj uredno izveo radove na na zgradi javne namjene

ili u smislu dokazivanja uvjeta razmjernosti predmetu nabave, traži se da vrijednost jednog ili više ugovora iznosi najmanje 2.360.000,00 kn bez PDV-a.

4.2.2.Ponuditelj mora u ponudi dokazati da ima zaposlenog jednog ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke sukladno članku 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti:

-dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja ili

-dokaz o podnesenom zahtjevu za upis u odgovarajući imenik.

U slučaju zajednice ponuditelja i u slučaju podugovaratelja, traženu sposobnost iz točke 4.2.2. obvezan je dokazati bilo koji član zajednice ponuditelja i bilo koji podugovaratelj koji će graditi i/ili izvoditi radove na građevini koja je predmet ove nabave.

4.3. Financijska sposobnost

Ponuditelj dokazuje svoju financijsku sposobnost dostavom:

Svaki ponuditelj mora dostaviti dokaze jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi  obavljanja djelatnosti obuhvaćenih predmetom nabave. U tu svrhu ponuditelji moraju dostaviti

Dokaz o osiguranju od rizika odgovornosti iz djelatnosti.

Ako iz opravdanog razloga ponuditelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i s bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. Naručitelj prikladnim smatra primjerice: izjavu osigutarelja (vlastita izjava osiguratelja) ili reosiguratelja (vlastita izjava reosiguratelja) o svojoj financijskoj snazi s minimalnim rejtingom potrebnim za osiguranje navedenih rizika, ugovor ponuditelja i osiguratelja za pokriće navedenih rizika, potvrdu o takvom sklopljenom ugovoru.

Ponuditelj se može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, ponuditelj mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Ukoliko se sposobnost iz točke 4.2. i 4.3. dokazuje putem podugovaratelja, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti tražene dokaze sposobnosti iz tih točaka za podugovaratelja.

Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Relativni ponder cijene iznosi 100% te određuje cijenu kao jedini kriterij za odabir ponude sukladno članku 452. ZJN 2016.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi.

 

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) sklapa ugovor o javnoj nabavi radova sukladno ovoj Dokumentaciji i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Ugovor će biti sačinjen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponude odabranog ponuditelja, a sklopit će se nakon isteka roka mirovanja koji sukladno članku 306. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave Odluke o odabiru.

U slučaju prekoračenja roka za izvođenje radova naručitelj će naplatiti kaznu u iznosu od 2‰ (promila) dnevno od cijene izvedenih radova, s time da ugovorna kazne ne može prijeći 5% (posto) ukupne cijene izvedenih radova.

Ugovaraju se jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku prema točkama 7.2. i 7.3. ove Dokumentacije.

Sukladno članku 315. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave primjenjujući odredbe članaka 316, 317., 318., 319. i 320. Zakona o javnoj nabavi ovisno o naravi izmjene ugovora.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja smatrat će se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a u svakom slučaju ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

1.izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena,

2.izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,

3.izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,

4.ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojem je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučaju iz članka 318. Zakona o javnoj nabavi.

Troškovnik

Nalazi se u prilozima Savjetovanja

Obrazac za sudjelovanje:

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.