Sanacija srednjovjekovnog zida na Klobučarićevom trgu

Savjetovanje o postupku javne nabave za sanaciju zida na Klobučarićevom trgu ostaje otvoreno do 8. listopada 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Predmet nabave

Predmet nabave je sanacija srednjovjekovnog zida na Klobučarićevom trgu.

Prilikom izgradnje garaže na Klobučarevićevom trgu  dijelovi srednjovjekovnog zida deponirani su i zaštićeni drvenom oplatom i čeličnim okvirom te osigurani metalnom ogradom. Kako je riječ o kulturnom dobru upisanom u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-104, u cilju spriječavanja radnji kojima bi se mogla promijeniti svojstva, izgled i oblik izrađen je od strane Teh-projekt konzalting d.o.o. projekt oznake 002-16 i ishođena građevinska dozvola.

Segmente zida potrebno je vratiti na na prethodno izvedenu gredu na krovu garaže, izvršiti ojačanje potkonstrukcije krova garaže i izvršiti povrat segmenata zida , a sve sukladno izvedbenom projektu  i troškovniku izrađenom od strane Teh projekt konzalting d.o.o. odgovornog projektanta Ivana Tomljanovića, dipl.ing.građ., oznake 012-17 sve  u privitku ove dokumentacije

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija radova navedena je u Troškovniku i Izvedbenom projektu koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Ponuditelji su Tehničke specifikacije obvezni pažljivo proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima Naručitelja te sukladno napomenama i traženim uvjetima dostaviti ponudu. U tehničkoj specifikaciji opisani su zahtjevi Naručitelja u pogledu uvjeta obavljanja građevinskih radova. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Za sav dobavljeni i ugrađeni materijal i opremu izvođač je dužan prije ugradnje naručitelju putem nadzora predočiti atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala sukladno zahtjevima iz projektne dokumentacije i u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju svih ugrađenih elemenata. Za sve dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, naručitelju garantira isključivo izvođač odnosno ugovorni nositelj radova. Bez suglasnosti nadzora ne dozvoljava se ugradnja materijala i opreme.

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Odredbe iz poglavlja 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA, utvrđuju se:

 • u slučaju zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja), za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno,
 • ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno,
 • ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz sustav EOJN RH.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog subjekta u primjernom roku od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz sustav EOJN RH.

3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.1.1. Osuđivanost za kaznena djela

Sukladno članku 251. ZJN-a Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
 2. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja  i ovlasti),  članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

–  članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u  gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma)  i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– (članka 279.prnje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 1. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta nabave kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

3.1.2. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će, sukladno članku 252. ZJN-a, isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 • u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 • u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog, Naručitelj, sukladno članku 252.stavku 2. ZJN-a, neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

3.2. Ostale osnove za isključenja gospodarskog subjekta

Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. ZJN-a, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

 1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona
 2. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
 3. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet
 4. ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja
 5. se sukob interesa u smislu poglavlja 8. glave III. dijela prvog ovoga ZJN-a ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama
 6. se narušavanje tržišnog natjecanja, zbog prethodnog sudjelovanja gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave, kako je navedeno u članku 199. ZJN-a, ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama
 7. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija
 8. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 1. odjeljkom C poglavlja četiri, Glave III. dijela drugog ZJN-a, ili
 9. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

 1. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekt u ovom  postupku javne nabave mora dokazati:

 • sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • tehničku i stručnu sposobnost.

4.1. UVJETI SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

4.2. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVA MINIMALNA RAZINA

Ponuditelj je obvezan zadovoljiti minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti:

4.2.1. Potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati da je u svojstvu izvođača uredno izvršio radove rekonstrukcije na pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru ili slične radove ukupne vrijednosti od minimalno 300.000,00 HRK bez PDV-a.

Pod sličnim radovima podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji građevine koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini te izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji zgrade javne i društvene namjene. Sukladno članku 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica.

Ovaj uvjet ponuditelju je dozvoljeno dokazivati s najviše 2 (dvije) potvrde čija je kumulativna vrijednost  bez PDV-a jednaka ili veća od 300.000,00 kn.  Ugovor o izvođenju radova kojim se dokazuje ovaj uvjet mora biti završen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2017.) ili tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini (2012.- 2016.).

4.2.2. Popis tehničkih stručnjaka potrebnih za izvršenje ugovora te minimalne njihove obrazovne i stručne kvalifikacije

Gospodarski subjekt mora dokazati da za izvršavanje ugovora raspolaže sa sljedećim stručnjacima:

 • Stručnjak 1 – ovlašteni voditelj građenja građevinske ili arhitektonske struke

a koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Sukladno člancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, odnosno ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova voditelja građenja ili voditelja radova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • Cijena ponude bez PDV-a,
 • Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj:

                                 KRITERIJ MAKSIMALNI BROJ BODOVA PO KRITERIJU
Cijena ponude ( bez PDV-a) (Fmax) 90
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka(Jmax) 10
Ukupno (Emax) 100

Uz cijenu ponude, Naručitelj je odlučio da će kao dodatni  kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude utvrditi jamstveni rok te dodatne bodove dodjeljivati za jamstveni rok za otklanjanje nedostataka koji je duži od minimalnog jamstvenog roka od 24 mjeseca..

Svaki od navedenih kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno niže navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koja svaka ponuda može ostvariti zbrojem svih bodova po oba kriterija je 100.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ostvari najveći broj bodova.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane na temelju kriterija za odabir pobude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Naručitelj može koristiti pravo na pretporez te sukladno članku 294.stavku1. ZJN-a 2016, po kriteriju cijene ponude, uspoređuje cijene ponude bez PDV-a.

Ukupnu vrijednost ponude Naručitelj je definirao kao odnos kvalitativnog dijela –trajanja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka i financijskog dijela ponude.

Odnos kvalitativnih i financijskog dijela ponude

KRITERIJ TEŽINSKI OMJERI
Financijski dio ponude (f) ponude 90%
Kvalitativni dio – trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka (j) 10%

6.6.1. Financijski dio ponude – cijena ponude

Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude gospodarskog subjekta. Maksimalan broj bodova koji svaka ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 90 bodova.

Vrednovanje financijskog dijela ponude provodi se po slijedećoj formuli:

Pri čemu je:

 • Cj  – cijena j-te ponude ( bez PDV-a),
 • f= 90 % težina financijskog dijela ponude,
 • Cmin cijena ponude s najnižom ponuđenom cijenom ( bez PDV-a)
 • F – broj bodova koje po financijskom kriteriju ostvari svaka ponuda

Broj bodova za promatranu ponudu po kriteriju cijene, dobiven po gore navedenoj formuli, utvrđuje se kao cijeli broj ( uz zaokruživanje na dva decimalna mjesta).

6.6.2. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 10 bodova.

Minimalno trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka je 24 mjeseca od dana uredno izvršene primopredaje radova.

Bodovi za dulji jamstveni rok dodjeljivati će se u skladu sa sljedećom skalom bodova:

Trajanje jamstvenog roka 25 – 30 mjeseca 4 boda
31 – 36 mjeseci 6 bodova
37 – 42mjeseca 8 bodova
43 – 48 mjeseci 10 bodova

Trajanje jamstvenog roka ponuditelj daje u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koju je obvezan dostaviti u ponudi.

Jamstveni rok ima značenje jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale  i njegovo je trajanje određeno u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za  kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale. Ponuđeni jamstveni rok upisat će se u ugovor o izvođenju radova.

6.6.3. Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude

Ukupna vrijednost ponude

Svaki od kriterija (cijena ponude i jamstveni rok) ocjenjuje se zasebno sukladno naprijed navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova ponude na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost za svaki od kriterija ( uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koji ponuda može ostvariti je 100 bodova.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda ponuditelja koja, uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kao i ispunjavanje ostalih uvjeta iz ove Dokumentacije o nabavi, ostvari najveći broj bodova (zbrojem bodova po oba kriterija).

Ukupna ocjena ponude izračunava se po slijedećoj formuli:

E = F  + J

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavi radova mora se izvršavati sukladno zahtjevima i uvjetima utvrđenim tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi.

Za izvođenje svih radove treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama  prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Odabrani ponuditelj se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetne radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje

Odabrani ponuditelj dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi predati Naručitelju Jamstvo iz točke  7.4.2. ove Dokumentacije.

Ako Odabrani ponuditelj ne izvrši radove u ugovorenom roku, uključivo opravdano produženi rok, isti se obvezuje platiti Naručitelju na ime ugovorne kazne 0,2 % (nula zarez dva posto) od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki započeti dan prekoračenja roka završetka radova, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti.

Ugovorna kazna neće osloboditi odabranog ponuditelja obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi  radova i Dokumentaciji o nabavi.

O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.

Od trenutka dostizanja najvećeg odbitka Naručitelj ima pravo na raskid ugovora na štetu Odabranog ponuditelja.

Ako šteta koju Naručitelj pretrpi, zbog neurednog izvršenja obveza Odabranog ponuditelja, prelazi iznos ugovorne kazne Naručitelj ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili ukoliko to želi putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju terminski i financijski plan izvođenja radova, prethodno usuglašen i odobren od strane Naručitelja.

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15); pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave.

Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,81/13, 136/14 i 119/15) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15), za što treba predočiti odgovarajuće dokaze.

Ukoliko se pojedini materijal pribavlja iskorištavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske ponuditelj/izvođač treba poštivati sve pozitivnopravne propise, a posebno Zakon o rudarstvu (NN broj 56/13 i 14/14).

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom dokumentacijom o nabavi primjenjivati će se odredbe ZJN 2016., Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi Republike Hrvatske. Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom nadmetanja i ugovorom o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju izvršenje predmetne vrste ugovora.

Odabrani ponuditelj obvezan je prije potpisa Ugovora o javnoj nabavi radova dostaviti Ugovor o osiguranju odgovornosti iz djelatnosti u iznosu od najmanje 500.000,00 kuna po osiguranom događaju za svu eventualnu štetu koju prouzroči naručitelju ili trećim osobama prilikom izvođenja radova na ovom konkretnom gradilištu. Ugovorom mora biti pokriveno predviđeno razdoblje izvođenja radova.

Zauzeće parkirnih mjesta potrebnih prilikom izvođenja radova kao i kontakt s upravom garaže u nadležnosti je Naručitelja radova.

Troškovnik

Posebno izdvojen u prilozima

Obrazac za sudjelovanje:


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.