Savjetovanje o Nacrtu odluke o grobljima

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 3. ožujka 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a na ovom mjestu bit će objavljeno Izvješće koje će obuhvatiti prihvaćene i neprihvaćene prijedloge sudionika savjetovanja te obrazloženja. Tema kojom se bavi ova Odluka od iznimne je važnosti za sve građane, ali i za trgovačka društva ili obrte registrirane za obavljanje pogrebničke djelatnosti. To su ujedno javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje. Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Uvod

Važeću Odluku o grobljima  donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke 20. siječnja 2000. godine, a Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima  donijelo je Gradsko vijeće 29. ožujka 2001. godine. Navedena važeća Odluka o grobljima donijeta je temeljem odredbi Zakona o grobljima  koji se tiče izgradnje, korištenja i upravljanja grobljem. Taj je zakon u međuvremenu i neznatno izmijenjen.

Primjenom važeće Odluke o grobljima, u praksi se ukazala potreba za donošenjem nove Odluke. Naime, postoji značajan vremenski odmak od dana njezina donošenja, ali se pojavila i potreba usklađenja ove Odluke sa propisima koji su u međuvremenu stupili na snagu.  Posebno se to odnosi na Zakon o pogrebničkoj djelatnosti koji je donesen 20. ožujka 2015. godine. Naime, ovaj Zakon svojim je odredbama unio određene novine u području obavljanja pogrebničke djelatnosti, a te novine se u određenom smislu dotiču i važeće Odluke o grobljima. Zakon tako uređuje sadržaj, način i uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručnu osposobljenost, evidenciju osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti i druga bitna pitanja za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Predloženom novom Odlukom o grobljima utvrđuju se uređaji grobnog mjesta i oprema, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, način i uvjeti upravljanja grobljem, kao i uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Riječ je, dakle, problematici koja je od iznimne važnosti za građane Grada Rijeke i koju je potrebno odgovarajuće urediti u skladu sa propisima ali i mogućim prijedlozima građana u ovom Savjetovanju.

 

Riječka groblja i Komunalno društvo Kozala

Riječka groblja

Valja napomenuti da na području grada Rijeke postoje sljedeća groblja: Centralno gradsko groblje Drenova, te groblja Kozala, Trsat, Zamet, Draga, Sveti Kuzam, Donja Drenova i Gornja Drenova, a njima upravlja Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a

Sveukupna površina navedenih groblja iznosi 575.987 m2, od čega Centralno gradsko groblje Drenova zauzima 412.000 m2.

U proteklom razdoblju od donošenja važeće Odluke o grobljima, uložena su znatna financijska sredstva u izgradnju groblja, posebno Centralnog gradskog groblja Drenova na kojem je 2008. godine izgrađen i Centralni objekt, namijenjen pružanju usluga građanstvu i radu Službe za pogrebničke i grobarske poslove, a u čiju je izgradnju uloženo 35 milijuna kuna.

Na Centralnom gradskom groblju Drenova od 1998. godine do danas izgrađeno je preko 11.000 grobnih mjesta čija površina obuhvaća oko 50% površine groblja.

Kontinuirano se radi na izgradnji novih grobnih polja te su u razdoblju od 2000. godine do danas izgrađena polja od G7 do G9, a u 2017. godini pristupiti će se izgradnji grobnog polja G10. Do sada je u ovu svrhu uloženo 25 milijuna kuna. U istom razdoblju izgrađena su opća polja od polja F-20 do polja F-29.

Groblje Kozala je Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, od 23. ožujka 2006. godine utvrđeno je kao kulturno – povijesna cjelina te je upisano u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih dobara.

Na groblju Kozala određena grobna mjesta utvrđena su kao pojedinačna kulturna dobra i to:

 • Mauzolej Whitehead, Rješenjem Ministarstva kulture, od 19. veljače 2003. godine. Ovaj mauzolej ujedno spada među najveće secesijske mauzoleje u Hrvatskoj.
 • Mauzolej Manasteriotti, Rješenjem Ministarstva kulture, od 19. veljače 2003. godine
 • Mauzolej Gorup, Rješenjem Ministarstva kulture, od 19. veljače 2003. godine. Ovaj je mauzolej jedna od najmonumentalnijih historicističkih grobnica. U potpunosti je obnovljen te je u obnovu uloženo 2 milijuna kuna.

Groblje Trsat je također Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, od 23. ožujka 2006. godine utvrđeno je kao kulturno – povijesna cjelina te je upisano u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih dobara.

U razdoblju od 2000. godine do danas za održavanje groblja te uređenje i održavanje staza, zelenih površina, sanaciju pješačkih staza, partera, zidova na svim grobljima na području Grada Rijeke uloženo je cca 16 milijuna kuna te se i nadalje kontinuirano radi na održavanju postojećeg standarda.

KD Kozala

Komunalno društvo Kozala d.o.o. koje upravlja riječkim grobljima od 2004. godine je član ASCE – udruženja značajnih grobalja u Europi. Inače, ovo komunalno društvo zapošljava 111 djelatnika koji su raspoređeni u četiri Službe: Služba za pogrebničke i grobarske poslove , Služba održavanja zelenih površina i opreme na grobljima  , Služba za klesarske i prateće poslove   i Služba zajedničkih poslova . Od sveukupnog broja zaposlenih, 48 djelatnika obavlja pogrebničke i grobarske poslove – od rukovoditelja službe, poslovođa, vozača, grobara, radnika na pripremi pokojnika, referenta pogrebničkih i grobarskih poslova, referenta grobne evidencije i drugih.

Posebno valja napomenuti da se Komunalno društvo Kozala d.o.o. u poslovanju uskladilo sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti te je ishodilo Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti izdano od Ureda državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji, Službe za gospodarstvo u Rijeci, KLASA: UP/I-330-05/16-01/01, URBROJ: 2170-03-02/1-16-7 9. lipnja 2016 godine.

Razlozi predlaganja nove Odluke o grobljima

Osnovni razlozi zbog kojih se predlaže donijeti novu Odluku o grobljima proizlaze iz činjenice da je od dana donošenja posljednjih izmjena i dopuna Odluke o grobljima, prošlo 16 godina. U tom razdoblju, primjena Odluke u praksi ukazala je na potrebu pronalaženja boljih rješenja za pojedine situacije.

Također, izmijenjen je zakonodavni okvir koji stupanjem na snagu u određenom dijelu dotiče Odluku o grobljima

I konačno, činjenica je da su u razdoblju od 2000. godine do danas u sva gradska groblja uložena znatna sredstva za gradnju i održavanje groblja te za uređenje i održavanje staza, zelenih površina, sanaciju pješačkih staza, partera i zidova, što doprinosi visokom standardu obavljanja poslova i stoga ih je neophodno i normativno popratiti.

Osnovni noviteti u predloženoj Odluci o grobljima

Predložena Odluka o grobljima obuhvaća sljedeće dijelove: Opće odredbe, Oprema i uređaji grobnog mjesta, Mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, Uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, Ukop pokojnika, Vremenski razmak ukopa, Privremeni ukopi i iskopi, Održavanje groblja i uklanjanje otpada, Upravljanje grobljem, Nadzor, Kaznene odredbe te Prijelazne i završne odredbe.

Ovdje pojašnjavamo što se u novoj Odluci u bitnome mijenja u odnosu na važeću Odluku, a u sljedećem dijelu Savjetovanja navedena su detaljnija obrazloženja pojedinih odredbi, odnosno pojašnjenja svih članaka predložene nove Odluke.

Dakle, u bitnome je novom predloženom Odlukom u odnosu na važeću učinjeno sljedeće:

 • jasnije i preciznije su uređena mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
 • obračun naknade za dodjelu grobnih mjesta na korištenje određen je u ovisnosti o vrijednosti lokacije groblja te opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom te je utvrđen u fiksnom iznosu od 1.094,40 kn/m2, koji je dobiven umnoškom zbrojenog iznosa cijene zemljišta za cijelo područje grada Rijeke i visine rente po m2 bruto razvijene površine građevine, odnosno po m2 građevinske čestice za IV. zonu javne namjene za ceste i javno – prometne površine, prema Cjeniku građevinskog zemljišta za područje grada Rijeke i prosječne površine grobnog mjesta od 3,84 m2, umjesto sadašnje primjene odredbi o komunalnom doprinosu za područje grada Rijeke,
 • predloženi su novi koeficijenti opremljenosti groblja, ovisno o opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom, na način:
  • Centralno gradsko groblje Drenova – koeficijent 1,00
  • Groblja Kozala i Trsat – koeficijent 0,90
  • Groblje Zamet – koeficijent 0,80
  • Groblja Sv. Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja Drenova – koeficijent 0,60  (sve vodeći računa o ukupnim ulaganjima u infrastrukturu grobalja na području grada Rijeke u razdoblju do 2000. godine do danas),
 • ukupna visina naknade za dodjelu pojedinog grobnog mjesta na korištenje utvrđena je kao umnožak vrijednosti lokacije groblja, koeficijenta opremljenosti groblja i neto površine toga grobnog mjesta,
 • uređen je postupak ukopa pokojnika, odnosno problematika koja nije bila regulirana važećom Odlukom o grobljima, već Odlukom o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke, ali je zbog stupanja na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti  i drugačijeg definiranja pogrebničkih poslova svrsishodno da poslovi u svezi ukopa pokojnika budu uređeni predloženom Odlukom o grobljima,
 • na detaljniji način uređena je problematika privremenih ukopa i iskopa, kao i smještaja u depozitorij te problematika održavanja groblja i uklanjanja otpada,
 • na jasniji i precizniji način uređena je problematika gradnje i preinake odnosno odstranjivanja opreme ili uređaja grobnog mjesta,
 • uređen je postupak proglašenja grobnog mjesta napuštenim te raspolaganja opremom i uređajima takvog grobnog mjesta,
 • uveden je nadzor nad primjenom predložene Odluke o grobljima od strane komunalnih redara u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo, kao i kaznene odredbe za postupanja koja su predloženom Odlukom utvrđena kao prekršaji (u iznosu od 500,00 kuna za fizičku osobu, 2.000,00 kuna za pravnu osobu, 500,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi te 1.000,00 kuna za fizičku osobu – obrtnika i osobu koja obavlja samostalnu djelatnost),
 • utvrđena je obveza usklađenja svih općih akata donesenih na temelju trenutno važeće Odluke o grobljima s odredbama predložene Odluke u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Detaljniji pregled izmjena članaka u Odluci o grobljima

Nacrt prijedloga Odluke o grobljima

Predložena Odluka o grobljima ima 12 poglavlja u odnosu na važeću Odluku o grobljima koja ima 10 poglavlja. U predloženoj Odluci o grobljima uvedena su sljedeća nova poglavlja:

 •  II. Oprema i uređaji grobnog mjesta,
 •  V. Ukop pokojnika,
 •  XI. Kaznene odredbe,

dok je VI. poglavlje važeće Odluke o grobljima – Način ukopa nepoznatih osoba – odgovarajuće uklopljeno u poglavlje V. Ukop pokojnika.

U nastavku se daje detaljniji prikaz pojedinih odredbi predložene Odluke o grobljima.

Opće odredbe

Uz članak 1.  (Članak 1. važeće Odluke). Ovom odredbom se predlaže utvrditi da se Odlukom o grobljima utvrđuju oprema i uređaji grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, način i uvjeti upravljanja grobljem, kao i uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta. U odnosu na važeću Odluku o grobljima, sada je odredbom ovoga članka predloženo da Odluka o grobljima određuje opremu i uređaje grobnog mjesta, a što važećom Odlukom o grobljima nije bilo uređeno.

Uz članak 2. (Članak 2. važeće Odluke). Ovom odredbom su utvrđena groblja na kojima se obavlja ukop na području grada Rijeke i koja se nalaze u vlasništvu Grada Rijeke. Navedena groblja su groblje Kozala, Centralno gradsko groblje Drenova, groblje Trsat, groblje Zamet, groblje Sveti Kuzam, groblje Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova.  U odnosu na važeću Odluku o grobljima ovom odredbom je uređeno da su groblja Trsat i Kozala registrirana kao zaštićene kulturno – povijesne cjeline, zatim da su Aleja hrvatskih branitelja i opće polje sastavni dio Centralnog gradskog groblja Drenova, a što važećom Odlukom o grobljima nije bilo regulirano.

Uz članak 3. (Članak 3. važeće Odluke) Ova odredba ostala je sadržajno neizmijenjena. Izmijenjena je u nomotehničkom smislu.

Oprema i uređaji grobnog mjesta

Uz članak 4.  Ovom odredbom se određuje da se vrste grobnih mjesta utvrđuju aktom kojim se uređuju prostorno – tehnički uvjeti na grobljima, koji donosi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Uprave groblja (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor). Određuje se što se smatra opremom i uređajima grobnog mjesta (nadgrobna ploča, spomenik i znaci, ograda grobnog mjesta i slično) te da se isti smatraju nekretninom i vlasništvom korisnika grobnog mjesta, a da se vlasništvo istih može prenositi sukladno zakonu kojim se uređuju groblja i posebnim propisima. Važećom Odlukom o grobljima navedeno nije bilo regulirano.

Mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje

Uz članke 5. – 10. (članci 4. – 10. važeće Odluke). Ovim odredbama uređena su mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje.

Uz članak 5. Ovom odredbom uređen je način dodjele grobnog mjesta na korištenje. U odnosu na važeću Odluku o grobljima članak je detaljnije razrađen te je navedeno i da se rješenje donosi prilikom svake izmjene korisnika te se određuje da se rješenje ne donosi za ukop na općem polju i u Aleji hrvatskih branitelja.

Uz članak 6. U odnosu na važeću Odluku o grobljima članak je sadržajno neizmijenjen, osim što je predloženim stavkom 3. određeno da se primjerak Plana rasporeda i korištenja grobnih mjesta pohranjuje i na električnom mediju, što do sad nije bilo uređeno.

Uz članak 7. Ovom odredbom uređuje se da se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika ili neovisno o potrebi za ukopom, ukoliko postoji dovoljan broj slobodnih grobnih mjesta na gradskom groblju. Također je određeno da svako grobno mjesto na gradskim grobljima mora biti uređeno i obilježeno sukladno aktu kojim se uređuju prostorno – tehnički uvjeti na grobljima. Važećom Odlukom navedeno nije bilo uređeno.

Uz članak 8. Ova odredba sadržajno je mijenjana u odnosu na važeću Odluku o grobljima, na način da se predlaže stavak 5. iste, a kojim se određuje da osoba ne može steći pravo korištenja dva ili više grobnih mjesta na grobljima na području grada Rijeke, osim temeljem posebnih propisa.

Uz članak 9. Ovom odredbom uređeno je da se prilikom ukopa člana obitelji korisnika ili treće osobe treba ishoditi prethodna pisana suglasnost korisnika, a u slučaju sukorisništva suglasnost svih sukorisnika, koja se daje ili na zapisnik Upravi groblja ili dostavlja Upravi groblja pisanim putem s ovjerenim potpisima svih sukorisnika. Važećom Odlukom o grobljima navedeno nije bilo regulirano.

Uz članak 10. Ovom odredbom uređen je način ustupa prava korištenja grobnog mjesta te obveza obavještavanja Uprave groblja u roku od 30 dana radi izmjene rješenja ili ugovora te radi upisa u grobni očevidnik. Nadalje, uređen je postupak odricanja od prava korištenja grobnog mjesta te postupanje s posmrtnim ostacima u tom slučaju. U odnosu na važeću Odluku o grobljima, odredba je izmijenjena na način da se prilikom ustupa i odricanja od prava korištenja grobnog mjesta ne traži suglasnost članova obitelji korisnika.

Uz članak 11. Ovom se odredbom uređuje da Grad Rijeka daje suglasnost za korištenje zemljišta na grobljima za posebne slučajeve te da u ime Grada Rijeke suglasnost u tom slučaju daje Gradonačelnik. Važećom Odlukom o grobljima navedeno nije bilo regulirano.

Uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

Uz članak 12. – 15. (članci 11. – 19. važeće Odluke) Ovim se odredbama uređuju uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Uz članak 12. Ovom odredbom utvrđuje se obveza plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje. U odnosu na važeću Odluku o grobljima izmjena se očituje u detaljnijoj razradi obveze plaćanja naknade koje se utvrđuje rješenjem iz članka 5. predložene Odluke o grobljima odnosno jednokratne naknade za održavanje grobnog mjesta prilikom ukopa u opće polje, čiju visinu utvrđuje Nadzorni odbor te se utvrđuje da se za ukop u Aleji hrvatskih branitelja ne plaća naknada.

Uz članak 13. – 16. Ovim se odredbama uređuje obračun naknade za dodjelu grobnih mjesta za korištenje, u ovisnosti o vrijednosti lokacije groblja te opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom.

Vrijednost lokacije groblja utvrđena je u iznosu od 1.094,40 kn/m2, a ovaj se iznos dobio umnoškom zbrojenog iznosa cijene zemljišta za cijelo područje grada Rijeke i visine rente po m2 bruto razvijene površine građevine, odnosno po m2 građevinske čestice za IV. zonu javne namjene za ceste i javno – prometne površine, sukladno Cjeniku građevinskog zemljišta za područje grada Rijeke, i prosječne površine grobnog mjesta od 3,84 m2.

O izmjeni iznosa vrijednosti lokacije groblja odlučuje Nadzorni odbor uz prethodnu suglasnost Odjela za komunalni sustav, a ovisno o izmjeni Cjenika građevinskog zemljišta za područje grada Rijeke.

U članku 15. predloženi su koeficijenti opremljenosti groblja, ovisno o opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom, na način:

Groblje Koeficijent
CGG Drenova 1,00
Kozala, Trsat 0,90
Zamet 0,80
Sv. Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja drenova 0,60

Važećom Odlukom o grobljima koeficijenti opremljenosti groblja bili su utvrđeni  kako slijedi:

Groblje Koeficijent
CGG Drenova 1,00
Kozala, Trsat i Zamet 0,80
Sv. Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja drenova 0,50

Dakle, u odnosu na važeću Odluku o grobljima koeficijenti opremljenosti uvećani su s obzirom na vremenski odmak od donošenja važeće Odluke o grobljima te opseg izvršenih ulaganja u opremljenost i infrastrukturu groblja.

U članku 16. određuje se da se ukupna visina naknade za dodjelu pojedinog grobnog mjesta na korištenje utvrđuje umnoškom vrijednosti lokacije groblja, koeficijenta opremljenosti groblja i neto površine toga grobnog mjesta.

S obzirom na veliki vremenski odmak od donošenja važeće Odluke o grobljima te uzimajući u obzir da se u međuvremenu promijenila izgrađenost groblja te je sveukupno poboljšano stanje na svim grobljima, smatra se da je izračun sukladno važećoj Odluci o grobljima, primjenom odredbi Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ 32/04, 6/08, 29/09 i Službene novine Grada Rijeke 4/15 ), teško primjenjiv.

Stoga je izvršena analiza Odluke o građevinskom zemljištu (SN  48/2009 ; SN 14/2013, SN 4/14)  i Cjenika Građevinskog zemljišta (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj  18/2010) te se predlaže gore navedeni obračun.

Visina rente uzeta je u obzir prilikom obračuna, s obzirom da se radi o iznosu koji se računa na neodređeno vrijeme, a što je u skladu s odredbom da se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje izdaje na neodređeno vrijeme.

Uz članak 17. (članak 18. važeće Odluke). Ovom odredbom utvrđuje se obveza korisnika grobnog mjesta na plaćanje godišnje grobne naknade. Visinu naknade utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. U odnosu na važeću Odluku o grobljima odredba je detaljnije razrađena, na način da se određuje kome Uprava groblja dostavlja uplatnice u slučaju kada se radi o pojedinačnom pravu korištenja odnosno sukorisništvu ili u slučaju sporazuma korisnika grobnog mjesta.

Uz članak 18. (članak 19. važeće Odluke), Ova je odredba u odnosu na važeću Odluku o grobljima detaljnije razradila namjenu korištenja godišnje grobne naknade te način korištenja sredstva s osnove istih.

Ukop pokojnika

Uz članke 19. – 24. Ove se odredbe odnose na uređenje postupka ukopa pokojnika, koja problematika nije bila regulirana važećom Odlukom o grobljima, već Odlukom o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/04), ali je zbog stupanja na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i drugačijeg definiranja pogrebničkih poslova svrsishodno da poslovi u svezi ukopa pokojnika budu uređeni predloženom Odlukom o grobljima.

Uz članak 19. Ovom odredbom uređeno što se razumijeva pod poslovima ukopa te da se organizacija ukopa vrši se prema volji umrloga, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove ukopa.

Uz članak 20. Ovom odredbom se određuje da poslove ukopa na grobljima na području Grada Rijeke obavlja Uprava groblja.

Uz članak 21. Ovom odredbom uređeno je da za obavljanje poslova ukopa Uprava groblja mora raspolagati sa odgovarajućim prostorijama i objektima, prostorima sa rashladnim komorama, uređenom mrtvačnicom s odrom za smještaj lijesa ili urne, odgovarajuće opremljenim radnicima za poslove ukopa, kolicima za prijevoz umrle osobe, posmrtnih ostataka i vijenaca do mjesta ukopa i opremom, priborom i alatom za pripremu i obavljanje ukopa.

Uz članak 22.  Ovom odredbom uređeno je da se ukop umrle osobe i posmrtnih ostataka ne može obaviti bez uredne dokumentacije, sukladno propisima, prethodno dostavljene Upravi groblja.

Uz članak 23. Ovom odredbom uređuje se da pri ukopu umrle osobe mora prisustvovati radnik Uprave groblja radi nadzora nad tehničkim uvjetima ukopa i evidentiranja ukopa. Poslije obavljenog ukopa, utvrđene okolnosti unose se u grobni očevidnik i registar umrlih osoba.

Uz članak 24. Ovom odredbom uređeno je da pravo ukopa u Aleji hrvatskih branitelja ima isključivo osoba sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, što dokazuje odgovarajućom potvrdom ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Vremenski razmak ukopa

Uz članke 25. – 26. (članci 20. – 21. važeće Odluke). Ovim je odredbama uređen vremenski razmak ukopa.

Uz članak 25. U odnosu na važeću Odluku o grobljima odredba je detaljnije razrađena, na način da su dodani uvjeti pod kojim se može vršiti ukop u popunjeni obiteljski grob, popunjenu grobnicu, kapelu i nišu te u grobna mjesta za urne.

Uz članak 26. U odnosu na važeću Odluku o grobljima stavak 1. predložene odredbe je detaljnije razrađen jer je utvrđeno da su nasljednici korisnika oni koji su utvrđeni pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju. Stavak 2. odredbe u odnosu na važeću Odluku o grobljima predviđa izmjenu, na način da se do donošenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju ukopi neće obavljati.

S obzirom da u praksi vrlo često dolazi do nesporazuma i nesuglasja oko činjenice tko je nasljednik te tko ima pravo ukopa, predlaže se da se ukopi obustave do donošenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju kojim bi se utvrdilo tko su nasljednici korisnika.

Privremeni ukopi i iskopi

Uz članke 27. – 29. (članci 22. – 29. važeće Odluke). Ovim odredbama uređeni su privremeni ukopi i iskopi.

Uz članak 27. (članak 22. važeće Odluke). Ova je odredba u odnosu na važeću Odluku o grobljima detaljnije razrađena, na način da se definira i iznimka od pravila za ukop u opće polje u smislu da se na općem polju ukapaju i osobe neutvrđenog identiteta, kao i osobe bez obitelji odnosno osobe čija je obitelj nepoznata ili je nepoznatog boravišta, a koje su umrle na području grada Rijeke, zatim tko snosi trošak ukopa te kojim se redom obavlja ukapanje.

Uz članak 28. (članak 23. važeće Odluke). Ova je odredba sadržajno ostala neizmijenjena. Izmjena je samo u nomotehničkom smislu.

Uz članak 29. (članak 24. važeće Odluke). Ova je odredba sadržajno ostala neizmijenjena. Izmjena je samo u nomotehničkom smislu.

Uz članak 30. (članak 25. važeće Odluke), Ova je odredba u odnosu na važeću Odluku o grobljima detaljnije razrađena, na način da se uređuje da Uprava groblja obavijest o prekopu objavljuje u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i web stranici Uprave groblja. Po izvršenom prekopu, Uprava groblja je u obvezi svu neuklonjenu opremu i uređaje ukloniti s grobnog mjesta. U odnosu na važeću Odluku o grobljima predlaže se da se posmrtni ostaci iz grobnog mjesta na općem polju prenose u zajedničku kosturnicu, ukoliko su za to ostvareni tehnički i sanitarni uvjeti sukladno posebnim propisima, a što u važećoj Odluci o grobljima nije bilo regulirano.

Uz članak 31. (članci 26. i 27. važeće Odluke). Ovom odredbom uređuje se ukop u depozitorij, koji predstavlja grobno mjesto koje se ne dodjeljuje na korištenje, a u kojem Uprava groblja temeljem zahtjeva osobe koja je zatražila smještaj umrle osobe ili posmrtnih ostataka obavlja ukop pod sljedećim uvjetima: ako je umrla osoba u trenutku smrti imala prebivalište na području grada Rijeke, a nema osigurano grobno mjesto ili ako će umrla osoba ili posmrtni ostaci biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop. U odnosu na odredbe važeće Odluke o grobljima koje uređuju predmetnu problematiku, predlaže se uvesti naplata mjesečne naknade za ukop u depozitorij, a što važećom Odlukom o grobljima nije bilo regulirana. Predložena naknada plaća se Upravi groblja, a visinu iste utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Ukop u depozitorij može se izvršiti samo u dvostrukom (limenom i drvenom) lijesu. U odnosu na važeću Odluku o grobljima sada se predlaže da ukop u depozitorij može trajati najdulje godinu dana računajući od dana ukopa (prema vaćoj Odluci o grobljima mogao je trajati najdulje šest mjeseci). Nakon isteka toga roka, Uprava groblja će ukopati umrlu osobu ili posmrtne ostatke na opće polje na trošak osobe koja je tražila smještaj u depozitorij.

Uz članak 32. (članak 28. važeće odluke). Ovom odredbom uređuje se iskop (ekshumacija) umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka koja se može obavljati: temeljem zahtjeva zainteresirane osobe uz odobrenje nadležnog tijela, a radi premještaja u drugo grobno mjesto i po službenoj dužnosti, radi redovitog prekopa ili postupanja po odluci nadležnog tijela.

Iskop umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka obavljaju radnici Uprave groblja sukladno posebnim propisima. Iskop umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka osobe umrle od posljedica zarazne bolesti može se dozvoliti protekom godine dana računajući od dana ukopa. Iskopu umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka mogu nazočiti osobe koje su isti zatražile. Osim u slučaju redovitog prekopa, u smislu predloženog članka 30., nije dozvoljen iskop (ekshumacija) i prijenos umrle osobe i posmrtnih ostataka u zajedničku kosturnicu. U odnosu na važeću Odluku o grobljima, predložena izmjena odnosi se na način i temelj za obavljanje iskopa te je uređeno da iskopu umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka mogu nazočiti osobe koje su isti zatražile, osim u slučaju redovitog prekopa, u smislu predloženog članka 30., kada nije dozvoljen iskop (ekshumacija) i prijenos umrle osobe i posmrtnih ostataka u zajedničku kosturnicu. Važećom Odlukom o grobljima navedeno nije bilo regulirano. U preostalom dijelu izmjene su nomotehničke naravi.

Uz članak 33. Ovom odredbom uređuje se da je Uprava groblja dužna osigurati prostor za zbrinjavanje većeg broja umrlih osoba u slučaju epidemija, katastrofa i velikih nesreća. Uvjete i način zbrinjavanja u navedenim slučajevima Uprava groblja utvrđuje u dogovoru s Gradom Rijekom, Odjelom za gradsku samoupravu i upravu. Važećom Odlukom o grobljima navedeno nije bila regulirano.

Održavanje groblja i uklanjanje otpada

Članak 34. – 39. (članci 31. – 35. važeće Odluke). Ovim odredbama je uređeno održavanje groblja i uklanjanje otpada.

Uz članak 34. (članak 31. važeće Odluke). Ovom odredbom je uređeno da održavanje groblja na području Grada Rijeke obavlja Uprava groblja, pri čemu je definirano što se smatra održavanjem groblja. U odnosu na važeću Odluku o grobljima predložena je izmjena na način da se održavanje groblja obavlja u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima, pravilima o zaštiti okoliša te krajobraznim i estetskim vrijednostima, a što do sada nije bilo regulirano.

Uz članak 35. (članak 32. važeće Odluke). Ovom odredbom uređeno je da je Uprava groblja u obvezi groblje održavati kontinuirano i s poštovanjem prema ukopanim osobama, na način da groblje i prateće građevine sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, budu uredni i čisti te u funkcionalnom smislu ispravni.

Uz članak 36. (članak 41. važeće Odluke). Ovom odredbom određeno je da je uređenje i održavanje grobnih mjesta u Aleji hrvatskih branitelja, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na grobljima Kozala, Zamet, Sveti Kuzam, Spomen križ hrvatskim domobranima i Oltar križ na groblju Trsat te Spomen obilježje na groblju Gornja Drenova obveza Uprave groblja. Troškovi uređenja i održavanja grobnih mjesta u Aleji hrvatskih branitelja, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala, kao i Oltar križa na groblju Trsat podmiruju se iz Proračuna Grada. U odnosu na važeću Odluku o grobljima sada je utvrđeno da je uređenje i održavanje grobnih mjesta boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na grobljima Zamet i Sveti Kuzam te spomen obilježja na groblju Gornja Drenova, također, obveza Uprave groblja.

Uz članak 37. (članak 33. važeće Odluke). Ovom odredbom uređeno je da je korisnik u obvezi održavati grobno mjesto čistim i urednim, na način da ne narušava cjelokupan izgled groblja te da ne predstavlja opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i/ili posjetitelja groblja. U odnosu na važeću Odluku o grobljima, predlaže se dodatno utvrditi sljedeće. Korisnik niše i pretinca u obvezi je održavati dijelove prostora koji povezuju nišu ili pretinac čiji je on korisnik sa nišama ili pretincima u istome bloku. U slučaju da korisnik ne postupa sukladno navedenom, Uprava groblja pisanim će ga putem upozoriti na navedenu obvezu. Ukoliko neodržavano grobno mjesto ili dio prostora koji povezuje nišu ili pretinac predstavljaju opasnost po sigurnost i stabilnost drugog grobnog mjesta i/ili posjetitelja groblja, Uprava groblja će ga osigurati ograđivanjem. Ukoliko se održavanje i uređenje grobnog mjesta obavlja putem za to registrirane pravne ili fizičke osobe o tome je potrebno prethodno pisanim putem obavijestiti Upravu groblja.

Uz članak 38. (članak 34. važeće Odluke). Ova odredba je ostala sadržajno neizmijenjena. Izmjena se očituje samo u nomotehničkom smislu.

Uz članak 39. (članak 35. važeće Odluke). Ova odredba je ostala sadržajno neizmijenjena. Izmjena se očituje samo u nomotehničkom smislu.

Upravljanje grobljem

Članak 40. – 47. (članci 36. – 40. važeće odluke). Ovim odredbama je uređeno upravljanje grobljem.

Uz članak 40. (članak 36. važeće Odluke). U odnosu na važeću Odluku o grobljima, predlaže se brisati stavak 2. iste kojim je bila utvrđena obveza Uprave groblja na podnošenje izvješća o radu Gradskome vijeću Grada Rijeke najmanje jednom godišnje, dok je u preostalom dijelu odredba sadržajno neizmijenjena.

Uz članak 41. Ovom odredbom je uređeno da se aktom Uprave groblja kojim se određuju pravila ponašanja na groblju uređuje vrijeme posjeta grobljima, vrijeme u koje se vrše ukopi, ponašanje koje se smatra zabranjenim na groblju, izvođenje radova i pružanje usluga na groblju od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba te postupanje s izgubljenim i nađenim stvarima na groblju. Navedeno važećom Odlukom o grobljima nije bilo regulirano.

Uz članak 42. (članak 37. važeće Odluke). U odnosu na važeću odluku o grobljima kojom utvrđeno da je Uprava groblja dužna poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije postojećeg ili izgradnje novog groblja, predlaže se uvođenje obveze Uprave groblja na obavještavanje Grada Rijeke o potrebi poduzimanja odgovarajućih mjera radi rekonstrukcije odnosno proširenja ili gradnje novog groblja.

Uz članak 43. (članak 38. važeće Odluke). Ovom odredbom je uređena problematika gradnje i preinake odnosno odstranjivanja opreme ili uređaja grobnog mjesta za što je potrebna prethodna pisana suglasnost Uprave groblja, na temelju podnesenog zahtjeva. U odnosu na važeću Odluku o grobljima, predloženo je kako slijedi. Upravi groblja plaća se naknada u svezi gradnje i preinake u paušalnom iznosu koji utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Za radove na grobljima Kozala i Trsat zahtjevu za izdavanje suglasnosti potrebno je priložiti odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. U slučaju da Izvoditelj radove izvodi bez suglasnosti ili protivno danoj suglasnosti, Uprava groblja o tome će izvijestiti nadležno tijelo radi daljnjeg postupanja.

Uz članak 44. (članak 40.a važeće Odluke). Ovom odredbom uređeno je da se grobno mjesto za koje naknada nije plaćena 10 godina smatra napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu, sukladno zakonu kojim se uređuju groblja.

Protekom roka od 30 dana od dana ostvarenja uvjeta za proglašenje grobnog mjesta napuštenim sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, Uprava groblja će u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i na web stranici Uprave groblja objaviti poziv upućen prijašnjem korisniku grobnog mjesta za preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta u roku od 90 dana od dana objave. Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta moguće je pod uvjetom prethodnog podmirenja dužnog iznosa grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama jer će se u protivnom smatrati da je riječ o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uz članak 45. Uprava groblja opremu i uređaje grobnog mjesta koje se smatra napuštenim, a koju korisnici nisu preuzeli uređuje, a grobno mjesto dodjeljuje na korištenje sukladno predloženoj odredbi članka 5. ove Odluke.

Iznimno od predloženog pravila, opremom i uređajima napuštenih kapela i mauzoleja, a koju korisnici nisu preuzeli, Uprava groblja prije dodjele grobnog mjesta na korištenje raspolaže prodajom putem javnog natječaja.

Uprava groblja objavljuje javni natječaj objavljuje u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i web stranici Uprave groblja. Javni natječaj obvezno sadrži podatke o groblju na kojem se nalazi grobno mjesto (kapela ili mauzolej), površini grobnog mjesta, jamčevini, roku za podnošenje prijava, početnoj cijeni, kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, roku u kojem se donosi odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili odluka o poništenju javnog natječaja, a može sadržavati i druge podatke.

Po isteku roka za prikupljanje ponuda, Uprava groblja donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude, sklapa ugovor o prodaji opreme i uređaja kapela i mauzoleja te donosi rješenje o dodjeli kapela i mauzoleja na korištenje.

Uz članak 46.

(članci 39. i 40. važeće Odluke). Ovom odredbom je uređeno da se grobno mjesto koje je proglašeno spomenikom kulture te grobno mjesto u kojem su ukopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba, a za koja grobna mjesta su ostvareni uvjeti za napušteno grobno mjesto sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, ne mogu proglasiti napuštenima niti se njima može raspolagati, već se ista održavaju i obnavljaju sukladno posebnim propisima.

O održavanju i obnavljanju tih grobnih mjesta brine Odjel gradske uprave za kulturu. O značenju povijesne osobe mišljenje daje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest.

U odnosu na važeću Odluku o grobljima, predlaže se precizirati nadležno tijelo Grada Rijeke koje bi bilo zaduženo za održavanje i obnavljanje takvoga grobnog mjesta, a to je Odjel gradske uprave za kulturu, a što u važećoj Odluci o grobljima nije bilo regulirano.

Nadzor

Uz članak 47. Ovom odredbom je uređeno da nadzor nad primjenom predložene Odluke o grobljima obavljaju komunalni redari u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo. U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju  sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, odlukom Gradskog vijeća Grada kojom se propisuje komunalni red i predloženom Odlukom o grobljima. Navedeno nije bilo regulirano važećom Odlukom.

Kaznene odredbe

Uz članak 48.  Ovom odredbom utvrđene su kaznene odredbe, na način da će se novčanom kaznom u iznosu od:

 • 500,00 kuna kazniti za prekršaj fizička osoba korisnik ako ne održava grobno mjesto čistim i urednim, na način da ne narušava cjelokupan izgled groblja te da ne predstavlja opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i/ili posjetitelja groblja (članak 37. stavak 1. predložene Odluke o grobljima), zatim korisnik niše ili pretinaca ako ne održava dijelove prostora koji povezuju nišu ili pretinac čiji je on korisnik sa nišama ili pretincima u istome bloku (krovna ploča, fasadna ploča, nosivi zid i slično), (članak 37. stavak 2. predložene Odluke o grobljima), zatim korisnik ako prethodno ne obavijesti Upravu groblja o tome da se održavanje i uređenje grobnog mjesta obavlja putem za to registrirane pravne ili fizičke osobe (članak 37. stavak 5. predložene Odluke o grobljima), građanin ako se ne pridržava pravila ponašanja na groblju utvrđenih aktom Uprave groblja (članak 41. predložene Odluke o grobljima) te osoba koja za gradnju i preinaku odnosno za odstarnjivanje opreme ili uređaja groblja nije ishodila prethodnu pisanu suglasnost Uprave groblja (članak 43. stavak 1. predložene Odluke o grobljima),
 • 2.000,00 kn pravna osoba te 500,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi koja prekršaj iz članka 37. stavaka 1., 2., i 5. i članka 43. stavka 1. predložene Odluke o grobljima,
 • 1.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz članka 43. stavka 1. predložene Odluke o grobljima).

Ova problematike nije regulirana važećom Odlukom o grobljima, no pokazala se potreba da se uvede mogućnost sankcioniranja prekršitelja ukoliko se odredbe predložene Odluke o grobljima kao i akta Uprave groblja o pravilima ponašanja ne poštuju.

Člankom 49. – 51. uređene su prijelazne i završne odredbe.

Uz članak 49. Ovom odredbom uređeno je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti važeća Odluka o grobljima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 1/00 i 6/01).

Uz članak 50. Ovom odredbom uređeno je da će se opći akti donijeti na temelju Odluke o grobljima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 01/00 i 06/01) uskladiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu.

Uz članak 51. Ovom odredbom utvrđeno je da predložena Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Rijeke.

Vaš doprinos

Tema kojom se bavi Odluka o grobljima od iznimne je važnosti za sve građane, a moguće i za trgovačka društva ili obrte registrirane za obavljanje pogrebničke djelatnosti. To su ujedno javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje. Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Razmislite o predloženim rješenjima koja nudi ovaj prijedlog nove Odluke.

Jeste li se susretali s nejasnoćama ili administrativnim poteškoćama u kontekstu smrtnih slučajeva kod kojih ste bili zaduženi za organizaciju pogreba?

S kakvim nejasnoćama i poteškoćama ste se susretali?

Imate li u vlasništvu grobno mjesti ili grobnicu, odnosno ima li Vaša obitelj u vlasništvu grobno mjesto ili grobnicu? Koja su Vaša iskustva s brigom o tom vlasništvu?

Smatrate li riječka groblja dobro održavanima i urednima? Imate li prijedloge za poboljšanja?

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

 


2 komentara

 1. Jagoda Ivančić

  Prijedlog:
  Osigurati i urediti prostor za prosipanje pepela poslije kremacije s mogućnošću postavljanja pločice s osnovnim podacima (ime prezime, datum rođenja-smrti, lijepa misao ili poruka…) ili sadnjom stabla na nekoj lokaciji u gradu u spomen pokojnika.

 2. Pitanja i prijedlozi:

  Groblja Kozala i Trsat su utvrđena kao kulturno – povijesna cjelina te su upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih dobara.
  Znači da su i grobovi i pokopane osobe zaštićene zar ne?

  Zašto se konstantno događa da se grobovi proglašavaju napuštenim? Znamo što se dogodilo u Rijeci nakon II.svjetskog rata i kakav je egzodus stanovništva bio. Zbilja mislite da je dovoljno samo zataknuti ceduljicu na grob i objaviti na web stranici poziv kako bi se netko od nasljednika javio?
  Pokušava li se preko ambasada doći do nasljednika? Grad bi trebao čuvati svaku grobnicu jer to je jedinstvena spomenička baština, umjetničko djelo koje je potpuno jedino ako je cjelina.

  Navodi se da se grobovi povijesno značajnih osoba neće dirati i da se moraju održavati o trošku grada. Postoji već popis značajnih osoba koje je izradio konzervatorski odjel u rijeci. Pitam vas je li grobnica Smitha i Meyniera povijesno značajna? Nalaze se na popisu, znamo da su prvi industrijalci u Rijeci i osnivači Hartere. Zašto onda to ne znaju i djelatnici KD Kozala? Naime ista takva ceduljica je bila nataknuta na njihovoj grobnici.

  Ako i netko otkupi grobnicu koja se smatra napuštena, nije li dužan čuvati je u originalnom stanju?

  upozoravam vas da je ovo idealan trenutak da zaustavite prekopavanje i devastiranje ovih dvaju groblja i spasite baštinu. Na drenovi ima dovoljno mjesta za nove ukope.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.