Radovi na Uređenju trga ispred odarnica na groblju Kozala

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje javnih radova na Uređenju trga ispred odarnica na groblju Kozala u Rijeci ostaje otvoreno do 8. veljače 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

U sklopu radova na uređenju trga ispred odarnica na groblju Kozala u Rijeci, koji je pod zaštitom oznake Z-2725, Klasa: UP-I-612-08/06-06/0173, Ur. br. 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine, predviđeno je opločavanje trga na kome se okupljaju učesnici pogrebne povorke. Zamjenjuju se postojeće hodne obloge tlačnim pjeskarenim pločama u površini od 900 m2. U centralnom dijelu, ispred središnje odarnice, izvest će se figura – tlocrtne forme pravokutnika. U ozelenjenom pojasu, rubno se postavlja kamena skulptura djevojke na postament izrađen iz betona. Na isti način postavlja se granitni tamnosivi stup na kojem će se ispisati povijest groblja Kozala. Od urbane opreme predviđa se postava triju tipskih klupa i dvije monolitne kamene vaze za cvijeće.

Posebne napomene:

Izvođenje se planira fazno, radi mogućnosti obavljanja ispraćaja pokojnika i ukopa što je posebno opisano u Tehničkim i posebnim uvjetima za izvođenje radova na groblju (PRILOG 1.).

Izvođač radova mora se pridržavati reda na postojećem groblju u skladu sa Zakonom i ostalim propisima o grobljima, a naročito voditi računa o dnevnom rasporedu pogreba.

Prije davanja ponude obaveza je ponuditelja da se upozna sa lokacijom i uvjetima gradnje. U tu svrhu ponuditelj mora u ponudi dostaviti Potvrdu o izvršenom uvidu ovjerenu od Komunalnog društva KOZALA d.o.o. (PRILOG I.), Rijeka, da je ponuditelj izvršio uvid na lokaciji gdje će se izvoditi radovi. Termin obilaska lokacije ponuditelj mora najaviti osobi zaduženoj za kontakt od strane KD Kozala d.o.o. Rijeka:

Petra Kursara, dipl.ing.građ.,

tel: 051/208–745, mob: 098/393 126

mail: tehnicki@kd-kozala.hr

Prije početka izvođenja radova, da bi se osigurala sigurnost kod gradnje, predvidjeli i spriječili mogući problemi u izgradnji i komunikaciji unutar zone zahvata potrebno je izraditi detaljan projekt organizacije gradilišta, nakon što se definiraju faze izvođenja, i tehnologije izvođenja radova koji mora uzeti u obzir omogućavanje nužnih pješačkih puteva i prilaza za interventna vozila. Gradilište mora biti organizirano na takav način da ni u jednom trenutku ne bude onemogućen prilaz dijelu groblja koji je u funkciji. Projekt organizacije gradilišta mora sadržavati i detaljni terminski i financijski plan izvođenja radova sa tehničko tehnološkim planom. Isti mora biti odobren od strane nadzora i naručitelja.

Na temelju projekta organizacije gradilišta ponuditelj mora zatražiti i dobiti suglasnost od nadležnog tijela za zauzeće javnih i drugih površina u vrijeme izvođenja radova. Eventualne troškove zauzeća javnih površina snosi izvođač radova.

Izvođač radova sam osigurava privremenu deponiju materijala te deponiju za odlaganje otpadnog materijala prije odvoza na deponij.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti osiguranju radnika kod izvođenja radova, prolaznika i vozila, okolne imovine, uvažavajući sve mjere zaštite na radu i pozitivne HTZ propise, te je u tu svrhu nužno izvršiti snimanje nultog stanja okolnih stambenih objekata (fotografiranje). Gradilište je potrebno ograditi i osigurati zaštitu iskopanih površina.

Izvođač radova sam osigurava priključke vode, struje, telefona i druge priključke za potrebe organizacije gradilišta te sam snosi nastale režijske troškove.

Za cijelo vrijeme izvođenja radova izvođač mora imati osiguranu stalnu geodetsku kontrolu od geodeta za praćenje, kao i sve ostalo propisano Općim tehničkim i posebnim uvjetima za predmetne radove.

Izvođač je dužan izvoditi radove u skladu sa projektnom dokumentacijom, pozitivnim propisima, tehničkim, važećim normativima.

Izvođač je obvezan osigurati gradilište za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu. Osiguranje se mora odnositi i na treća lica.

Za cijelo vrijeme izvođenja radova Naručitelj će osigurati stručni i obračunski nadzor te koordinatora II za zaštitu na radu putem imenovane ovlaštene osobe.

Prilog 1

TEHNIČKI  I  POSEBNI UVJETI

Član 1.

Radovi na uređenju trga ispred odarnica izvode se unutar granice groblja Kozala. Pristup građevini vozilima je otežan a moguć je kroz groblje i to isključivo vozilima nosivosti do max 3 t/brutto. U slučaju da se uprlja prilaz groblju prilikom izvođenja radova, Izvođač mora očistiti cestu odnosno plato. Po završetku radova, Izvođač  je dužan odvesti materijal i smeće koji su preostali, te potom očistiti gradilište.

Izvođač radova mora se pridržavati reda na postojećem groblju u skladu sa propisima o grobljima (Odluke o grobljima Grada RijekeOdluka o grobljima »Službene novine« Primorsko-goranske Županije broj: 1/00 i 6/01), a naročito voditi računa o dnevnom rasporedu pogreba.

Član 2.

Izvođač je dužan proučiti užu i širu lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi. Na osnovu toga će sačiniti organizaciju gradilišta. Površinu zahvata, Izvođač je dužan zaštititi neprozirnom mrežom. Organizacija kod izvođenja radova mora omogućiti svakodnevno normalno odvijanje ispraćaja pokojnika iz mrtvačnice.

Član 3.

Svi radovi će biti izvođeni u skladu sa važećim normama i propisima za tu vrstu radova. Isto tako, Izvođač je dužan poštivati i provoditi sve mjere osiguranja radova i osiguranja protiv ozljeda na radu sukladno propisima iz područja zaštite na radu.

Član 4.

U tijeku izvođenja radova, a posebno pri čišćenju, Izvođač je dužan svim raspoloživim sredstvima, spriječiti prašenje i širenje buke. Za rad alata koji su bučni, Izvođač mora ishoditi odobrenje od predstavnika Naručitelja.

Član 5.

Gradilište mora biti organizirano na takav način da ni u jednom trenutku ne bude onemogućen prilaz dijelu groblja koji je u funkciji.

Član 6.

Izvođač će kod izvođenja radova povesti sve mjere predostrožnosti uključivo izradom zaštitnih naprava, skela i sl. za sve radove, te osiguranje okoliša objekta. Izvođač je jedini odgovoran za eventualno počinjenje štete trećim licima iz bilo koje aktivnosti u vezi s izvođenjem radova te je obvezan osigurati se od eventualnih nastalih šteta.

Član 7.

Izvođač je dužan paziti na što bolje korištenje gradilišnog prostora. Na gradilištu može biti uskladišten samo najnužniji pomoćni materijal.

Član 8.

Izvođač i Naručitelj će preko svojih predstavnika voditi na gradilištu građevinski dnevnik i svu potrebnu i propisima ili zakonom određenu tehničku dokumentaciju. Vođenje građevinske knjige je obavezno i ista se vodi mjesečno, odnosno po završetku svake stavke iz ugovornog troškovnika radova. Knjiga se potpisuje obostrano sa datumom potpisa po predstavniku Naručitelja za svaku stavku ili aktivnost.

Član 9.

Sve upute, pitanja, naređenja, objašnjenja za koje Naručitelj i Izvođač smatraju da trebaju biti u pisanom obliku, unašat će se u građevinski dnevnik. Izvođač se brine da je dnevnik uvijek na istom određenom mjestu na gradilištu. Predstavnik Naručitelja će odrediti dali će se i koja dokumentacija osim navedene, voditi na gradilištu.

Član 10.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora o izvođenju radova dostaviti Naručitelju popis vozila s registarskim oznaka, koja će za potrebe radova ulaziti u groblje Kozala.

 

POSEBNI UVJETI

Član 11.

Ponuđena jedinična cijena za sve vrste radova je prodajna cijena u kojoj su ukalkulirani svi troškovi Izvođača za potpuno izvršenje svih radova po dokumentima ponude i tehničkim propisima te se nikakve naknade Izvođaču neće priznati iznad ugovorene jedinične cijene.

Član 12.

Uredno izvedenim radom se smatra onaj rad koji je izvršen prema svim važećim tehničkim propisima, pravilima, standardima i uzancama struke.

Član 13.

Naručitelj zadržava pravo da tijekom izvođenja radova odustane od izvedbe pojedinih stavki odnosno radova iz ugovornog troškovnika radova.

Član 14.

Izvođač je dužan osigurati građevinu i susjedne objekte u tijeku građenja  pa sve do uspješno izvršene primopredaje. Troškove osiguranja snosi Izvođač.

 

PRILOG 1

NARUČITELJ:

GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,

PREDMET NABAVE:

                                                                                               

                                                     Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala

 POTVRDA O IZVRŠENOM UVIDU

Dana ________2016. godine _____________________________________(ime i prezime, adresa, OIB) je, kao predstavnik __________________________________________________  (naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB)

Izvršio/la sam uvid i pregled lokacije na kojoj se planira izvoditi zahvat _____________________ na groblju Kozala.

Ova potvrda izdaje se u svrhu sudjelovanja u postupku _______________________(Ev. br. nabave: _______________), te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

KD KOZALA d.o.o.

 

_______________________

Tehničke specifikacije

Opseg/količina predmeta nabave:

Točan opseg (količina) predmeta nabave u cijelosti je iskazana u projektnoj – tehničkoj dokumentaciji kako slijedi:

BROJ PROJEKTA:      621

RAZINA PROJEKTA:  Glavni – izvedbeni projekt

IZRADA:                   PRAG projektiranje i nadzor d.o.o.

PROJEKTANT:          dipl.ing.arh. Boris Komadina, A-350

 

Projektna i tehnička gore navedena dokumentacija može se dobiti na uvid kod ili zahtijevati od osobe označene kao ovlaštene za komunikaciju sa ponuditeljem. 

Troškovnička dokumentacija nalazi se u prilozima Dokumentacije o nabavi, te čini njezin sastavni dio. Dio dokumentacije o nabavi čini i izvadak nacrtne dokumentacije iz gore navedenih projekata.

Radovi će se izvoditi sukladno gore navedenoj tehničkoj dokumentaciji te sukladno važećim zakonima, propisima i tehničkom regulativom.

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njegova vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti su iskazani u troškovniku radova.

Proizvodi koji su navedeni u troškovniku smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede druge proizvode u za to predviđenom mjestu u troškovniku. Naime, svi proizvodi koji su u troškovniku opisani uz navođenje trgovačke oznake/marke popraćeni su formulacijom „ili jednakovrijedan“. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj. Kao dokaz jednakovrijednosti ponuditelj mora dostaviti katalog na hrvatskom jeziku ili tehničku dokumentaciju o proizvodu na hrvatskom jeziku, iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti. Uz svaki podatak o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda potrebno je upisati redni broj stavke Troškovnika, koja se dokazuje tim podatkom.

Za sav dobavljeni i ugrađeni materijal i opremu izvođač je dužan prije ugradnje naručitelju putem nadzora predočiti atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala sukladno zahtjevima iz projektne dokumentacije i u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju svih ugrađenih elemenata. Za sve dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, naručitelju garantira isključivo izvođač odnosno ugovorni nositelj radova. Bez suglasnosti nadzora ne dozvoljava se ugradnja materijala i opreme.

Izvoditelj sam osigurava priključke vode, struje, telefona i druge priključke za potrebe organizacije gradilišta te sam snosi nastale režijske troškove.

Izvoditelj je obvezan osigurati gradilište za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Izvoditelj je dužan izvoditi radove u skladu sa projektnom dokumentacijom i dozvolama za gradnju, sukladno zakonu, pozitivnim propisima, tehničkim, važećim normativima.

Za cijelo vrijeme izvođenja radova Naručitelj će osigurati stručni i obračunski nadzor te koordinatora II za zaštitu na radu putem imenovane ovlaštene osobe.

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

3.1.  Obvezne osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje osnove za isključenje

Sukladno odredbi članka 251. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja u slučajevima:

3.1.1. Ako je ponuditelj koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:
 •  članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavuzločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
 •  članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
 1. b) korupciju, na temelju:
 • – članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291 (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
 • – članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).
 1. c) prijevaru, na temelju:
 • – članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
 • – članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utajeporeza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).
 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:
 •  – članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,
 • – članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:
 • – članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,
 • – članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

 

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:
 • – članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,
 • – članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97,27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

 

ili ako je ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije.

Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

3.1.2. Sukladno odredbi članka 252. Zakona o javnoj nabavi naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja):

– u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

– u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

 

Ostale osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje ostalih osnova za isključenje

3.2.1. Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako naručitelj može odgovarajućim sredstvima dokazati da je ponuditelj kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Težak profesionalni propust u smislu točke 3.2.1. je postupanje ponuditelja protivno propisima iz područja prava koje uređuje obavljanje njegove djelatnosti, prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva te postupanje protivno pravilima struke.

 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje  tu sposobnost

 4.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Kao dokaz ponuditelj mora dostaviti:

 • izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.1.2. Ponuditelj mora u ponudi dostaviti dokumente potrebne za obavljanje djelatnosti građenja.

4.1.2.1. Dokumenti za potrebe obavljanja djelatnosti građenja na području Republike Hrvatske:

 1. Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj broj 78/15).

Ovaj uvjet dokazuje se odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

 1. b) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora:

– može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi potvrdu istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske.

U tu svrhu strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora dostavlja:

 • odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova,
 • izjavu, kojom se gospodarski subjekt obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude odabrana da će u roku koji odredi naručitelj, ali ne kraćem od pet dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti Potvrdu/Obavijest Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske kojom se stranom gospodarskom subjektu odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati. Izjavu daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta (PRILOG G).

– može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Temeljem članka 612. važećeg Zakona o trgovačkim društvima inozemna trgovačka društva ne mogu trajno obavljati djelatnost na području Republike Hrvatske dok tamo ne osnuju podružnicu. Navedeni uvjet se dokazuje Izvodom iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

 1. c) Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

Strana pravna osoba mora dokazati da u zemlji svog poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenje pojedinih radova. U tu svrhu gospodarski subjekt dostavlja odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova.

4.1.2.2. Ponuditelj mora u ponudi dokazati da ima zaposlenog jednog ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke sukladno članku 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti:

 • dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja ili
 • dokaz o podnesenom zahtjevu za upis u odgovarajući imenik.

4.1.2.3. Ponuditelj mora u ponudi dokazati da posjeduje važeće dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Nardone novine“ broj 74/03) – izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/13, 157/13, 152/2014, 95/2015).

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost te dokumenti kojima se dokazuje ta sposobnost

4.2.1. Svaki Ponuditelj mora dostaviti dokaze jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti obuhvaćenih predmetom nabave.

U tu svrhu ponuditelji moraju dostaviti:

 • Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

4.3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili njegova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude

Ponuditelj u svrhu dokazivanja okolnosti iz točke 4.3.2. ove dokumentacije dostavlja:

Izjavu ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje predmetnih radova.

Uz Izjavu ponuditelj dostavlja:

 1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za (jednog) dipl.ing.građ. i životopis iz kojeg mora biti vidljivo da isti ima radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u struci.

Strani državljanin umjesto traženog dokaza iz ove točke mora priložiti:

– važeće ovlaštenje/potvrdu o članstvu u odgovarajućoj hrvatskoj strukovnoj Komori (dokaz o upisu u Imenik stranih ovlaštenih inženjera tražene struke) ili

– odgovarajući dokument (potvrdu o članstvu u odgovarajućoj strukovnoj Komori zemlje čiji je stručnjak državljanin) iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji čiji je državljanin može obavljati poslove inženjera gradilišta ukoliko se isto izdaje u zemlji poslovnog nastana ili Izjavu tehničkog stručnjaka da u zemlji poslovnog nastana ne mora posjedovati ovlaštenje za obavljanje poslova inženjera gradilišta u svojstvu ovlaštene osobe.

Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu je relativni ponder cijene 100%.

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) sklapa ugovor o javnoj nabavi radova sukladno ovoj Dokumentaciji i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Ugovor će biti sačinjen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponude odabranog ponuditelja, a sklopit će se nakon isteka roka mirovanja koji sukladno članku 306. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave Odluke o odabiru.

 U slučaju prekoračenja roka za izvođenje radova definiranog u točki 2.4. ove Dokumentacije naručitelj će naplatiti kaznu u iznosu od 2‰ (promila) dnevno od cijene izvedenih radova, s time da ugovorna kazne ne može prijeći 5% (posto) ukupne cijene izvedenih radova.

Ugovaraju se jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku prema točkama 7.2. i 7.3. ove Dokumentacije.

Sukladno članku 315. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave primjenjujući odredbe članaka 316, 317., 318., 319. i 320. Zakona o javnoj nabavi ovisno o naravi izmjene ugovora.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja smatrat će se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a u svakom slučaju ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

 1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena,
 1. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugoivaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,
 1. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,
 2. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojem je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučaju iz članka 318 Zakona o javnoj nabavi.

 

Troškovnik

1. ZEMLJANI RADOVI I RUŠENJE POSTOJEĆEG
1.1. Uklanjanje sloja asfalta procijenjene debljine 4 cm te sloja nabijenje zemlje III. i IV. kategorije u debljini od 25 do 50 cm s utovarom i prijevozom na deponiji van groblja. Deponija je u obavezi izvođača. Na prostoru groblja nema mogućnosti deponiranja iskopnog materijala te je isti potrebno odmah odvoziti.
Obračun po m2 skinutnog materijala. m2 900,00  a = kn = 0,00
1.2. Uklanjanje postojećih kamenih ivičnjaka dimenzija 15 × 20 cm s deponiranjem u krugu klesarije KD Kozala d.o.o. ili na samom groblju, sve prema nalogu naručitelja. Zajedno s ivičnjakom obuhvaćeno je uklanjanje i betonskog temelja prosječne veličine.
Sav materijal od razbijanja i uklanjanja potrebno je odmah sakupiti,  utovariti u vozilo i odvesti na odlagalište koje osigurava Izvođač radova.
Obračun po m’ skinutih rubnjaka. m’ 120,00  a = kn = 0,00
1.3. Iskop zemlje u zelenoj površini za temelj skulpture te deponiranje u stranu za kasnije razastiranje po zelenoj površini.
Obračun po m3  iskopanog materijala. m3 0,70  a = kn = 0,00
1.4. Iskop zemlje u zelenoj površini za temelj  povijesnog kamenog stupa te odvoz i deponiranje  za kasnije razastiranje po zelenoj površini.
Obračun po m3  iskopanog materijala. m3 0,30  a = kn = 0,00
1.5. Strojno nabijanje temeljnog tla nakon uklonjanja materijala i izvedenog planiranja s postizanjem modula stišljivosti mjerenog kružnom pločom promjera 30 cm, Ms=40 MN/m2.
Obračun po m2 zbijenog materijala. m2 900,00  a = kn = 0,00
1.6. Dobava, doprema i razastiranje drobljenog kamenog tamponskog materijala od 0 – 31,5 mm u sloju od 15 do 20 cm na planiranu  i  zbijenu podlogu s postizanjem modula stišljivosti mjerenog kružnom pločom promjera 30 cm, Ms=60 MN/m2.
Obračun po m2 ugrađenog materijala. m2 900,00  a = kn = 0,00
1. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI kn = 0,00
2. ARMIRANO BETONSKI I BETONSKI RADOVI
2.1. Betoniranje podne A.B. ploče debljine 12 cm betonom klase tlačne čvrstoće C20/25, XC2 u jednostranoj oplati. Stavka podrazumjeva sav rad i materijal na izradi betona, sve transporte i prijenose, rad na ugradnji i njezi betona. Uključena je ugradnja mrežaste armature MA B500B Q 188 i potrebne oplate.
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan izvršiti geodetski snimak zatečenog stanja pjacala odnosno zone zahvata u svrhu evidentiranja geomertije terena te definiranja padova, uzdužnih i poprečnih presjeka, sve radi uklapanja u postojeće rubne djelove i osiguravanja otjecanja oborinske vode.
Obračun po m2 ugrađenog betona. m2 900,00  a = kn = 0,00
2.2. Betoniranje  temelja  dimenzija 1,20 × 1,20 × 0,50 = 0,72 m3 za postament skulpture djevojke betonom klase tlačne čvrstoće C20/25, XC2 u glatkoj oplati. Stavka podrazumjeva sav rad i materijal na izradi betona, sve transporte i prijenose, rad na ugradnji i njezi betona. Uključena je ugradnja mrežaste armature MA B500B Q 188 i potrebna oplata.
Obračun po komadu. kom 1,00  a = kn = 0,00
2.3. Betoniranje  temelja  dimenzija 0,90 × 0,90 × 0,50 = 0,40 m3 za kameni stup betonom klase tlačne čvrstoće C20/25, XC2 u glatkoj oplati. Stavka podrazumjeva sav rad i materijal na izradi betona, sve transporte i prijenose, rad na ugradnji i njezi betona. Uključena je ugradnja mrežaste armature MA B500B Q 188 i potrebna oplata.
Obračun po komadu. kom 1,00  a = kn = 0,00
2. UKUPNO ARMIRANOBETONSKI RADOVI kn = 0,00
3. POLAGANJE TLAČNIH PLOČA
3.1. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta te polaganje tlačnih ploča (proizvod jednakovrijedan Beton Lučko,  ”Classic” siva pjeskarena) dimenzija 20×20×6 cm u cementni mort debljine 4 cm, na izvedenu armirano betonsku podlogu s rezanjem i prilagodbom ploča prema nacrtima iz projektne dokumentacije odnosno uputama proizvođača. U stavci su uključeni svi potrebni radovi i materijali za kvalitetno izvođenje stavke:
Ploče se polažu na pripremljenu podlogu na način da se ista prije ugradnje cementnog morta (0-4 mm) detaljno očisti i zalije cementnim mlijekom s dodatkom za vezu neposredno prije polaganja.
Po niveliranju cementnog morta isti se mora ponovno zaliti  pripremljenim cementnim mlijekom. U stavku je uključeno fugiranje kvarcnim pijeskom 0.02 mm.
Ploče se polažu uz geodetsku kontrolu izvođača, a  prema pravilima struke, prilagođavanjem na postojeće rubne djelove postojećih staza i objekt odarnica.
Obračun po m2 ugrađene ploče. m2 885,00  a = kn = 0,00
3.2. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta te polaganje tlačnih ploča (proizvod jednakovrijedan Beton Lučko, ”Classic” siva pjeskarena) dimenzija 40 × 40 × 6 cm u cementni mort debljine 4 cm, na izvedenu armirano betonsku podlogu s rezanjem i prilagodbom ploča prema nacrtima iz projektne dokumentacije odnosno uputama proizvođača. U stavci su uključeni svi potrebni radovi i materijali za kvalitetno izvođenje stavke:
Ploče se polažu na pripremljenu podlogu na način da se ista prije ugradnje cementnog morta (0-4 mm) detaljno očisti i zalije cementnim mlijekom s dodatkom za vezu neposredno prije polaganja.
Po niveliranju cementnog morta isti se mora ponovno zaliti  pripremljenim cementnim mlijekom. U stavku je uključeno fugiranje kvarcnim pijeskom 0.02 mm.
Ploče se polažu uz geodetsku kontrolu izvođača, a  prema pravilima struke, prilagođavanjem na postojeće rubne djelove postojećih staza i objekt odarnica.
Obračun po m2 ugrađene ploče. m2 25,00  a = kn = 0,00
3. UKUPNO POLAGANJE TLAČNIH PLOČA kn = 0,00
4. KAMENOREZAČKI RADOVI
4.1. Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta  te polaganje kamenog rubnjaka (jednakovrijedan Kanfanar) glatko obrađenog. Na gornjoj strani oštrice su “zmusane” . Rubnjak se polaže u cementni mort na A.B. podlogu sve prema projektnoj dokumentaciji 10 × 15 ×100 cm. Uključeni i kružni rubnjaci oko četiri  čempresa procijenjene dužine 4.4 m.
Obračun po m’ ugrađenog rubnjaka. m’ 150,00  a= kn = 0,00
4.2. Izrada, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta  te polaganje kamenog stupa (tamno sivi granit) dimenzija 40 × 40 × 200 cm s udubljenom fugom (4 × 4 cm) 40 cm od vrha sve naokolo, prema zahtjevima iz projektne dokumentacije. Ispod fuge opisana je povijest groblja. Iznad fuge ime groblja. U cijenu je uključen rad i materijal.
Dimenzije stupa:
0,4 x 0,4 x 2,00 = 0,32 m3 (t = 900 kg)
Obračun po komadu stupa. kom 1,00  a = kn = 0,00
4.3. Graviranje, izrada i ugradnja bijelo bojenih slova na stupu. Visina slova od 1.5 do 3.0 cm.
Obračun po komadu slova. kom 2000,00  a = kn = 0,00
4.4. Izrada, doprema i postava kamene vaze vrste kamena jednakovrijedan ”Kirmenjak”, dimenzija 60 × 60 × 60 cm prema detalju iz nacrtne dokumentacije. Debljina stijenke vaze iznosi 8 cm.
Obračun po komadu vaze. kom 2,00  a = kn = 0,00
4. UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI kn = 0,00
5. RAZNI RADOVI
5.1. Utovar, prijevoz vozilom najveće nosivosti do 3t, istovar i postavljanje skulpture usnule djevojke na temelj u zelenoj površini autodizalicom na udaljenosti do 500 m i čiščenje.     t= 3000 kg
Napomena: Radi izbjegavanja oštećenja, radove izvoditi prije izvođenja A.B. ploče i polaganja betonskih ploča, a po izvođenju temelja prema st. 2.2 i 2.3.
Obračun po komadu. kom 1,00  a = kn = 0,00
5.2. Kao stavka 5.1. samo postava stupa i bez čiščenja.
Obračun po komadu. kom 1,00  a = kn = 0,00
5.3. Dobava i postava tipske parkovne klupe prema postojećim klupama na groblju Kozala. Proizvod jedankovrijedan BAROKNA KLUPA KLASIK, drvo hrast/stranice lijevani giz pocinčane i plastificirane 1700 mm.
Obračun po komadu. kom 3,00  a = kn = 0,00
5.4. Površinska zaštita betonskih ploča nakon izvedenih svih radova impregnacijom, jednakovrijedan Impregnator BS EKSTRA.  Površinsko impregniranje sa jakim hidrofobnim i oleofobnim efektom za olakšano održavanje i smanjeno upijanje vode. Radove izvoditi prema uputama proizvođača.
Obračun po m2 obavljene zaštite. m2 900,00  a = kn = 0,00
5.5. Kompletno uklanjanje postojećeg i izvedba novog okna sanitarne odvodnje, dimenzija 60 × 60 × 60 cm, te debljine stijenke dna i  zidova 20 cm.
Postojeća okna se nalaze neposredno uz sanitarne čvorove – iza panoa plana groblja. Prilikom izvođenja,  cijevi odvoda iz sanitarnih čvorova potrebno je priključiti na novo izvedeno okno.
Stavka uključuje sve potrebne, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, monterske  i druge radove  sa svim prijevozima .
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Strojno – ručni iskopi za okno i cijevi u neposrednoj blizini postojećih različitih instalacija i temelja građevine, bez obzira na kategoriju terena.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na deponiju. Poizvedenim radovima okolni teren i površinu dovesti u prvobitno stanje.
U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž zone  iskopa.
Stavka uključuje i potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Betoniranje dna i zidova okna betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, s dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati uz obavezno vibriranje.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30.
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B za okna u zoni bez prometnog opterećenja.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema Pravilniku TPBK.
Kinetu izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 5 cm.
Uključena dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (Tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Ugradnja ljevanoželjeznog uljnog poklopca dimenzija 600 × 600 mm, nosivosti  15kN.
Napomena: točne pozicije novih okana utvrditi će se prilikom izvođenja radova nakon evidentiranja pozicije postojeće cijevi sanitarne odvodnje.
Obračun po komadu izvedenog okna. kom 3,00  a = kn = 0,00
5.6. Kompletno uklanjanje postojeće i izvedba nove kanalizacije unutrašnjeg promjera 160 mm prema postojećem stanju uz sanitarne čvorove.
Radovi i materijali za izvedbu kao u st. 5.5. Dimenzije rova procjenjuje se 60 × 60 cm.
Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armirano-betonske, zidarske, tesarske, monterske i druge radove s prijevozima.
Obračun po m’. m’ 11,00  a = kn = 0,00
5.7. Kompletno uklanjanje postojećeg i izvedba novog dovoda vode, s profilom cijevi PPR DN 5/4”. Uključena izolacija iste. Izvođač je u obavezi dostaviti rezultate tlačne probe.
Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armirano-betonske, zidarske, monterske, tesarske i druge radove.
Rov za polaganje nove instalacije izvesti u prilagodbi s trasom postojeće koja se uklanja, s dimenzijom rova 30 × 30 cm. Prilikom zbijanja materijala za potrebe izrade A.B. ploče, strogo voditi računa o poziciji novoizvedene instalacije, na način da se ista propisano zaštiti od mehaničkih oštećenja.
Obračun po m’. m’ 110,00  a = kn = 0,00
5.8. Kompletna izvedba standardnog vodovodnog zasunskog betonskog okna dimenzija 40 × 40 × 60 cm bez dna za profil cijevi PPR DN 5/4”. Uključena izolacija iste.
Stavka uključuje sve potrebne zemljane, betonske, armirano-betonske, zidarske, tesarske, monterske i druge radove te dobavu dopremu i ugradnju pripadajućeg ljevano – željeznog poklopca.
Obračun po komadu izvedenog okna. kom 1,00  a = kn = 0,00
5.9. Kompletna izvedba staklenih prizmi dimenzija 19 × 19 × 8 cm, prema detalju iz projektne dokumentacije. Proizvod, jednakovrijedan LUXFER, staklena prizma C, neprobojna mat.
Stavka uključuje sve potrebne betonske, zidarske, tesarske i druge radove te dobavu dopremu i ugradnju staklenih prizmi.
Obračun po komadu. kom 12,00  a = kn = 0,00
5.10. Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza – mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila, za vrijeme izvođenja radova.
Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljnje na novu mikro lokaciju i ponovna montaža.
Obračun po komadu. kom 2,00  a = kn = 0,00
5.11. Kompletna doprema postava i održavanje privremenih WC kućica za potrebe posjetitelja groblja za vrijeme izvođenja radova na sanaciji postojeće interne sanitarne odvodnje WC-a.
Obračun po komadu. kom 1,00  a = kn = 0,00
5.12. Čiščenje ulaznog prostora i trga ispred odarnica za vrijeme i nakon izvedenih radova sa završnim čišćenjem cjelokupne zone zahvata.
Obračun po kompletu izvedenih radova. kompl 1,00  a = kn = 0,00
5. UKUPNO RAZNI RADOVI kn = 0,00
REKAPITULACIJA:
1. ZEMLJANI RADOVI kn = 0,00
2. ARMIRANOBETONSKI RADOVI kn = 0,00
3. POLAGANJE TLAČNIH PLOČA kn = 0,00
4. KAMENOREZAČKI RADOVI kn = 0,00
5. RAZNI RADOVI kn = 0,00
UKUPNO 1.+2.+3.+4.+5.: kn = 0,00
PDV (25%) kn = 0,00
SVEUKUPNO: kn = 0,00

 


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.