Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 6. ožujka 2017. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a na ovom mjestu bit će objavljeno Izvješće o Savjetovanju. Ovo Savjetovanje iznimno traje kraće od 30 dana zbog nužnosti donošenja ovog Pravilnika do najkasnije 1. srpnja. Budući da će Gradsko vijeće Grada Rijeke svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka 2017. nakon čega se ono raspušta do nove konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku nije poznat, Pravilnik je nužno donijeti na navedenoj posljednjoj sjednici u ožujku.

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje važna je za različite gospodarske subjekte koji će poslovati s Gradom Rijekom kao javnim naručiteljem nudeći robu radove i usluge u okviru javne nabave ispod nacionalnog financijskog praga. Stoga se osim opće javnosti i građana na Savjetovanje posebno pozivaju predstavnici tvrtki i obrta različitih djelatnosti.

Svoje prijedloge vezane uz Pravilnik o jednostavnoj nabavi možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u wordu, pdf-u i online formi. Obrasci u wordu i pdf-u šalju se na adresu savjetovanje@rijeka.hr.

Zašto se donosi ovaj Pravilnik?

Grad Rijeka je javni je naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi

Taj zakon propisuje pravila o postupku javne nabave koji se provodi radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma ili pak provedbe projektnog natječaja.

Tim je Zakonom ujedno propisano da se on ne primjenjuje na tzv. jednostavnu nabavu. Ona podrazumijeva nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Prema Zakonu o javnoj nabavi, pravila, uvjete i postupke za tu jednostavnu nabavu utvrđuje naručitelj i to donošenjem općeg akta, pri čemu uzima u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Ovaj Pravilnik predstavlja opći akt kojim Grad Rijeka kao javni naručitelj opisuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave.

Opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo, stoga će i ovaj Pravilnik, nakon provedenog Savjetovanja i prihvaćanja odnosno neprihvaćanja prijedloga sudionika, biti upućen na donošenje Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Kako se jednostavna nabava provodila prije kreiranja ovog Pravilnika?

Zakon o javnoj nabavi  prema kojem se donosi ovaj Pravilnik, stupio je na snagu 1.1.2017.
Ranijim Zakonom o javnoj nabavi, odnosno njegovim izmjenama iz 2013. godine  također je bilo propisano da se on ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, te je bilo propisano da pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

Zakon nije propisivao donošenje općeg akta koji bi usvajalo Gradsko vijeće već internog akta naručitelja pa je sukladno tom ranijem zakonskom rješenju, Gradonačelnik kao izvršno tijelo 22.1.2014. godine donio Naputak o nabavi robe, radova i usluga kojim se u poglavlju XX. donose Posebne odredbe o nabavi robe radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon.

Tim je odredbama propisao postupke i pravila provedbe nabave ispod nacionalnog zakonskog praga.

Iako nije postojala zakonska obaveza objave ovog akta na internetskim stranicama, Grad Rijeka je doneseni Naputak, kao i njegove kasnije izmjene i dopune od 17.02.2015. i 26.11.2015. godine, objavio je na web stranicama Grada Rijeke i na taj način Naputak činio dostupnim javnosti.

Nacionalni financijski prag u novom Zakonu i rok usklađivanja internih akata

Donošenjem Zakona o javnoj nabavi, 9. prosinca 2016. godine te njegovim stupanjem na snagu 1. siječnja 2017. godine, prestao je važiti prethodni Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, i njegove izmjene 83/13, 143/13  i 13/14 ).

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. novog Zakona o javnoj nabavi propisan je nacionalni financijski prag za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) manje od 500.000,00 kuna na koji se zakon ne primjenjuje.

Za nabavu ispod nacionalnog financijskog praga člankom 15. stavkom 1. novog Zakona o javnoj nabavi uveden je naziv – jednostavna nabava.
Člankom 15. stavkom 2. istog Zakona utvrđeno je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
Navedeni opći akt te sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

Novim je zakonom o javnoj nabavi također propisano da su naručitelji, pa tako i Grad Rijeka, obvezni u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu uskladiti svoje interne akte, donesene na temelju odredbi ranijeg Zakona, s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi.
Akti koji ne budu usklađeni ex lege prestaju važiti istekom toga roka, tj. prestaju važiti 1. srpnja 2017. godine.

Budući da su prema ranije važećem Zakonu o javnoj nabavi naručitelji bili u obvezi internim (a ne općim) aktom urediti način provedbe nabave ispod nacionalnog zakonskog praga i budući da ranijim zakonom nije bila utvrđena obveza objavljivanja tog akta na internetskim stranicama, sada se predlaže donošenje ovog Pravilnika kao općeg akta, a on će po donošenju, kao i ranije važeći Naputak, biti objavljen na internetskim stranicama.

Što propisuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave?

Vodeći računa o tome da postupci nabave i način provedbe nabave ispod zakonskog praga ne bi smjeli usporiti proces nabave i odvijanje drugih poslovnih procesa, prijedlogom Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave predlažu se tri vrste postupaka jednostavne nabave te vrijednosni pragovi za njihovu primjenu, i to:

 • javno prikupljanje ponuda,
 • ograničeno prikupljanje ponuda i
 • izravno ugovaranje

Prvi vrijednosti prag za robu, radove i usluge je do 20.000,00 kuna procijenjene vrijednost bez PDV-a, za koji je predlaže liberalniji pristup i mogućnost ugovaranja nabave izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru upravnog tijela koje ugovara nabavu.

Za drugi vrijednosni prag za robu, radove i usluge procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 100.000,00 kuna predlaže se primjena postupka ograničenog prikupljanja ponuda, odnosno upućivanjem poziva na dokaziv način na adrese najmanje tri gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a poziv se dodatno može objaviti i na  internetskim stranicama Grada u rubrici Javna nabava.

Za treći vrijednosni prag  za robe, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost  bez PDV-a jednaka ili veća od 100.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno manja od 500.00,00 kuna za radove predlaže se provedba postupka nabave javnim prikupljanjem ponuda, odnosno objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Rijeke u rubrici Javna nabava.

Za nabavu iz drugog i trećeg vrijednosnog praga člankom 6. stavkom 4. predloženog Pravilnika predviđene su iznimke, u kojima se nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn bez PDV-a može provesti po postupku izravnog ugovaranja, odnosno upućivanjem poziva na dostavu ponuda samo jednom gospodarskom subjektu, i to u sljedećim slučajevima:

 • praga nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, specijalističke usluge, tehnički razlozi, i sl.),
 • nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,
 • kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj,
 • nabave zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa,
 • kada u postupku javnog prikupljanja ponuda ili ograničenog prikupljanja ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja,
 • žurne nabave, uzrokovane događajima koji se nisu mogli predvidjeti.

Odluku o provedbi nabave u navedenim slučajevima donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela, po prijedlogu ovlaštenih osoba koje utvrđuju ispunjavanje uvjeta za njegovu primjenu.

Članak 6. stavak 5. pored slučajeva navedenih gore iz stavka 4. predviđa mogućnost sklapanja ugovora izravnom pogodbom, za nabave jednake ili veće od 20.000,00 kuna procijenjene vrijednosti bez PDV-a,  iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu predmeta nabave ili izvršenje ugovora. Za sklapanje ugovora u ovom slučaju potrebna je suglasnost Gradonačelnika, koja se daje na temelju obrazloženog prijedloga pročelnika  nadležnog upravnog tijela Grada.

Detaljnija obrazloženja pojedinih odredbi Pravilnika

I. OPĆA ODREDBA (Članak 1.)
Odredbom članka 1. definiran je predmet Pravilnika, područje primjene i financijski pragovi na koje se Pravilnik primjenjuje.

II. NAČELA (Članak 2.)
Odredbom članka 2. utvrđena je obveza upravnim tijelima Grada nadležnim u provedbi postupaka jednostavne nabave iz ovoga Pravilnika, da potiču tržišno nadmetanje gdje god je to moguće, osiguraju jednak tretman svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave te transparentnost postupaka, a isto tako i obveza da primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava.

III. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE (Članci 3. – 6.)
Odredbama članaka 3.-6. Pravilnika utvrđuju se vrste postupaka jednostavne nabave te vrijednosni pragovi za njihovu primjenu. Također, odredbom članka 6. stavaka 4. i 5. propisani slučajevi u kojima se nabava radova, robe i usluga procijenjene vrijednosti bez PDV-a jednake ili veće od 20.000,00 kuna iznimno može provesti izravnim ugovaranjem, odnosno upućivanjem poziva za sklapanje ugovora samo jednom gospodarskom subjektu.

IV. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (Članci 7.- 9.)
Odredbama članaka 7.-9. Pravilnika propisuje se obveza da pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provode najmanje dvije osobe imenovane od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela. Nadalje, propisuje se da u postupku javnog prikupljanja ponuda, a s obzirom na vrijednost nabave, najmanje jedna osoba mora imati važeći certifikat u područja javne nabave, a prema procjeni pročelnika upravnog tijela i ovisno o složenosti predmeta nabave osoba s certifikatom može biti imenovana i za provedbu drugih postupaka iz ovoga Pravilnika.

V. DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE (Članak 10.)
Odredbom članka 10. Pravilnika propisuje se sadržaj poziva na dostavu ponuda.

VI. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE (Članak 11.)
U postupcima jednostavne nabave predviđenih ovim Pravilnikom kao kriterij za odabir ponude može se koristiti kriterij najniže cijene ili ekonomski najpovoljnija ponuda gdje je uz kriterij cijene moguće primijeniti i druge kriterije povezane s predmetom nabave (primjerice kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr.

VII. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA (Članci 12.-13.)
Ugovor o nabavi mora biti sklopljen najkasnije u roku od 30 dana od dostave obavijesti o odabiru svim sudionicima postupka. Ugovor mora biti sklopljen i izvršavati se u skladu s uvjetima iz poziva za dostavu ponude te odabrane ponude. Pročelnik nadležnog upravnog tijela dužan je kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora na temelju provedenog postupka jednostavne nabave.

VIII. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE (Članak 12.)
Sukladno Akcijskom planu za 2015. – 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.- 2020. godine (“Narodne novine” broj 79/15), Grad Rijeka obvezan je voditi registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na svojim internetskim stranicama. Odredbama novog ZJN 2016 propisano je da se svi predmeti nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna navode u planu nabave i u registru sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma. U ovom slučaju, Grad je u obvezi voditi dvostruki registar za jednostavnu nabavu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE (Članci 15. – 16.)
Odredbom članka 15. Pravilnika utvrđeno je da će Gradonačelnik internim aktom propisati način postupanja i obveze upravnih tijela Grada u provedbi postupaka jednostavne nabave utvrđenih predloženim Pravilnikom. Naime, Naputkom o nabavi robe, radova i usluga propisuju se detaljne procedure postupanja u upravnim tijelima te utvrđuju predlošci standardnih obrazaca koji se koriste za pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave. Istim Naputak sadrži i odredbe o sprječavanju sukoba interesa u postupcima nabave.
Odredbom članka 16. Pravilnika utvrđeno je stupanje na snagu te objava istoga u „Službenim novinama Grada Rijeke i na web stranicama Grada, Profilu Grada – Javna nabava.

Vaš doprinos

Tema kojom se bavi ovaj Pravilnik važna je za različite gospodarske subjekte koji će poslovati s Gradom Rijekom kao javnim naručiteljem nudeći robu radove i usluge u okviru javne nabave ispod nacionalnog financijskog praga.

Jednako tako, ovoj temi kvalitetni doprinos mogu dati svi oni koji su već poslovali s Gradom Rijekom kao javnim naručiteljem u ponudi svojih roba i usluga te provedbi projektnih natječaja vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te u ponudi svojih radova vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Stoga se osim opće javnosti i građana na ovo Savjetovanje posebno pozivaju predstavnici tvrtki i obrta različitih djelatnosti.

Razmislite o odredbama ovog Pravilnika.

Jeste li se do sada sklapali ugovore s Gradom Rijekom i u kojem vrijednosnom pragu jednostavne nabave (vrijednosti do 20.000 kn, vrijednosti do 100.000 kn, vrijednosti do 200.000 kn za robu i usluge, odnosno do 500.000 kn za radove)?

Jeste li u procesu koji je prethodio sklapanju ugovora uočili kakve probleme ili smatrate da je dobro osmišljen?

Jesu li rješenja predložena ovim Pravilnikom optimalna? Usporavaju li postupak nabave? Čine li ga transparentnim?

Imate li sugestije za bolja rješenja određenih postupaka? Kako biste Vi formulirali pojedine članke Pravilnika?

Svoje prijedloge vezane uz Pravilnik o jednostavnoj nabavi možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u wordu, pdf-u i online formi. Obrasci u wordu i pdf-u šalju se na adresu savjetovanje@rijeka.hr.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima kao i razlozima neprihvaćanja i to Izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Naziv akta / dokumenta: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Nositelj izrade akta/dokumenta: Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke
Početak savjetovanja: 20. veljače 2017.
Završetak savjetovanja: 6. ožujka 2017.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 6. ožujka 2017. godine.
   Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno po završetku Savjetovanja na stranici e-konzultacija pod navedenim Savjetovanjem. Koordinatorica za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  u Gradu Rijeci je Katarina Balen Kufner: katarina@rijeka.hr ili +385 51 209 512. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime ili naziv pravne osobe) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri ispunjavanju obrasca.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.