Uređenje parka Pomerio i rekonstrukcija Ulice Ivana Rendića

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Uređenje parka Pomerio i rekonstrukciju Ulice Ivana Rendića ostaje otvoreno do 27. veljače 2017. godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Radovi se izvode temeljem:

 • Potvrda glavnog projekta izdana od Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, KLASA: 361-03/13-02/67, URBROJ: 2170/01-13-02-15-19/ĐS, Rijeka, 12. svibanj  2015. godine,
 • Rješenja o izmjeni i/ili dopuni potvrde glavnog projekta izdanog od Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, KLASA:   UP/I- 361-03/16-06/9, URBROJ: 2170/01-13-02-16-7 /VL/, Rijeka, 02. studeni 2016. godine,
 • Građevinska dozvola izdana od Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, KLASA: UP/361-03/15-01/6, URBROJ: 2170/01-13-02-15-6/ĐS, Rijeka, 30. studeni  2015. godine

Prostor u kojem nastaje novi Park Pomerio planira se na sada velikim dijelom postojećoj neuređenoj zelenoj površini omeđenoj ulicama Ivana Rendića, Ive Marinkovića, Pomerio i stubišta koje spaja ulice Ive Marinkovića i Pomerio, a sada je kombinacija dječjeg igrališta, parka, povrtnjaka i samoniklog bilja. Park se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke.

Opis planiranog zahvata u prostoru

Rješenje parka i okolnih ulica

Površina parka Pomerio je planira se kao otvorena javna površina. Dio ulice Ivana Rendića koja dodiruje park sa istoče strana rekonstruira se kao kolnopješački put. Prije konačnog uređenja površine zahvata planirano je ukloniti pojedine građevinske i druge elemente parka i okolnih ulica koji se ne mogu uklopiti u novo rješenje (zidane kućice i barake u parku, dotrajale klupe, stare naprave za igru djece, dotrajala parkovna rasvjeta, potporni i ogradni zidovi parka i improviziranog vrta, parkovno kameno opločenje, stepenice, rubnjaci, ograde, te pojedini cestovni elementi: dijelovi asfaltnog zastora, cestovni rubnjaci stari betonski stupovi trolejbusa, city light reklame dr.). Na površini predviđenoj za uređenje parka potrebno pristupiti opsežnim zemljanim radovima iskopa, niveliranja i nasipavanja zemljišta, a na površinama okolnih ulica planiranim rekonstrukcijama. Na mjestima većih denivelacija planira se izvedba potpornih armirano-betonskih i kamenih zidova, rampi i stepenica. Postojeći ulaz u sklonište se dislocira zbog izvedbe dijela kraka stubišta koje spaja ulice Ive Marinkovića i Pomerio.

Prilikom uklanjanja stare zgrade smještene u zoni zahvata planira se sačuvati dio autentičnog zida i urediti za prezentaciju.

Osnovnu i dominantnu parkovnu površinu činit će i dalje zelene i hortikulturno uređene površine, ali i površine parkovnih staza i odmorišta namijenjene kretanju i odmoru korisnika, te igri djece. Gotovo sve parkovne površine planiraju se kao vodopropusne. Parkovne staze i odmorišta uređuje se kao površine od prirodnog šljunka ili završno obložene vodopropusnim betonom. Podloga uz dječju spravu oblaže se gumenom oblogom.

Dio Ulice Ivana Rendića koji je predviđen za rekonstrukciju će i dalje zadržati karakteristike kolnopješačkog puta, ali s reduciranom ukupnom širinom kolnika.

Zelene i hortikulturne površine

Postojeća stabla i vrijedno zelenilo zadržati će se gdje god je to moguće. Novo bilje u parku raspoređeno je u nekoliko cjelina, prema funkciji prostora i mikroklimatskim zahtjevima pojedinog ambijenta. Centralna površina parka ostavljena je čistom, kako bi se omogućila površina za šetnju, dječju igru.

Javni sanitarni čvor

Javni sanitarni čvor planira se izgraditi kao manja prizemna građevina prislonjena uz postojeći potporni zid u Ulici Ive Marinkovića. Na krovu građevine planira se u razini s nogostupom Ulice Ive Marinkovića urediti vidikovac.

Urbana oprema

Od elemenata urbane opreme u sklopu parka planirano je ugraditi vodeni zdenac sa ukopanom strojarnicom, rasvjetna tijela, garniture za sjedenje i odmor, klupe za sunčanje, pergolu/sjenik, koševe za smeće, dječju igračku potopljeni brod i kose stubišne platforme namijenjenu kretanju osoba smanjene pokretljivosti. U Ulici Pomerio premješta se tipska autobusna nadstrešnica, uz novo autobusno ugibalište, te reklamni stupovi.

Infrastruktura

U trupu ulica koje omeđuju park, ali i u trupu same parkovne površine potrebno je rekonstruirati i/ili graditi dijelove infrastrukturne mreže. Planira se ugradnja nove (zamjenske) trafostanice koja se izvodi kao podzemna građevina prema zasebnim projektima HEP ODS, d.o.o. na samom ulazu u park. Nakon kompletne izvedbe nove trafostanice, uspješno provedenog tehničkog pregleda i dobivene uporabne dozvole, i puštanja u funkciju nove trafostanice, HEP ODS, d.o.o. će demontirati opremu iz stare trafostanice, te Izvođač može započeti sa uklanjanjem stare trafostanice i uređenjem tog dijela parka.

Kretanje osoba smanjene pokretljivosti

Pristup za osobe smanjene pokretljivosti omogućen je na cjelovitoj javnoj površini koja je predmet uređenja obzirom da u prostoru ne postoje arhitektonske barijere koje bi otežavale kretanje. Za savladavanje visinskih razlika osobe smanjene pokretljivosti koriste blage stepenice, rampe sa odmorištima. Na mjestu veće visinske denivelacija u sklopu parkovne površine, a potom i na pješačkom spoju Ulice Ivana Rendića sa Ulicom Ive Marinkovića planira se ugradnja pokretne kose platforme kao posebnog uređaja za savladavanje visinskih razlika. Javni sanitarni čvor koji se planira izgraditi u sklopu parka opremljen je posebnom sanitarnom kabinom za osobe smanjene pokretljivosti.

Prije početka izvođenja radova, a da bi se osigurala gradnja na siguran način, predvidjeli i spriječili mogući problemi u izgradnji i komunikaciji unutar i van zone zahvata potrebno je izraditi detaljan projekt organizacije gradilišta, nakon što se definiraju faze i tehnologije izvođenja radova. Isti mora osigurati nužne, sigurne i nesmetane pješačke puteve i prilaze za interventna vozila. Gradilište mora biti organizirano na takav način da ni u jednom trenutku ne bude onemogućen prilaz susjednim objektima, kao ni odvijanje prometa. Projekt organizacije gradilišta mora sadržavati i detaljni terminski i financijski plan izvođenja radova sa tehničko tehnološkim planom. Isti mora biti odobren od strane nadzora i naručitelja.

Na temelju projekta organizacije gradilišta ponuditelj mora zatražiti i dobiti suglasnost od nadležnog tijela za zauzeće javnih i drugih površina u vrijeme izvođenja radova. Eventualne troškove zauzeća javnih površina snosi izvođač radova.

Izvođač radova sam osigurava privremenu deponiju materijala te deponiju za ekološko zbrinjavanje zatečenog otpada i otpada nastalog kao rezultat realizacije Ugovora, a prije odvoza na deponij.

Kod izvođenja radova posebnu pažnju potrebno je posvetiti osiguranju radnika, stanara, prolaznika, vozila, okolne imovine, uvažavajući sve mjere zaštite na radu i pozitivne HTZ propise, te je u tu svrhu nužno izvršiti snimanje nultog stanja okolnih stambenih objekata (fotografiranje). Gradilište je potrebno ograditi i propisno osigurati zaštitu iskopanih površina.

Izvođač radova sam osigurava priključke vode, struje, telefona i druge priključke za potrebe organizacije gradilišta te sam snosi nastale režijske troškove.

Za cijelo vrijeme izvođenja radova izvođač mora imati osiguranu stalnu geodetsku kontrolu od geodeta za praćenje, kao i sve ostalo propisano Općim i posebnim uvjetima za predmetne radove.

Izvođač je dužan izvoditi radove u skladu sa projektnom dokumentacijom i dozvolama za gradnju, sukladno zakonu, pozitivnim propisima, tehničkim, važećim normativima.

Izvođač je obvezan osigurati gradilište za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Za cijelo vrijeme izvođenja radova Naručitelj će osigurati stručni i obračunski nadzor te koordinatora II za zaštitu na radu putem imenovane ovlaštene osobe.

 

Tehničke specifikacije

Opseg/količina predmeta nabave:

Točan opseg (količina) predmeta nabave u cijelosti je iskazana u projektnoj – tehničkoj dokumentaciji kako slijedi:

GLAVNI PROJEKT, zajednička oznaka projekta: 19-12 (Mapa 1- Mapa 6)

Mapa 1: Projekt krajobraznog uređenja, oznaka projekta: 19-12-L, od prosinca 2012. godine, izrađen po Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o. Rijeka, od strane glavnog projektanta i ovlaštenog arhitekta Vladi Bralić, dipl.ing.arh.,

Mapa 2: Projekt konstrukcije, oznaka projekta: 19-12-K, od prosinca 2012. godine, izrađen po Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera građevinarstva Petra Lenić, mag.ing.aedif.,

Mapa 3: Elektrotehnički projekt, oznaka projekta: 12-269, od studenog 2013. godine, izrađen po RITEH d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera elektrotehnike Eduard Vivoda, dipl.ing.el.,

Mapa 4: Projekt vodovoda i odvodnje, oznaka projekta: 19-12-H, od prosinca 2012. godine, izrađen po Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera građevinarstva Petra Lenić, mag.ing.aedif.,

Mapa 5: Građevinsko-prometni projekt, oznaka projekta: 19-12-P, od prosinca 2012. godine, izrađen po Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera građevinarstva Petra Lenić, mag.ing.aedif.,

Mapa 6: Projekt uklanjanja građevine, projekt broj: 320, od travnja 2013. godine, izrađen po PRAG d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog arhitekta Boris Komadina, dipl.ing.arh..

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA, zajednička oznaka projekta: 21-16 (Mapa 1-Mapa 6):

MAPA 1.: Projekt krajobraznog uređenja, oznaka projekta: 21-16-L, od srpnja 2016. godine, izrađen po Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o. Rijeka, od strane glavnog projektanta i ovlaštenog arhitekta Vladi Bralić, dipl.ing.arh., broj ovl. A 239,

MAPA 2.: Projekt konstrukcije, oznaka projekta: 135-16, od srpnja 2016. godine, izrađen po IN PROJEKT d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera građevinarstva Drago Bilić, dipl.ing.građ.,broj ovl. G 1382,

MAPA 3.: Elektrotehnički projekt, oznaka projekta: 16-02/09, od srpnja 2016. godine, izrađen po K-TIM j.d.o.o.  Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera elektrotehnike mr.sc. Nivijo Mužić, mag.ing.el.,broj ovl  E 2520,

MAPA 4.: Projekt vodovoda i odvodnje, oznaka projekta: 21-16-H, od srpnja 2016. godine, izrađen po Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera građevinarstva Sven Ćulum, dipl.ing.građ.,broj ovl. G 2450,

MAPA 5.: Građevinsko-prometni projekt, oznaka projekta: 21-16-P, od srpnja 2016. godine, izrađen po Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera građevinarstva Sven Ćulum, dipl.ing.građ.,broj ovl. G 2450,

MAPA 6.: Strojarski projekt vodenog zdenca, oznaka projekta: 89-2015-IzP, od srpnja 2016. godine, izrađen po Energomont d.o.o. Rijeka, od strane projektanta i ovlaštenog inženjera strojarstva Dino Povše, dipl.ing.stroj., broj ovl. S 1392.

 

Građevina: TS 10(20)/0,4 kV „POMERIO“

GLAVNI PROJEKT, zajednička oznaka projekta: TM-151-08

Glavni projektant: mr.sc. Aleksandar Hajdu, dipl. ing. el

MAPA 02: Građevinski projekt, br. projekta 2014-103, od rujna 2014. godine, izrađen po“Leko-biro“ d.o.o., od strane projektanta i ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivan Medved, dipl.ing.građ., broj ovl. 4871

 

Projektna i tehnička gore navedena dokumentacija može se dobiti na uvid kod ili zahtijevati od osobe označene kao ovlaštene za komunikaciju sa ponuditeljem, a vezano za predmet nabave.

Troškovnička dokumentacija nalazi se u prilozima ove Dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu Dokumentacija), te čini njezin sastavni dio. Dio dokumentacije čini i izvadak nacrtne dokumentacije iz gore navedenih projekata.

Radovi će se izvoditi sukladno gore navedenoj tehničkoj dokumentaciji te sukladno važećim zakonima, propisima i tehničkom regulativom.

Za sav dobavljeni i ugrađeni materijal, uređaje i opremu izvođač je dužan prije ugradnje naručitelju putem nadzora predočiti atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala sukladno zahtjevima iz projektne dokumentacije i u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju svih ugrađenih elemenata. Za sve dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, naručitelju garantira isključivo izvođač odnosno ugovorni nositelj radova. Bez suglasnosti nadzora ne dozvoljava se ugradnja materijala, uređaja i opreme.

Izvoditelj sam osigurava priključke vode, struje, telefona i druge priključke za potrebe organizacije gradilišta te sam snosi nastale režijske troškove.

Izvoditelj je obvezan osigurati gradilište za vrijeme izvođenja radova koje pokriva bilo kakvu štetu. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Izvoditelj je dužan izvoditi radove u skladu sa projektnom dokumentacijom i dozvolama za gradnju, sukladno zakonu, pozitivnim propisima, tehničkim, važećim normativima.

Za cijelo vrijeme izvođenja radova Naručitelj će osigurati stručni i obračunski nadzor te koordinatora II za zaštitu na radu putem imenovane ovlaštene osobe.

 

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

3.1.  Obvezne osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje osnove za isključenje

Sukladno odredbi članka 251. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja u slučajevima:

3.1.1. Ako je ponuditelj koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:
 • članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
 • članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“  broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
 1. b) korupciju, na temelju:
 • članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
 • članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).
 1. c) prijevaru, na temelju:
 • članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
 • članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).
 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:
 • članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog    zakona,
 • članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:
 • članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,
 • članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).
 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:
 • članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,
 • članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili ako je ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije.

Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

3.1.2. Sukladno odredbi članka 252. Zakona o javnoj nabavi naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja):

 • u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,
 • u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan  u Republici Hrvatskoj.

3.2.  Ostale osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje ostalih osnova za isključenje

3.2.1. Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako naručitelj može odgovarajućim sredstvima dokazati da je ponuditelj kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Težak profesionalni propust u smislu točke 3.2.1. je postupanje ponuditelja protivno propisima iz područja prava koje uređuje obavljanje njegove djelatnosti, prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva te postupanje protivno pravilima struke.

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje  tu sposobnost

4.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Kao dokaz ponuditelj mora dostaviti:

 • izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.1.2. Ponuditelj mora u ponudi dostaviti dokumente potrebne za obavljanje djelatnosti građenja.

4.1.2.1. Dokumenti za potrebe obavljanja djelatnosti građenja na području Republike Hrvatske:

 1. Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15).

Ovaj uvjet dokazuje se odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

 1. b) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora:
 • može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi potvrdu istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske.

U tu svrhu strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora dostavlja:

 • odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova,
 • izjavu, kojom se gospodarski subjekt obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude odabrana da će u roku koji odredi naručitelj, ali ne kraćem od pet dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti Potvrdu/Obavijest Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske kojom se stranom gospodarskom subjektu odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati. Izjavu daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta (PRILOG G).
 • može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Temeljem članka 612. važećeg Zakona o trgovačkim društvima inozemna trgovačka društva ne mogu trajno obavljati djelatnost na području Republike Hrvatske dok tamo ne osnuju podružnicu. Navedeni uvjet se dokazuje Izvodom iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.
 1. c) Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

Strana pravna osoba mora dokazati da u zemlji svog poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenje pojedinih radova. U tu svrhu gospodarski subjekt dostavlja odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova.

4.1.2.2. Ponuditelj mora u ponudi dokazati da ima zaposlenog jednog ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke sukladno članku 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti:

 • dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja ili
 • dokaz o podnesenom zahtjevu za upis u odgovarajući imenik.

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost te dokumenti kojima se dokazuje ta sposobnost

4.2.1. Svaki Ponuditelj mora dostaviti dokaze jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti obuhvaćenih predmetom nabave.

U tu svrhu ponuditelji moraju dostaviti:

 • Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

4.3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili njegova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude

Ponuditelj u svrhu dokazivanja okolnosti iz točke 4.3.2. ove dokumentacije dostavlja:

Izjavu ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje predmetnih radova.

Uz Izjavu ponuditelj dostavlja:

 1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za (jednog) dipl.ing.građ. i životopis iz kojeg mora biti vidljivo da isti ima radno iskustvo od najmanje 10 (deset) godina u struci

Strani državljanin umjesto traženog dokaza iz ove točke mora priložiti:

 • važeće ovlaštenje/potvrdu o članstvu u odgovarajućoj hrvatskoj strukovnoj Komori (dokaz o upisu u Imenik stranih ovlaštenih inženjera tražene struke) ili
 • odgovarajući dokument (potvrdu o članstvu u odgovarajućoj strukovnoj Komori zemlje čiji je stručnjak državljanin) iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji čiji je državljanin može obavljati poslove inženjera gradilišta ukoliko se isto izdaje u zemlji poslovnog nastana ili Izjavu tehničkog stručnjaka da u zemlji poslovnog nastana ne mora posjedovati ovlaštenje za obavljanje poslova inženjera gradilišta u svojstvu ovlaštene osobe.

 

Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu je relativni ponder cijene 100%.

U slučaju da su 2 (dvije) ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) sklapa ugovor o javnoj nabavi radova sukladno ovoj Dokumentaciji i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Ugovor će biti sačinjen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponude odabranog ponuditelja, a sklopit će se nakon isteka roka mirovanja koji sukladno članku 306. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave Odluke o odabiru.

U slučaju prekoračenja roka za izvođenje radova definiranog u točki 2.4. ove Dokumentacije naručitelj će naplatiti kaznu u iznosu:

 • za Grad u iznosu od 2‰ (dva promila) dnevno od cijene izvedenih radova, s time da ugovorna kazne ne može prijeći 5% (pet posto) cijene izvedenih radova za Grad,
 • za HEP u iznosu od pet promila 5‰ (pet promila) dnevno od cijene izvedenih radova, s time da ugovorna kazne ne može prijeći 10% (deset posto) cijene izvedenih radova za HEP.

Ugovaraju se jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku prema točkama 7.2. i 7.3. ove Dokumentacije.

Sukladno članku 315. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave primjenjujući odredbe članaka 316., 317., 318., 319. i 320. Zakona o javnoj nabavi ovisno o naravi izmjene ugovora.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja smatrat će se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a u svakom slučaju ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

 1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena,
 2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugoivaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,
 3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,
 4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojem je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučaju iz članka 318. Zakona o javnoj nabavi.

Troškovnik

Objavljen izdvojeno u prilozima ovog Savjetovanja

Obrazac za sudjelovanje:

  Molimo Vas da svoje prijedloge primjedbe i sl. upišete u polje kojem pripadaju:

  Dokažite da niste robot!

  [recaptcha size:normal]


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.