Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 30. studenog 2014. godine. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrasce za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Socijalni program Grada Rijeke
 Grad Rijeka od 1993. godine na značajan način pomaže onim građanima koji se suočavaju s izrazito nepovoljnim životnim okolnostima zbog kojih ne mogu samostalno zadovoljiti ni osnovne životne potrebe. Radi se o građanima korisnicima državne pomoći na zajamčenu minimalnu naknadu, zatim o građanima čiji su prihodi nedostatni za život i koji su u riziku od siromaštva kao što su kućanstva s prihodima nižim od gradskih cenzusa i umirovljenici s niskim mirovinama, zatim o određenim kategorijama osoba s invaliditetom i teže bolesnim osobama, potom o radno neaktivnim darivateljima krvi, o korisnicima dječjeg doplatka te o stradalnicima Domovinskog rata.

Tim se građanima pruža pomoć u podmirenju troškova stanovanja, organizirane prehrane, boravka njihove djece u jaslicama/dječjem vrtiću, određenih zdravstvenih i socijalnih usluga i javnog gradskog prijevoza. Uz to, umirovljenicima se nastoji pomoći i mjesečnom novčanom potporom. Grad pomaže građanima i u posebnim životnim situacijama kao što su smrt ili rođenje novog člana obitelji, u kojima im pruža jednokratnu potporu.
Ukupno je socijalno ugroženim građanima Rijeke dostupno 18 različitih oblika socijalnih pomoći/prava pretežito vezanih za zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba.

Zakonska obveza značajno je nadograđena dodatnim izdvajanjima Grada Rijeke
 Grad je do sada zakonski bio obvezan štititi isključivo korisnike državne pomoći na zajamčenu minimalnu naknadu, kojima je bio dužan osigurati podmirenje troškova stanovanja. Ovo uključuje razne oblike pomoći kao što su najam stana, troškove komunalnih usluga i struje, ogrjev i obrok u pučkoj kuhinji.

Sve ostale pomoći koje su se dodjeljivale i koje se dodjeljuju toj skupini građana, kao i drugim skupinama socijalno ugroženih građana predstavljaju nadstandard, odnosno može se reći da je zaštita socijalno ugroženih građana Rijeke na znatno višoj razini od državnog standarda i od onoga na što je Rijeku obvezao zakon.
Tijekom 2013. godine različite oblike pomoći primilo je 10.292 korisnika (pojedinci i obitelji). Riječ je o 17.964 različitih vrsta pomoći, od onih jednokratnih kao što je poklon-bon obiteljima novorođene djece, pa do cjelogodišnjih pomoći kao što su troškovi stanovanja, prijevoz ili novčana pomoć za umirovljenike.
Godišnje za navedene pomoći građanima Grad izdvaja oko 30 milijuna (točno 29.993.698,91) kuna, od čega oko 10 milijuna kuna sukladno zakonskim obvezama, a ostalih 20 milijuna u svrhu osiguranja spomenutog nadstandarda.

Isto tako, Grad s oko 20 milijuna kuna godišnje financira gradske ustanove i udruge iz područja (psiho)socijalne zaštite i zaštite zdravlja. U okviru socijalne zaštite Grad izdvaja znatna sredstva za sufinanciranje Skloništa za beskućnike (u 2013. godini u iznosu od 576.323,26 kuna). Na taj način, za sve navedene mjere socijalne politike, Grad Rijeka godišnje izdvaja oko 50 milijuna, točnije 44.807.005,00 kuna.

Socijalni kalkulator

socijalni-program-grada-rijeke

Grad Rijeka je prošle godine napravio web aplikaciju “Socijalni program Grada Rijeke”  koja je namijenjena građanima Rijeke. Ovom aplikacijom građani mogu na jednostavan i brz način, putem interneta, saznati mogu li dobiti socijalnu pomoć i, ako da, koje oblike pomoći mogu dobiti osobno, koje kao obitelj ili koje oblike pomoći može dobiti netko koga dobro poznaju.

Odgovaranje na pitanja u sklopu ove aplikacije traje desetak minuta, nakon čega građanin dobiva informaciju o pomoći koju može ostvariti.

Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi

778742_60313208

U siječnju 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je jedinicama lokalne samouprave propisao obvezu da osiguraju sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja.
Novim Zakonom također je utvrđeno da su veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilištu ili prenoćištu za beskućnike.

Usklađivanje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke sa Zakonom i nove riječke nadogradnje zakonskih obaveza

Donošenjem novog Zakona jedinice lokalne samouprave obvezne su uskladiti svoje akte s novim Zakonom. Zbog toga je bilo potrebno izvršiti usklađivanje odredaba Odluke o socijalnoj skrbi s odredbama novog Zakona. Ovo je riješeno donošenjem Prijedloga Odluke, u kojem je osim usklađivanja postojeće Odluke sa novim Zakonom, Grad je uveo i nove uvjete te proširio i važenje odredbi dosadašnje Odluke na veći broj korisnika.

Troškovi stanovanja
U ovom Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi utvrđeno je što sve pripada u prava na naknadu troškova stanovanja, a to je: pravo na naknadu za podmirenje troškova najamnine, pravo na naknadu za troškove električne energije, pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije, pravo na naknadu za troškove isporuke plina i pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga. Sve je ovo definirano u širem opsegu u odnosu na obaveze iz novog Zakona.
Naime, Zakon predviđa da je lokalna samouprava dužna priznati pravo na troškove stanovanja isključivo korisnicima državne zajamčene minimalne naknade, a Grad Rijeka ta prava osigurava i drugim kategorijama građanima, odnosno onima koji sukladno Zakonu ne mogu ostvariti državnu socijalnu skrb a prema gradskim kriterijima nalaze se u riziku od siromaštva. Tako u Rijeci osim korisnika zajamčene minimalne naknade – koja za samca iznosi 800 kuna mjesečno – naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti i samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn, tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 700,00 kn, pa primjerice deveteročlana obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn.

Pučka kuhinja
Prijedlogom Odluke utvrđuje se i pravo na uslugu prehrane u pučkoj kuhinji.

Oblici socijalnih prava i usluga
U Prijedlogu Odluke utvrđuju se i sljedeći oblici socijalnih prava i usluga: pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, pravo na besplatnu hranu za dojenčad, pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima, pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola, pravo na uslugu pomoći u kući, pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i pravo na novčanu pomoć za umirovljenike.

Oblici socijalnih prava i usluga predloženi u Odluci navode se u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom budući da navedeni oblici socijalnih prava i usluga koje Grad osigurava korisnicima zajamčene minimalne naknade i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke uopće nisu predviđeni Zakonom, odnosno Grad ih nije zakonski dužan osigurati, već predstavljaju nadstandard socijalne zaštite koji Grad Rijeka osigurava svojim građanima.

Razlike između dosadašnje i nove odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke
 U odnosu na važeću Odluku o socijalnoj skrbi, prijedlogom nove Odluke proširen je broj korisnika socijalne skrbi. Naime, prema novoj Odluci, sve oblike pomoći mogu ostvariti i stranci te osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada.

Osim toga, utvrđivanjem novih uvjeta za ostvarivanje pomoći, kao što su uvjet udomiteljstva ili intelektualni uvjet, također se utječe na proširenje broja korisnika.
Uvođenjem uvjeta udomiteljstva u novu Odluku, omogućava se udomiteljima s područja grada Rijeke ostvarivanje prava na besplatni vrtić i besplatnu prehranu u osnovnim školama. Ujedno se djetetu s prebivalištem na području grada Rijeke, udomljenom u udomiteljskoj obitelji s prebivalištem izvan grada, omogućava pravo na oslobađanje plaćanja troškova vrtića u visini mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić Rijeka.
Korisniku socijalne usluge Pomoć u kući koji plaća 50% cijene usluge pomoći u kući, Grad preuzima obvezu plaćanja razlike do pune cijene troškova ove usluge.
Također, jedna od novina Odluke je i omogućavanje besplatnog prijevoza darivateljima krvi unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej, a koje je do sada bilo omogućeno isključivo na linijama unutar područja grada.
Konačno, pitanja nadležnosti i postupka ostvarivanja prava te postupka naknada štete, uređena su detaljnije.

Vaš doprinos
 U ovom Savjetovanju možete sudjelovati formulirajući prijedloge i komentare vezane uz sam tekst Odluke o socijalnoj skrbi tj. ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete ga poslati na adresu savjetovanja@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti svojim prijedlozima i idejama u polju za komentiranje.

Odobravate li proširenje broja korisnika socijalne skrbi Grada Rijeke? Biste li Vi proveli tek puko usklađivanje Odluke sa Zakonom ili smatrate važnim predloženo uvođenje novih uvjeta te proširenje važenja odredbi dosadašnje Odluke na veći broj korisnika?

Pored skupina građana koje ova Odluka o socijalnoj skrbi uzima u obzir, i dodatno uključuje, koju još skupinu građana smatrate socijalno ugroženom i na koji način držite da je ugrožena?

Koliko ste upoznati sa Zakonom o socijalnoj skrbi i oblicima socijalne pomoći na nivou Republike Hrvatske http://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi, a koliko s postojanjem riječkog socijalnog programa http://www.rijeka.hr/SocijalniProgram.

Jesu li vam poznate razlike između socijalne pomoći koje pruža država i one koju pruža Grad Rijeka?

Povećanje socijalne uključenosti građana i osnaživanje zajednice jedan je od tri temeljna strateška cilja razvoja Grada Rijeke do 2020. (LINK NA STRATEGIJU)? Kako i gdje se informirate o svojim socijalnim pravima, te o općenito o raspoloživim oblicima socijalne pomoći, kao i novostima u socijalnom programu?

Jeste li i sami socijalno osjetljivi i u kojoj mjeri?

A u tom smislu, imate li prijedloge na koji se još način osim postojećih modela, može poboljšati informiranje i edukacija građana o socijalnom programu?


Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke o kojoj će raspravljati Gradsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja.

5 komentara

 1. Iako
  pozdravljam činjenicu što Grad Rijeka ima socijalni program iznad standarda
  koji propisuje država, čini mi se da ovakav sustav cenzusa stvara nepravdu.
  Primjerice, tročlana obitelj ispunjava uvjet prihoda ako ima mjesečne prihode
  do 3.900 kuna, i time ostvaruje pravo na niz pomoći, a ona tročlana obitelj
  koja ima prihode samo kunu više nema pravo na pomoć. Pa tko je onda na kraju
  siromašan – onaj tko ima 3.899 kuna prihoda i mogućnost za dobivanje pomoći za
  plaćanje podstanarskog stana, struje, grijanje ili hranu za bebe, ili ona
  obitelj koja mjesečno može “zaraditi” 3.901 kunu i nema pravo na
  pomoć. Je li se ikad razmišljalo o stupnjevanju pomoći, pa da netko tko ima
  prihod do 3.900 kuna ostvaruje veću pomoć, a recimo ona tročlana obitelj, koja
  mjesečno ima 4.300 kuna može također ostvariti pravo na neku vrstu pomoći, ali
  u manjem iznosu?

  Pozdravi!

 2. Mene zanima pistovani Gradonacelnice kako je moguce da jedan gospodin 1952, godiste ima 30 godina staza ostao je bez posla grad mu je oduzeo stan radi nepodmirenja rezija sad zivi kao beskucnik bez adrese prima socijalnu pomoc od350 kuna tesko bolestan dobio je pravo na pucku kuhinju do koje nemoze jer nema kartu za autobus socijalna radnica ga ignorira je je 63 i navodno nema pravo na besplatnu kartu nema pravo na neki nuzni smjestaj pa me zanima dali je ta sluzbenica uopce zasluzila da bude na tom radnom mjestu trebali bi poceti tamo malo cesljati jer netko vozi nova auta i ima sva prava a netko umire od gladi i nema nikakva prava i sto taj godpodin da radi cijeli mjesec sa tih bijednih350 kuna tako bolestan ja mu inace pomazem s tim da Vam se obratim u njegovo ime jer covjek je na rubu neimastine kao i pola drzave, hvala unaprijed gosp,Obrsnel.

 3. Hvala na javljanju i informacijama. Svjestan sam da nažalost ima puno naših sugrađana kojima je potrebna pomoć i to svakodnevno činimo ali to možemo samo po jasno utvrđenim pravilima ili iz Zakona o socijalnoj skrbi ili iz naše gradske Odluke. Da bih vam moga točno odgovoriti i naravno, pomoći gospodinu kojeg spominjete, trebalo bi mi njegovo ime i prezime, te eventualno adresa. Možete mi podatke ukoliko ne želite da ih vide i drugi poslati na mail gradonacelnik@rijeka.hr. Čim sve provjerim javit ću vam što možemo poduzeti

 4. rijecanin700 
  Socijalni program Grada Rijeke,  osigurava niz oblika pomoći koji značajno premašuju standard i obaveze koje propisuje država i sam Zakon o socijalnoj skrbi. Primjerice, u Rijeci naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti samci s prihodom do 2.000,00 kn, a Zakon propisuje da tu naknadu ostvaruju oni koji imaju prihod do 800 kn mjesečno. Dakle, upravo u tom rasponu od 800 do 2.000 kn nalaze se svi oni koje država ne prepoznaje kao siromašne tj. kao osobe kojima treba socijalna pomoć, ali ih prepoznaje Grad Rijeka. Analogija je ista i za obitelji s djecom.  Primjerice, naknadu za troškove stanovanja u Rijeci može ostvariti četveročlana obitelj s prihodom do 5.000,00 kn, dok je državni prag za višečlane obitelji 3.200 kn mjesečno. Dakle, u rasponu od 3.200 kn do 5.000 kn nalazi se nadstandard koji građanima omogućava riječki Socijalni program. Mi smo se izrađujući riječku Odluku o socijalnoj skrbi poveli za zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske kojima je utvrđen prag rizika od siromaštva za četveročlanu obitelj i u tom se riziku, prema Zavodu za statistiku, nalazi ona četveročlana obitelj koja ima prihod od cca  4.200,00 kuna mjesečno. Rijeka je čak i ovome dodala još, pa prag za četveročlanu obitelj stavila na 5.000.
  Kada govorimo o cenzusu prihoda kao jednom od kriterija za primanje pomoći, valja znati da bez obzira na način organizacije, negdje mora biti postavljena granica. Neki iznos mora biti određen kao prag nakon kojeg pojedinac ili obitelj više nije u nužnosti da prima socijalnu pomoć. U takvom sustavu sasvim je izvjesno da uvijek postoje osobe ili obitelji kojima prihodi tek neznatno premašuju tu granicu. No, upravo zbog toga napominjemo da riječki socijalni program nudi nadstandard pa krećući od samca utvrđuje da će pomoć primiti samci koji imaju do 2000 kn prihoda, a ne samo oni koji imaju do 800 kn prihoda. Tom analogijom treba promatrati i cenzuse za obitelji.

 5. Malena Suzy Proslijedili smo gradonačelniku Vaše pitanje i evo odgovora gradonačelnika: “Hvala na javljanju i informacijama. Svjestan sam da nažalost ima puno naših sugrađana kojima je potrebna pomoć i to svakodnevno činimo ali to možemo samo po jasno utvrđenim pravilima ili iz Zakona o socijalnoj skrbi ili iz naše gradske Odluke. Da bih vam moga točno odgovoriti i naravno, pomoći gospodinu kojeg spominjete, trebalo bi mi njegovo ime i prezime, te eventualno adresa. Možete mi podatke ukoliko ne želite da ih vide i drugi poslati na mail gradonacelnik@rijeka.hr. Čim sve provjerim javit ću vam što možemo poduzeti.”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.