Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 13. ožujka 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Prijedlog izmjena ove Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Što je komunalna naknada?

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenog građevnog zemljišta.

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu  i Odluci o komunalnoj naknadi, a nastaje od dana utvrđenog rješenjem o obvezi njenog plaćanja i o visini komunalne naknade.  U njemu  su navedeni svi elementi potrebni za podmirivanje te obveze (mjesečni iznos komunalne naknade, rokovi plaćanja, broj računa na koji treba izvršiti mjesečne uplate).

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, izmjene: 82/04, 178/04 i 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

Odluka o komunalnoj naknadi –  pročišćeni tekst  (dosadašnje izmjene: “Službene novine” PGŽ broj 30/01, 17/066/0816/0955/0952/1048/1154/12 i 51/13)

Kako se određuje visina komunalne naknade?

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i o vrsti nekretnine. Područja zona ovise o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog područja.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po m2 utvrđuje se množenjem:

 • vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2,
 • koeficijenta zone (Kz) i
 • koeficijenta namjene (Kn).

Prema članku 12. Odluke o komunalnoj naknadi, vrijednost obračunske jedinice – boda (B) određuje odlukom Gradsko vijeće do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Odredbom članka 3. Odluke o komunalnoj naknadi propisano je da se na području Grada utvrđuje pet zona za određivanje visine komunalne naknade, a Popis područja koja se nalaze u pojedinoj zoni iskazan je u prilogu koji čini sastavni dio same Odluke.

Valja ovdje napomenuti da je navedeni Popis područja zona prikazan opisno, neovisno o zonama mjesnih odbora. On se odnosi na zone za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor, neizgrađeno građevno zemljište. Potom zone za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja  proizvodne djelatnost. I konačno, zone za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostalih djelatnosti. Te zone utvrđene su još 2001. godine prema tadašnjoj komunalnoj opremljenosti, a njihova  je primjena na snazi od 1. siječnja 2002. godine do danas.

Koeficijenti zona (Kz) određeni su člankom 4. Odluke o komunalnoj naknadi.

A koeficijenti namjene (Kn) određeni su člancima 5, 6 i 6a, odnosno povezani s člancima 7, 8 i 9 Odluke o komunalnoj naknadi.

U što se ulažu sredstva prikupljena od komunalne naknade?

Sredstvima koja se prikupe od komunalne naknade financira se čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje groblja i sl.

Na području Grada Rijeke tako se primjerice:

 • godišnje ručno očisti 116.000.000 m2 javnih površina
 • strojno godišnje očisti 63.000.000 m2
 • opere se godišnje 28.500.000 m2
 • prazni se gotovo svakodnevno 290 manjih koševa za otpad
 • hortikulturno se održava 1.615.896 m2 slobodnih travnatih površina
 • uređuje se 1.431 m2 cvjetnih gredica, 1.100 m2 ukrasnih korita i vaza
 • održava se 8.610 komada drvorednih stabala
 • uklanja se nepoželjna vegetacija i korov duž 88,00 km javno prometnih površina
 • uklanja se i korov na dječjim igralištima ukupne površine 103.613 m2
 • održava se 46 fontana i slavina sa pitkom vodom
 • održava se i čisti 17 sanitarnih čvorova
 • uređuje se i održava 136 spomenika
 • održava se 257 dječjih igrališta i 773 razne sprave u njima
 • uređuje se 6 parkova za pse
 • održava se i popravlja 2.360 klupa
 • održava se na području Grada 400 autobusnih stajališta, od čega ih je 246 opremljeno autobusnim čekaonicama ili oznakama stajališta
 • održava se 26 javnih satova
 • uređuju se 22 plaže ukupne površine 106.668 m2
 • u pogledu nerazvrstanih cesta održava se 383,40 km takvih cesta te 100,00 km nogostupa
 • održava se 8.167 prometnih znakova i 414 prometnih ogledala
 • održava se i 36.700 m2 stubišta
 • uređuje se 24.800 m2 pješačkih površina u središtu grada
 • javna rasvjeta obuhvaća održavanje 10.592 stupova sa 15.514 rasvjetnih tijela, te 336,00 km vodova.
 • održavanje groblja obuhvaća groblje Kozala, groblje Trsat, groblje Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova ukupne površine 575.000 m2, na kojima se izvode radovi kao što su održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija zidova, mrtvačnice i stubišta, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnog groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Iz sredstava prikupljenih od komunalne naknade financira se i uređenje ulica i trgova. Tako je u proteklim godinama uređen:

 • Koblerov trg
 • Cvetkov trg
 • Trg Sv. Barbare
 • Pavlinski trg
 • Kazališni park
 • Vitezovićeva ulica
 • Verdijeva ulica

Trenutno se uređuje Park Pomerio na površini  5000 m2.

Plan je i daljnje uređenje i to:

 • Trga Riječke rezolucije
 • Ulice Milke Trnine
 • uređenje površina u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8
 • daljnje uređenje Vitezovićeve ulice

Temeljem svega iznijetog, evidentno je da su se sve navedene površine i izgrađena komunalna oprema višestruko povećale u prethodnim godinama, a što svakako znači i povećanje troškova održavanja. Primjerice, u 2018. godini su planirana povećana izdvajanja za čišćenje javno prometnih površina i održavanje hortikulture za gotovo 3.000.000,00 kn.

Dosadašnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu po mjesnim odborima

Sagledavajući ulaganja po mjesnim odborima u proteklom razdoblju činjenica je da su u proteklom vremenu na području grada Rijeke izvršena velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu bilo iz sredstava komunalne naknade, kroz održavanje i rekonstrukciju, bilo iz sredstava proračuna i komunalnog doprinosa kroz izgradnju novih objekata.

Samo u periodu od 2009. do 2017. na području grada Rijeke uloženo je oko 658.000.000,00  kn  u komunalnu opremljenost i to sljedećim ulaganjima na područjima mjesnih odbora:

MJESNI ODBORI Ulaganja 2009-2017 iz sredstava razvoja Ulaganja 2009-2017 iz komunalne naknade Ukupno ulaganja 2009-2017
1.BANDEROVO 2.022.754 679.484 2.702.238
2. BELVEDER 877.774 1.137.308 2.015.082
3. BRAJDA- DOLAC 12.534.824 5.414.222 17.949.046
4. BRAŠĆINE – PULAC 38.903.145 4.397.283 43.300.428
5. BULEVARD 365.303 811.029 1.176.332
6. CENTAR – SUŠAK 643.615 1.691.922 2.335.537
7. DRAGA 1.126.556 2.222.921 3.349.477
8. DRENOVA 55.254.279 9.956.789 65.211.068
9. GORNJA VEŽICA 1.650.051 2.444.492 4.094.543
10. GORNJI ZAMET 37.378.802 3.941.026 41.319.828
11. GRAD TRSAT 24.104.628 1.345.706 25.450.334
12. GRBCI 10.378.404 1.806.216 12.184.620
13. KANTRIDA 31.913.954 7.374.413 39.288.367
14. KOZALA 1.587.039 1.968.719 3.555.758
15. KRIMEJA 440.738 1.096.704 1.537.442
16. LUKA 3.135.963 2.779.018 5.914.981
17. MLAKA 1.580.265 1.559.250 3.139.515
18. OREHOVICA 4.987.054 1.571.582 6.558.636
19. PAŠAC 14.044.185 1.070.391 15.114.576
20. PEĆINE 58.570.616 1.115.956 59.686.572
21. PEHLIN 77.478.859 6.541.235 84.020.094
22. PODMURVICE 13.801.577 4.162.905 17.964.482
23. PODVEŽICA 1.306.359 2.120.068 3.426.427
24. POTOK 328.265 678.110 1.006.375
25. SRDOČI 68.958.472 6.864.404 75.822.876
26. SV. KUZAM 1.016.109 755.174 1.771.283
27. SV NIKOLA 7.921.236 6.107.545 14.028.781
28. SVILNO 965.686 1.118.247 2.083.933
29. ŠKOLJIĆ 1.154.392 20.844.858 21.999.250
30. ŠKURINJE 27.824.370 4.170.908 31.995.278
31. ŠKURINJSKA DRAGA 6.045.094 3.316.945 9.362.039
32. TURNIĆ 397.253 2.923.948 3.321.201
33. VOJAK 611.660 3.217.399 3.829.059
34. ZAMET 24.041.177 8.017.642 32.058.819
UKUPNO MO 533.350.458 125.223.819 658.574.277

Dosadašnje izmjene Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi –  pročišćeni tekst  (dosadašnje izmjene: “Službene novine” PGŽ broj 30/01, 17/066/0816/0955/0952/1048/1154/12 i 51/13) donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj dana 29. studenog 2001. godine.

Izmijenjena je i/ili dopunjena u više navrata, na sjednicama Gradskog vijeća Grada Rijeke održanim 21. travnja 2006., 28. veljače 2008., 9. travnja 2009., 22. prosinca 2009., 21. prosinca 2010., 21. prosinca 2011., 20. prosinca 2012. i 19. prosinca 2013. godine.

Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi iz 2006. godine propisani su koeficijenti namjene u visini 2,00 odnosno 0,20 u slučaju kada se poslovni prostor i građevinsko zemljište ne koristi za obavljanje proizvodne ili ostale djelatnosti propisane člankom do dana početka njihova korištenja. Također, propisana je nova djelatnost usluge parkiranja, te je propisan dan početka i prestanka obveze komunalne naknade. Na taj su način smanjeni iznosi komunalne naknade koji su se prethodno obračunavali u navedenim slučajevima.

Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi donesenima u razdoblju od 9. travnja do prosinca 2013. godine propisivana su umanjenja koeficijenata namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodnih djelatnosti, kao i za poslovni prostor i za građevno zemljište koji služe u svrhu obavljanja djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. Bila je to jedna od mjera Grada Rijeke za poticanje gospodarstva u vrijeme recesije a poduzeta je u cilju pomaganja proizvodnji i gospodarstvu uopće u razdoblju od svibnja 2009. do prosinca 2014. godine.

Analiza komunalne opremljenosti – temelj za novo utvrđivanje zona

Obzirom na sve prethodno navedeno i činjenicu da od 2001. godine do danas nije vršena ponovna analiza komunalne opremljenosti na području grada Rijeke, novim Prijedlogom Odluke predlaže se ponovno utvrđivanje zona.

Naime, svake godine se, sa svrhom utvrđivanja prioritetnih ulaganja u mjesne odbore, vrši neophodna procjena ulaganja po mjesnim odborima koja se odnosi na održavanje zelenih površina, dječjih igrališta, čekaonica i sl.

Na temelju izvješća Odjela za gradsku samoupravu i upravu o stanju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture u mjesnim odborima pristupilo se detaljnoj analizi utemeljenoj na sljedećim kriterijima i njihovim vrijednostima:

 1. neasfaltirane ceste
 2. neizgrađeni nogostupi
 3. loši kolnici
 4. neriješena odvodnja oborinskih voda
 5. nedostajuće čekaonice
 6. nedostajuća dječja igrališta za djecu od 1 do 6 godine
 7. nedostajuća dječja igrališta za djecu od 7 do 15 godina
 8. nedostajuće zelene površine
 9. nedostajuća rasvjetna tijela.

Prema navedenim parametrima i cijenama na tržištu, za svaki od mjesnog odbora utvrđena su potrebna financijska ulaganja.

Tako je u 2017. godini izvršena procjena tih neophodnih ulaganja, i ona su vidljiva iz tablica koje su objavljene u prilozima ovog Savjetovanja.

Obradom dostavljenih podataka od Rijeka prometa, Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Energa o stanju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima (dakle, o stanju neasfaltiranih cesta, stanju loših kolnika, neizgrađenih nogostupa, neriješenoj odvodnji oborinskih voda, nedostatnoj izgrađenosti dječjih igrališta, zelenih površina, autobusnih čekaonica i nedostatnih rasvjetnih tijela)  te primjenom navedenih kriterija utvrđeno je da u opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture zaostaju mjesni odbori: Gornji Zamet, Drenova, Pehlin, Brašćine-Pulac, Srdoči, Kantrida, Grbci, Škurinje, Škurinjska Draga, Zamet, Podmurvice, Sveti Nikola, Draga, Sveti Kuzam, Turnić, Svilno i Orehovica.

Novi prijedlog utvrđivanja zona

S obzirom na zakonsku odredbu da najviši koeficijent u prvoj zoni općine, odnosno grada iznosi 1,00 u pogledu broja zona predlaže se utvrđivanje zona prema opremljenosti po mjesnim odborima, a ne kao do sada opisno, neovisno o mjesnim odborima.

Također, predlaže se podjela u pet zona, osim za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor i neizgrađeno građevno zemljište gdje se predlaže podjela u šest zona, i to zato što bi, s obzirom na činjenicu da je za prvu zonu propisan koeficijent  1,00, zadržavanje pet zona značilo znatno povećanje komunalne naknade.

Tako je, na osnovi sadašnje komunalne opremljenosti pojedinih područja grada Rijeke, zaključeno da je za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor i neizgrađeno građevno zemljište potrebno odrediti šest zona, i to na način da se one odrede prema granicama mjesnih odbora, osim za I. (prvu) zonu za koju bi se propisalo da, kao i do sada, obuhvaća ulicu Korzo.

Za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti, te za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostalih djelatnosti, s obzirom na komunalnu opremljenost, predlaže se pet jedinstvenih zona prema granicama mjesnih odbora.

Podjela zona po mjesnim odborima izvršena je ovisno o neophodnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, na način da:

 • mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje do 1.500.000,00 kuna spadaju u prvu zonu,
 • mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje do 1.500.001,00 kn do 5.000.000,00 kuna spadaju u drugu zonu,
 • mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje do 5.000.001,00 kn do 13.000.000,00 kuna spadaju u treću zonu,
 • mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje do 13.000.001,00 kn do 30.000.000,00 kuna spadaju u četvrtu zonu,
 • mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje veće do 30.000.001,00 kuna spadaju u petu zonu.

Prijedlog rasporeda zona po mjesnim odborima prikazan je u tablicama u nastavku u kojima je prikazana i veličina mjesnih odbora i broj stanovnika po popisu iz 2011. godine.

Napomena: podaci za zonu Korzo (1. zona) nisu unijeti jer se ne raspolaže točnim podacima budući da Korzo sada dijelom pripada u mjesni odbor Luka, a dijelom u mjesni odbor Brajda – Dolac.

U ovom smislu, promijenio bi se članak 3. postojeće Odluke o komunalnoj naknadi  koji govori o Područjima zona i to njegov stavak 1, a stavak 2 bi se brisao.

Zone bi Prijedlogom odluke bile utvrđene ovako:

Na području grada Rijeke utvrđuje se šest zona za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor, neizgrađeno građevno zemljište, a granice zona su određene  prema granicama mjesnih odbora:

 • I. zona Obuhvaća Ulicu Korzo.
 • II. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Vojak, Krimeja, Bulevard, Školjić, Kozala, Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar- Sušak, Luka i Brajda- Dolac (osim Ulice Korzo).
 • III. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Podvežica, Mlaka, Pašac, Gornja Vežica.
 • IV. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Orehovica, Svilno, Turnić, Sveti Kuzam, Draga, Sveti Nikola, Podmurvice.
 • V. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Zamet, Škurinjska draga, Škurinje, Grbci, Kantrida.
 • VI. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Srdoči, Brašćine- Pulac, Pehlin, Drenova, Gornji Zamet.

Na području grada Rijeke utvrđuje se pet zona za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti, i za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti, prema granicama mjesnih odbora:

 • I. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Vojak, Krimeja, Bulevard, Školjić, Kozala, Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar- Sušak, Brajda- Dolac, Luka.
 • II. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Podvežica, Mlaka, Pašac, Gornja Vežica.
 • III. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Orehovica, Svilno, Turnić, Sveti Kuzam, Draga, Sveti Nikola, Podmurvice.
 • IV. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Zamet, Škurinjska draga, Škurinje, Grbci, Kantrida.
 • V. zona Obuhvaća područja mjesnih odbora Srdoči, Brašćine- Pulac, Pehlin, Drenova, Gornji Zamet .

Dosadašnji koeficijenti zona

Koeficijenti zona utvrđeni su u važećoj Odluci na sljedeći način:

Koeficijent zone (Kz) za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor te za neizgrađeno građevno zemljište iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu – 0,27
 • za treću zonu – 0,24
 • za četvrtu zonu – 0,21
 • za petu zonu – 0,18

Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu – 0,75
 • za treću zonu – 0,50
 • za četvrtu zonu – 0,40
 • za petu zonu – 0,33.

Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi zaostale djelatnosti iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu – 0,82
 • za treću zonu – 0,61
 • za četvrtu zonu – 0,40
 • za petu zonu – 0,33

U nastavku se daje tablica pregleda sadašnjeg iznosa komunalne naknade u kunama po metru kvadratnom i to po namjenama, zonama i grupama djelatnosti.

Novi koeficijenti zona

Koeficijenti zona za poslovni prostor i građevno zemljište za obavljanje tzv. ostalih djelatnosti ostali bi isti kao i u dosad važećoj Odluci.

Koeficijenti zona za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti, korigirali bi se za cca. 6,7% u drugoj i za 16% u trećoj zoni, što je još uvijek manje od koeficijenata zone za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti.

Što se tiče koeficijenata zona za stambeni, garažni i prostor koji koriste neprofitne organizacije valja najprije reći da se oni nisu mijenjali od 1. siječnja 2002. godine.  Činjenica je, međutim, da je u razdoblju od 2002. do danas došlo do značajnih promjena u smislu komunalne opremljenosti pojedinih područja u gradu Rijeci, pri čemu se misli na ostvarena ulaganja i poboljšanja, što je dovelo do boljih uvjeta stanovanja, ali i do povećanih potreba održavanja uređenih područja.

Stoga se predlaže izvršiti i korekciju do sada propisanih koeficijenata zone za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor, te za neizgrađeno građevno zemljište,  i to na način da se za te kategorije nekretnina  izvrši  korekcija koeficijenata zone za drugu, treću, četvrtu i petu zonu za 50%, dok bi se za šestu zonu koeficijent zone propisao u visini od 0,22, s time da se za prostor koji koriste neprofitne organizacije propiše koeficijent zone kao za petu zonu stambenog i garažnog  prostora, te neizgrađenog građevnog zemljišta, odnosno u visini od 0,27.

Tako bi se u izmjene Odluke o komunalnoj naknadi uvrstile sljedeće izmjene u koeficijentima zona:

Koeficijent zone (Kz) za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor te za neizgrađeno građevno zemljište iznosi:

 •  za prvu zonu – 1,00
 •  za drugu zonu – 0,41
 •  za treću zonu – 0,36
 •  za četvrtu zonu – 0,32
 •  za petu zonu i za prostor koji koriste neprofitne organizacije – 0,27
 • za šestu zonu 0,22

Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu –  0,80
 • za treću zonu –  0,58
 • za četvrtu zonu –  0,40
 • za petu zonu –  0,33

Dok bi koeficijenti zona za poslovni prostor i građevno zemljište za ostale djelatnosti ostali isti pa bi glasili:

Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi za ostale djelatnosti iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu – 0,82
 • za treću zonu – 0,61
 • za četvrtu zonu – 0,40
 • za petu zonu – 0,33

U nastavku se daje tablica pregleda novopredloženih iznosa komunalne naknade u kunama po metru kvadratnom i to po namjenama, zonama i grupama djelatnosti:

Vaš doprinos

Ovaj Prijedlog izmjena Odluke o komunalnoj naknadi  tiče se svih građana kao i pravnih osoba koje su obveznici plaćanja komunalne naknade.

Pozivamo Vas da proučite odredbe Prijedloga izmjena Odluke.

One se prvenstveno odnose na novi model utvrđivanja zona za određivanje komunalne naknade i koeficijenata pojedinih zona.

S obzirom na područje mjesnog odbora u kojem živite ili radite, provjerite pripada li vaš stan, poslovni prostor ili zemljište u istu zonu za obračun komunalne naknade kao i do sada ili u drugačiju.

Jeste li upoznati sa zakonskim propisima koji utvrđuju u što se ulažu sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade?

Primjećujete li u području svog stanovanja ili rada promjene u komunalnoj opremljenosti u proteklih desetak i više godina? Uočavate li da se povećao broj uređenih površina (cesta, nogostupa, zelenih površina, igrališta, autobusnih čekaonica i sl.)?

Smatrate li da će izmjene u zonama i koeficijentima zona omogućiti dodatnu kvalitetu u komunalnom opremanju i održavanju postojeće izgrađene komunalne infrastrukture?

Je li analiza provedena temeljem potrebnih ulaganja u pojedine mjesne odbore konkretniji i jasniji način za utvrđivanje zona i koeficijenata zona za određivanje komunalne naknade od dosadašnjih?

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 13. ožujka 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati njemu, a izvješće o Savjetovanju će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir, a izvješće će obuhvatiti i informacije o prihvaćanju prijedloga, odnosno obrazloženja o eventualnom neprihvaćanju prijedloga.

Svoje prijedloge vezane uz ovu Odluku možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Naziv akta / dokumenta: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Početak savjetovanja: 14. veljače 2018.
Završetak savjetovanja: 14. ožujka 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Komunalna naknada je novčano javno davanje koje plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenog građevnog zemljišta.
   Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 13. ožujka 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati njemu, a izvješće o Savjetovanju će biti objavljeno na ovom mjestu.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.