Nova Odluka o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Rijeke

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke tiče se svih građana, ali i pravnih osoba koje su korisnici usluge prikupljanja i odvoza otpada. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 17. veljače 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Nacrt ove Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Razlozi donošenja nove Odluke

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Rijeka, dužne su donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i to u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Iako je Zakon o održivom gospodarenju otpadom donesen još 2013., ova je Uredba Vlade RH donesena tek prošle godine, odnosno stupila je na snagu u studenom 2017.

Grad Rijeka stoga donošenjem ove Odluke o kojoj je otvoreno Savjetovanje, između ostalog ispunjava svoju zakonsku obavezu. No, još važnije od toga, novom Odlukom Grad Rijeka nastojao je iznaći i nova odgovarajuća rješenja za pojedine praktične situacije, s obzirom na činjenicu da trenutno važeće Odluke vezane uz prikupljanje otpada datiraju u daleke 2004. odnosno 2009. godinu.

KD Čistoća i prikupljanje otpada u Rijeci

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom u vlasništvu je devet jedinica lokalne samouprave u kojima održava čistoću i gospodari otpadom. To su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, Jelenje i Klana.

Većinski vlasnik Čistoće s 81,23 % udjela je Grad Rijeka.

Osnovne djelatnosti KD Čistoće su skupljanje i zbrinjavanje otpada, čišćenje javno prometnih površina, održavanje javnih WC-a, kupatila i plaža, a od 2008. godine i održavanje zelenih površina na području grada Rijeke.

Na području grada Rijeke smješten je 3.651 spremnik za odvojeno prikupljanje papira i kartona, staklene, plastične, metalne i tzv. tetra ambalaže te 4.153 spremnika za odlaganje preostalog (miješanog komunalnog) otpada.

Spremnici se prazne s 15 specijalnih vozila tzv. autosmećara, intezitetom od 1 do 6 puta tjedno, ovisno o vrsti otpada koji se prikuplja te gustoći naseljenosti pojedinih dijelova grada.

Preostali (miješani komunalni) otpad zbrinjava se u ŽCGO „Marišćina“ kojom upravlja tvrtka EkoPlus d.o.o., a odvojeno prikupljene vrijedne vrste otpada predaju se ovlaštenim koncesionarima.

Na području grada Rijeke KD Čistoća upravlja s dva reciklažna dvorišta:

 • Reciklažno dvorište Pehlin, s radnim vremenom od 10.00-17.00 sati od ponedjeljka do petka te od 08.00-13.00 sati subotom te
 • Reciklažno dvorište Mihačeva draga, s radnim vremenom od 08.00-20.00 sati od ponedjeljka do subote.

Također, na području grada Rijeke određeno je ukupno 19 lokacija na kojima se, u periodima od 14 dana, nalaze mobilna reciklažna dvorišta, pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. Raspored lokacija i termini zadržavanja mobilnih reciklažnih dvorišta na pojedinim lokacijama građanima su dostupni na mrežnim stranicama KD Čistoća, kao i na podijeljenim info letcima.

Odvoz glomaznog komunalnog otpada obavlja se prema godišnjem planu koji se priprema u suradnji s mjesnim odborima na području grada Rijeke, a uključuje postavljanje spremnika od 5 m³, tzv. baje, u određenim terminima i na određenim lokacijama. Točne lokalitete određuju mjesni odbori prema potrebama građana.

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom donesena 2017.

Grad Rijeka i riječki prsten imaju u potpunosti uspostavljen ekološki sustav zbrinjavanja i obrade otpada. Uz kontinuirane aktivnosti na nadogradnji sustava, izgrađena je i uspostavljena potrebna infrastruktura za provođenje odredbi iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) koju je prošle godine donijela Vlada Republike Hrvatske, odnosno koja je stupila na snagu 1. studenog 2017.

Do danas je KD Čistoća poduzela sljedeće aktivnosti za provođenje odredbi iz navedene Uredbe:

 • Implementirano je programsko rješenje E-inventura.
 • Obilježavaju se spremnici bar kodom.
 • Snimaju GPS lokacije spremnika bar kod čitačem.
 • Unose podaci o svakom spremniku u objedinjenu bazu podataka.
 • U tijeku je pridruživanje spremnika krajnjim korisnicima.
 • Provodi se Anketa kojom se korisnici usluga izjašnjavaju o broju članova njihovog kućanstva.
 • U tijeku je i implementacija informacijskog sustava za evidenciju količine i obračun troškova prikupljenog otpada.

Raspodjela troškova udjela volumena otpada u zajedničkim spremnicima temeljit će se na kriteriju broja članova kućanstva u višestambenim zgradama te na individualizaciji spremnika u obiteljskim kućama.

Navedenim sustavom cilj je omogućiti korisnicima upravljanje vlastitim otpadom.

Dosadašnje gradske Odluke, novi Zakonski okvir i usklađenje nove Odluke

Ovo Savjetovanje tiče se donošenja nove gradske Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

Tu Odluku potrebno je donijeti na temelju Zakona i već spomenute Vladine Uredbe.

Naime, do sad važeću Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke 30. rujna 2004. godine. Također, važeću Odluku o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke 22. prosinca 2009. godine. Ove navedene Odluke donijete su na temelju odredbi Zakona o otpadu iz 2004, odnosno njegovih kasnijih izmjena (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).

U srpnju 2013. Hrvatski sabor donio je novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), te u srpnju 2017. njegove Izmjene (NN 73/17)

Na temelju tog Zakona o održivom gospodarenju otpadom donijet je i niz podzakonskih akata, a među ostalima i ranije spomenuta Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu u studenom prošle godine.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Rijeka, dužne su donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i to u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Također, jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti poslovanje komunalnih društava zaduženih za prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, i to u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu spomenute Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Usklađenje poslovanja uključuje i sljedeće aktivnosti:

 • donošenje cjenika javne usluge,
 • dostavu obrasca izjave o načinu korištenja javne usluge svim postojećim korisnicima usluge odvoza otpada na području grada Rijeke,
 • sklapanje ugovora o korištenju javne usluge s korisnicima,
 • označavanje postojećih spremnika za odlaganje otpada sukladno odredbama predložene Odluke najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu te Odluke,
 • osiguravanje pojedinačnog korištenja javne usluge sukladno odredbama predložene Odluke u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu te Odluke.

Implementacija Vladine Uredbe - složen i zahtijevan proces

Implementacija svih odredbi iz ranije spomenute Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu u studenom 2017, zahtjeva duži vremenski period, odnosno navedeni rokovi predviđeni tom Uredbom su prekratki za primjenu svih njenih stavki u praksi.

Primjerice, Uredbom zahtijevana individualizacija spremnika nailazi na problem prostora, prvenstveno u višestambenim zgradama. Potencijalni je problem nabava i isporuka opreme s obzirom na vrijeme potrebno za provođenje javne nabave te je upitna i mogućnost istovremene isporuke velikih količina opreme za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Zbog tih i drugih razloga cijeli je proces implementacije odredbi iz navedene Uredbe složen te zahtijeva mnogo suradnje i razumijevanja između korisnika javne usluge, KD Čistoća, medija, građanskih inicijativa te politike jer je zajednički cilj ustrojiti održivi sustav koji će zadovoljiti zakonsku regulativu, ekološke zahtjeve uz visoku kvalitetu usluge, ali i s tendencijom ekonomske prihvatljivosti za krajnje korisnike.

Usklađivanje poslovanja KD Čistoća sa Zakonom i novom Uredbom

Donošenje Cjenika

KD Čistoća dužno je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja usluge.

Cjenikom se određuje visina jedinične cijene za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom u članku 33. određuje da komunalno društvo prije primjene cjenika, odnosno izmjene cjenika treba pribaviti suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi.  A cjenik se na suglasnost izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave podnosi u roku od mjesec dana od donošenja Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, točnije – ove odluke koje se tiče ovo Savjetovanje.

Izvršno tijelo dužno se očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti, a ako se izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ne očituje u navedenom roku, smatra se da je suglasnost dana.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik sadrži:

 • prijedlog cjenika s obrazloženjem,
 • procjenu iznosa prosječnog računa koji bi korisnik usluge bio dužan platiti u obračunskom razdoblju,
 • izjavu odgovorne osobe komunalnog društva da je prijedlog cjenika u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i predloženom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području grada Rijeke,
 • prijedlog datuma početka primjene cjenika.

Zahtjev za izmjenu cjenika sadrži, uz navedene podatke i važeći cjenik, također i podatak o postotku promjene cijene u odnosu na važeću cijenu te razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave je dužno, prije negoli da suglasnost na prijedlog cjenika, provjeriti njegovu usklađenost sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukom. A dužno je i provjeriti jesu li predložene cijene takve da potiču korisnika usluge da odvojeno od miješanog otpada predaje reciklabilni otpad, glomazni otpad i problematični otpad te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

Dostava obrasca izjave o načinu korištenja usluge odvoza otpada

Komunalno društvo Čistoća je dužno dostaviti korisnicima usluge izjavu o načinu korištenja javne usluge odvoza otpada.

Korisnik je dužan u pisanom obliku dostaviti KD Čistoća dva primjerka potpisane Izjave u roku od 15 dana od dana njezina zaprimanja.

Čistoća po zaprimanju Izjave korisniku vraća jedan potpisani primjerak u roku od osam dana od njezina zaprimanja.

Sklapanje ugovora o korištenju javne usluge

Ugovor o korištenju javne usluge odvoza otpada sklapaju komunalno društvo i korisnik, a smatra se sklopljenim kada korisnik dostavi Čistoći gore spomentu Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad Izjava nije dostavljena.

Označavanje postojećih spremnika za odlaganje otpada najkasnije u roku od 3 mjeseca od stupanja Odluke na snagu

Spremnici za komunalni otpad moraju imati oznaku komunalnog društva Čistoća, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku i obračunskom mjestu.

Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju također imati oznaku KD Čistoće, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku i obračunskom mjestu.

Osiguravanje pojedinačnog korištenja usluge odlaganja i odvoza otpada u roku od 3 godine od dana stupanja Odluke na snagu

Spremnici za komunalni otpad moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te dostupni na mjestima za primopredaju komunalnom društvu u ugovorenim terminima.

Iznimno, kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu kod korisnika, spremnici se moraju nalaziti na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika.

U slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik sukladno predloženoj Odluci, korisniku koji u Izjavi ili pisanim putem od komunalnog društva zatraži osiguranje uvjeta za pojedinačno korištenje javne usluge, KD će to osigurati u primjerenom roku o trošku korisnika, sukladno svom cjeniku.

Detaljnija pojašnjenja pojedinih članaka nove Odluke

Predložena Odluka ima 41 članak, a sadržajno je podijeljena na sljedeće glave:

 1. Opće odredbe: članci 1.-9.,
 2. Kriterij obračuna količine otpada i obračunsko razdoblje: članak 10.,
 3. Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za prikupljanje otpada te uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge: članci 11.-13.,
 4. Najmanja učestalost odvoza otpada: članak 14.,
 5. Način provedbe javne usluge i povezanih usluga te način određivanja udjela Korisnika: članci 15.-20.,
 6. Izjava o načinu korištenja javne usluge: članci 21. i 22.,
 7. Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge: članak 23.
 8. Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za Korisnika: članak 24.
 9. Cijena javne usluge: članci 25.-34.
 10. Provedba ugovora o korištenju javne usluge u slučaju nastupanja posebnih okolnosti: članak 35.
 11. Način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru Korisnika na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada: članak 36.
 12. Nadzor: članak 37.
 13. Prijelazne i završne odredbe: članci 38.-41.

U nastavku se daje prikaz pojedinih odredbi predložene Odluke.

Uz članak 1.  Ovom odredbom se predlaže utvrditi da se Odlukom uređuje način pružanja javne usluge te povezanih usluga na području grada Rijeke. Pod povezanim uslugama razumijevaju se usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

Uz članak 2. Ovom odredbom se utvrđuje sadržaj predložene Odluke koji je određen sukladno članku 30. stavku 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i članku 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Predlaže se da Odluka sadrži odredbe o:

 • kriteriju obračuna količine otpada,
 • standardnim veličinama i drugim bitnim svojstvima spremnika za prikupljanje otpada,
 • najmanjoj učestalosti odvoza prema područjima,
 • obračunskim razdobljima kroz kalendarsku godinu,
 • području pružanja javne usluge te povezanih usluga,
 • općim uvjetima ugovora s Korisnicima,
 • popisu adresa reciklažnih dvorišta na području Grada,
 • načinu provedbe javne usluge te povezanih usluga,
 • provedbi ugovora o korištenju javne usluge u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i slično),
 • načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru Korisnika na neugodu uzrokovanu sustavom prikupljanja komunalnog otpada,
 • uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,
 • prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za Korisnika,
 • cijeni javne usluge i cijeni obvezne minimalne javne usluge,
 • načinu određivanja udjela korisnika u slučaju kad su Korisnici kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,
 • načinu određivanja udjela Korisnika u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,
 • kriteriju za određivanje Korisnika u čije ime Grad Rijeka preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu,
 • ugovornoj kazni.

Uz članak 3. Ovom se odredbom predlaže utvrditi da javnu uslugu te povezane usluge na području grada Rijeke pruža Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

Uz članak 4. Ovom se odredbom predlaže definirati Korisnika javne usluge i povezanih usluga kao vlasnika nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnika nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema Davatelju usluge. Pojam Korisnika sukladan je članku 30. stavku 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Uz članak 5. Ovom odredbom određuje se pojam i sadržaj javne usluge.

Predloženo, javna usluga razumijeva prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: komunalni otpad) na području grada Rijeke putem spremnika od pojedinih Korisnika i prijevoz toga otpada do ovlaštene osobe za njegovu obradu.

Odredbom stavka 2. predlaže se odrediti da, u sklopu pružanja javne usluge, Davatelj usluge osigurava primopredaju komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

Predloženi sadržaj javne usluge sukladan je članku 30. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Uz članak 6. Ovom odredbom se određuje da se javna usluga pruža i koristi u okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada, a u skladu sa sljedećim standardima. Korisniku mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenihna javnoj površini, kao i odvoz krupnog (glomaznog) otpada. Također, primopredaja komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod Korisnika, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

Navedeni standardi pružanja javne usluge sukladni su članku 5. stavku 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Uz članak 7. Ovom odredbom taksativno su navedene povezane usluge koje se Korisniku pružaju u okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada.

To su slijedeće usluge:

 1. prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika,
 2. prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini,
 3. prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika,
 4. prikupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Navedene usluge Davatelj usluge u obvezi je pružiti sukladno članku 5. stavku 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Stavak 2. predloženog članka određuje i koje se usluge pružaju isključivo na zahtjev Korisnika. Na zahtjev korisnika vrši se prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada i preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada, osim preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika. Usluge koje je Davatelj usluge u obvezi pružiti na zahtjev Korisnika određene su člankom 5. stavkom 4.  Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Uz članak 8. Ovom se odredbom taksativno navode obveze Davatelja usluge koji je posebno dužan:

 1. pružati javnu uslugu i povezane usluge na grada Rijeke u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovom Odlukom,
 2. osigurati Korisniku spremnik za primopredaju komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,
 3. označiti spremnik oznakom,
 4. dostaviti Korisniku obavijest o prikupljanju komunalnog otpada te reciklabilnog komunalnog otpada sukladno podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom,
 5. preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika,
 6. voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,
 7. odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i povezanih usluga,
 8. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
 9. izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici i za isti ishoditi prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke,
 10. gospodariti s odvojeno prikupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz toga otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom   vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva,
 11. javnu uslugu obavljati redovito, u skladu s utvrđenim rasporedom Davatelja usluge te primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti.

Sve obveze Davatelja usluge propisane su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a detaljno razrađene člankom 6. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Na ovakav način obveze Davatelja usluge jasno su i precizno definirane.

Uz članak 9. Ovom se odredbom taksativno navode obveze Korisnika.

Korisnik je posebno dužan:

 1. koristiti javnu uslugu i predati komunalni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika,
 2. dostaviti Davatelju usluge Izjavu,
 3. preuzeti od Davatelja usluge standardizirane spremnike za otpad te spremnike držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti Davatelja usluge,
 4. osigurati o svome trošku smještaj spremnika sukladno članku 13. predložene Odluke,
 5. omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,
 6. postupati s otpadom na svom obračunskom mjestu na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
 7. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na svom obračunskom mjestu sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovoj Odluci,
 8. zajedno s ostalim Korisnicima na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovoj Odluci,
 9. predavati reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od komunalnog otpada,
 10. prikupljati sav komunalni otpad isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava prikupljanja komunalnog otpada iz članka 6. ove Odluke,
 11. predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,
 12. predavati krupni (glomazni) otpad u reciklažno dvorište i na lokaciji svog obračunskog mjesta sukladno članku 18. Odluke,
 13. predavati zeleni otpad u reciklažno dvorište i na lokaciji svog obračunskog mjesta   sukladno članku 19. Odluke,
 14. plaćati Davatelju usluge cijenu javne usluge i povezanih usluga, sukladno cjeniku Davatelja usluge.

Sve obveze Korisnika propisane su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a detaljno razrađene člankom 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Na ovakav način obveze Korisnika jasno su i precizno definirane.

Uz članak 10. Ova odredba utvrđuje da se troškovi pružanja javne usluge određuju razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij obračuna količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

Odredba je sukladna članku 33. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Uz članke 11. – 13.  Ovim odredbama određuju se standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za prikupljanje otpada te uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge.

Članak 11. Ova odredba određuje da se komunalni otpad od kućanstva prikuplja u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i 5.000 litara.

Komunalni otpad od pravnih i fizičkih osoba – obrtnika prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Odredba stavka 2. pruža mogućnost Davatelju usluge da donese odluku da je Korisnik na svom obračunskom mjestu za predaju otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila u obvezi koristiti plastične ili metalne spremnike drugih volumena ili označene vrećice standardnih volumena.

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla ili tekstila volumena 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Nadalje, predloženi stavak 4. uređuje da se problematični otpad prikuplja u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje problematičnog otpada koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu, a stavak 5. uređuje da se (krupni) glomazni otpad prikuplja u reciklažnom dvorištu i na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.

Na ovakav način detaljno je razrađen način pružanja usluge Korisnicima, a sve sukladno obvezi Davatelja usluge da osigura Korisnicima pružanje usluge prikupljanja komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila, problematičnog otpada i (krupnog) glomaznog otpada.

Članak 12. Ova odredba uređuje izgled spremnika za komunalni otpad i spremnika za reciklabilni komunalni otpad. Obje vrste spremnika moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

Članak 13. Ovom odredbom uređuje se smještaj spremnika za komunalni otpad i uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge, na način da se određuje da se spremnici za komunalni otpad moraju nalaziti na obračunskom mjestu kod Korisnika u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima. Spremnici moraju biti smješteni na odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te dostupni na mjestima za primopredaju Davatelju usluge u ugovorenim terminima.

Iznimno, kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu kod Korisnika, spremnici se moraju nalaziti na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta Korisnika.

U slučaju kada više Korisnika koristi zajednički spremnik, Korisniku koji u Izjavi ili pisanim putem od Davatelja usluge zatraži osiguranje uvjeta za pojedinačno korištenje javne usluge, Davatelj usluge će isto osigurati u primjerenom roku o trošku toga Korisnika, sukladno cjeniku Davatelja usluge.

Uz članak 14. Ovom odredbom određeno je da se primopredaja komunalnog otpada u obračunskom razdoblju obavlja u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

 • najmanje jednom tjedno za komunalni otpad,
 • najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada

Dinamiku preuzimanja sadržaja spremnika komunalnog otpada te prijevoz istog od obračunskog mjesta Korisnika u obračunskom razdoblju za svakog Korisnika utvrđuje Davatelj usluge programom odvoza otpada, poštujući pritom broj minimalnih primopredaja kako je to navedeno.

Najmanja učestalost odvoza otpada određena je sukladno članku 14. stavku 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Uz članke 15. – 20.  Ovim odredbama određuje se način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom te način određivanja udjela Korisnika.

Člankom 15. Ovom odredbom utvrđuje se da je Davatelj usluge dužan prilagoditi volumene spremnika na način da budu primjereni potrebi Korisnika.

U tu svrhu, stavak 2. određuje da minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva određuje Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvu. Nadalje, stavak 3. određuje da minimalni volumen u slučaju zajedničkih spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva određuje Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvima koja koriste zajedničke spremnike.

Stavak 4. određuje da minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike određuje Davatelj usluge primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

Zaključno se u stavku 5. određuje da će Davatelj usluge povećati broj spremnika ukoliko na prethodan način određen minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada ne zadovoljava potrebe kućanstva ili pravne i fizičke osobe – obrtnika.

Uz članak 16.  Ovom se odredbom uređuje način korištenja spremnika u slučaju kada su Korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika.

Određeno je da Korisnici sporazumno određuju svoje udjele, da sporazum potpisuju svi Korisnici zajedničkog spremnika ili više zajedničkih spremnika, da sporazum mora biti priložen najmanje jednoj Izjavi za jedno obračunsko mjesto.

Stavak 4. odredbe predviđa postupanje u slučaju da sporazum nije postignut ili nije dostavljen pa tada Davatelj usluge određuje udio Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika prema kriteriju omjera broja fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

Dalje se uređuje da broj fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika Davatelj usluge utvrđuje na temelju Izjave, a kada se podaci ne mogu utvrditi iz Izjave, tada na temelju podataka o raspodjeli zajedničke potrošnje pitke vode ili na drugi prikladan način. Zbroj udjela svih Korisnika u zajedničkom spremniku određenih prema ovome članku uvijek mora iznositi jedan.

Uz članak 17. Ovom se odredbom uređuje način korištenja spremnika u slučaju kada su Korisnici javne usluge pravne odnosno fizičke osobe-obrtnici.

Određeno je da će se istima dodijeliti pojedinačni standardizirani spremnici sukladno odredbama članaka 11., 12., 13. i 15. predložene Odluke.

Iznimno, do dodjele pojedinačnih spremnika ili ako ne postoji mogućnost smještaja pojedinačnih spremnika na obračunskom mjestu kod Korisnika, pravne i fizičke osobe-obrtnici koristit će zajednički spremnik na javnoj površini.

U slučaju zajedničkog korištenja spremnika ili više zajedničkih spremnika na javnoj površini Korisnici sporazumno određuju svoje udjele, a na sporazum se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 16. stavaka 2. i 3. ove Odluke.

Stavak 5. predviđa postupanje u slučaju da sporazum nije postignut ili nije dostavljen pa tada Davatelj usluge određuje udio Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika na način da se najprije pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima određuje udio u zajedničkom spremniku, a preostali volumen zajedničkog spremnika Davatelj usluge podijelit će na fizičke osobe u kućanstvu prema kriterijima iz članka 16. stavaka 4., 5. i 6. ove Odluke, odnosno na isti način kao i kada su Korisnici kućanstva i koriste zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika.

Uz članak 18. Ova odredba uređuje uslugu koju Davatelj usluge pruža vezano za krupni (glomazni) otpad pa je tako stavkom 1. određeno da se krupni (glomazni) otpad iz kućanstava u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3 može bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 3m3 godišnje plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluge.

Krupni (glomazni) otpad iz kućanstava u količini do 2m3 prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika, sukladno rasporedu Davatelja usluge, a za veće količine ili po zahtjevu Korisnika Davatelj usluge će osigurati preuzimanje glomaznog otpada iz kućanstava na obračunskom mjestu Korisnika, pri čemu je Korisnik dužan platiti cijenu prema cjeniku Davatelja usluge.

Krupni (glomazni) otpad od pravnih i fizičkih osoba – obrtnika može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu Korisnika na njegovom obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz naknadu prema cjeniku Davatelja usluge.

Navedena postupanja vezana za krupni (glomazni) otpad sukladna su članku 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Uz članak 19. Ovom se odredbom na isti način kao u članku 18. ove Odluke uređuje usluga vezana za zeleni otpad pa je tako stavkom 1. određeno da se zeleni otpad iz kućanstava u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3 može bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 3m3 godišnje ili po zahtjevu Korisnika Davatelj usluge će osigurati preuzimanje zelenog otpada iz kućanstava na obračunskom mjestu Korisnika, pri čemu je Korisnik dužan platiti cijenu prema cjeniku Davatelja usluge.

Također, zeleni otpad od pravnih i fizičkih osoba – obrtnika može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu Korisnika na njegovom obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz naknadu prema cjeniku Davatelja usluge.

Uz članak 20. Ovom se odredbom utvrđuje popis adresa reciklažnih dvorišta na području grada Rijeke: Reciklažno dvorište Pehlin, Pehlin bb, Rijeka, 2. Reciklažno dvorište Mihačeva draga, Mihačeva draga 37, Rijeka. U odnosu na mobilna reciklažna dvorišta određuje se da se rapored njihovih lokacija na području grada Rijeke objavljuje na mrežnim stranicama Davatelja usluge.

Uz članke 21. i 22. Ove odredbe uređuju Izjavu koja je propisana člankom 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom sa taksativno navedenim obveznim sadržajem Izjave.

Članak 21. Ova odredba određuje da je Davatelj usluge dužan dostaviti Korisniku Izjavu koja se dostavlja pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Korisnika ili elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku.

Izjava se daje na obrascu koji sadrži sljedeće:

 1. obračunsko mjesto,
 2. podatke o Korisniku (ime i prezime fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnika, tvrtku pravne osobe, OIB, adresu fizičke osobe te sjedište pravne osobe i obrta),
 3. mjesto primopredaje,
 4. udio u korištenju zajedničkog spremnika,
 5. vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci,
 6. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,
 7. očitovanje o kompostiranju biootpada,
 8. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,
 9. obavijest Davatelja usluge o uvjetima kad se Ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim,
 10. izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom o korištenju javne usluge,
 11. uvjete raskida Ugovora o korištenju javne usluge,
 12. izvadak iz cjenika Davatelja usluge.

Obrazac Izjave sastavljen je u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja usluge, a drugi očitovanje Korisnika.

Članak 22. Ovom odredbom se određuje rok i način dostave Izjave od strane Korisnika te obveze Davatelja usluge vezano za izjavu.

Tako je određeno da je Korisnik dužan u pisanom obliku dostaviti Davatelju usluge dva primjerka potpisane Izjave u roku od 15 dana od dana njezina zaprimanja, a Davatelj usluge će po zaprimanju Izjave Korisniku vratiti jedan potpisani primjerak Izjave u roku od osam dana od zaprimanja iste.

Stavak 3. određuje da je Davatelj usluge dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik kada je taj podatak u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim propisom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i predloženom Odlukom.

Iznimno, Davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj usluge u slučaju kada se Korisnik pravovremeno ne očituje o traženim podacima te u slučajevima iz članka 16. stavka 4. i  članka 17. stavka 5. ove Odluke.

Zaključno se u stavku 5. određuje da je Korisnik dužan obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

Odredba članka 22. predložene Odluke sukladna je članku 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Uz članak 23. Ovom odredbom uređeno je da Ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklapaju Davatelj usluge i Korisnik, a Ugovor se smatra sklopljenim kada Korisnik dostavi Davatelju usluge Izjavu sukladno članku 22. Odluke ili prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada, u slučaju kad Izjava nije dostavljena.

Odredbom je utvrđeno i da se Opći uvjeti Ugovora nalaze se u Privitku 1. ove Odluke i čine njezin sastavni dio, a sadrže odredbe sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalni otpadom i ovoj Odluci.

Uz članak 24. Ovom odredbom određeno je da prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za Korisnika predstavlja izvadak iz evidencije Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu za tog Korisnika.

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom u članku 17. stavku 1. točki 7. koji se odnosi na dokaz o izvršenoj usluzi te u prijelaznim odredbama u članku 25. stavku 2., određuje da je Davatelj usluge dužan uspostaviti i koristiti dio evidencije koji se odnosi na dokaz izvršenja javne usluge u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Uz članke 25. – 34.  Ovim odredbama uređuje se cijena javne usluge. Način određivanja cijene, struktura cijene i svi ostali bitni elementi propisani su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te detaljno razrađeni u Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, pa su u skladu s time razrađene odredbe ove Odluke.

Članak 25. Ovom odredbom utvrđeno je da je Korisnik dužan platiti cijenu javne usluge koja se određuje cjenikom Davatelja usluge te da se cijena javne usluge plaća radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškova prijevoza otpada i troškova obrade otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području grada Rijeke, troškova prijevoza i obrade krupnog (glomaznog) otpada koji se bez naknade prikuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Članak 26. Ovom odredbom uređeno je da strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

Članak 27. Ovom odredbom utvrđeno je da se cijena javne usluge za količinu predanog otpada (C) sastoji od jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražene u kunama (JCV), broja pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji Davatelja usluge (BP) i udjela Korisnika u korištenju spremnika (U), što je također sukladno članku 20. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Članak 28. Ovom odredbom određeno je da je cijena obvezne minimalne javne usluge dio strukture javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu osiguranja primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge. Navedeno je definirano člankom 3. stavkom 1. točkom 15. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Cijena obvezne minimalne javne usluge se utvrđuje cjenikom Davatelja usluge i uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području grada Rijeke, troškove prijevoza i obrade krupnog (glomaznog) otpada koji se bez naknade prikuplja od Korisnika na obračunskom mjestu i troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Članak 29. Ovom je odredbom utvrđeno da ukoliko Korisnik trajno ne koristi nekretninu, tada nije dužan platiti cijenu javne usluge. Pod nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se:

 • nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci nema potrošnje električne energije i vode (na temelju očitanja mjernih uređaja) ili
 • nekretnina koja nije pogodna za stanovanje ili
 • novosagrađena nekretnina koja nije useljena.

Članak 30. Ovom odredbom utvrđeno je da se kriteriji za određivanje Korisnika u čije ime Grad Rijeka preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge određuju odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb.

Članak 31. Ovom odredbom uređeno je da je ugovorna kazna iznos određen ovom Odlukom, a koji iznos je Korisnik dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru. Navedeno je definirano člankom 3. stavkom 1. točkom 21. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Smatra se da je Korisnik postupio protivno Ugovoru:

 • ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna,
 • ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge, uvećanu za iznos od 100,00 kuna,
 • ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad ili krupni (glomazni) otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene prikupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge, uvećanu za iznos od 100,00 kuna,
 • ako ne drži spremnik na propisanom mjestu sukladno ovoj Odluci, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna,
 • ako je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku sukladno cjeniku Davatelja usluge, uvećanu za iznos od 100,00 kuna,
 • ako u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz Izjave pisanim putem o tome ne obavijesti Davatelja usluge, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 32. Ovom odredbom utvrđeno je da kada više Korisnika koristi zajednički spremnik, a nije moguće utvrditi odgovornost pojedinog Korisnika za sljedeće slučajeve postupanja Korisnika protivno Ugovoru (članak 31. stavak 2. podstavci 2., 3. 4. i 5. ove Odluke):

 • ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge, uvećanu za iznos od 100,00 kuna,
 • ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad ili krupni (glomazni) otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene prikupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge, uvećanu za iznos od 100,00 kuna,
 • ako ne drži spremnik na propisanom mjestu sukladno ovoj Odluci, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna,
 • ako je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku sukladno cjeniku Davatelja usluge, uvećanu za iznos od 100,00 kuna,

tada obvezu plaćanja ugovorne kazne snose svi Korisnici koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika za dio ugovorne kazne koji se odnosi na otklanjanje nepravilnosti i svaki Korisnik pojedinačno za uvećani iznos od 100,00 kuna.

Članak 33. Ovom odredbom određeno je da radnici Davatelja usluge na terenu utvrđuju postupanja koja čine povredu Ugovora iz članka 31. ove Odluke, uz korištenje odgovarajućih dokaznih sredstava kao što su sastavljeni zapisnik, fotografski zapis ili video snimak o postupanju, odnosno na temelju podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način iz kojeg je moguće utvrditi korištenje nekretnine (prijava komunalnog redara, prijava građana, izjava Korisnika i slično).

Članak 34. Ovom odredbom određeno je da iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava Davatelj usluge u ime i za račun Grada Rijeke. Iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom utvrđuje se na temelju godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke najkasnije u prosincu tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu. Obveza Korisnika da Davatelju usluge plati iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom nastaje za obračunsko mjesto.

Uz članak 35. Ovom odredbom uređena je provedba Ugovora u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, pri čemu je određeno da se Davatelj usluge neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora uzrokovanih neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, elementarne nepogode, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja obveza iz Ugovora Davatelja usluge uslijed navedenih okolnosti, Davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti Korisnike putem mrežnih stranica, a ispunjenje ugovornih obveza Davatelja usluge odgađa se za vrijeme trajanja navedenih slučajeva.

Uz članak 36. Ovom odredbom uređen je način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru Korisnika na neugodu uzrokovanu sustavom prikupljanja komunalnog otpada. Korisnici imaju mogućnost podnošenja pisanog prigovora poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom te u sjedištu Davatelja usluge. Davatelj usluge dužan je na takve prigovore odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

Uz članak 37. Ovom odredbom utvrđeno je da nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Direkcija za komunalno redarstvo Grada Rijeke sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojim se uređuje komunalni red.

Uz članke 38.-41. Ovim člancima utvrđene su prijelazne i završne odredbe ove Odluke.

Članak 38. Ovom odredbom utvrđena je obveza Davatelja usluge označiti postojeće spremnike za odlaganje otpada sukladno odredbi članka 12. ove Odluke najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 39. Ovom odredbom utvrđena je obveza Davatelja usluge osigurati pojedinačno korištenje javne usluge sukladno odredbama ove Odluke u roku od tri godine od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 40. Ova odredba određuje da stupanjem na snagu predložene Odluke prestaju važiti Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 55/09) i Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 32/04).

Članak 40. Ova odredba utvrđuje da predložena Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana njezine objave objaviti u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Ovaj nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke tiče se svih građana, ali tiče se i pravnih osoba koje su korisnici usluge prikupljanja i odvoza otpada.

Proučite odredbe ove Odluke.

U člancima 8. i 9. popisane su obaveze koje KD Čistoća ima prema Vama kao korisnicima usluge odvoza otpada, ali i obaveze koje Vi kao korisnik/korisnica usluge imate prema KD Čistoća.

Biste li i kako unaprijedili te međusobno propisane obaveze?

Očekujete li da će nova Odluka djelovati stimulativno na daljnji razvoj svijesti o nužnosti recikliranja pojedinih frakcija otpada, odnosno o nužnosti odvojenog odlaganja otpada?

Jeste li upoznati sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Vladinom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom? Ova se Odluka donosi zbog usklađivanja s ovim navedenim propisima.

Smatrate li uvođenje kategorije broja osoba u kućanstvu za određenje volumena spremnika za odlaganje komunalnog otpada, a time kasnije i za naplatu, pravednijim načinom od do sadašnjeg?

Što biste još sugerirali da se uvrsti u predloženu Odluku ili koje biste njene dijelove izmijenili i zašto?

Zainteresiranu javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje čine svi korisnici usluge odvoza otpada, a to su zapravo sva domaćinstva, ali i sve pravne osobe koje u svojem poslovanju neminovno stvaraju određene količine otpada.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. veljače 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati njemu, a izvješće o Savjetovanju će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir, a izvješće će obuhvatiti i informacije o prihvaćanju prijedloga, odnosno obrazloženja o eventualnom neprihvaćanju prijedloga.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt ove Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke
Naziv akta / dokumenta: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Početak savjetovanja: 17. siječnja 2018.
Završetak savjetovanja: 17. veljače 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.