Izmjene Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te njihovih roditelja kao i ustanova koje zapošljavaju djelatnike deficitarnih zanimanja na području Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Ranije odluke i pravni okvir

Sukladno odredbi članka 46. Statuta grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke. Na temelju predmetne odredbe Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 14. srpnja 2016. godine Odluku o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16).

Na sjednici od 12. srpnja 2018. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je i Odluku o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18).

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke.

Na temelju zakonskih i statutarnih ovlasti Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22) pa se tekst Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke predlaže uskladiti s ovim aktom.

Produljenje roka natječaja i ublažavanje kriterija vezanog uz stipendije iz drugih izvora

Odredbom članka 24. stavka 1. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke propisano je da student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju. U praktičnoj primjeni predmetne odredbe često se događalo da studenti koji su potpisali s Gradom Rijekom ugovor o stipendiranju naknadno postanu korisnici neke druge stipendije zbog boljih financijskih uvjeta pa je ugovor o stipendiji valjalo raskinuti te je student bio dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u odnosnoj akademskoj godini, a sve sukladno članku 24. stavku 3. predmetne odluke. U cilju okvirnog vremenskog usklađivanja objava natječaja Grada Rijeke i ostalih natječaja za dodjelu stipendija iz javnih izvora, pristupilo se izmjenama Odluke u dijelu mogućnosti produženja roka za objavu natječaja do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj. Navedeno bi usklađenje rokova s drugim stipendijama iz javnih izvora doprinijelo smanjenju broja neraspodijeljenih stipendija Grada Rijeke, odnosno povećalo broj stipendiranih studenata na godišnjoj razini.

Iz tog razloga predlaže se izmijeniti i članak 8. stavak 2. predmetne Odluke te ostaviti mogućnost produženja roka u kojem se objavljuje javni natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju gradske stipendije (do kraja kalendarske godine), s intencijom da se utvrdi koji su studenti postali korisnici drugih stipendija koje se financiraju iz javnih izvora (županijskih, državnih), kako ne bi došlo do upražnjenih mjesta, točnije neutrošenih sredstava rezerviranih u gradskom proračunu za tu namjenu.

Nadalje, smatramo potrebnim ublažiti uvjete pod kojima studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja mogu biti korisnici predmetnih stipendija, pa se predlaže dosadašnji tekst po kojem student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju, izmijeniti na način da student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Ublažavanje uvjeta vezanog uz prebivalište

U cilju dodatnih ublažavanja uvjeta za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, predlaže se i brisanje odredbe članka 5. stavka 1. podstavka 2. kojom je propisano da pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija ima redoviti student koji ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja.

Ublažavanje uvjeta vezanog uz ECTS bodove

Uvjet koji student mora ispunjavati kako bi imao pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije (i za nastavak primanja stipendije) jest upis u tekuću akademsku godinu i postizanje općeg uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja, konkretno srednju ocjenu od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova. Vezano za granicu od najmanje 55 ECTS bodova valja istaknuti da se ona ne odnosi nužno na mogućnost upisa više godine, koliko se odnosi na nastavak korištenja mogućnosti subvencioniranog studiranja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Student, ako je skupio i manje od 55 ECTS bodova, može na određenim sveučilištima upisati višu godinu. Broj ECTS bodova koje student može prenijeti tijekom studija određuje se internim aktima pojedinih sveučilišta. Iz navedenog razloga, kao jedan od uvjeta za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije odnosno za nastavak primanja stipendije uz dostavljeno uvjerenje o upisu u tekuću akademsku godinu, predlaže se smanjivanje potrebnog broja ECTS bodova sa 55 na 50.

Obrazloženja izmjena po člancima

U nastavku se daje obrazloženje po pojedinim člancima predložene Odluke:

 • Članak 1.

Ovim se člankom u tekst odluke implementira naziv novog Upravnog odjela Grada Rijeke u skladu s Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22).

 • Članak 2.

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine” broj 66/19) od 1. siječnja 2020. godine prestao je s radom Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Poslovi koje je do sada obavljao Ured povjereni su upravnim odjelima Primorsko-goranske županije, osim poslova upravne i sportske inspekcije te nadzora zakonitosti općih akata koje obavljaju tijela državne uprave unutar granica svoga djelokruga. Slijedom navedenog valjalo je pristupiti odgovarajućoj izmjeni članka 3. stavka 2. podstavka 2. Odluke.

 • Članak 3.

Ovim se člankom ublažavaju uvjeti za pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije, odnosno odustaje se od uvjeta da student ima prebivalište na području grada Rijeke, te se smanjuje potreban broj ECTS bodova sa 55 na 50.

 • Članak 4.

Ovim se člankom omogućuje nadležnom upravnom odjelu da raspiše javni natječaj za dodjelu stipendija najkasnije do kraja kalendarske godine za tekuću akademsku godinu.

 • Članak 5.

Ovim se člankom ublažavaju uvjeti za nastavak primanja stipendije, odnosno smanjuje se potreban broj ECTS bodova sa 55 na 50.

 • Članak 6.

Ovim je člankom uvjet da korisnik stipendije ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju ublažen na način da isti ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Propisan je i rok od 15 dana od dana potpisivanja ugovora u kojem je student korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora dužan obavijestiti nadležni upravni odjel Grada o odustajanju od stipendije Grada Rijeke.

 • Članak 7.

Ovim se člankom ublažavaju uvjeti za gubitak prava primanja stipendije, odnosno smanjuje se potreban broj ECTS bodova sa 55 na 50.

 • Članak 8.

Ovim je člankom u cijelom tekstu Odluke riječ „Odjel“ u određenom padežu zamijenjena riječima: „Upravni odjel“ u odgovarajućem padežu, a sve u skladu s Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22).

 • Članak 9.

Ovim se člankom određuje stupanje na snagu predložene Odluke osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su Nacrtom prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima na kvalitetan način uzete u obzir izmjene koje se predlažu?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Početak savjetovanja: 1. kolovoza 2023.
Završetak savjetovanja: 31. kolovoza 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.