Pravilnik o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno strukovnih udruga uslužnih djelatnosti. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Pravilnik o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Grad Rijeka je među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj 2007. godine donio Pravilnik o postavljanju predmeta i privremenih objekata (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 1/07 i 54/08), kojim je na jednom mjestu regulirao uvjete za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata te niza drugih predmeta za koje postoji potreba postavljanja u prostoru.

Prije donošenja navedenog pravilnika, lokacije i uvjeti za postavljanje bili su utvrđeni segmentno u pojedinačnim planovima lokacija, koji su se izrađivali za reklamne i oglasne predmete, privremene objekte i druge predmete.

Pored planova lokacija, određeni uvjeti, pogotovo postave antena, vanjskih jedinica klima sustava, uređaja i dijelova termotehničkih sustava, utvrđeni su prostornim planovima užeg i/ili šireg područja.

Analizom stanja u prostoru vidljivo je da se radi o velikom broju predmeta i privremenih objekata s raznim modelima postavljanja:

 • predmeti i privremeni objekti koje Grad postavlja samostalno,
 • predmeti i privremeni objekti za čije postavljanje Grad daje lokacije u zakup ili koncesiju, a predmete odnosno objekte postavljaju zakupnici ili koncesionari,
 • predmeti i privremeni objekti koje postavljaju fizičke ili pravne osobe na nekretnine u svom vlasništvu ili vlasništvu trećih osoba.

Grad Rijeka je putem stručnih službi, proteklih godina uložio veliki napor u sistematiziranje i praćenje stanja u prostoru, te ocjenjujemo da je uspostavljen visok stupanj kontrole nad postavljanjem urbane opreme, ali se to uglavnom odnosi na situacije gdje Grad na bilo koji način ima mogućnost sudjelovati u provedbi.

Međutim, stanje je drugačije u situacijama u kojima Grad nema mogućnosti aktivnog sudjelovanja u provedbi. Postoji velik broj predmeta (naročito reklamnih) i privremenih objekata, koji su na terenu postavljeni bez ikakve pravne osnove. Posljedica je to činjenice da je postavljanje predmeta i privremenih objekata na nekretninama u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u praksi veoma teško kontrolirati, naročito iz razloga zakonski neadekvatne podjele nadležnosti inspekcijskih službi, ali i znatnog financijskog efekta u odnosu na koji su zakonske kazne zanemarive.

 

Utemeljenost na Odluci o komunalnom redu

Člankom 5. Odluke o komunalnom redu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19 i 21/19 – u daljnjem tekstu: Odluka) određeni su predmeti od posebnoga interesa u pogledu utjecaja na komunalni red tj. izgled naselja i uređenost javnih površina i površina u vlasništvu Grada Rijeke kako slijedi:

 1. reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić),
 2. privremeni objekti (kiosk, montažni objekt, pokretna naprava, ugostiteljska terasa, štand, ograda),
 3. predmeti za prikupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,
 4. objekti i predmeti na stajalištu javnog gradskog prijevoza,
 5. oprema dječjeg igrališta,
 6. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti.

Nadalje, člankom 6. Odluke utvrđeno je kako se pod uređenjem naselja razumijeva:

– uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, dvorišta zgrada i ograda u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv sa površina javne namjene,

– određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

te je nastavno na navedeno, člankom 8. Odluke o komunalnom redu utvrđeno da su uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta iz članka 5. (stavka 2.) te predmeta, opreme i uređaja iz članka 6. (stavka 1. podstavka 2). Odluke, na području grada Rijeke određeni općim aktom Grada kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

U smislu Odluke pod predmetima se smatraju pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu, ali se postavom ili korištenjem istih bitno utječe na izgled grada i korištenje javnih površina od strane građana i korisnika usluga u tom istom prostoru.

Stoga se ovim materijalom predlaže utvrditi Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojim će se utvrditi uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta iz članka 5. stavka 2. te predmeta, opreme i uređaja iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. Odluke.

Pravilnikom se utvrđuju vrste, sadržaj i oblikovanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja kao i zone, uvjeti te postupak za njihovo postavljanje na području grada Rijeke i to:

 • reklamnog i oglasnog predmeta,
 • privremenog objekta i predmeta,
 • ugostiteljske terase,
 • spomeničkog, sakralnog i umjetničkog obilježja,
 • informacijske ploča za EU projekte,
 • opreme i uređaja na zgradama i drugim građevinama koji se grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Zone i uvjeti postavljanja objekata

Zone za postavljanje predmeta i privremenih objekata, u odnosu na koje se razlikuju mogućnosti i uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata, predlažu se kako slijedi:

 • ZONU A čine područje Centra grada, Trsat, Bulevard i Pećine, a unutar ZONE A utvrđuju se posebna područja Stari grad, Korzo, Trsat i Riva-kazalište;
 • ZONA B – obuhvaća područje grada od granica zone A do administrativnih granica područja Grada.

Ovaj Pravilnik treba poslužiti kao zbir pravila o ponašanju u prostoru, i u velikoj mjeri sadrži uvjete preuzete iz Planova lokacija. Njegovim donošenjem sve osobe koje imaju interes za postavljanjem predmeta i privremenih objekata (potencijalni zakupnici/korisnici) imati će na jednom mjestu objedinjene i dostupne informacije o mogućnostima postavljanja pojedinog predmeta i privremenog objekta, pri čemu, utvrđena pravila vrijede i za postavljanje predmeta odnosno privremenog objekta koje u okviru obavljanja svojih djelatnosti postavlja Grad.

            Uvjeti za postavljanje

 Uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata određeni su kao opći uvjeti koji vrijede za grupu predmeta ili privremenih objekata i posebni uvjeti definirani u dijelu detaljnog opisa vrste predmeta ili privremenog objekta, a određeni posebni uvjeti postavljeni su i s obzirom na zonu grada u koju se predmet ili objekt postavlja.

Postupak postavljanja

Postavljanje predmeta i privremenih objekata dozvoljava se temeljem:

 1. Plana lokacija za postavljanje predmeta i ugostiteljskih terasa na području Grada Rijeke,
 2. Odluke o lokacijama kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke,
 3. Suglasnosti Komisije za postavljanje Jumbo reklamnog panoa na pročeljima građevina na području Grada Rijeke i reklamnog naziva na područjima Stari Grad, Korzo, Trsat i Riva-kazalište,
 4. Suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje za postavljanje privremenih objekata i predmeta na površinama u privatnom vlasništvu,
 5. Suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje za postavljanje zajedničkih spremnika za komunalni otpad na površini javne namjene, spomeničkog, sakralnog i umjetničkog obilježje te Informacijske ploče za EU projekte,
 6. Suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav i promet za postavljanje objekta za zabavu i zabavnog parka, objekata i predmeta na stajalištu javnog gradskog prijevoza te transparenta iznad nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene,
 7. općih i posebnih uvjeta za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Plan lokacija predviđa se, u pravilu, za postavljanje predmeta i privremenih objekata na površinama javne namjene i drugim nekretninama u vlasništvu Grada te na plažama koje su namijenjene općoj uporabi, i to :

 1. reklamnih predmeta: Jumbo reklamni pano, reklamni stup i city light,
 2. oglasnog panoa i okruglog oglasnog stupa,
 3. ugostiteljske terase na površini javne namjene.

Za postavljanje ostalih predmeta i privremenih objekata, bez obzira na nositelja prava vlasništva (Jumbo reklamni pano i reklamni uređaj na nekretnini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe te kiosk, montažni objekt i ugostiteljsku terasu na površini javne namjene ili u vlasništvu pravne ili fizičke osobe) Pravilnikom se utvrđuju opći i posebni uvjeti za postavljanje. Točne lokacije na kojima se mogu postavljati kiosk, montažni objekt i pokretne naprave na kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili prodaja, određuju su Odlukom o lokacijama kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odluka).

Pravilnikom je u prijelaznim odredbama određeno da se izgled predmeta i privremenih objekata koji su postavljeni do dana njegovog stupanja na snagu, mora uskladiti s odredbama Pravilnika u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu.

Obrazloženje Pravilnika po člancima

Uz članak 1.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi da se predloženim Pravilnikom utvrđuju vrste, sadržaj i oblikovanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja kao i zone, uvjeti i postupak za njihovo postavljanje na površini javne namjene na području grada Rijeke.

Uz članak 2.

Ovom odredbom predlaže se odrediti značenje taksativno nabrojanih pojmova u smislu ovoga Pravilnika.

Uz članak 3.

Ovom odredbom predlažu se odrediti zone za postavljanje predmeta i privremenih objekata kao i posebna područja unutar ZONE A. Također se predlaže utvrditi Kartu 1. koja prikazuje zonu A i koja je sastavni dio Pravilnika.

Uz članke 4. – 5.

Ovim odredbama predlažu se odrediti pojmovi reklamnih i oglasnih predmeta i površina, kao i vrste navedenih predmeta te razina i intenzitet njihova osvjetljenja kada su osvijetljeni.

Uz članke 6. – 5.

Ovim odredbama predlažu se odrediti opći uvjeti za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta te se predlažu odrediti i izuzeci obzirom na zonu ili područje unutar grada u kojem se postavljaju.

Također se predlaže odrediti posebne uvjete za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta kada se oni postavljaju u blizini prometnih površina, odnosno, predlaže se zabraniti njihovo postavljanje u zoni raskrižja i stajališta javnog gradskog prijevoza, na površini između pješačkih prijelaza te u zelenom razdjelnom pojasu nerazvrstane ceste, kao i na prometnim građevinama (most, podvožnjak, nadvožnjak i slično).

Uz članak 8.

Ovim odredbama predlaže se odrediti definicija pojma reklamni uređaj na način da svaki reklamni predmet može biti reklamni uređaj ako na mehanički ili elektronski način prikazuje izmjenjive reklamne poruke. Isto tako se određuje da njihovo napajanje ne smije biti vidljivo.

Uz članak 9.

Ovim odredbama predlaže se odrediti definicija pojma transparent kao i uvjete za njegovo postavljanje.

Uz članak 10.

Ovim odredbama predlaže se odrediti definicija pojma reklamna zastava kao i uvjete za njezino postavljanje.

Uz članak 11.

Ovim odredbama predlaže se odrediti definicija pojma reklamni naziv kao i uvjete za njegovo postavljanje. Također se predlaže dopustiti njegovo postavljanje na područjima Korzo, 0Stari grad i Trsat samo kad je sastavljen od pojedinačnih slova. Ukoliko se reklamni naziv postavlja konzolno (okomito) na pročelje građevine, predlaže se zabraniti takvo postavljanje na području Korzo, a na području Stari grad i Trsat, isti se može postaviti samo ako je postavljen na nosač izrađen od kovanog željeza ili sličnog materijala crne ili tamno sive boje.

Uz članak 12.

Ovim odredbama predlaže se odrediti definicija pojma reklamni logo kao i uvjete za njegovo postavljanje koji su isti kao i uvjeti za postavljanje reklamnog naziva utvrđeni člankom 11. Pravilnika. Također predlaže se zabraniti postavljanje reklamnog loga na krov zagrade koja se nalazi na području Stari grad, Trsat i Riva-kazalište.

Uz članak 13.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma reklamna folija kao i zabranu postavljanja na izloge poslovnih prostora u zoni A, uz ograničenje za zonu B vezanu za boju reklamne folije.

Uz članak 14.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma skupni reklamni predmet (totem) kao i uvjete za njegovo postavljanje.

Uz članke 15. – 19.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma reklamni pano te uvjeti za njegovo postavljanje. Također se utvrđuje podjela reklamnog panoa na dvije vrste, odnosno, na reklamni pano malog formata i reklamni pano velikog formata (Jumbo reklamni pano) te se propisuju pojedinačni uvjeti za postavljanje i izgled svakog od njih.

Navedenim odredbama predlaže se zabrana postavljanja reklamnog panoa malog formata na području Stari grad, Trsat i Korzo dok se na preostalom području unutar zone A postavljanje dozvoljava, ali samo za reklamne panoe malog formata površine do 1,0 m2.

Predlaže se utvrditi zabrana postavljanja Jumbo reklamnog pano na uređenom zidu i pročelju stilskog ili ambijentalnog karaktera (zid s arhitektonskom plastikom i slično), aktivnom pročelju građevine s otvorima, pročelju građevine koja se nalazi na regulacijskom pravcu i u zoni A. Također se predlažu utvrditi posebni uvjeti za postavljanje na pročelju građevine te uz javnu cestu.

Uz članak 20.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma slobodnostojeći sandwich reklamni pano, vrste te uvjeti za njegovo postavljanje kao i zabrana postavljanja na području Korzo i Stari Grad.

Uz članke 21. – 22.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma reklamna tenda, uvjeti za postavljanje i vrste. Također se predlažu utvrditi posebni uvjeti za postavljanje na pojedinim područjima unutar zone A.

 Uz članke 23. – 26.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma reklamni ormarić te opći uvjeti za postavljanje. Također predlažu se utvrditi površine i predmeti na kojima je dozvoljeno postavljanje reklamnog ormarića, posebni uvjeti postavljanja ovisno o tome gdje se postavljaju kao i ograničenja vezana za postavljanja ovisno o zonama i područjima unutar zone A.

Uz članak 27.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma reklamni stup te uvjeti za njegovo postavljanje.

Uz članak 28.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta te zabrana postavljanja na području Stari grad i Trsat.

Uz članak 29.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma reklamna poruka na zaštitnom platnu građevinske skele i kada je dozvoljeno postavljanje.

Uz članak 30.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi vrste, uvjeti i načini postavljanja, najveća dozvoljena površina i materijali od kojih mogu biti izrađeni oglasni panoi.

Uz članak 31.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi uvjeti postavljanja okruglog oglasnog stupa te vrste materijala od kojih mogu biti izrađeni kao i površine javne namjene na kojim mogu biti postavljeni.

Uz članak 32.

Ovim odredbama predlaže se definicija pojma oglasni ormarić, najveće dimenzije kao i uvjeti za postavljanje.

Uz članak 33.

Ovom odredbom predlažu se utvrditi vrste privremenih objekata i predmeta.

Uz članak 34.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi mjesta na kojima nije dozvoljeno postavljanje privremenih objekata kao i opći uvjeti koje isti moraju zadovoljavati.

Uz članke 35. – 40.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma kiosk, površine na kojima je dozvoljeno postavljanje te izgled. Također se predlažu utvrditi koje su djelatnosti koje se obavljaju u kioscima moguće obzirom na zonu u kojima se isti nalaze.

Posebno se predlažu utvrditi uvjeti postavljanja kioska u zoni B koji imaju pristup s javno-prometne površine te se zabranjuje postavljanje kioska u okućnici građevine stambene ili stambeno-poslovne/poslovno-stambene namjene, osim ukoliko taj dio okućnice ima karakter površine javne namjene ili u naravi predstavlja površinu javne namjene.

Uz članke 40. – 41.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma pokretne naprave, što se sve, u smislu ovoga Pravilnika, smatra pokretnom napravom te izgled. Također se predlaže utvrditi da se pokretna naprava se ne može koristiti za komercijalno reklamiranje i oglašavanje te da je dozvoljeno korištenje samo one pokretne naprave koja je proizvedena primjenom materijala, instalacija, opreme i tehnologije proizvodnje za koje je proizvođač izdao jamstvo sigurnosti korištenja objekta i površine na koju se postavlja.

Uz članak 42.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma prodajni objekt, izgled te uvjeti za postavljanje.

Uz članak 43.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi izgled te uvjeti za postavljanje za svaki pojedini uslužni objekt.

Uz članak 44.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi uvjeti za postavljanje bankomata.

Uz članak 45.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma poštanski sandučić, izgled, maksimalne dimenzije i način postavljanja.

Uz članak 46.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi definicije pojmova objekt za zabavu i zabavni park, izgled i materijali od kojih moraju biti izrađeni.

Uz članak 47.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma štand, izgled, materijali od kojih mora biti izrađen te mjesta gdje se može postaviti. Također se predlaže utvrditi da je na području Stari grad, Korzo i Trsat postavljanje štanda dozvoljeno samo u vrijeme održavanja javnih manifestacija iz članka 55. ovoga Pravilnika ili akcijskih prodaja.

Uz članak 48.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi definicija pojma ograda.

Uz članak. 49.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi uvjeti za postavljanje pokretnog objekta za potrebe javnih manifestacija.

Uz članak 50.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi nadležnost i obavezan postupak za određivanje mjesta i načina postavljanja zajedničkih spremnika za komunalni otpad na površini javne namjene koji će se postavljati na zahtjev davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, a sukladno suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Također se predlažu odrediti mjesta, područja i površine na kojima nije dozvoljeno postavljati zajedničke spremnike za komunalni otpad na površini javne namjene.

Uz članak 51.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi nadležnost i postupak za određivanje mjesta i načina postavljanja kabineta i kontejnera za smještaj uređaja infrastrukture, mjerne postaje, javne sanitarije i sličnih predmeta koji će se postavljati na zahtjev pravnih osoba u čijoj je nadležnosti upravljanje navedenim predmetima, a sukladno suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članke 52. – 53.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi izgled, uvjeti za postavljanje, oprema te materijali od kojih mora biti izrađena čekaonica na stajalištu i ugibalištu javnog prijevoza. Također se predlaže odrediti mogućnost postavljanja kioska u sklopu čekaonice ili odvojeno ukoliko za navedeno ne postoje uvjeti kao i mogućnost postavljanja oznake stajališta ako ne postoje uvjeti za postavljanje čekaonice.

Uz članak 54.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi mogućnost povremenog i privremenog korištenja površina javne namjene na način da se na istima mogu odvijati trgovačke djelatnosti, javne manifestacije te da se iste mogu koristiti u svrhu postave i uređenja ugostiteljske terase uz kiosk i ugostiteljskog prostora u čvrstoj građevini.

Uz članak 55

Ovim odredbama predlaže se utvrditi sadržaj pojma javne manifestacije kao i vrste javnih manifestacija. Također se predlaže propisati da se javne manifestacije mogu održavati samo na površinama javne namjene koje se određene posebnim aktom kojim su određena mjesta za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjesta za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima i pokretnim napravama. Predlaže se utvrditi obaveza organizatora javnih manifestacija da ishodi od Upravnog odjela za komunalni sustav i promet suglasnost za korištenje lokacije na kojoj se javna manifestacija održava.

Uz članke 56. – 59.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma ugostiteljska terasa, površine na kojima se može postavljati te način određivanja tih površina. Također se predlažu utvrditi opći uvjeti za postavljanje ugostiteljskih terasa na površinama javne namjene i površinama u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba koje su vidljive s površine javne namjene.

Predlaže se utvrditi i najveći ukupan broj konzumnih mjesta na ugostiteljskoj terasi koji se određuje razmjerno broju pisoara i zahodskih kabina, sukladno odredbama važećeg Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« („Narodne novine“ broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14 i 85/15) te najveća površina ugostiteljske terase za skupinu ugostiteljskih objekata “Objekti jednostavnih usluga“, a koji nemaju zahod.

Također se predlaže utvrditi izgled, uvjete, način na koji se postavlja i vrstu opreme ugostiteljske terase.

Uz članak 60.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma točionik, izgled, veličinu i način na koji se postavlja na ugostiteljskoj terasi.

Uz članak 61.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma suncobran, uvjete, izgled, maksimalne dimenzije i način postavljanja na ugostiteljskoj terasi. Također se predlaže utvrditi da je moguće postaviti suncobran većih dimenzija od propisanih u slučaju kada je zakupljena površina ugostiteljske terase manja od površine suncobrana.

Uz članke 62. – 64.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi definicije pojmova tenda kao i njezinih vrsta, konzolnih tendi i samostojećih tendi s podestom. Predlažu se utvrditi posebni uvjeti za postavljanje konzolnih tendi uz posebno ograničenje vezano za ishođenje odobrenja Konzervatorskog odjela u Rijeci kada se iste postavljaju u zoni A, odnosno, kada se postavljaju u zoni B na zgrade koje su utvrđene kao pojedinačno kulturno dobro ili zaštićeno dobro od lokalnog značaja.

Također se predlažu utvrditi posebni uvjeti za postavljanje samostojećih tendi s podestom te mogućnosti postavljanja unutar zona A i B. Predlaže se odrediti i mogućnost postavljanja prozirnih ograda na bočnim stranama samostojećih tendi s podestom, ali samo u vremenskom periodu od 1. studenog do 31. ožujka.

Uz članak 65.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi način postavljanja i uklanjanja, maksimalnu površinu i visinu spomeničkog, sakralnog i umjetničkog obilježja te obavezu ishođenja suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 66.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi definicija pojma informacijska ploča za EU projekte, vrste, način postavljanja kao i obveza ishođenja suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje prije nego što se postavi.

Uz članak 67.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi što se sve smatra opremom i uređajima na zagradama i drugim građevinama koji se grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te uvjeti za njihovo postavljanje. Također se predlaže utvrditi na koja mjesta na građevinama se mogu postaviti uz zabranu postavljanja na način da su vidljivi s javno prometnih površina.

Uz članke 68. – 69.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi da se uvjeti i lokacije za postavljanje reklamnih predmeta (Jumbo reklamni pano, reklamni stup i city light), oglasnog panoa i okruglog oglasnog stupa i ugostiteljske terase na površini javne namjene određuju temeljem Plana lokacija kojega donosi Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Također se predlaže utvrditi da se lokacije kioska i pokretnih naprava na površinama u privatnom vlasništvu putem kojih se obavlja ugostiteljska djelatnost i trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica određuju temeljem suglasnosti nadležnog Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje. Postavljanje Jumbo reklamnog panoa na pročeljima građevina na području Grada i reklamnog naziva na područjima Stari Grad, Korzo, Trsat i Riva-kazalište dozvoljava se temeljem suglasnosti Komisije za postavljanje reklamnih predmeta.

Uz članak 70.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi rad Komisije za postavljanje reklamnih predmeta, nadležnost Gradonačelnika za imenovanje i trajanje imenovanja kao i ustrojstvo te broj članova. Također se predlaže utvrditi da dva člana Komisije i njihove zamjenike čine predstavnici Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje, a jednog člana Komisije i njegovog zamjenika čine predstavnici Upravnog odjela za komunalni sustav i promet.

 Uz članak 71.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za uvrštenje reklamnog i oglasnog predmeta u Plan lokacija te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 72.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje reklamnog i oglasnog predmeta na površinama u privatnom vlasništvu te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

 Uz članak 73.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje objekta za zabavu i zabavnog parka te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet.

Uz članak 74.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje kioska na površinu u privatnom vlasništvu te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 75.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje pokretnih naprava na površinu u privatnom vlasništvu te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 76.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje informacijske ploče za EU projekte te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 77.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje zajedničkih spremnika za komunalni otpad na površini javne namjene te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 78.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje objekata i predmeta na stajalištu javnog gradskog prijevoza te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet.

Uz članak 79.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje spomeničkog, sakralnog i umjetničkog obilježja te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 80.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za uvrštenje ugostiteljske terase u Plan lokacija te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 81.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za postavljanje ugostiteljske terase na zemljištu u privatnom vlasništvu te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje.

Uz članak 82.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi da se izgled predmeta i privremenih objekata postavljenih do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika mora uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Uz članak 83.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi nadležnost Upravnog odjela za komunalni sustav i promet – Odsjek za komunalno redarstvo za nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika i uklanjanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata te druge opreme i uređaja koji su postavljeni suprotno odredbama ovoga Pravilnika.

Uz članak 84.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi da stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 1/07 i 54/08).

Uz članak 85.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi da Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt Pravilnika o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su Nacrtom na kvalitetan način utvrđeni uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje reklamnih i oglasnih predmeta i površina?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke

Naziv akta / dokumenta: Pravilnik o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke

Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Početak savjetovanja: 4. kolovoz 2023.

Završetak savjetovanja: 3. rujan 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.