Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.

Lokacije mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na područje aglomeracije Rijeka

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana, posebice stanovnika Rijeke i Aglomeracije HR RI,  koju osim Rijeke čini područje gradova Bakra, Kastva, Kraljevice i Opatije te općina Viškovo, Čavle, Jelenje, Kostrena, Klana, Matulji, Lovran i Omišalj, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Pravni temelj

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama na području grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine na sjednici 11. lipnja 2019. godine.

Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) propisano je da je Grad Rijeka dužan izraditi Izvješće provedbe Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022., koje donosi Gradsko vijeće, te se objavljuje u Službenim novinama Grada Rijeke.

Izvješće sadrži:

 • stanje kvalitete zraka: područja i razine onečišćenosti, trajanje određenih znakovitih razina onečišćenosti, opće informacije o području, vrste i ocjene onečišćivanja, porijeklo onečišćenosti, analiza čimbenika koji su uzrokovali onečišćenost zraka, pojedinosti o poduzetim mjerama i projektima za poboljšanje kvalitete zraka
 • ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti
 • ostvarivanje mjera iz Plana i drugih dokumenata zaštite kvalitete zraka
 • provedbu obveza iz međunarodnih ugovora iz područja zaštite zraka
 • podatke o korištenju financijskih sredstava za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka i
 • prijedlog izmjena i dopuna postojećih dokumenata te druge podatke od značenja za zaštitu kvalitete zraka.

Izrađivač Nacrta prijedloga Izvješća: DVOKUT ECRO d.o.o., Trnjanska 37,10 000  Zagreb.

Kvaliteta zraka na području aglomeracije Rijeka

Kvaliteta zraka na području cijele aglomeracije ocjenjuje se za zaštitu zdravlja ljudi za sljedeće onečišćujuće tvari:

 • dušikov dioksid
 • sumporov dioksid
 • ugljikov monoksid
 • lebdeće čestice frakcije PM₁₀ i PM₂,₅
 • prizemni ozon
 • benzen
 • Benzo(a)piren u PM₁₀
 • Teške metale Pb, Cd, As i Ni u PM₁₀.

U trenutku izrade Izvješća nije objavljeno Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, te su u nastavku prikazane samo ocjene kvalitete zraka od 2018. do 2021. godine.

Tijekom promatranog razdoblja kvaliteta zraka na području aglomeracije Rijeka bila je između donjeg i gornjeg praga procjene s obzirom na onečišćenje lebdećim česticama frakcije PM₁₀. Broj dana prekoračenja u kalendarskoj godini je između gornjeg i donjeg praga cijelo promatrano razdoblje – srednja godišnja vrijednost 2018. godine bila iznad donjeg praga dok je od 2019. godine snižena ispod donjeg praga procjene.

Koncentracije prizemnog ozona tijekom cijelog promatranog razdoblja na području aglomeracije Rijeka su iznad dugoročnog cilja za prizemni ozon.

Tijekom promatranog razdoblja koncentracije dušikovog dioksida, sumporovog dioksida, ugljikovog monoksida, lebdećih čestica PM₂,₅, benzena i teških metala u PM₁₀ bile su ispod donjeg praga procjene.

Izvori emisija onečišćujućih tvari

Izvori onečišćenja zraka definirani su člankom 10. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22), a dijele se na nepokretne i pokretne izvore. Nepokretni izvori su:

 • točkasti: kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste (postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji, građevine i slično) i
 • difuzni: kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka (uređaji, određene aktivnosti, površine i druga mjesta). Pokretni izvori su prijevozna sredstva koja ispuštaju onečišćujuće tvari u zrak: motorna vozila, necestovni pokretni strojevi, željeznička vozila s vlastitim pogonom, plovni objekti i zrakoplovi.

Registar onečišćavanja okoliša je informacijski sustav koji sadrži podatke o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu. Uspostavlja ga, vodi i održava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima. ROO je važan alat za kontinuirano praćenje trendova i napretka u smanjivanju onečišćavanja okoliša, kao i za praćenje usklađenosti s međunarodnim sporazumima i utvrđivanje prioriteta i ocjena napretka postignutog politikom i programima zaštite okoliša Republike Hrvatske.

Podaci o emisijama u zrak na portali ROO dostupni su za cijelo razdoblje Programa od 2018. do 2022. godine. Operateri obveznici prijave emisija onečišćujućih tvari u zrak u ROO na području grada Rijeke u 2022. godini su: 3. MAJ Brodogradilište d. d., Energo d. o. o. i Klinički bolnički centar Rijeka. Prema dostavljenim podacima vidljivo je da nema značajne promjene emisija dušikovih oksida, ugljikovog monoksida i lebdećih čestica frakcije PM₁₀ tijekom promatranog perioda, odnosno ukupne emisije navedenih onečišćujućih tvari ostale su približno iste. Kod emisija sumporovog dioksida zabilježeno je značajno smanjenje emisija tijekom promatranog perioda sa 43.575,20 kg na 31.223,30 kg godišnje.

Za ostale izvore onečišćujućih tvari ne postoje podaci isključivo za područje grada Rijeke. Primjerice, podaci o emisijama iz prometa nisu dostupni na razini grada, već se izvješćuju na državnoj razini.

Ocjena provedenih mjera

Mjere Programa podijeljene su u nekoliko skupina u skladu sa tada važećim Planom zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 139/13). Navedene skupine su:

 • M1 – Mjere očuvanja i poboljšanja kvalitete zraka
 • M2 – Mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova i tvari koje oštećuju ozonski sloj
 • M3 – Mjere smanjenja ranjivost društvenih i prirodnih sustava na moguće negativne utjecaja klimatskih promjena
 • M4- Mjere vezane uz informiranje i edukaciju javnosti o važnosti zaštite kvalitete zraka, ograničavanju emisija onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i tvari koje oštećuju ozonski sloj te ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

Nacrt prijedloga Izvješća sadrži popis svih mjera, njihov status provedbe (provedena, djelomično provedena, u provedbi, nije provedena ili nije bilo potrebe za provedbom) te opis provedenih/planiranih aktivnosti.

Podaci o korištenju financijskih sredstava za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka

Financijska sredstva korištena za provedbu mjera i ostvarenje ciljeva Programa, uključujući i SECAP te obrazovne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom korištena su iz Proračuna Grada Rijeke, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Sredstvima Fonda sufinancirane su mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova iz sektora zgradarstva i prometa koje doprinose ostvarenju mjera i ciljeva SECAP-a.

Za provođenje određenih mjera iz Programa iskorišteno je ukupno 2.963.381,34 eura.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima.

Proučite Nacrt prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su predloženim Izvješćem obuhvaćeni svi elementi važni za procjenu kvalitete zraka na području grada Rijeke te Aglomeracije HR RI, sadržani u Programu zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada rijeke za razdoblje 2018.-2022.?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.

Naziv akta / dokumenta: Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.

Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju  i europske projekte

Početak savjetovanja: 6. veljače 2024.

Završetak savjetovanja: 5. ožujka 2024.

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2024.
Obrazac je zatvoren.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.