Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Grad Rijeka je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je razdoblju od 31. siječnja do 1. ožujka 2014. godine. 
U vremenu trajanja savjetovanja na Nacrt predmetnog akta nije stigla niti jedna primjedba niti prijedlog zainteresiranih subjekata.

Predstavnici zainteresirane javnosti pozvni su da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmetne odluke dostave najkasnije do 1. ožujka 2014.

Po završenom savjetovanju Gradonačelnik će utvrditi konačni Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu koji će prijedlog proslijediti Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

 


Comments are closed.