Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 7. travnja 2015. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a u prvom redu populacija na koju se odluka i odnosi – daroviti učenici srednjih škola i studenti te njihovi roditelji, ali i stručna javnost – profesori, psiholozi, pedagozi, stručni suradnici u obrazovnom sustavu, akademska zajednica te udruge mladih. 

[/toggle]

Uvod
 Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020 kao tri središnja strateška cilja razvoja Rijeke u narednom razdoblju zacrtala je sljedeće:

  1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca.
  2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
  3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Pored složenih i velikih infrastrukturnih i gospodarskih zahvata Grad Rijeka navedene ciljeve dostiže i kroz niz redovnih mjera i manjih, ali bitnih projekata.  Ovakvo je strateško usmjerenje Rijeke usklađeno s europskom strategijom Europa 2020. koja iznosi viziju europske socijalne tržišne ekonomije na trostrukoj osnovi pametnog, održivog i uključivog rasta. Pored ostalog, ovo  uključuje i polje obrazovanja, zapošljavanja i vještina te borbu protiv siromaštva.

Prepoznajući da je u ekonomski kriznim vremenima upravo društvena kohezija od naročite važnosti, Grad Rijeka iznimne napore ulaže u  u niz mjera kojima na razne načine podupire školovanje mladih ljudi.

poboljšavajući izglede onih sa lošijim socijalnim statusom, onih koji se žele školovati u deficitarnim zanimanjima te dodijeljujući stipendije za darovite učenike i studente. 


Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
 Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 2009. godine Odluku o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata,  a 2012. godine njene izmjene i dopune. Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendije. Sastavni dio Odluke su i Kriteriji za dobivanje stipendija, po kojima se pristupnici boduju i rangiraju. Kriteriji su izrađeni na način da postižu pravilno uspoređivanje različitih kategorija pristupnika natječaju za dodjelu stipendija te istovremeno omogućuju ostvarenje procesa odabira najboljih pristupnika.

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima s ciljem poticanja njihovih sposobnosti. Temeljni kriterij za odabir ovih stipendista je darovitost – sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske djelatnosti. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima te prema mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja.

Proteklih dvadeset jednu godinu isplaćeno je 2903 godišnjih stipendija: 678 srednjoškolskih stipendija i 2225 studenskih stipendija.  Godišnje se za stipendiranje darovitih izdvaja oko 1.200.000,00 kn.


Razlog donošenja nove Odluke
 Stipendisti Grada Rijeke u daljnjem školovanju postižu vrhunske rezultate što ukazuje na valjanost osnovnih načela njihova izbora. Provođenje postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja

Povjerenstvo za  stipendiranje darovitih učenika i studenata sastavljeno od priznatih stručnjaka afirmiranih na području visokog i srednjeg obrazovanja darovitih pojedinaca. Povjerenstvo svake godine razmatra uspješnost provedbe Odluke. Tako se i 2015. godine pristupilo razmatranju dosadašnje provedbe Odluke te se utvrdila potreba za većim brojem izmjena i dopuna pojedinih njenih dijelova. Stoga je odlučeno da se pristupi izradi nove Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata, a sve u cilju preciznijeg i jasnijeg definiranja odredbi kao i postizanja pravednijeg uspoređivanja različitih kategorija pristupnika natječaju za dodjelu stipendije.

Prijedlog Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

Kriterije za dodjelu stipendija u cijelosti možete pročitati ovdje.


Što donosi nova Odluka
 U nastavku se obrazlažu pojedinosti iz nove Odluke o stipendiranju darovitih.

I. Opće odredbe

Članci 1. – 3. sadrže opće odredbe u kojima se navodi da se Odlukom o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke. Nadalje, utvrđuje se da riječi i pojmovi koji se koriste u Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Općim odredbama je također određeno da se sredstva za stipendije osiguravaju u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo dok je pojam darovitosti definiran kao sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više stručnih, znanstvenih i umjetničkih područja. Dalje se određuje ovlast izvršne gradske vlasti da svake školske/akademske godine utvrđuje broj stipendija koje će se dodijeliti te visinu mjesečnog iznosa stipendije kao i postotak koji je od ukupnog broja stipendija namijenjen za učeničke odnosno studentske stipendije.

II. Uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendije

Člankom 4. Odluke utvrđeno je pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije redovitom učeniku 3. i 4. razreda srednje škole i redovitom studentu koji ispunjava sljedeće uvjete: da je državljanin Republike Hrvatske, da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci, da nije stariji od 24 godine, te da je postigao propisani opći uspjeh u posljednje dvije godine svog obrazovanja.

Članak 5. utvrđuje da učenik i student koji se obrazuje uz rad, odnosno student koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij nema pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Prema članku 6. Odluke, kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u posebnom privitku koji čini sastavni dio Odluke. Tim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendije, a radi rangiranja, svaki se pristupnik boduje prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, te prema mišljenju profesora i stručne službe.

III. Postupak za dodjelu stipendija

Odredbama članaka 7. do 12. uređen je postupak dodjele stipendija koji obuhvaća raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija, objavu i sadržaj natječaja, način prijave na natječaj, ovlasti i sastav Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata, postupak donošenja rang-lista stipendista kao i postupak podnošenja prigovora na rang-listu.

Člankom 13. propisan je način sklapanja ugovora o stipendiranju.

Odredbama članka 14. propisano je da se sklapanjem ugovora o stipendiranju, učenik obvezuje da će uspješno završiti svoje srednjoškolsko obrazovanje, a student se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni ili stručni studij u roku od godine dana nakon svršetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar. Pravo na primanje stipendije učeniku prestaje na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje, a studentu na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Članak 15. određuje koje sve uvjete korisnik stipendije mora zadovoljiti kako bi ostvario pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja, a bez ponavljanja natječajnog postupka: učenik – uspješnim završetkom razreda i prijelazom u viši razred, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,5 u prethodnom razredu, a student – uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu odnosno upisom na višu razinu sveučilišnog ili stručnog studija, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj godini studija, te oboje zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke.

IV. Prava i obveze korisnika stipendije

Članak 16. Odluke uređuje isplatu stipendije korisniku dok članak 17. utvrđuje da učenik odnosno student u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju ili za vrijeme njegova trajanja ne može primati neku drugu stipendiju, te utvrđuje postupak i posljedice ukoliko se utvrdi suprotno.

Članak 18. Odluke određuje u kojim se slučajevima korisniku stipendije obustavlja daljnja isplata stipendije te u kojim je sve slučajevima korisnik dužan izvršiti povrat primljene stipendije. Tako se učeniku koji ostvari prosjek ocjena manji od 3,5, odnosno studentu koji ostvari prosjek ocjena manji od 3,0 i manje od 55 ECTS bodova, obustavlja daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti iznos u visini od 50% primljenog iznosa stipendije u toj školskoj/akademskoj godini. Korisniku stipendije koji ne završi uspješno razred/studijsku godinu odnosno cjelokupni sveučilišni ili stručni studij u roku propisanom Odlukom ili pak prekine svoje obrazovanje, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije primljene u toj školskoj/akademskoj godini. Učenik koji ostvari prosjek ocjena od 3,5 do 4,49 odnosno student koji ostvari prosjek ocjena od 3,0 do 3,99 i 55 ECTS bodova, gubi pravo na nastavak primanja stipendije ali bez obaveze povrata primljenih iznosa stipendije.

Člankom 19. reguliraju se slučajevi nastupa određenih okolnosti kao što je primjerice teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije, a zbog kojih on ne može ispunjavati svoje ugovorne obveze. U tom slučaju korisnik stipendije dužan se je u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti pisanim putem obratiti Gradu Rijeci uz dostavu dokumentacije kojom dokazuje nastup određenih okolnosti, i to u cilju reguliranja daljnjeg statusa.

Članak 20. propisuje obavezu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo da vodi očevidnik korisnika stipendija.

V. Prijelazne i završne odredbe

Prijelaznim i završnim odredbama propisano je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09 i 27/12), a korisnik stipendije koji s Gradom već ima sklopljen ugovor o stipendiranju, ima pravo nastavka primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka sukladno odredbama odnosne Odluke.

Zaključno je člankom 23. propisano da nova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Službeno Obrazloženje u cijelosti pročitajte ovdje.


Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da u novu Odluku o stipendiranju darovitih učenika i studenata utvrdimo  uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu savjetovanja@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Grad Rijeka stipendira različite kategorije učenika i studenata, od darovitih, preko onih koji se obrazuju za deficitarna zanimanja do onih koji su slabijeg imovinskog statusa. A poštujući žrtvu Grada Vukovara u Domovinskom ratu, Grad Rijeka stipendira i vukovarske studente. Jeste li upoznati s ovako širokom paletom učeničkih i studentskih stipendija koje Rijeka nudi, odnosno na koji način se o postojanju navedenih stipendija informirate?

Smatrate li stipendiranje učenika i studenata po kriterijima darovitosti važnom mjerom u razvoju društva znanja i kako uopće sagledavate potrebu za takvim stipendijama?

Smatrate li predloženu Odluku cjelovitom i dostatnom ili biste Vi predložili neke izmjene i ako da, koje?

Imate li u kontekstu predloženih kriterija za dodjelu ovih stipendija kakvu sugestiju ili prijedlog nekog boljeg rješenja?

Jeste li i sami korisnik ili korisnica stipendije za darovite učenike i studente, ili je možda korisnik netko u Vašoj obitelji? Ukoliko jeste, ili imate bliskog člana obitelji koji jest, koje iskustvo biste kao korisnik podijelili u cilju unapređenja ovog programa stipendiranja?

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. travnja 2015.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.