Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 7. travnja 2015. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a u prvom redu populacija na koju se odluka i odnosi – studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Rijeke te njihovi roditelji, ali i stručna javnost – profesori, psiholozi, pedagozi, stručni suradnici u obrazovnom sustavu, akademska zajednica te udruge mladih. 

[/toggle]

Uvod
 Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. kao tri središnja strateška cilja razvoja Rijeke u narednom razdoblju zacrtala je sljedeće:

  1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca.
  2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
  3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Pored složenih i velikih infrastrukturnih i gospodarskih zahvata Grad Rijeka navedene ciljeve dostiže i kroz niz redovnih mjera i manjih, ali bitnih projekata.  Ovakvo je strateško usmjerenje Rijeke poravnato s europskom strategijom Europa 2020. koja iznosi viziju europske socijalne tržišne ekonomije na trostrukoj osnovi pametnog, održivog i uključivog rasta. Pored ostalog, ovo  uključuje i polje obrazovanja, zapošljavanja i vještina te borbu protiv siromaštva.

Prepoznajući da je u ekonomski kriznim vremenima upravo društvena kohezija od naročite važnosti, Grad Rijeka iznimne napore ulaže u  u niz mjera kojima na razne načine podupire školovanje mladih ljudi,

poboljšavajući izglede onih koji se žele školovati u deficitarnim zanimanjima, onih sa lošijim socijalnim statusom te dodjeljujući stipendije za darovite učenike i studente. 


Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke
 Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 28. listopada 2010. godine Odluku o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke  Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija.

Od uvođenja stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja, u proteklih pet godina, stipendirano je ukupno 18 studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja za što je izdvojeno je oko 350.000,00 kn. Godišnje se za stipendiranje darovitih izdvaja oko 75.000,00 kn.


Razlozi i ciljevi donošenja nove Odluke
 Kroz provedbu Odluke, od njenog donošenja pa do danas,  Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo susretao se s uvijek novim životnim okolnostima potencijalnih i postojećih stipendista koje je bilo potrebno razriješiti na najbolji mogući način, a isto tako, pojavile su se brojne izmjene povezanih propisa. Iz navedenih se razloga pristupilo opširnom sagledavanju Odluke te je zbog većeg broja nužnih izmjena i dopuna njenih odredaba, donesen zaključak da se pristupi izradi nove Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. Nova se odluka donosi s ciljem  usuglašavanja s rješenjima koje je u pojedinim slučajevima donijela sama praksa, a u pojedinim izmjene i dopune relevantnih propisa uz preciznije i jasnije definiranje pojedinih činjenica i situacija kako bi se ubuduće spriječilo pogrešno tumačenje nekih odredaba te popunile uočene pravne praznine.

Prijedlog nove Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke možete pogledati ovdje.

Kriterije za dodjelu ovih stipendija koji su sastavni dio Odluke, možete pogledati ovdje.


Što donosi nova Odluka
 U nastavku se nalaze obrazloženje predloženih odredaba nove Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke:

I. Opće odredbe

Članci 1. – 4. sadrže opće odredbe u kojima se navodi da se Odlukom o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu ovih stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija.

Općim odredbama je također određeno da se sredstva za stipendije osiguravaju u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo dok je pojam deficitarnog zanimanja definiran kao odgovarajuće zanimanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Rijeka nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba. Dalje se propisuje temeljem kojih podataka Grad Rijeka donosi odluku o tome koja su zanimanja deficitarna te ovlast izvršne vlasti Grada Rijeke da za svaku akademsku godinu određuje broj stipendija, visinu mjesečnog iznosa stipendije i koja će se zanimanja smatrati deficitarnima.

II. Uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendije

Člankom 5. Odluke propisano je da pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete: državljanin je Republike Hrvatske, ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci, student je sveučilišnog ili stručnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje, postigao je opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 (ukoliko se radi o studentu prve godine studija) ili je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova (ukoliko se radi o studentu druge ili više godine studija).

Članak 6. Odluke određuje da pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema student koji se obrazuje uz rad te student poslijediplomskog i specijalističkog studija.

Prema članku 7. Odluke, kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u posebnom privitku koji čini sastavni dio Odluke.

Kriterijima je definiran način bodovanja pristupnika za dodjelu ove stipendije te je ujedno određeno da se, radi rangiranja, svaki pristupnik boduje prema uspjehu u obrazovanju, upisanoj godini studija te socijalnom statusu. Kriteriji socijalnog statusa usklađeni su s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke. U slučaju da dva ili više pristupnika ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada pristupniku na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada pristupniku koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu u obrazovanju.

III. Postupak za dodjelu stipendija

Odredbama članaka 8. do 12. uređen je postupak dodjele stipendija koji obuhvaća raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija, objavu i sadržaj natječaja, ovlasti i sastav Povjerenstva za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, postupak donošenja rang-lista stipendista kao i postupak podnošenja prigovora na rang-listu.

Člankom 13. propisan je način sklapanja ugovora o stipendiranju.

Odredbom članka 14. propisano je da se sklapanjem ugovora o stipendiranju korisnik stipendije obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni ili stručni studij na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje u roku od godine dana nakon svršetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar. Pravo na primanje stipendije korisniku prestaje na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Članak 15. određuje koje sve uvjete korisnik stipendije mora zadovoljiti kako bi ostvario pravo nastavka primanja stipendije u okviru visokog obrazovanja, a bez ponavljanja natječajnog postupka: uspješni završetak studijske godine i prijelaz u višu studijsku godinu odnosno upis na višu razinu sveučilišnog ili stručnog studija, ostvarenje općeg uspjeha u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova te zadržavanje prebivališta na području grada Rijeke. Dokaze o ispunjavanju ovih uvjeta, korisnik stipendije predočava na početku svake akademske godine.

IV. Prava i obveze korisnika stipendija 

Članak 16. Odluke uređuje isplatu stipendije korisniku dok članak 17. utvrđuje da student u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju ili za vrijeme njegova trajanja ne može primati neku drugu stipendiju. Taj članak ujedno utvrđuje postupak i posljedice ukoliko se utvrdi suprotno.

Članak 18. Odluke određuje u kojim se slučajevima korisniku obustavlja daljnja isplata stipendije te u kojim je sve slučajevima korisnik stipendije dužan izvršiti povrat primljene stipendije. Tako se korisniku stipendije koji ne završi uspješno studijsku godinu odnosno cjelokupni sveučilišni ili stručni studij ili prekine obrazovanje, obustavlja daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije kojeg je primio u toj akademskoj godini. Korisnik stipendije koji u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,0 i manje od 55 ECTS bodova, gubi pravo na nastavak primanja stipendije bez obaveze povrata stipendije.

Člankom 19. reguliraju se slučajevi nastupa određenih okolnosti kao što je primjerice teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije, a zbog kojih on ne može ispunjavati svoje ugovorne obveze. U tom se slučaju korisnik stipendije, radi daljnjeg reguliranja statusa, u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti pisanim putem mora obratiti Gradu Rijeci uz dostavu dokumentacije kojom dokazuje da su nastupile spomenute okolnosti.

Članak 20. propisuje obavezu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo da vodi očevidnik korisnika stipendija.

V. Prijelazne i završne odredbe 

Prijelaznim i završnim odredbama propisano je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke, a korisnik stipendije koji s Gradom već ima sklopljen ugovor o stipendiranju ima pravo nastavka primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka.

Zaključno je člankom 23. propisano da nova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Službeno Obrazloženje pročitajte ovdje.


Vaš doprinos
 Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da u donošenju nove Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu savjetovanja@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Grad Rijeka stipendira različite kategorije učenika i studenata, od darovitih, preko onih koji se obrazuju za deficitarna zanimanja do onih koji su slabijeg imovinskog statusa. A poštujući žrtvu Grada Vukovara u Domovinskom ratu, Grad Rijeka stipendira i vukovarske studente. Jeste li upoznati s ovako širokom paletom učeničkih i studentskih stipendija koje Rijeka nudi, odnosno na koji način se o postojanju navedenih stipendija informirate?

Smatrate li stipendiranje studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja važnom socijalnom i obrazovnom mjerom?  Kako uopće sagledavate potrebu za takvim stipendijama?

Smatrate li predloženu novu Odluku cjelovitom i dostatnom ili biste Vi predložili još neke izmjene i ako da, koje?

Kako ocjenjujete predložene kriterije za dobivanje ove stipendije? Biste li ih, i u kojem smislu, dopunjavali, mijenjali?

Jeste li i sami korisnik ili korisnica stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja ili je možda korisnik netko u Vašoj obitelji? Ukoliko jeste, ili imate bliskog člana obitelji koji jest, koje iskustvo biste kao korisnik podijelili u cilju unapređenja ovog programa stipendiranja?

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. travnja 2015.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.