Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 30. ožujka 2015. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u savjetovanju pozivaju se svi građani, kao i stručna ili specifično zainteresirana javnost koju u ovom slučaju mogu činiti vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i ostale službe poput hitne pomoći, policije, gradskih komunalnih i trgovačkih društava itd., koje se po prirodi posla uključuju u planove zaštite od požara. Ovo Savjetovanje iznimno traje 10 dana, od 20. do 30.ožujka 2015. godine i provodi se prema članku 13. stavku 9. Zakona o zaštiti od požara.

Uvod

Briga o zaštiti od požara stara je koliko i gradovi, jer je riječ o stvarnoj opasnosti i o zajedničkom interesu svih stanovnika nekog grada. Povijest riječkog vatrogastva odnosno povijesni razvoj brige o zaštiti od požara možete pogledati ovdje.

Danas su jedinice lokalne samouprave, dužne provoditi mjere zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom o zaštiti od požara, procjenama ugroženosti od požara i drugim aktima iz područja zaštite od požara.

Za područje jedinice lokalne samouprave obavezno se izrađuje se Procjena ugroženosti od požara i ta se procjena najmanje jednom u pet godina usklađuje s novonastalim uvjetima. Procjena ugroženosti predstavlja temelj za izradu Plana zaštite od požara u kojem se detaljno uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera u zaštiti od požara za područje jedinice lokalne samouprave.

Revidiranje procjene ugroženosti od požara i plana zaštite u Rijeci

Od posljednje Procjene ugroženosti od požara i donošenja Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke proteklo je pet godina, pa je nužno bilo pristupiti cjelovitoj reviziji navedenih dokumenata.

U tu je svrhu na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo Odluku o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke.

Stručni tim održao je tijekom 2013. i 2014. godine više radnih sastanaka budući da je revidiranje zahtijevalo opsežno usklađivanje postojećih podataka s novonastalim uvjetima. Naime, u prethodnom razdoblju došlo je do promjene broja stanovnika, industrijskih i gospodarskih kapaciteta, promjene ili prestanka postojanja nekih pravnih osoba, a u isto vrijeme formirane su i neke nove te su planirani ili izvedeni različiti infrastrukturni zahvati i slično.

Revidiranje dokumenata dovršeno je u srpnju 2014. godine te su sukladno važećim propisima pribavljena pozitivna prethodna mišljenja, i to: Gradske vatrogasne zajednice Rijeka na dio procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti na području grada te Policijske uprave primorsko-goranske – Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, kojim je utvrđeno da je Grad Rijeka ispunio zakonsku obvezu usklađivanja Procjene s novonastalim uvjetima.

Što donosi novi plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke

Prijedlog plana zaštite od požara za područje grada Rijeke izrađen je u suglasju s odredbama Pravilnika o planu zaštite od požara. Odredbama članaka 9. do 13. Pravilnika određen je sadržaj plana za područje grada, a koji mora sadržavati tekstualni i grafički dio.

U nastavku se po poglavljima daje obrazloženje tekstualnog dijela Prijedloga plana zaštite od požara za područje grada Rijeke kojim je utvrđen sustav organizacijskih i tehničkih mjera u području zaštite od požara i uređen način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara.

1. Temeljne odredbe

U člancima 1. i 2. utvrđeno je da je Plana zaštite od požara (opet link na prijedlog plana objavljen desno u PDF-u) za područje grada Rijeke temeljni normativni akt Grada Rijeke kojim je uređen sustav zaštite od požara na području grada Rijeke te je navedeno da se Plan sastoji od nepromjenjivoga dijela razrađenog u tekstu i promjenjivoga dijela koji je razrađen u Servisnim tablicama koje nisu predmet javne objave.

Nadalje, ovaj dio Plana je podijeljen na šest cjelina u kojima se podrobnije uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera te se utvrđuju konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz područja zaštite od požara.

U 1. dijelu (članci 3. – 6.) utvrđen je potreban broj vatrogasaca za gašenje požara u operativnim formacijama vatrogasnih postrojbi te je razrađena osnovna taktika gašenja požara odabranog modela.

U 2. dijelu (članci 7. – 11.) određen je broj, veličina, smještaj, ustroj i zadaće vatrogasnih postrojbi koje djeluju na području grada, i to redom: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, dobrovoljna vatrogasna društva Sušak – Rijeka i Drenova te vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

3. dio (članci 12. – 34.) sadržajno je najopsežniji dio Temeljnih odredbi i općenito predloženog Plana, koji podrobno razrađuje:

– način i sustav dojave – obavješćivanja o požaru;

– sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara;

– sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi sa sjedištem na području grada u akcije gašenja požara na području drugih gradova ili općina;

– sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara;

– način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara;

– uključivanje komunalnih i trgovačkih društava u akciju gašenja požara;

– uključivanje službe za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara;

– uključivanje službi ili trgovačkih društava te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja požara;

– način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara;

– način uključivanja postrojbi civilne zaštite i Hrvatske vojske u akciju gašenja požara;

– slučajeve kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom;

– slučajeve kada se u akciju gašenja požara pozivaju odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada te

– način i slučajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba.

U 4. i 5. dijelu (članak 35. i 36.) naznačene su pravne osobe odnosno objekti i lokaliteti u / na kojima postoji povećana opasnost za nastajanje i širenje požara i u kojima je nužno posvetiti posebnu pažnju u području zaštite od požara. Također, ovdje su navedena i šumska područja na kojima postoji povećana opasnost od požara te su navedene građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari.

6. dio (članak 37.) govori o spremnosti vatrogasnih postrojbi koje su prema predloženom Planu predviđene za uključivanje u akciju gašenja požara.

2. Popis osoba odgovornih za provedbu planova zaštite od požara u pravnim osobama

 U suglasju s Pravilnikom o planu zaštite od požara, u ovom poglavlju utvrđeno je da se popis odgovornih osoba za provedbu planova zaštite od požara u pravnim osobama nalazi u Prilogu – Servisne tablice koji se ne objavljuje javno.

3. Planovi pravnih osoba za objekte razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara

Sastavni dio ovoga Plana su i planovi pravnih osoba za objekte koji su odgovarajućim rješenjima Policijske uprave primorsko-goranske razvrstani u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara i ti planovi također nisu predmet javne objave. U članku 39. naznačeni su objekti koji su razvrstani u navedene kategorije ugroženosti.

4. Zaštita šuma od požara

Članci 40. – 44. odnose se na zaštitu šuma od požara te je naznačeno da na području grada nema šumskih površina koje su razvrstane u I. stupanj ugroženosti i navedene su mjere koje je potrebno provoditi na šumskim površinama II. stupnja ugroženosti. U ovom dijelu sadržana je i odredba o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe u razdoblju velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja šumskih požara te obveze Hrvatskih šuma – Šumarije Rijeka u području zaštite od požara.

5. Akcidenti

Članak 45. razrađuje operativni plan za akcidentne situacije autocisterni sa zapaljivim tekućinama ili plinovima.

Članak 46. odnosi se na postupak intervencije u akcidentnim situacijama, a članci 47. i 48. uređuju postupak uklanjanja vozila s prometnice odnosno nadležnost za osposobljavanje prometnica za normaliziranje prometa u takvim situacijama.

6. Prijelazne i završne odredbe

Prijelaznim i završnim odredbama propisano je da Servisne tablice čine sastavni dio Plana i nisu predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke” te je određeno da danom stupanja na snagu ovoga Plana prestaje važiti raniji Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Zaključno je člankom 50. određeno da Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

Grafički dio plana zaštite od požara

Grafički dio plana izrađen je sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara te odredbama tekstualnog dijela plana, u jednom primjerku. grafički dio također nije predmet javne objave i pohranjen je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke.

Informacije radi, Grafički dio Plana, sukladno članku 11. Pravilnika o planu zaštite od požara, sadrži prikaz prometnica s ucrtanim vatrogasnim pristupima građevinama i drugim nekretninama i prostorima I. i II. kategorije ugroženosti od požara, prikaz sustava za opskrbu vodom za gašenje požara s identifikacijskim podacima, prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoda s ucrtanim i obilježenim glavnim ventilima, pregled broja, veličine i smještaja (lokacije) vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava, pregled građevina u kojima su sadržane radioaktivne i eksplozivne tvari te građevina odnosno mjesta s većim količinama zapaljivih, otrovnih i drugih opasnih tvari, prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, legendu uporabljenih simbola i oznaka.

Grafički dio plana grada sadrži i pregledne karte šuma na kojima se prikazuju područja šuma po stupnjevima ugroženosti od požara, prometnice i šumski putovi prohodni za vatrogasna vozila, putovi i staze prohodne za vatrogasce i ostale gasitelje, crpilišta za vatrogasna vozila i crpilice, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara, mjesta smještaja motriteljsko-dojavnih postaja, šumski presjeci i prirodne prepreke za sprječavanje prijenosa požara, elektroenergetske trase vodova i mjesta smještaja opreme i mehanizacije za gašenje šumskih požara.

Vaš doprinos u donošenju plana

Iako pojedini dijelovi Plana zaštite od požara nisu predmet javne objave i to upravo zbog predostrožnosti i povećanja sigurnosti građana u okviru ove problematike, pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim komentarima ili prijedlozima za eventualne dopune i izmjene predloženog Plana.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču Plana zaštite od požara za područje Grada Rijeke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog prijedloga Plana i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Plana zaštite od požara koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 30. ožujka 2015.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.