Odluka o komunalnoj naknadi

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 18. studenog 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Što je komunalna naknada?

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta.

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu  i Odluci o komunalnoj naknadi, a nastaje od dana utvrđenog rješenjem o obvezi njenog plaćanja i o visini komunalne naknade.  U njemu  su navedeni svi elementi potrebni za podmirivanje te obveze (mjesečni iznos komunalne naknade, rokovi plaćanja, broj računa na koji treba izvršiti mjesečne uplate i sl.).

Sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade koriste se za održavanje i građenje komunalne infrastrukture, a prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu mogu se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu grada.

Zašto se donosi nova Odluka o komunalnoj naknadi?

Odluka o komunalnoj naknadi donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 29. studenog 2001. godine, a izmijenjena i/ili dopunjena u više navrata, posljednji puta u prosincu 2013. godine.

Početkom kolovoza ove godine (2018.) stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Gradsko vijeće) donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju:

 1. područja zona u gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
 4. rok plaćanja komunalne naknade
 5. nekretnine važne za grad koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
 6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Također, Zakonom je propisano da će jedinice lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj naknadi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Dodatno, od donošenja trenutno važeće Odluke o komunalnoj naknadi proteklo je dulje vremensko razdoblje u kojem je nastala i potreba iznalaženja novih odgovarajućih rješenja za pojedine praktične situacije.

Zbog ovih razloga se predlaže donošenje nove Odluke o komunalnoj naknadi u skladu s odredbama spomenutog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Što je novo u novoj Odluci o komunalnoj naknadi?

Novom je Odlukom, kako bi se otklonile sve dvojbe, predloženo propisati da se komunalna naknada plaća na cijelom području grada Rijeke.

Nadalje, Odlukom je, također sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, predloženo propisati  da se komunalna naknada koristi za održavanje i građenje komunalne infrastrukture, te da se može se na temelju odluke Gradskog vijeća koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Naime, ovo trenutno važećom Odlukom o komunalnoj nakandi nije bilo propisano.

Na drugačiji način nego do sada utvrđene su zone naplate komunalne naknade, te su napravljene i korekcije dosadašnjih koeficijenata zona, dok koeficijenti namjene nisu promijenjeni .

Također izrijekom su definirane djelatnosti koje se u kontekstu ove Odluke smatraju proizvodnima, a koje ne. Prema odredbama novog Zakona, Odlukom je također propisano tko je obveznik plaćanja komunalne naknade, kada ta obaveza nastaje i u kojem roku. Propisan je i sadržaj Rješenja o komunalnoj naknadi, kao i slučajevi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Više o pojedinim novitetima pročitajte u nastavku Savjetovanja.

Novi način utvrđivanja zona

Novom odlukom predlaže se utvrđivanje prve zone Korza s najvišim koeficijentom 1,00 te ostalih zona prema opremljenosti mjesnih odbora, a ne kao do sada opisno (neovisno o mjesnim odborima).

U tom smislu predloženo je da I. zona obuhvaća Ulicu Korzo, II. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Vojak, Krimeja, Bulevard, Školjić-Stari grad, Kozala, Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar – Sušak, Luka (osim Ulice Korzo) i Brajda – Dolac (osim Ulice Korzo), III. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Podvežica, Mlaka, Pašac i Gornja Vežica, IV. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Orehovica, Svilno, Turnić, Sveti Kuzam, Draga, Sveti Nikola i Podmurvice, V. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Zamet, Škurinjska Draga, Škurinje, Grbci i Kantrida, a VI. zona obuhvaća područja mjesnih odbora Srdoči, Brašćine – Pulac, Pehlin, Drenova i Gornji Zamet.

Podjela zona po mjesnim odborima izvršena je ovisno o neophodnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, na način da mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje do 1.500.000,00 kuna spadaju u drugu zonu, mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje od 1.500.001,00 kn do 5.000.000,00 kuna spadaju u treću zonu, mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje od 5.000.001,00 kn do 13.000.000,00 kuna spadaju u četvrtu zonu, mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje od 13.000.001,00 kn do 30.000.000,00 kuna spadaju u petu zonu, a mjesni odbori u kojima je neophodno ulaganje veće od 30.000.001,00 kuna spadaju u šestu zonu. Ulica Korzo je raspoređena u prvu zonu, bez obzira na iznos neophodnih ulaganja.

Korekcije i definiranje koeficijenata zona i namjena

Koeficijent zone

Novom je Odlukom izvršena korekcija do sada propisanih koeficijenata zona za stambeni prostor, garažni prostor, te za neizgrađeno građevno zemljište, kao i za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti, te za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja  djelatnosti koja nije proizvodna.

Tako koeficijent zone (Kz) u novoj Odluci za stambeni prostor, garažni prostor te za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu – 0,41
 • za treću zonu – 0,36
 • za četvrtu zonu – 0,32
 • za petu zonu – 0,27
 • za šestu zonu 0,22

Koeficijent zone za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana za sve zone iznosi 0,27.

Koeficijent zone za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju proizvodne djelatnosti te za poslovni prostor koji služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti  i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti iznosi:

 • za prvu zonu – 1,00
 • za drugu zonu –  0,92
 • za treću zonu –  0,82
 • za četvrtu zonu –  0,61
 • za petu zonu –  0,40
 • za šestu zonu – 0,33.

Koeficijent namjene

Novom je Odlukom propisano da koeficijent namjene (Kn) iznosi:

 •  za stambeni prostor 1,00
 •  za stambeni prostor i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00
 •  za garažni prostor 1,00
 •  za neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.

Također, prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu definirani su koeficijenti namjene za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti, kao i  koeficijenti namjene za poslovni prostor  koji služi u svrhu obavljanja djelatnosti koje nisu proizvodne i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne.

Tako koeficijent namjene za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iznosi:

 1. za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:
 • I grupa 5,00
 • II grupa 3,30
 • III grupa 2,65
 • IV grupa 2,30
 • V grupa 1,65
 1. za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti:
 • I grupa 0,50
 • II grupa 0,33
 • III grupa 0,27
 • IV grupa 0,23
 • V grupa 0,17
 1. za poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti:
 • I grupa 10,00
 • II grupa 6,60
 • III grupa 5,00
 • IV grupa 4,10
 • V grupa 3,30
 • VI grupa 2,46
 • VII grupa 1,00
 1. za građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti:
 • I grupa 1,00
 • II grupa 0,66
 • III grupa 0,50
 • IV grupa 0,41
 • V grupa 0,33
 • VI grupa 0,25
 • VII grupa 0,10.

U praksi se javljaju situacije u kojima se, kod donošenja rješenja o utvrđivanju obveze i visine komunalne naknade za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, ne može primijeniti niti jedan gore propisan koeficijent, obzirom da se radi o poslovnom prostoru i o građevinskom zemljištu, u kojem se i na kojem se još ne obavlja poslovna djelatnost, niti se zna koju će djelatnost u njemu obavljati njegov vlasnik ili korisnik. Zbog toga su novom Odlukom određeni jedinstveni koeficijenti namjene za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za slučaj kada se ne koriste pa do dana početka njihova korištenja radi obavljanja djelatnosti.

Tako je novom Odlukom propisano da u slučaju kada se poslovni prostor i građevinsko zemljište ne koristi za obavljanje djelatnosti koeficijent namjene iznosi:

 • 2,00 za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ili za djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti,
 • 0,20 za građevinsko zemljište koje služi obavljanju proizvodne djelatnosti ili djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti.

Umanjenje koeficijenta za 50%

Zakonom o komunalnom gospodarstvu je propisano da se za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje  za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Slijedom ove zakonske odredbe isto je propisano i predloženom Odlukom o komunalnoj naknadi uz uvjete pod kojima obveznik komunalne naknade to pravo može ostvariti.

Definiranje djelatnosti

Zakonom o komunalnom gospodarstvu je propisano da se iznos  koeficijenta namjene (Kn) određuje ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja u nekretnini.

Između ostalih, obaveza plaćanja propisuje se za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti, poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.

Da bi se moglo pravilno utvrditi koje se djelatnost smatraju proizvodnima, a koje onima koje nisu proizvodne djelatnosti, potrebno ih je Odlukom o komunalnoj naknadi razvrstati na način da se njome izrijekom propiše koje su koje djelatnosti.

Stoga se Odlukom propisuje da se proizvodnim djelatnostima smatraju:

A) Djelatnosti grupe I. i to:

 • – proizvodnja duhanskih proizvoda
 • – proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnog goriva
 • – proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • – proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • – proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • – proizvodnja metala
 • – proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
 • – proizvodnja strojeva i uređaja
 • – proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
 • – opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
 • – skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

B) Djelatnosti grupe II. i to:

 • – vađenje ostalih ruda i kamena
 • – proizvodnja tekstila
 • – dorada i bojenje krzna, proizvodnja proizvoda od krzna
 • – prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • – proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
 • – proizvodnja uredskih strojeva i računala
 • – proizvodnja električnih strojeva i aparata
 • – proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
 • – proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
 • – proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
 • – proizvodnja namještaja

C) Djelatnosti grupe III. i to:

 • – poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
 • – šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima
 • – ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci: usluge u ribarstvu
 • – proizvodnja pića
 • – proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna
 • – štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih remenarskih proizvoda i obuće

D) Djelatnosti grupe IV. i to:

 • – proizvodnja hrane
 • – izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa
 • – ostala prerađivačka industrija
 • – reciklaža

E) Djelatnosti grupe V. i to:

 • – prekrcaj tereta.

Pod djelatnostima koje nisu proizvodne smatraju se:

A) Djelatnosti grupe I. i to:

 • – djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • – barovi
 • – djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima
 • – financijsko posredovanje
 • – pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
 • – osiguranje života
 • – ostalo osiguranje
 • – djelatnost kockanja i klađenja

B) Djelatnosti grupe II. i to:

 • – trgovina motornim vozilima i motociklima i trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
 • – trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
 • – trgovina na malo
 • – ljekarne
 • – trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom

C) Djelatnosti grupe III. i to:

 • – trgovina na malo na štandovima i tržnicama
 • – hoteli
 • – kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
 • – kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
 • – skladištenje robe
 • – djelatnost ostalih agencija u prijevozu
 • – poslovanje nekretninama
 • – iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
 • – iznajmljivanje automobila
 • – iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava
 • – istraživanje i razvoj
 • – pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; poduzetničko i poslovno savjetovanje; holding društva
 • – arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
 • – tehničko ispitivanje i analiza
 • – promidžba (reklama i propaganda)
 • – posredovanje u zapošljavanju
 • – raznovrsne poslovne djelatnosti (uključujući uredsko poslovanje)
 • – distribucija filmova i video filmova

D) Djelatnosti grupe IV. i to:

 • – građevinarstvo
 • – održavanje i popravak motornih vozila
 • – održavanje i popravak motocikla
 • – popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • – kopneni prijevoz i cjevovodni transport
 • – vodeni prijevoz
 • – zračni prijevoz
 • – prekrcaj tereta na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima
 • – ostale prateće djelatnosti u prijevozu
 • – pošta i telekomunikacije
 • – čišćenje svih vrsta objekata
 • – djelatnosti vozačke škole
 • – ostale uslužne djelatnosti
 • – privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

E) Djelatnosti grupe V. i to:

 • – javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje
 • – mirovinski fondovi
 • – uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
 • – djelatnosti članskih organizacija
 • – pogrebne i srodne djelatnosti
 • – istražne i zaštitne djelatnosti
 • – zdravstvena zaštita i socijalna skrb
 • – rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti, osim djelatnosti kockanja, klađenja, distribucije filmova i video filmova

F) Djelatnost grupe VI. i to:

 • – usluge parkiranja.

G) Djelatnosti grupe VII. i to:

 • – učenički domovi
 • – studentski domovi
 • – obrazovanje.

Tko i kada mora plaćati komunalnu naknadu?

Novom Odlukom o komunalnoj naknadi propisuje se tko je obveznik plaćanja komunalne naknade, za koje vrste nekretnina, pod kojim se uvjetima obveza plaćanja komunalne naknade utvrđuje korisniku nekretnine. U tom smislu, kao i u dosadašnjoj Odluci, komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog  zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenoga građevinskog  zemljišta. Odlukom je propisano i ono što je novina u Zakonu o komunalnom gospodarstvu – da vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Novina u Zakonu o komunalnom gospodarstvu je i da je njime propisano kada nastaje obveza komunalne naknade. Tako je propisano da obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole, danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine, danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. Ova odredba Zakona ugrađena je i u Odluku o komunalnoj naknadi. Naime, obzirom da raniji Zakon o komunalnom gospodarstvu početak obveze komunalne naknade nije propisivao, u do sad važećoj Odluci o komunalnoj naknadi bilo je propisano drugačije – da obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana sljedećeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je nastala osnova za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, a prestaje istekom mjeseca u kojem je prestala osnova za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Također, Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka. Također je propisano da ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze, što je potpuno nova odredba u Zakonu.

Slijedom toga, ove su odredbe ugrađene i u predloženu Odluku o komunalnoj naknadi.

Način obračuna i rok plaćanja komunalne naknade

Način obračuna komunalne naknade definiran je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, pa se to propisuje i predloženom Odlukom o komunalnoj naknadi.

Tako je propisano da se Komunalna naknada obračunava po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:

 • stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj 40/97),
 • građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine.

Činjenica da se komunalna naknada utvrđuje u godišnjem iznosu, a ne kao do sada u mjesečnom iznosu jedna je od najvećih novina propisanih novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Vrijednost boda komunalne naknade

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje odlukom Gradsko vijeće do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Valja napomenuti da je uz ovo Savjetovanje otvoreno i Savjetovanje o Prijedlogu odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na koje se također pozivaju svi obveznici plaćanja komunalne naknade da daju svoje mišljenje i prijedloge.

Sadržaj Rješenja o komunalnoj naknadi

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu propisane su novine koje se odnose na sadržaj rješenja o komunalnoj naknadi, novina je i da je propisano da je ništavo rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj, te je novina da se rješenje o komunalnoj naknadi donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Sve to je trebalo propisati i u predloženoj Odluci o komunalnoj naknadi, pa je tako navedeno da Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje se donosi do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Gradskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Također je propisan sadržaj Rješenja o komunalnoj naknadi kojim se utvrđuje:

 • iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine,
 • obračunska površina nekretnine,
 • godišnji iznos komunalne naknade,
 • mjesečni iznos komunalne naknade kada se komunalna naknada plaća mjesečno i
 • rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade kada se komunalna naknada plaća mjesečno.

Dalje se navodi da je ništavo rješenje o komunalnoj naknadi koje nema navedeni sadržaj, a navodi se i spomenuti postupak donošenja i ovršavanja Rješenja, kao i mogućnost žalbe na Rješenje.

Hoteli, apartmanska naselja i kampovi

Kako je Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano da za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave, to je propisano i u novoj Odluci uz način i uvjete pod kojima obveznik komunalne naknade može ostvariti to pravo.

Rok  plaćanja

Zakon o komunalnom gospodarstvu propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se, između ostalog određuje rok plaćanja komunalne naknade.

Predloženom Odlukom propisuje se više rokova plaćanja kako bi se zadovoljili svi slučajevi iz prakse.

Tako je predloženo propisati  da se komunalna naknada za poslovni prostor, za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana te za neizgrađeno građevinsko zemljišta plaća se u mjesečnim iznosima, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec. Komunalna naknada za stambeni i garažni prostor plaća se u mjesečnim iznosima, najkasnije do 25-tog u mjesecu za prethodni mjesec, putem objedinjene naplate troškova stanovanja, a rok plaćanja komunalne naknade, za vremensko razdoblje od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je rješenje o komunalnoj naknadi postalo izvršno, utvrdit će se, kako Odluka predviđa,  rješenjem o komunalnoj naknadi.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Zakon je propisao da Gradsko vijeće kroz donošenje Odluke o komunalnoj naknadi određuje opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Već i sada važeća Odluka propisuje da će se obveze plaćanja komunalne naknade potpuno osloboditi korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na socijalnu pomoć za podmirenje troškova najamnine, i to najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu i najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe. Također, već je i sada propisano da će se obveze plaćanja komunalne naknade potpuno osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora – hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Ovi su slučajevi oslobađanja od komunalne naknade zadržani i u novoj Odluci.

Također, kako je Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano da jedinice lokalne samouprave utvrđuju određene nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, novom Odlukom o komunalnoj naknadi je propisano da se od plaćanja komunalne naknade u potpunosti oslobađaju poslovni, garažni i stambeni prostori koji se nalaze u vlasništvu ili na upravljanju Grada Rijeke, a koji se ne koriste, i to do dana njihova davanja u zakup, odnosno u najam.

Vaš doprinos

Ovaj Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi  tiče se svih građana kao i pravnih osoba koje su obveznici plaćanja komunalne naknade.

Pozivamo Vas da proučite odredbe Prijedloga nove Odluke.

One se prvenstveno odnose na novi model utvrđivanja zona za određivanje komunalne naknade i koeficijenata pojedinih zona, ali i na ostale novine kojima se ova gradska Odluka usklađuje s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Jeste li upoznati sa zakonskim propisima koji utvrđuju u što se ulažu sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade? U tom kontekstu, primjećujete li u području svog stanovanja ili rada promjene u komunalnoj opremljenosti u proteklih desetak i više godina? Uočavate li da se povećao broj uređenih površina (cesta, nogostupa, zelenih površina, igrališta, autobusnih čekaonica i sl.)?

Što u prijedlogu nove Odluke smatrate posebno korisnim, a što nedovoljno obrađenim?

Imate li prijedlog za poboljšanje ove Odluke? Biste li neke članke drugačije formulirali i kako?

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 18. studenog  2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati njemu, a izvješće o Savjetovanju će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir, a izvješće će obuhvatiti i informacije o prihvaćanju prijedloga, odnosno obrazloženja o eventualnom neprihvaćanju prijedloga.

Svoje prijedloge vezane uz ovu Odluku možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi
Naziv akta / dokumenta:  Odluka o komunalnoj naknadi
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Početak savjetovanja: 17. listopada 2018.
Završetak savjetovanja: 18. studenoga 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 18. studenoga 2018.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.