Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke

Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke tiče se svih osoba koje putem udruga i drugih neprofitnih organizacija planiraju i realiziraju projekte koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 5. prosinca 2018 i iznimno traje kraće od 30 dana kako bi primjena Nacrta prijedloga Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke (1. siječnja 2019. godine) bila u skladu s dinamikom donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Pravilnika možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Zakonski okvir

U lipnju 2014. godine donesen je novi Zakon o udrugama (izmijenjen u srpnju 2017), s ciljem unapređenja djelovanja udruga na području Republike Hrvatske.

Zakonom je propisano financiranje programa i projekata udruga za opće dobro u Republici Hrvatskoj iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora te predviđeno donošenje Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Ova Uredba je donesena  u ožujku 2015. godine i njen temeljeni cilj je ujednačavanje postojeće prakse dodjele sredstava udrugama iz javnih izvora kako na nacionalnom tako i na nivou jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Osim toga Uredbom se jasnije definiraju standardi i postupci dodjele financijskih sredstava iz javnih izvora, uključujući ujednačavanje natječajne dokumentacije i osnovnih mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz javnih izvora. Također Uredba poboljšava praćenja i vrednovanja financiranih projekata u skladu i sa zahtjevima Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10 i 19/14).

Uredbom je utvrđena i obaveza jedinica lokalne samouprave za donošenjem općeg akta kojim bi se na odgovarajući način reguliralo raspisivanje i provedba javnog natječaja dodjele financijskih sredstava udrugama iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kako bi se olakšao postupak usklađivanja jedinica lokalne i područne samouprave sa Zakonom i Uredbom, Ured za udruge je krajem svibnja 2015. godine izradio Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (a 2017. godine i novu verziju Priručnika).

Grad Rijeka je sukladno odredbama Uredbe te koristeći upute iz predmetnog Priručnika kao i ogledne primjerke obrazaca relevantnih za donošenje potrebnih dokumenata, a uzimajući u obzir postojeću praksu kao i sve specifičnosti dodjele sredstava udrugama od strane Grada Rijeke te zaključke s radnih sastanaka održanih sa predstavnicima odjela gradske uprave, izradio Prijedloga pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke o kojem je otvoreno ovo Savjetovanje.

Opće odredbe Pravilnika

Opće odredbe definiraju udruge kao prihvatljive korisnike financijskih sredstava iz proračuna Grada Rijeke i to za:

 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada,
 • obavljanje određene javne ovlasti na području Grada sukladno posebnom propisu,
 • pružanje socijalnih usluga na području Grada sukladno posebnom propisu,
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

Nadalje, u općim odredbama se navodi u kojim slučajevima se odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju:

 • financiranje programa i projekata javnih ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad,
 • financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim propisom,
 • programe i projekte u kojima Grad sudjeluje kao partner, suorganizator ili pokrovitelj,
 • dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama.

Preduvjeti za financiranje programa i projekata

Preduvjeti za financiranje programa i projekata predviđaju planiranje sredstava za financiranje programa i projekata u proračunu Grada kao i obvezu nadležnih odjela da u postupku donošenja proračuna, prije raspisivanja javnog natječaja, utvrde prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada.

Ove odredbe propisuju utvrđivanje i donošenje Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja Grada (ovaj Plan se već i sada donosi, početkom godine, te objavljuje na web stranici Grada).

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja sadrži podatke o nadležnom odjelu – davatelju financijskih sredstava, području financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava za financiranje po pojedinom programu i projektu i ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke.

Nadalje, Grad je obvezan putem nadležnih odjela osigurati potrebne organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu javnog natječaja odnosno primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe te vrednovanje rezultata programa i projekata. Također, Grad može uspostaviti odgovarajući informacijski sustav za provedbu javnih natječaja.

Mjerila za financiranje programa i projekata

U Mjerilima za financiranje programa i projekata propisana su osnovna mjerila koje udruge moraju ispunjavati da bi bile financirane od strane Grada kao i dodatna mjerila koja Grad putem nadležnog odjela može utvrditi u svrhu ostvarivanja prava prednosti u financiranju udruga.

Tako će Grad financirati programe i projekte udruga koje ispunjavaju sljedeća osnovna mjerila:

 • udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
 • udruga mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koja je predmet financiranja,
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj programa odnosno projekta ne smiju biti pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela propisana Uredbom (što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda, ne starijom od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja),
 • udruga mora uredno ispuniti obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje, ne starijom od dana objave javnog natječaja),
 • udruga mora uredno plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu.

A osim osnovnih mjerila, javnim natječajem se mogu utvrditi i  dodatna mjerila koja trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prava prednosti u financiranju:

 • udruga primjenjuje sustav osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama,
 • udruga ostvaruje volonterski angažman, posebice mladih,
 • udruga održava postojeću zaposlenost, odnosno osigurava nova zapošljavanja,
 • udruga se umrežava i povezuje sa srodnim udrugama na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, europskom i/ili međunarodnom nivou,
 • udruga ostvaruje međusektorsko partnerstvo udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora.

Postupak financiranja i ugovaranja programa i projekata

Postupci za financiranje i ugovaranje programa i projekata provode se na temelju javnog natječaja putem nadležnog odjela.

U Pravilniku se navodi i u kojim slučajevima se financijska sredstva dodjeljuju izravno bez objavljivanja javnog natječaja:

 • kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak,
 • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
 • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,
 • kada se na prijedlog nadležnog odjela, a na temelju zaključka Gradonačelnika, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše do 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Također, Pravilnikom se se definiraju elementi odluke o raspisivanju i provedbi javnog natječaja pri čemu Odluka mora sadržavati:

 • prioritetna područja za financiranje programa i projekata iz članka 4. ovoga Pravilnika,
 • tekst javnog natječaja,
 • ukupan iznos raspoloživih sredstava,
 • najniži i najviši iznos sredstava za pojedinačne ugovore o dodjeli financijskih sredstava,
 • sastav Povjerenstva za procjenu formalnih uvjeta programa i projekata prijavljenih na javni natječaj,
 • sastav Povjerenstva za stručnu provjeru programa i projekata prijavljenih na javni natječaj.

Budući da postupak dodjele financijskih sredstava udrugama treba biti transparentan i nepristran, Grad je ovim Pravilnikom predvidio i odredbe o sukobu interesa.

Javni natječaj

Pravilnik donosi odredbe koje definiraju tekst javnog natječaja, obvezu objave javnog natječaja s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na web stranici Grada te mogućnost objave istog u dnevnom tisku. Također, tvrđeno je da je javni natječaj otvoren najmanje 30 dana od dana njegove objave.

Tako Pravilnik utvrđuje da tekst javnog natječaja sadrži: predmet javnog natječaja, vrstu i visinu financijske potpore, uvjete za prijavu na javni natječaj, sadržaj prijave, rok i način prijave, mjerila za ocjenjivanje, obavijest o tome koji se program/projekt neće razmatrati i mjesto na kojem su dostupne upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija. A po potrebi, može sadržavati i druge odgovarajuće podatke.

Natječajna dokumentacija sadrži:

 1. tekst javnog natječaja,
 2. upute za prijavitelje,
 3. obrasce za prijavu programa/projekta (obrazac opisa programa/projekta i obrazac proračuna programa/projekta),
 4. popis priloga koji se prilažu prijavi,
 5. obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta,
 6. obrazac ugovora o financiranju programa/projekta,
 7. obrasce za izvještavanje (programsko i financijsko izvješće).

A može sadržavati još i:

 1. obrazac izjave o partnerstvu,
 2. obrazac životopisa voditelja programa/projekta,
 3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Provjera formalnih uvjeta javnog natječaja

Pravilnikom je propisano tko je zadužen za zaprimanje te provjeru formalnih uvjeta javnog natječaja. Ovu zadaću provodi povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik kao izvršno tijelo i to na prijedlog nadležnog odjela koji provodi javni natječaj.

Nakon izvršene provjere formalnih uvjeta javnog natječaja, povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru odnosno stručno ocjenjivanje te koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja formalnih uvjeta javnog natječaja.

U ovom smislu provjere formalnih uvjeta, Povjerenstvo provjerava:

 • da li je prijava podnesena u roku,
 • da li je zatraženi iznos sredstava u okviru financijskih sredstava utvrđenih javnim natječajem,
 • da li je udruga registrirana za obavljanje djelatnosti odnosno programa i projekta koji je predmet financiranja,
 • da li je prijavitelj prihvatljiv sukladno uputama za prijavitelje javnog natječaja,
 • da li su dostavljeni, u cijelosti ispunjeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,
 • da li su ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog natječaja.

Nadležni odjel u roku 15 dana od donošenja odluke povjerenstva treba dostaviti obavijest udrugama koje ne zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja, a one imaju pravo prigovora u roku osam dana od dana dostave obavijesti.

O prigovoru odlučuje Pročelnik nadležnog odjela koji provodi javni natječaj i to u roku osam dana od dana primitka prigovora.

Ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata i javna objava rezultata

Ovaj dio Pravilnika odnosi se na Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni natječaj koje imenuje Gradonačelnik na prijedlog nadležnog odjela.  Ovo Povjerenstvo je stručno, nezavisno procjenjivačko tijelo koje nakon stručne procjene utvrđuje prijedlog odluke o rezultatima javnog natječaja.

Tu odluku donosi Gradonačelnik, a Grad je obvezan odluku javno objaviti na web stranici Grada.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i donošenje odluke o rezultatima provedenog javnog natječaja, mora biti dovršeno u roku od 90 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekata na javni natječaj.

Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva nadležni odjel će u roku od osam dana od donošenja odluke o rezultatima javnog natječaja obavijestiti o razlozima nefinanciranja njihova programa ili projekta.

Ugovor o financiranju

U okviru odredbi Ugovora o financiranju predviđen je rok za potpisivanje ugovora, praćenje provedbe programa ili projekta udruge sukladno pozitivnim propisima i način praćenja, odobravanje opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava na propisanim obrascima i u propisanim rokovima utvrđenima ugovorom o financiranju, te kontrolom “na licu mjesta kod korisnika financiranja” od strane službenika Grada Rijeke nadležnog gradskog odjela u dogovoru s korisnikom sredstava.

Obveza dokumentiranja programa i projekata i povrat sredstava

Prema ovom Pravilniku, korisnik financiranja obvezan je voditi precizne i redovite račune koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti Gradu provjere sukladno odredbama Uredbe, sukladno odredbama Upute o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Grada Rijeke (KLASA: 023-01/18-04/67-19, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 od 23. travnja 2018. godine) te sukladno ovom Pravilniku o kojem se provodi Savjetovanje.

Odredbe Pravilnika predviđaju i slučajeve u kojima će Grad zatražiti povrat sredstava od strane korisnika financiranja:

 • kada nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom programa ili projekta i ugovorom,
 • kada nije utrošio sva odobrena sredstva,
 • kada sredstva nije koristio namjenski,
 • kada iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

U tim slučajevima, korisnik financiranja dužan je povrat sredstava Gradu izvršiti u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava. Nadalje, predviđeno je da se iznos koji se treba vratiti Gradu može prebiti s bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Gradu.

Prijelazne i završne odredbe

U okviru Završnih odredbi ovog Pravilnika, a sukladno Uredbi i preporuci Ureda za udruge, predviđeno je da korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora. Ujedno je ova odredba u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

I konačno, danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju projekata u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/11), a provedbu ovoga Pravilnika obavljaju gradski odjeli nadležni za pojedina područja financiranja programa i projekata udruga iz proračuna Grada Rijeke.

Vaš doprinos

Ovaj Prijedlog pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke tiče se svih osoba koje putem udruga i drugih neprofitnih organizacija planiraju i realiziraju projekte koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke.

Pozivamo Vas da proučite odredbe Pravilnika.

Što u njemu smatrate dobrim rješenjima, a što ne? Što biste drugačije propisali i kako?

Koji će biti najveći benefiti od donošenja ovog Pravilnika?

Postoji li u njemu išta za što smatrate da će otežati dosadašnje modele financiranja projekata i programa iz proračuna Grada?

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. prosinca 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati njemu, a izvješće o Savjetovanju će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir, a izvješće će obuhvatiti i informacije o prihvaćanju prijedloga, odnosno obrazloženja o eventualnom neprihvaćanju prijedloga.

Svoje prijedloge vezane uz ovu Odluku možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke
Naziv akta / dokumenta:  Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Ured Grada
Početak savjetovanja: 12. studenoga 2018.
Završetak savjetovanja: 5. prosinca 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeketiče se svih osoba koje putem udruga i drugih neprofitnih organizacija planiraju i realiziraju projekte koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke.
  Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. prosinca 2018.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.