Odluka o komunalnom redu

Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu tiče se svih građana bez iznimke budući da se područje koje ona uređuje odnosi na sve koji žive, rade ili borave u urbanoj sredini grada Rijeke. Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. veljače 2019 godine i iznimno traje kraće od 30 dana zbog nužnosti usklađenja spomenute odluke s dva zakona i jednom uredbom i zbog činjenice da je u svom većem dijelu prijedlog nove Odluke istovjetan dosadašnjoj Odluci. Nakon 14. veljače, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke o komunalnom redu možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Usklađivanje gradske Odluke s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Tada je ujedno prestao važiti Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je prvi put donesen 1995. godine i potom više puta mijenjan odnosno dopunjavan.

Novim Zakonom su određena načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja u vezi s obavljanjem komunalnih djelatnosti, naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina, gradova i županija.

Zbog stupanja novog Zakona na snagu potrebno je izvršiti odgovarajuće izmjene postojeće gradske Odluke o komunalnom redu, odnosno donijeti novu Odluku koja je i predmet ovog savjetovanja.

Veći dio odredbi postojeće Odluke o komunalnom redu nije izmijenjen, već je samo prenesen u predloženu novu Odluku. A najznačajnije izmjene koje su učinjene tiču se sljedećih područja:

 • jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnih redara,
 • proširenje primjene odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine namijenjene za parkiranje vozila,
 • propisivanje zabrane postavljanja tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta suprotno općim aktima Grada.

 

Nadležnosti komunalnih redara

Tijekom godina, donošenjem različitih zakona i propisa (propisi o cestama, propisi o održivom gospodarenju otpadom, propisi o građevinskoj inspekciji, propisi o zaštiti od buke, propisi o zaštiti životinja) proširivane su nadležnosti za postupanje komunalnog redarstva koje nisu istovremeno bile obuhvaćene dosadašnjim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Kroz provedbu starog Zakona o komunalnom gospodarstvu, u dijelu koji se odnosi na postupanje komunalnih redara, uočeni su određeni nedostatci koji su ograničavali obavljanje nadzora komunalnih redara nad komunalnim redom. Prije svega, starim Zakonom nije bila predviđena mogućnost da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, a što je stupanjem na snagu novog Zakona sada omogućeno.

Također, navedeni brojni propisi koji su proširivali nadležnosti komunalnih redara uopće nisu uzimali u obzir osposobljenost komunalnih redara za obavljanje određenih vrsta posla. Novi Zakon stoga je propisao kako komunalni redar mora imati najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje.

Postavljanje uređaja na zgrade (klime, antene i dr.)

Ni jednim zakonskim propisom do sada nisu bili regulirani uvjeti i način postavljanja klimatizacijskih uređaja, dimovodnih sustava, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.  Najbliže se navedenom tematikom bavio Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), koji propisuje da u provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu narediti uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje. Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu propisuje da odluka o komunalnom redu sadrži odredbe koje se odnose na utvrđivanje uvjeta i načina postavljanja spomenutih uređaja i time se sada ostvaruju uvjeti za preciznije reguliranje kao i sankcioniranje osoba koji navedene predmete postave ili smjeste suprotno utvrđenim uvjetima.

Komunalni red na javnim površinama i zemljištima Grada

Komunalni redar je nadležan narediti fizičkim i pravnim osobama obavljanje određenih radnji u svrhu održavanja komunalnog reda na javnim površinama. Međutim, za njegovo postupanje bilo je neophodno utvrditi da li se radi o površini koja udovoljava kriteriju javne namjene, dakle, radi li se o površini čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. U novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu nadležnost komunalnog redara proširena je i na zemljišta koje se nalaze u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, stoga su i u novu Odluku o komunalnom redu unesene odredbe koji se odnose na zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila

Usklađenje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i povezanom Uredbom

Odluka o komunalnom redu također se mora uskladiti i sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom  (NN broj 50/17) u dijelu koji se odnosi na prikupljanje, odvoz i postupanje sa prikupljenim komunalnim otpadom.

Valja ovdje podsjetiti da je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18 i 9/18). Tom Odlukom određeno je da nadzor nad provedbom navedene Odluke izvršava Direkcija za komunalno redarstvo Grada Rijeke.

Također, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je, temeljem istog Zakona, i Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18) kojom se ti te usluge dodjeljuju Komunalnom društvu Čistoća d.o.o., na neodređeno vrijeme.

Što se propisuje novom Odlukom o komunalnom redu?

Zakonom o komunalnom gospodarstvu određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

 • uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
 • način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,
 • uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
 • održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Sadržajno, prijedlog nove Odluke je podijeljen na jedanaest Glava i to:

 1. Opće odredbe,
 2. Uređenje naselja,
 3. Način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe,
 4. Uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
 5. Održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene,
 6. Prikupljanje, odvoz i postupanje sa prikupljenim komunalnim otpadom,
 7. Uklanjanje snijega i leda,
 8. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
 9. Mjere za provođenje komunalnog reda,
 10. Kaznene odredbe i
 11. Prijelazne i završne odredbe.

Detaljnije o prijedlogu Odluke kroz njene članke

Uz članak 1. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da se predloženom Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje te se predlaže utvrditi kako su sve pravne i fizičke osobe na području grada Rijeke obvezne poštivati komunalni red, osim ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 1. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 2. Ovom odredbom se taksativno navode odredbe koje sadrži predložena Odluka.

Uz članak 3. Ovom odredbom se predlaže definicija pojma površine javne namjene na način da se time razumijeva svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima te se detaljno navode sve vrste površina javne namjene u smislu ove Odluke.

Uz članak 4. Ovom odredbom predlaže se definicija pojma zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, na način da se pod tim zemljištem smatra zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje površina javne namjene, a nalazi se unutar granica grada Rijeke.

Uz članak 5. Ovom odredbom se predlaže odrediti pojam predmeta na koje se primjenjuje Odluka, pa se tako u smislu Odluke pod predmetima smatraju pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta u drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu, a koji su taksativno navedeni u članku 5. stavku 2. Odluke. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 4. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 6. U dijelu kojim se propisuje uređenje naselja, ovom odredbom se predlaže na odgovarajući način primijeniti odredbu iz Zakona te definirati da se uređenjem naselja smatra uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica i dvorišta zgrada i ograda u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv sa površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama, a koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Uz članak 7. Ovom odredbom se predlaže utvrditi kako su uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje predmeta propisanih člankom 5. stavkom 2. predložene Odluke, kao i predmeta, opreme i uređaja propisanih člankom 6. stavkom 1. podstavkom 2. predložene Odluke određeni općim aktom Grada kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada. Donošenje odnosno usklađenje navedenog akta sa propisima i ovom Odlukom u nadležnosti je Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Uz članak 8. Ovom odredbom se predlaže utvrditi da su uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta propisanih člankom 5. stavkom 2. predložene Odluke, kao i predmeta, opreme i uređaja propisanih člankom 6. stavkom 1. podstavkom 2. predložene Odluke određeni općim aktom Grada Grada kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata. Donošenje odnosno usklađenje navedenog akta sa propisima i ovom Odlukom u nadležnosti je Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Uz članak 9. Ovom odredbom se predlaže detaljno razraditi način na koji se postavljaju i održavaju  natpisne ploče s imenima ulica, trgova, parkova i stuba te pločice s kućnim brojem. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 6. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 10.-12. Ovim odredbama se predlaže detaljno odrediti način na koji se održavaju vanjski dijelovi zgrade te način na koji se postavljaju i osiguravaju posude s cvijećem te vanjski uređaji i oprema. Izričito se zabranjuje šarati, crtati ili na drugi način prljati i nagrđivati vanjske dijelove zgrade, a na prozorima i vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema javno prometnoj površini nije dozvoljeno vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 7. – 9. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 13.-14. Ovim odredbama se predlaže propisati obveze vlasnika i korisnika stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta u pogledu održavanja okućnice zgrade, uključujući i ogradu prema površini javne namjene. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 10. – 11. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 15. Ovom odredbom se predlaže utvrditi uvjete, stanje, izgled  i način održavanja predmeta taksativno navedenih u članku 5. stavku 2. ove Odluke. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 12. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 16.-18. Ovim odredbama se predlaže detaljno regulirati način dekoriranja izloga uključujući i njihovo dekoriranje za vrijeme blagdana i gradskih manifestacija, način oblikovanja ploče sa nazivom tvrtke ili obrta ako se ona nalazi na pročelju zgrade te izgled zastava, prigodnih natpisa ili ukrasa koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski određeno mjesto. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 13.-15. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 19.-22. Ovim odredbama se predlaže propisati obveza postavljanja javne rasvjete na površine javne namjene te način njenog izvođenja, korištenja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 16. – 19. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 23.-26. Ovim odredbama propisuje se kako su pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture dužne održavati urbanu opremu u stanju funkcionalne sposobnosti. Također, predlaže se propisati zabranu uništavanja, i oštećivanja urbane opreme te šaranja po njoj ili prljanja ili nagrđivanja na drugi način.

Navedenim odredbama predlaže se propisati način postavljanja javnih satova, javnih nužnika, protupožarnih hidranata i hidranata za pranje i zalijevanje površina javne namjene te je predviđena obveza njihovog održavanja u stanju funkcionalne sposobnosti. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 20. – 23. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 27. Ovom odredbom predlaže se propisati način uređenja i opremanja stajališta javnog gradskog prijevoza. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 24. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 28.-29. Ovim odredbama predlaže se propisati da se javna zelena površina mora redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena. Mjere za održavanje javne zelene površine taksativno su navedene u članku 29. ove Odluke. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 25.-26. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 30.-32. Ovim odredbama zabranjuje se držanje domaćih životinja – kopitara, papkara i peradi u naseljenim područjima grada Rijeke osim na područjima koji nisu obuhvaćena odredbom članka 30. stavka 1. ove Odluke. Također se predlaže utvrditi da su uvjeti i načini držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisani općim aktom Grada kojim se određuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 27. – 29. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 33. Ovom odredbom propisuje se način postavljanja predmeta iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeta, opreme i uređaja iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke na površinu javne namjene i drugu nekretninu u vlasništvu Grada, te na nekretninu na području Grada u vlasništvu fizičke i pravne osobe.

Uz članak 34. Ovom odredbom predlaže se propisati kako se na površine javne namjene smiju postavljati posude s ukrasnim biljem isključivo uz odobrenje Odjela gradske uprave za komunalni sustav te je vlasnik iste obvezan održavati ili, ukoliko se one ne nadopunjavaju, obnavljaju i čiste, vlasnik ju je obvezan ukloniti. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 46. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 35. Ovom odredbom detaljnije se propisuju uvjeti i način korištenja javnih zelenih površina radi postavljanja električnih, telefonskih, vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih vodova radi zaštite javne zelene površine. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 47. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 36. Ovom odredbom detaljnije se propisuju uvjeti i način korištenja površina javne namjene radi iskrcavanja, smještaja i ukrcavanja građevinskog materijala, podizanja skela i obavljanja sličnih radova u građevinske svrhe s ciljem zaštite površine javne namjene. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 48. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 37. Ovom odredbom detaljnije se propisuju uvjeti i način korištenja površina javne namjene radi iskrcavanja ogrjeva. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 49. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 38. Ovom odredbom detaljnije se propisuju uvjeti i način korištenja površine javne namjene radi ukrcaja i iskrcavanja robe. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 50. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 39. Ovom odredbom predlaže se propisati obvezu organizatora priredbe ili skupa da u roku od 48 sati po njihovom završetku očisti površinu javne namjene. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 51. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 40. Ovom odredbom detaljnije se propisuju uvjeti i način korištenja lokacija za prodaju na otvorenim prostorima (tržnice na malo, tržnice na veliko, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe i sl.). Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 53. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 41. Ova odredba predlaže utvrditi kako se odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na površinama javne namjene na odgovarajući način primjenjuju i na zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe.

Uz članak 42. Ovom odredbom pobliže se određuje što se razumijeva pod pojmom javno parkiralište, u smislu ove Odluke, kao i da su uvjeti njihovog korištenja uređeni sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Uz članak 43. Ovom odredbom utvrđuje se kako su uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području Grada uređeni sukladno zakonu kojim se uređuju ceste te općem aktu Grada kojim se uređuju nerazvrstane ceste.

Uz članak 44. Ovom odredbom predlaže se utvrditi kako se odredbe ove Odluke, u dijelu koji se odnosi na komunalni red i mjere za njegovo provođenje, na odgovarajući način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

Uz članak 45. Ovom odredbom pobliže se određuje što se obuhvaća pod pojmom održavanja čistoće i čuvanja površina javne namjene u smislu ove Odluke. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 30. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 46.-50. Ovim odredbama detaljno se propisuje način održavanja čistoće na površinama javne namjene. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 31.-35. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 51. Ovom odredbom taksativno su navedene radnje koje su zabranjene u pogledu površina javne namjene radi njihove zaštite i očuvanja. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 36. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 52. Ovom odredbom detaljnije se propisuju uvjeti i način postavljanja plakata, oglasa i promidžbenog materijala. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 37. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 53. Ovom odredbom predlaže se propisati zabranu ostavljanja motornih i drugih vozila u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirana), plovila te raznih uređaja i njihovih dijelova na površini javne namjene. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 38. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 54. Ovom odredbom taksativno su navedene radnje koje su zabranjene u pogledu javne zelene površine radi njihove zaštite i očuvanja. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 39. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 55.-56. Ovim odredbama propisane su obveze osoba koje svojim djelovanjem počine štetu na javnoj zelenoj površini namjerno ili iz nepažnje. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 40. – 41. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 57. Ovom odredbom predlaže se propisati kako na javnoj zelenoj površini namijenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu mora biti istaknuta ploča koja sadrži odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite i ostalom. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 42. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 58. Ovom odredbom predlaže se zabraniti konzumiranje alkoholnih pića na svim površinama javne namjene osim kada za to postoji odobrenje. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 43. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 59. Ovom se odredbom predlaže utvrditi što se razumijeva komunalnim otpadom u smislu ove odluke, na način da je to miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad te krupni (glomazni) otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

Uz članak 60. Ovom se odredbom predlaže utvrditi da javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada te s tom uslugom povezane usluge na području grada Rijeke pruža KD Čistoća d.o.o., sukladno odgovarajućim propisima.

Uz članak 61. Ovom se odredbom određuje pojam Korisnika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te se taksativno navode njegove obveze, koje se na odgovarajući način primjenjuju temeljem propisa navedenih u članku 60. Odluke.

Uz članak 62. Ovom se odredbom taksativno navode obveze KD Čistoća d.o.o., također, sukladno propisima navedenim u članku 60. Odluke.

Uz članak 63. Ovom odredbom detaljno se propisuju način i uvjeti postavljanja spremnika na površine javne namjene.

Uz članak 64. Ovom odredbom predlaže se propisati zabranu odlaganja u spremnike za miješani komunalni otpad onih vrsta otpada za koje su posebnim propisima utvrđeni uvjeti i način njihovog odlaganja (otpadni papir, metal, plastika, staklo, tekstil, glomazni otpad, zeleni otpad, opasni otpad, otpadni građevinski materijal, električne baterije i slično). Navedeno se predlaže, iako je odredbom iz članka 61. već propisano, kako bi se time jasnije i dodatno istaknula obveza adekvatnog zbrinjavanja pojedinih kategorija otpada, budući se u praksi pokazuje da su građani skloni upravo u spremnike za miješani komunalni otpad neselektivno ubacivati otpad. S tim u vezi, predlaže se propisati i zabranu odlaganja otpada izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika.

Uz članak 65. Ovom odredbom predlaže se propisati zabrana oštećivanja spremnike, crtanja i/ili pisanja po njima te premještanja s obilježenog mjesta. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 60. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 66. Ovom odredbom zabranjuje se parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 61. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članke 67.-69. Ovim odredbama propisuju se način i uvjeti uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene. Predložene odredbe su sadržajno iste odredbama članka 66.-67. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 70. Ovom odredbom utvrđuje se da se protupravno postavljenim predmetima u smislu ove Odluke smatraju predmeti, oprema i uređaji koji su postavljeni suprotno odredbama ove Odluke te se ovlašćuje komunalnog redara naložiti rješenjem uklanjanje tih predmeta, osim onih za čije je uklanjanje propisana nadležnost drugog tijela. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 71. važeće Odluke o komunalnom redu.

Uz članak 71. Ovom odredbom propisano ja kako nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo te se predlaže utvrditi uvjete za obavljanje poslova komunalnih redara, kao i izgled službene odore i iskaznice.

Uz članak 72. Ovom odredbom taksativno su navedene ovlasti komunalnog redara, koje su na odgovarajući način utvrđene sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Uz članak 73. Ovom odredbom se utvrđuje obveza za sva javnopravna tijela te fizičke i pravne osobe da komunalnom redaru omoguće nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, davanje osobnih podataka te pružanje drugih potrebnih obavještenja o predmetu uredovanja. Odjel gradske uprave za komunalni sustav je ovlašten zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje. Predložena odredba je sadržajno ista odredbi članka 72. važeće Odluke o komunalnom redu.

 Uz članke 74.-78. Ovim odredbama predlaže se propisati kaznene odredbe, kojima se detaljno propisuju novčane kazne koje je komunalni redar ovlašten naplatiti, a koje su usklađene s člankom 33. Prekršajnog zakona (“Narodne novine” 107/07, 39/13, 157/13 i 70/17). Za pravnu osobu to je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 – 10.000,00 kn, za odgovornu osobu u pravnoj osobi je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 – 2.000,00 kn, za fizičku osobu obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 300,00 – 5.000,00 kn te za fizičku osobu to je 500,00 – 1.000,00 kn.

Uz članak 79. Ovim odredbom predlaže se utvrditi da će se opći akti Grada utvrđeni u odredbama članaka 7., 8. i 71. stavka 4. predložene Odluke uskladiti sa odredbama predložene Odluke u roku od 90 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Uz članak 80. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da će se postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 18/03 i 21/03-ispr., 51/06, 6/08, 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14 i 7/14) dovršiti prema odredbama predložene Odluke.

Uz članak 81. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da danom stupanja na snagu predložene Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 18/03 i 21/03-ispr., 51/06, 6/08, 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14 i 7/14).

Uz članak 82. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da predložena Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”, uz odgodu primjene određenih odredbi i to:

odredbi članka 61. stavka 2. podstavaka 2. i 3., članka 62. stavka 1. podstavaka 3. i 4., članka 74. stavka 1. točke 6. i članka 75. stavka 1. točke 21. ove Odluke, koje stupaju na snagu nakon što KD Čistoća d.o.o. osigura pojedinačno korištenje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada sukladno općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

Vaš doprinos

Proučite prijedlog nove Odluke o komunalnom redu.

Smatrate li da su, zahvaljujući novom Zakonu s kojim se ona usklađuje, sada bolje riješene nadležnosti i poslovi komunalnih redara?

Što biste vi u prijedlogu Odluke drugačije naveli ili propisali i zašto?

Postoje li po Vašem mišljenju neke teme koje bi ulazile u područje komunalnog reda a da ih se Odluka nije dotakla? Koje su to teme?

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. veljače 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati njemu, a izvješće o Savjetovanju će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir, a izvješće će obuhvatiti i informacije o prihvaćanju prijedloga, odnosno obrazloženja o eventualnom neprihvaćanju prijedloga.

Svoje prijedloge vezane uz ovu Odluku možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu Odluke o komunalnom redu
Naziv akta / dokumenta: Odluka o komunalnom redu
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Početak savjetovanja: 25. siječnja 2019.
Završetak savjetovanja: 14. veljače 2019.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Proučite prijedlog nove Odluke o komunalnom redu. Što biste vi u prijedlogu Odluke drugačije naveli ili propisali i zašto?
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. veljače 2019.

  Jedan komentar

  1. Postojeći kadar komunalnih redara NEMA ADEKVATNO OBRAZOVANJE za vršenje novih odgovornosti.

   Postojeći kadar je uvelike regrutiran iz obitelji djelatnika zaposlenih u tvrtkama i ustanovama direktno vezanih uz institucije Grada Rijeke. Jedino ukoliko se SVA RADNA MJESTA komunalnih redara otvore za javni natječaj na kojem trenutno zaposleni neće imati favorizirani status i/ili tražene preduvjete, mogao bih podržati nove odgovornosti za komunalne redare u Rijeci. U protivnom se daje licenca povlaštenoj kasti koja monopolizira upravu Grada Rijeka da poveća broj uhljeba i da im dodatno da NEIZMJERNE OVLASTI bez garancija za nepristranost i transparentnost.

   Mišljenja sam da je dovoljno ovlastiti komunalne redare da korištenjem dostupne tehnologije (na pr. ‘pametni’ telefoni) snime osobu čije podatke traže a koja odbije surađivati i nije spremna sačekatzi dolazak policajca koji VEĆ IMAJU ZAKONSKO PRAVO legitimiranja građana. Fotografija bi uvelike pomogla u identificiranju subjekta.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.