Opći program mjera za razvoj poduzetništva u Rijeci

Savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke tiče se svih onih građana koji se bave ili se žele baviti poduzetničkom djelatnošću te koriste ili žele koristiti mjere poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. ožujka 2019 godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ove Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Zakonski okvir i razlozi donošenja Izmjena i dopuna

Programe i planove za razvoj malog gospodarstva i njihovu razradu kroz poticajne mjere i aktivnosti, prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/0263/0753/1256/13 i 121/16) izrađuju i donose jedinice lokalne samouprave. Dodjela potpora malih vrijednosti je uređena Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1).

U skladu s navedenim propisima, Gradsko vijeće Grada Rijeka je usvojilo Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 i 9/18), kao temeljni programski dokument Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

U okviru sadašnjeg Općeg programa mjera sistematizirane su 22 mjere čiji su ciljevi jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Temeljem interesa i inicijativa koje dolaze iz poduzetničkog okruženja, a s ciljem promocije i jačanja ulagačkog potencijala riječkog gospodarstva i unaprjeđenja turističke ponude grada Rijeke, te poticanja IT industrije i industrije kreativnih tehnologija, predlaže se uvesti dvije nove mjere:

 • Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija te
 • Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrije.

Nadalje, u postupku provedbe mjera, gradski Odjel za poduzetništvo kontinuirano analizira učinke mjera, njihovu primjenjivost te u komunikaciji s korisnicima mjera bilježi njihove prijedloge i primjedbe te se sukladno rezultatima navedenih aktivnosti predlažu dopune i/ili izmjene pojedinih mjera kako bi bile što učinkovitije, a njihova provedba što transparentnija i jasnija.

 

Koje izmjene i dopune se predlažu?

Predložene su sljedeće novine:

 • dopuna sadržaja mjere „Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga“ na način da se utvrdi kako se subvencija troškova medijske kampanje odnosi isključivo na razvoj novog ili izmjenu postojećeg brenda te se s tim u vezi provodi medijska kampanja
 • proširenje korisnika mjere „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“ na način da korisnici mogu biti i klasteri, odnosno udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa njihovih članova, koji imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke
 • izmjena mjere Startup inkubator“ na način da se uvodi dodjela bespovratnih financijskih sredstava za najuspješnije polaznike te da se uklanja dobna granica za korisnike te se na taj način proširuje krug potencijalnih korisnika na sve osobe s poslovnom idejom
 • jasno propisivanje kako se u sklopu mjere „Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika“ ne subvencioniraju troškovi sudjelovanja na skupovima i kongresima koji nemaju obilježje edukativnog programa, putni troškovi te troškovi nabave stručne literature
 • umjesto dosadašnje mjere „Inkubator za kreativne industrije“ predlaže se uvođenje mjere „Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrije“, u sklopu koje bi se otvorio inkubator za gospodarske subjekte koji se bave kreativnim tehnologijama i IT-em. Poduzetnici bi mogli koristiti poslovni prostor po povoljnijim uvjetima te modernu opremu i tehnologiju, a u inkubatoru bi se organizirala i edukativna i promotivna događanja
 • uvođenje nove mjere „Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija“ u sklopu koje bi se s ciljem promocije i jačanja ulagačkog potencijala riječkog gospodarstva te unaprjeđenja turističke ponude grada Rijeke subvencionirala organizacija sajamskih manifestacije na području grada Rijeke. Vezano uz provedbu navedene mjere, predviđeno je propisivanje kvalitativnih kriterija koji će se posebno uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja zahtjeva za subvencioniranjem, a to su karakter manifestacije i njezin značaj za promociju riječkog gospodarstva i Rijeke kao turističke destinacije.

Obrazloženja uz pojedine članke Općeg programa mjera

Uz članak 1.

Predlaže se dopuna sadržaja mjere 1.2. „Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga“ na način da se jasnije utvrde troškovi subvencioniranja, odnosno da se propiše kako se pravo na subvenciju može ostvariti isključivo za troškove razvoja novoga ili izmjene postojećega brenda i s tim u vezi troškova medijske kampanje. Dopunom definicije u dijelu provedbe, potencijalnim prijaviteljima će biti jasnije da troškovi promocije postojećega brenda potencijalnih prijavitelja nisu prihvatljiv trošak.

U mjeri 1.3. „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“ predlaže se krug korisnika mjere proširiti na način da se propiše kako korisnici mogu biti i udruge sa sjedištem na području grada Rijeke i udruge koje imaju članicu sa sjedištem na području grada Rijeke. Prema dosadašnjem Općem programu mjera oba uvjeta su morala biti kumulativno ispunjena.

Uz članak 2.

Predlaže se izmijeniti mjeru 2.3. “Startup inkubator” na način da se ukloni dobna granica za sudjelovanje u programu Startup inkubatora, s ciljem pružanja potpore (financijske i nefinancijske) svim osobama s inovativnom poslovnom idejom. Naime, analizom interesa za korištenjem programa „Startup inkubator“, uvidjelo se kako postoji interes osoba s inovativnim poslovnim idejama za ulazak u program, u dobnoj skupini iznad 29 godina. Isto tako, u odnosnu na pokazatelje iz 2012. godine kada se kretalo u osnivanje Startup inkubatora, broj mladih nezaposlenih na području grada Rijeke u 2018. godini manji je za 56%, odnosno sveden je na prosječnu stopu nezaposlenosti od  3,6%. I nadalje se predlaže i planira kontinuirano raditi s mladim osobama, ali ne i ograničavati korisnike startup inkubatora isključivo na mlađe od 29 godina.

Dalje se predlaže propisati da korisnici inkubatora, uz besplatan prostor, mentorsku podršku, pomoć u promociji svojih ideja, mogu dobiti i bespovratna sredstva za realizaciju svojeg poduzetničkog poduhvata. Naime, nedostatak financijskih sredstava je česta prepreka u pokretanju odnosno ranim stadijima razvoja startup poduzeća, a na ovaj način će se korisnike koji su prošli program dodatno motivirati i olakšati im ulazak i opstanak u poduzetničkom svijetu.

U mjeri 2.4. “Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika“, u dijelu Izuzeće predlaže se propisati kako su troškovi sudjelovanja na skupovima i kongresima, troškovi putovanja te troškovi nabave stručne literature neprihvatljivi. Nadopuna izuzeća je potrebna kako bi potencijalnim prijaviteljima bilo što jasnije koji su troškovi prihvatljivi, a koji nisu prihvatljivi za subvencioniranje. Na taj se način potencijalni prijavitelji usmjeravaju da na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava prijave ona ulaganja koja doprinose realizaciji postavljenog cilja, odnosno postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika.

Uz članak 3.

Umjesto dosadašnje mjere „Inkubator za kreativne industrije“ predlaže se uvesti mjeru „Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrije“, u sklopu koje bi se otvorio inkubator za gospodarske subjekte koji se bave kreativnim tehnologijama i IT-em.

Strateške odrednice Grada Rijeke sažete su u Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020 koja kao svoj drugi strateški cilj definira Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo, te Prioritet Jačanje konkurentnosti gospodarstva i Mjeru Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama.  U proteklom razdoblju poduzete su aktivnosti Grada Rijeke u smjeru pozicioniranja Rijeke kao pametnog grada. S tim u vezi, prepoznat je sektor digitalnih i IT tehnologija kao sektor koji ima vrlo veliki potencijal rasta, kako u smislu povezanosti s gradskom strategijom, tako i u smislu trenutnog stanja i pravaca rasta među riječkim poduzetnicima. Naime, zbog malih početnih ulaganja u IT sektoru, a velikom potencijalu rasta i rada na globalnom tržištu, sve veći broj malih poduzeća radi iz lokacija u Republici Hrvatskoj, a svoje usluge nudi na globalnom tržištu. Isto tako, nacionalne statistike ukazuju na to da je već drugu godinu za redom IT industrija najveća hrvatska izvozna industrija, a procjenjuje se da će se rast nastaviti i u narednom razdoblju.

Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrije nudio bi poduzetnicima poslovni prostor po povoljnijim uvjetima te modernu opremu i tehnologiju, a u inkubatoru bi se organizirala i edukativna i promotivna događanja te stvorilo mjesto okupljanja i povezivanja lokalne IT zajednice.

Uz članak 4.

Predlaže se uvođenje nove mjere 5.3 „Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija“ s ciljem promocije riječkog poduzetništva, investicijskog potencijala riječkog područja te jačanja turističke ponude grada Rijeke, kroz subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija koje se održavaju na području grada Rijeke. Za nositelje mjere predlažu se Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Riječka razvojna agencija Porin te Turistička zajednica grada Rijeke, dok bi korisnici bili gospodarski subjekti koji na temelju javnog poziva ostvare pravo na dodjelu sredstava za troškove organizacije manifestacija. S obzirom na veliki broj inicijativa upućenih prema gradskoj upravi Grada Rijeke za organiziranjem manifestacija gospodarskog karaktera, donošenjem ove mjere definirao bi se temelj za raspisivanjem javnog poziva, putem kojeg bi potencijalne organizatore usmjerili u organizaciju sajmova i sličnih manifestacija od interesa za riječke poduzetnike, građane i posjetitelje grada Rijeke.

Uz članak 5.

Predlaže se propisati kako će se pri određivanju kvalitativnih kriterija ocjenjivanja dostavljenih prijava na javni poziv za dodjelu subvencija organizacije sajamskih manifestacija posebno uzeti u obzir karakter manifestacije i njen značaj za promociju riječkog gospodarstva i Rijeke kao turističke destinacije.

Vaš doprinos

Ovo Savjetovanje tiče se svih onih građana koji se bave ili se žele baviti poduzetničkom djelatnošću te koriste ili žele koristiti mjere poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Proučite prijedlog Izmjena i dopuna Općeg programa mjera.

Smatrate li ih korisnima?

Ako ste poduzetnik, kakvo je vaše iskustvo u obavljanju poduzetničke djelatnosti u Rijeci?  Da li ste već koristili mjere iz Općeg programa mjera?

Smatrate li da će predložene Izmjene i dopune Općeg programa mjera koje imaju za cilj dodatno približavanje potrebama poduzetnika, građana i posjetitelja Rijeke te jednostavnije i transparentnije uređenje mjera, pomoći u pokretanju, razvoju odnosno obavljanju Vaše poduzetničke djelatnosti?

Smatrate li određene dijelove prijedloga Izmjena i dopuna nedostatnima i zašto?

Biste li neke dijelove drugačije uobličili?

Svoje sugestije i prijedloge vezane uz poboljšanje teksta Izmjena i dopuna Općeg programa mjera možete poslati ispunjavajući Obrazac dostupan ispod samog Savjetovanja ili ih možete upisati u polje za komentiranje na dnu stranice.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno 20. ožujka 2019. godine i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke
Naziv akta / dokumenta: Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Početak savjetovanja: 18. veljače 2019.
Završetak savjetovanja: 20. ožujka 2019.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Svoje sugestije i prijedloge vezane uz poboljšanje teksta Izmjena i dopuna Općeg programa mjera možete poslati ispunjavajući Obrazac dostupan ispod samog Savjetovanja ili ih možete upisati u polje za komentiranje na dnu stranice.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno 20. ožujka 2019. godine.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.