Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. prosinca 2021. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke.

Zakonska osnova

Hrvatski sabor je na sjednici 15. srpnja 2021. godine donio Zakon o gospodarenju otpadom. Zakon o gospodarenju otpadom objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 84/21 od dana 23. srpnja 2021. godine, a danom stupanja na snagu predmetnog Zakona prestale su važiti odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).

Zakon o gospodarenju otpadom utvrđuje mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina i poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina te povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata, što je nužno za prelazak na kružno gospodarstvo i osiguranje dugoročne konkurentnosti Republike Hrvatske i Europske unije. Također, Zakonom o gospodarenju otpadom uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, planske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Odredbom članka 178. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom, propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, pa se stoga pristupilo izradi Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke.

Uvod

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke donosi se s ciljem usklađivanja načina pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada s odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom.

Napominje se da je u sadržajnom smislu predložena Odluka u značajnom dijelu istovjetna važećoj Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18, 9/18, 9/19 i 22/19), no obveza donošenja nove odluke propisana je odredbom članka 178. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom pa se stoga nije pristupilo izmjenama i dopunama važeće Odluke, već izradi nove.

Nacrtom prijedloga Odluke predlaže se urediti kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada, način podnošenja prigovora građana, opće uvjete ugovora s korisnicima te sva druga pitanja za koja Zakon o gospodarenju otpadom propisuje da ih mora sadržavati odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Obrazloženje odredbi Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke

U nastavku se obrazlažu pojedine odredbe Nacrta prijedloga Odluke. Napominje se kako je u sadržajnom smislu Nacrt prijedloga Odluke u značajnom dijelu istovjetan važećoj Odluci pa je uz obrazloženje pojedinih odredbi posebno navedeno da su sadržajno istovjetne kao u važećoj Odluci. Također, uz obrazloženje pojedinih odredbi je posebno navedeno kada je predloženi sadržaj odredbe formuliran na način da je isti usklađen s odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom.

Uz članak 1.  Odredbom stavka 1. se predlaže utvrditi da se Nacrtom Odluke uređuje način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, dok se stavkom 2. određuje pojam i sadržaj javne usluge. Predloženo, javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području Grada putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za njegovu obradu.

Odredbom stavka 3. predlaže se odrediti da javna usluga uključuje sljedeće usluge:

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

 1. miješanog komunalnog otpada
 2. biootpada
 3. reciklabilnog komunalnog otpada i
 4. glomaznog otpada jednom godišnje te

– uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

– uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Predloženi sadržaj javne usluge usklađen je s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Uz članak 2. Ovom odredbom se utvrđuje sadržaj Nacrta Odluke, a koji je usklađen s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Uz članak 3. Ovom se odredbom definira da na području Grada javnu uslugu obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 4. Ovom se odredbom predlaže definirati korisnika javne usluge u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Uz članak 5. Ovom se odredbom predlaže razvrstati Korisnike iz predloženog članka 4. Nacrta Odluke u dvije kategorije sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Predloženo, Korisnici iz članka 4. Odluke razvrstavaju se u kategoriju:

– Korisnika kućanstvo ili

– Korisnika koji nije kućanstvo.

Korisnik iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je Korisnik koji nije razvrstan u kategoriju Korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Uz članak 6. Ovom odredbom se određuje koje se usluge pružaju isključivo na zahtjev Korisnika i uz naknadu određenu cjenikom Davatelja usluge. Na zahtjev Korisnika vrši se preuzimanje miješanog komunalnog otpada u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada te preuzimanje glomaznog otpada osim preuzimanja glomaznog otpada iz članka 1. stavka 3. podstavka 1. točke 4. Nacrta Odluke.

Uz članak 7. Ovom se odredbom u stavku 1. taksativno navode obveze Davatelja usluge, u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom. U stavku 2. određeno je da je Davatelj usluge dužan u svemu postupati sukladno zakonu kojim se uređuje gospodarenje otpadom, podzakonskim aktima kojima se uređuje gospodarenje otpadom i ovom Odlukom.

Uz članak 8. Ovom se odredbom taksativno navode obveze Korisnika u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Uz članak 9. Ovom odredbom se u stavku 1. definira da se troškovi pružanja javne usluge određuju razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij za obračun količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika za sakupljanje otpada i broj pražnjenja spremnika. U stavku 2. određeno je da se korištenje javne usluge obračunava za vremensko razdoblje od jednog mjeseca. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članke 10. – 12. Ovim odredbama određuju se standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada te način pojedinačnog korištenja javne usluge.

Uz članak 10. Ovom odredbom na sadržajno istovjetan način kao i u važećoj Odluci detaljno je razrađen način pružanja usluge Korisnicima, a sve sukladno obvezi Davatelja usluge da osigura Korisnicima pružanje usluge sakupljanja komunalnog otpada. U odnosu na važeću Odluku djelomično je izmijenjen volumen pojedinih spremnika te je termin „problematični otpad“ iz ranije važećeg Zakona zamijenjen terminom „opasni otpad“ iz Zakona o gospodarenju otpadom.

Uz članak 11. Ovom odredbom u stavku 1. i 2. se definira što moraju sadržavati natpisi za spremnike za komunalni i reciklabilni komunalni otpad. Spremnici za komunalni otpad moraju sadržavati natpis s nazivom Davatelja usluge, naziv vrste otpada kojoj je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu. Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju sadržavati natpis s nazivom Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu. U stavcima 3., 4., 5. i 6. definiraju se zabranjena postupanja pa je tako navedeno da je u spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, zeleni otpad, opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari. Korisniku koji nije kućanstvo zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u i pored spremnika.

Korisniku nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika. Korisniku je zabranjeno oštećivati spremnike, po njima crtati i/ili pisati te ih premještati s obilježenog mjesta. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 12. Ovom odredbom uređuje se smještaj spremnika za komunalni otpad i uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge na istovjetan način kao u važećoj Odluci, osim što je u stavku 2.  predviđeno da se, do dodjele pojedinačnog spremnika ili u slučaju kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu kod Korisnika, javna usluga pruža putem zajedničkih spremnika na površini javne namjene na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta Korisnika.

Uz članak 13. Ovom odredbom utvrđuje se najmanja učestalost odvoza otpada na način da je stavkom 1. određeno da se primopredaja komunalnog otpada u obračunskom razdoblju obavlja u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

– najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad i biootpad,

– najmanje jednom mjesečno za reciklabilni komunalni otpad.

Dinamiku preuzimanja sadržaja spremnika komunalnog otpada te prijevoz istog od obračunskog mjesta za svakog Korisnika utvrđuje Davatelj usluge Programom odvoza otpada s kojim je dužan upoznati Korisnika, poštujući pritom broj minimalnih primopredaja kako je to prethodno navedeno.

Uz članke 14. – 19. Ovim odredbama određuje se način provedbe javne usluge te način određivanja udjela Korisnika.

Uz članak 14. Ovom odredbom uređuje se pitanje volumena spremnika. Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumene spremnika na način da budu primjereni potrebi Korisnika. Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva predlaže Korisniku kućanstvo Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvu. Minimalni volumen zajedničkih spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva predlaže Korisnicima kućanstvo Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvima koja koriste zajedničke spremnike. Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za Korisnika koji nije kućanstvo predlaže Davatelj usluge primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru. Ako minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada, utvrđen sukladno ovome članku, ne zadovoljava potrebe Korisnika kućanstvo ili Korisnika koji nije kućanstvo, Davatelj usluge će povećati volumen spremnika. Ako je dodijeljeni volumen spremnika preveliki za potrebe Korisnika kućanstvo ili Korisnika koji nije kućanstvo, Davatelj usluge će na zahtjev smanjiti volumen spremnika. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci, osim što će u slučaju kada minimalni volumen spremnika ne zadovoljava potrebe Korisnika, Davatelj usluge povećati volumen spremnika, a ne broj spremnika.

Uz članak 15. Ovom odredbom uređuje se postupanje kada više Korisnika kućanstvo koriste zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika te je u stavku 1. određeno da u tom slučaju  navedeni Korisnici sporazumno određuju svoje udjele u korištenju spremnika. U stavku 2. je određeno da sporazum potpisuju svi Korisnici zajedničkog spremnika ili više zajedničkih spremnika, a u stavku 3. je određeno da takav sporazum mora biti priložen najmanje jednoj Izjavi za jedno obračunsko mjesto. U stavku 4. je definirano postupanje ako sporazum nije postignut ili nije dostavljen sukladno stavku 3. te će tada Davatelj usluge odrediti udio Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika prema kriteriju omjera broja fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu. U stavku 5. je definirano da broj fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika Davatelj usluge utvrđuje na temelju Izjave, a kada se podaci na taj način ne mogu utvrditi, broj fizičkih osoba u kućanstvu utvrđuje se na temelju podataka o raspodjeli zajedničke potrošnje pitke vode ili na drugi prikladan način. U stavku 6. je definirano da zbroj udjela svih Korisnika u zajedničkom spremniku za obračunsko mjesto, određenih sukladno ovome članku, uvijek mora iznositi jedan. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 16. Ovom se odredbom uređuje način korištenja spremnika od strane Korisnika koji nije kućanstvo. Korisniku koji nije kućanstvo dodijelit će se pojedinačni standardizirani spremnik sukladno odredbama članaka 10., 11., 12., 14. i 15. Nacrta Odluke.

Uz članak 17. Ovom se odredbom uređuje način korištenja spremnika u slučaju kada zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika na javnoj površini koristi više  Korisnika koji nisu kućanstvo te Korisnici kućanstvo i Korisnici koji nisu kućanstvo. Navedeni Korisnici sporazumno određuju svoje udjele, a na sporazum se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 15. stavaka 2. i 3. ove Odluke. Stavkom 3. određeno je da ako sporazum nije postignut ili nije dostavljen, Davatelj usluge odredit će udio Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika na način da se najprije Korisniku koji nije kućanstvo određuje udio u zajedničkom spremniku, a preostali volumen zajedničkog spremnika Davatelj usluge podijelit će na Korisnike kućanstvo prema kriterijima iz članka 15. stavaka 4., 5. i 6. Nacrta Odluke.

Uz članak 18. Ovom se odredbom uređuje postupanje vezano uz glomazni otpad. Glomazni otpad Korisnika kućanstvo u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3 može se bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 3m3 godišnje plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluge. Glomazni otpad Korisnika kućanstvo u količini do 3m3 sakuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta tih Korisnika sukladno rasporedu Davatelja usluge, a za veće količine ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će osigurati preuzimanje glomaznog otpada Korisnika kućanstvo na obračunskom mjestu tih Korisnika, uz obvezu plaćanja cijene prema cjeniku Davatelja usluge. Glomazni otpad od Korisnika koji nisu kućanstvo može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu tih Korisnika na obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku Davatelja usluge. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 19. Ovom se odredbom određuje postupanje vezano uz biološki razgradiv otpad iz vrtova. Odredba je sadržajno istovjetna kao u ranije važećoj Odluci, osim što je zbog promjena naziva u Zakonu o gospodarenju otpadom naziv „zeleni otpad“ zamijenjen nazivom „biološki razgradiv otpad iz vrtova“. Biološki razgradivi otpad iz vrtova Korisnika kućanstvo u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3 može se bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 3m3 godišnje ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će osigurati preuzimanje biološki razgradivog otpada iz vrtova  Korisnika kućanstvo na obračunskom mjestu tih Korisnika, pri čemu je Korisnik dužan platiti naknadu prema cjeniku Davatelja usluge. Biološki razgradivi otpad iz vrtova od Korisnika koji nisu kućanstvo može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu Korisnika na njegovom obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku Davatelja usluge.

Uz članke 20. i 21. Ove odredbe uređuju Izjavu o načinu korištenja javne usluge na način kako je to propisano Zakonom o gospodarenju otpadom.

Uz članak 22. Ovom odredbom uređuje se sklapanje ugovora o korištenju javne usluge. Ugovor o korištenju javne usluge sklapaju Davatelj usluge i Korisnik. Ugovor se smatra sklopljenim dostavom Izjave Davatelju usluge ili prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika za  komunalni otpad od strane Korisnika u slučaju kada Izjava nije dostavljena. Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio Nacrta Odluke. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 23. Ovom odredbom definirano je da se prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za pojedinog Korisnika smatra izvadak iz evidencije Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu tog Korisnika. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članke 24. – 33. Ovim odredbama uređuje se cijena javne usluge. Način određivanja cijene, struktura cijene i svi ostali bitni elementi propisani su Zakonom o gospodarenju otpadom (članci 75. – 77. ) pa je u skladu s time izrađen Nacrt Odluke.

Uz članak 24. Ovom odredbom utvrđeno je da je Korisnik dužan platiti cijenu javne usluge koja se određuje ovom Odlukom i cjenikom Davatelja usluge te da se cijena javne usluge plaća radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za sakupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu, troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se bez naknade sakuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Uz članak 25. Ovom odredbom uređeno je da strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Uz članak 26. Ovom odredbom utvrđeno je da se cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada plaća radi pokrića troškova obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada i troškova prijevoza i obrade krupnog (glomaznog) otpada koji se bez naknade sakuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C) sastoji se od jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražene u kunama (JCV), broja pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji Davatelja usluge (BP) i udjela Korisnika u korištenju spremnika (U).

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C) određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U

Uz članak 27. Ovom odredbom uređeno je pitanje obvezne minimalne javne usluge sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom. Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

Stavkom 2. određeno je da se pod obveznom minimalnom javnom uslugom podrazumijeva osiguranje uvjeta za primopredaju komunalnog otpada u obračunskom razdoblju s minimalnom učestalošću sukladno članku 13. stavku 1. Nacrta Odluke.

Stavkom 3. i 4. određeno je da je cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena na području pružanja javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo te da je cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena na području pružanja javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo.

Uz članak 28. Ovom odredbom uređeno je da se cijena obvezne minimalne javne usluge plaća radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za sakupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Stavkom 3. određuje se da cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 54,91 kuna bez PDV-a.

Stavkom 4. određuje se da Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 154,53 kuna bez PDV-a.  Zaključno se u stavku 5. određuje da ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik može razvrstati i u kategoriju Korisnika kućanstvo i u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo, Korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo.

Odredbe članaka 27. i 28. Nacrta Odluke sukladne su Zakonu o gospodarenju otpadom, a cijena minimalne javne usluge utvrđena je na način da osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Uz članak 29. Ovom se odredbom uređuje da Korisnik koji trajno ne koristi nekretninu nije dužan platiti cijenu javne usluge, na isti način kao što je to određeno važećom Odlukom. Što se smatra nekretninom koja se trajno ne koristi usklađeno je s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Uz članak 30. Ovom odredbom utvrđuje se da se kriteriji za određivanje Korisnika u čije ime Grad Rijeka preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge utvrđuju odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 31. Ovom se odredbom predviđaju slučajevi u kojima se plaća ugovorna kazna.

Uz članak 32. Ovom se odredbom uređuje postupanje u slučajevima za koje je predviđena naplata ugovorne kazne, a kada je riječ o zajedničkom spremniku koji se koristi od strane više Korisnika. Ako nije moguće utvrditi odgovornost pojedinog Korisnika, obvezu plaćanja ugovorne kazne snose svi Korisnici koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 33. Ovom se odredbom definira da se postupanja za koja je predviđena naplata ugovorne kazne utvrđuju od strane radnika Davatelja usluge na terenu i Korisnika koji to zatraži, uz korištenje odgovarajućih dokaznih sredstava kao što su sastavljeni zapisnik, fotografski zapis ili video snimak o postupanju, odnosno na temelju podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način iz kojeg je moguće utvrditi korištenje nekretnine (prijava komunalnog redara, prijava građana, izjava Korisnika i slično). Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 34. Ovom se odredbom utvrđuje da se Davatelj usluge neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora uzrokovanih neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, elementarne nepogode, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora od strane Davatelja usluge uslijed navedenih okolnosti, Davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti Korisnike putem mrežnih stranica, a ispunjenje ugovornih obveza Davatelja usluge odgađa se za vrijeme trajanja navedenih okolnosti. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 35. Ovom se odredbom utvrđuje obveza Davatelja usluge da omogući građanima podnošenje prigovora te postupanje povodom prigovora. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članak 36. Ovom se odredbom utvrđuje da nadzor nad provedbom Odluke provodi Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo. Odredba je sadržajno istovjetna kao u važećoj Odluci.

Uz članke 37.- 41. Ovim člancima utvrđene su prijelazne i završne odredbe Nacrta Odluke.

Članak 37. Ovom odredbom utvrđena je obveza Davatelja usluge da donese Cjenik javne usluge u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke, a što je sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.

Članak 38. Ovom odredbom utvrđena je obveza Davatelja usluge osigurati nabavu opreme za odvojeno prikupljanje biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 39. Ovom odredbom utvrđena je obveza Davatelja usluge da osigura otpremu spremnika za pojedinačno korištenje javne usluge te pojedinačno korištenje javne usluge u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 40. Ova odredba određuje da stupanjem na snagu predložene Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18, 9/18, 9/19 i 22/19).

Članak 41. Ova odredba utvrđuje da predložena Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke””, osim odredbi članka 31. stavka 2. ove Odluke koje stupaju na snagu tri mjeseca od dana uvođenja pojedinačnog korištenja javne usluge na određenom dijelu Grada. Sukladno uvodno izloženim zakonskim obvezama te utvrđenim rokovima za njihovo ispunjenje odnosno za pravilnu primjenu svih predloženih odredbi, predloženi rok za stupanje na snagu Nacrta Odluke ocjenjuje se odgovarajućim i primjerenim.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana.

Smatrate li da su predložene odredbe Odluke dobre i da bi doprinijele sprječavanju ili smanjenju nastanka otpada te drugim ciljevima propisanim Zakonom o gospodarenju otpadom?

Jednako tako, možete komentirati i same članke čije se donošenje predlaže pa sugerirati i drugačiju formulaciju s obzirom na Vaše mišljenje o ukupnoj temi.

Prijedloge i komentare možete uputiti ispunjavajući ovdje dostupan online obrazac ili upisujući komentare u polje za komentiranje u dnu ovog Savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Naziv dokumenta o kojem se provodi Savjetovanje: Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke
Naziv akta koji će se finalno donositi (nakon javnog savjetovanja): Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke
Nositelj izrade akta: Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Datum početka savjetovanja: 19. studeni 2021.
Datum završetka savjetovanja: 19. prosinac 2021.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. prosinca 2021.
  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.