Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine

Akcijski plan energetske učinkovitosti

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 22. siječnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Što se određuje ovim Akcijskim planom?

Akcijski plan planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikog grada za trogodišnje razdoblje. Akcijski plan uz suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Zakonski okvir za izradu Akcijskog plana

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14116/18, 25/20, 32/21, 41/21), sve jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi u Republici Hrvatskoj u obvezi su izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti za trogodišnje razdoblje. Sukladno zakonu, Grad Rijeka pripada klasifikaciji velikih gradova.

Sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21), potrebno je donijeti akcijski plan za razdoblje 2022. do 2024. godine i svako slijedeće trogodišnje razdoblje.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine usklađen je s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine od prosinca 2019. godine, Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu („Narodne novine“ broj 68/21) te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Rijeke kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke 19. prosinca 2020. godine.

Analiza potrošnje energije po sektorima

Za analizu potrošnje uzeti su podaci iz 2018. godine odnosno referentna godina obrađena u SECAP-u iz 2020. godine. U analizu potrošnje energije po sektorima uzeti su slijedeći podaci za:

 • Zgradarstvo – potrošnja objekata javne namjene te objekti u vlasništvu i/ili upravljanju komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke
 • Promet – vozila na korištenju i u vlasništvu Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke i javni prijevoz
 • Javna rasvjeta

Analizom potrošnje energije objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, vozila na korištenju i u vlasništvu Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu  Grada Rijeke i javne rasvjete uočeno je da potrošnja zgradarstva ima 53% u ukupnoj potrošnji, promet 35% i javna rasvjeta 12% što je u skladu s trendovima potrošnje energije.

Akcijski plan energetske učinkovitosti - Rekapitulacija potrošnje energije

Rekapitulacija potrošnje energije – kWh

Planirane mjere energetske učinkovitosti

U okviru ovoga poglavlja prikazane su mjere za povećanje energetske učinkovitosti za pojedine sektore energetske potrošnje na području grada Rijeke koje su usklađene s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom i odredbama Pravilnika. Osim što su mjere podijeljene po sektorima podijeljene su i po nosiocima provedbe, odnosno na mjere koje provodi Grad Rijeka i mjere koje provode komunalna i trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke.

Ukupan broj mjera je 32, s tim da se 20 mjera odnosi na sektor zgradarstva, 11 na sektor prometa i 1 mjera na sektor javne rasvjete.

Sumarni prikaz svih mjera

Naziv mjere Očekivani iznos investicije (HRK) Planirani iznos vlastitog ulaganja (HRK) Uštede za razdoblje 2022 – 2024
od do MWh tCO2
1 Energetski pregledi i certificiranje zgrada javne namjene 600.000 600.000 600.000
2 Riječki energetski dani 60.000 60.000 60.000
3 Solarna energija za građane 90.000 90.000 90.000
4 Energetska obnova PPO Radost 700.000 315.000 455.000 14,15 3,03
5 Energetska obnova PPO Vežica 1.405.000 632.250 913.250 54,88 11,74
6 Energetska obnova OŠ San Nicolo 2.560.000 1.152.000 1.664.000 29,88 9,17
7 Energetska obnova OŠ Turnić 9.440.000 4.248.000 6.136.000 71,34 15,27
8 Rekonstrukcija Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 19.245.343 2.886.801 2.886.801 453,48 72,10
9 Izgradnja integriranih solarnih elektrana na objektima javne namjene 480.000 72.000 288.000 94 22,08
10 Izgradnja kotlovnice na biomasu (sječka) za energetske potrebe KD Čistoće d.o.o. 2.250.000 337.500 1.350.000
11 Izgradnja integrirane sunčane elektrane na komunalnoj garaži KD Čistoće 280.000 42.000 168.000 37,80 6,00
12 Obnova toplinskog sustava grada Rijeke – II. faza 113.834.512 28.714.047 28.714.047 5.791,13 1.200
13 Zamjena sustava grijanja sportske dvorane SRC „3. maj“ 500.000 300.000 500.000 364,80 87,20
14 Zamjena sustava grijanja na objektu SRC „Belveder“ 500.000 300.000 500.000 23,76 7,13
15 Energetska obnova rasvjete nogometnog igrališta „Krimeja“ 600.000 360.000 600.000 18,54 2,95
16 Energetska obnova rasvjete dvorane SRC „3.maj“ 200.000 120.000 200.000 15,40 2,45
17 Energetska obnova rasvjete dvorane „Dinko Lukarić“ 400.000 240.000 400.000 20,54 3,26
18 Energetska obnova Boćarskog centar Podvežica, Rijeka 3.670.000 1.651.500 2.385.500 177 38,97
19 Obnova sustava hlađenja u objektima tržnice 200.000 120.000 200.000
20 Izgradnja integrirane sunčane elektrane na komunalnoj garaži Kantrida 200.000 120.000 200.000 25,20 4,00
21 Nabava novih vozila javnog prijevoza – niske emisije CO2 65.521.520 10.164.091 10.164.091 58,00
22 Opremanje stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište 7.500.000 1.262.025 1.262.025
23 Nabava 4 vozila na električni pogon za potrebe KD Čistoća d.o.o. 1.103.600 662.160 1.103.600 2.110 647,63
24 Nabava 2 vozila za prikupljanje otpada na SPP 2.800.000 1.680.000 2.800.000
25 Nabava 2 komunalna vozila za prikupljanje otpada sa javnih površina i održavanje čistoće reciklažnih dvorišta na SPP 2.500.000 1.500.000 2.500.000
26 Uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i optimiranje ruta distribucije 200.000 120.000 200.000
27 Ugradnja senzora zapunjenosti spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 500.000 300.000 500.000
28 Edukacija vozača s elementima EKO vožnje 35.000 21.000 35.000 750,80 211
29 Nabava 3 vozila na električni pogon za potrebe KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. 827.700 496.620 827.700 1.582 485,76
30 Izgradnja 2 punionice za električna vozila 82.500 49.500 82.500
31 Nabava 5 električnih mopeda za potrebe TD Rijeka plus d.o.o. 85.000 51.000 85.000 10,85 2,81
32 Rekonstrukcija javne rasvjete Grada Rijeka – I faza 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.816,14 896
UKUPNO 253.370.175 73.667.494 82.870.514 15.462 3.787

Sumarni prikaz mjera prema nositelju mjera

Naziv mjere Očekivani iznos investicije (HRK) Planirani iznos vlastitog ulaganja (HRK) Uštede za razdoblje 2022 – 2024
od do MWh tCO2
1 Grad Rijeka 49.580.343 25.056.051 28.093.051 4.534 1.029
2 KD i TD u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke 203.789.832 48.611.443 54.777.463 10.928 2.758
  UKUPNO 253.370.175 73.667.494 82.870.514 15.462 3.787

Ukupni iznos investicija u energetsku učinkovitost za razdoblje 2022. – 2024. godine koje planiraju uložiti Grad Rijeka i komunalna i trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke je 253.370.175 kn, od čega Grad Rijeka ulaže 49.580.343 kn, a društva 203.789.832 kn (velika ulaganja KD Autotrolej d.o.o. u nova vozila javnog prijevoza i obnova toplinarstva od strane TD Energo d.o.o.). Planirani iznos vlastitog ulaganja varira u odnosu na pretpostavljene iznose sufinanciranja od strane EU fondova, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Fonda za sufinanciranje EU projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (u nekim mjerama iznosi vlastitog sufinanciranja su poznati npr. Obnova toplinskog sustava grada Rijeke – II. Faza , Nabava novih vozila javnog prijevoza – niske emisije CO2). Provedbom navedenih mjera uštedit će se 15.462 MWh energije, odnosno smanjiti emisije CO2 za 3.787 t.

Izvori sredstava za financiranje provedbe mjera

Sve navedene mjere ovisno o nositelju provedbe, financirat će se iz proračuna Grada Rijeke, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja pokrivaju postotak opravdanih troškova koje propisuje Fond i iz sredstava dostupnih iz strukturnih fondova Europske unije.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da nam, nakon što proučite nacrt prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine, dostupan u prilozima ovog Savjetovanja, iznesete svoje prijedloge i komentare na rješenja u dokumentu.

Smatrate li da su predložene zadovoljavajuće mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti?

Prijedloge i komentare možete uputiti ispunjavajući ovdje dostupan online obrazac ili upisujući komentare u polje za komentiranje u dnu ovog Savjetovanja.

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine
Naziv akta / dokumenta: Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine
Nositelj izrade akta/dokumenta: Ured Grada
Početak savjetovanja: 22. prosinca 2021.
Završetak savjetovanja: 22. siječnja 2022.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 21. siječnja 2022. godine.
  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.