Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno učenika srednjih škola i studenata te njihovih roditelja. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Ranije odluke i pravni okvir

Sukladno odredbi članka 46. Statuta grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke. Na temelju predmetne odredbe Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 14. srpnja 2016. godine Odluku o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima („Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16).

Na sjednicama od 30. rujna 2019., 30. rujna 2021. i 21. srpnja 2022. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je i Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima („Službene novine Grada Rijeke” broj 19/19, 12/21 i 10/22).

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji su slabijeg socijalnog statusa, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke.

S obzirom da je izvorni tekst Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima („Službene novine Grada Rijeke“ br. 10/16) doživio već tri izmjene objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke 19/1912/21 i 10/22, sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 74/15), predlaže se pristupiti izradi novog teksta predmetne Odluke.

Slijedom navedenog, u daljnjem tekstu obrazložene su predložene izmjene u odnosu na postojeći tekst Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima.

Na temelju zakonskih i statutarnih ovlasti Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22) pa se tekst Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata predlaže uskladiti s ovim aktom.

 

Ublažavanje uvjeta prebivališta

U članku 4. predlaže se ublažavanje uvjeta za pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije, na način da je sada dovoljan uvjet da učenik/student ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno predlaže se odustajanje od uvjeta da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja.

Smanjivanje ECTS bodova

Uvjet koji student mora ispunjavati kako bi imao pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije (i za nastavak primanja stipendije) jest upis u tekuću akademsku godinu i postizanje općeg uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja, konkretno srednju ocjenu od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova. Vezano za granicu od najmanje 55 ECTS bodova valja istaknuti da se ona ne odnosi nužno na mogućnost upisa više godine, koliko se odnosi na nastavak korištenja mogućnosti subvencioniranog studiranja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Student, ako je skupio i manje od 55 ECTS bodova, može na određenim sveučilištima upisati višu godinu. Broj ECTS bodova koje student može prenijeti tijekom studija određuje se internim aktima pojedinih sveučilišta. Iz navedenog razloga, kao jedan od uvjeta za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije odnosno za nastavak primanja stipendije uz dostavljeno uvjerenje o upisu u tekuću akademsku godinu, predlaže se smanjivanje potrebnog broja ECTS bodova sa 55 na 50.

Produženje roka natječaja za stipendije

Odredbom članka 24. stavka 1. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima propisano je da učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju. U praktičnoj primjeni predmetne odredbe često se događalo da učenici/studenti koji su potpisali s Gradom Rijekom ugovor o stipendiranju naknadno postanu korisnici neke druge stipendije zbog boljih financijskih uvjeta pa je ugovor o stipendiji valjalo raskinuti te je učenik/student bio dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u odnosnoj školskoj/akademskoj godini, a sve sukladno članku 24. stavku 3. predmetne odluke. U cilju okvirnog vremenskog usklađivanja objava natječaja Grada Rijeke i ostalih natječaja za dodjelu stipendija iz javnih izvora, pristupilo se izmjenama Odluke u dijelu mogućnosti produženja roka za objavu natječaja do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj. Navedeno bi usklađenje rokova s drugim stipendijama iz javnih izvora doprinijelo smanjenju broja neraspodijeljenih stipendija Grada Rijeke, odnosno povećalo broj stipendiranih studenata na godišnjoj razini.

Iz tog razloga predlaže se izmijeniti i članak 8. stavak 2. predmetne Odluke te ostaviti mogućnost produženja roka u kojem se objavljuje javni natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju gradske stipendije (do kraja kalendarske godine), s intencijom da se utvrdi koji su učenici/studenti postali korisnici drugih stipendija koje se financiraju iz javnih izvora (županijskih, državnih), kako ne bi došlo do upražnjenih mjesta, točnije neutrošenih sredstava rezerviranih u gradskom proračunu za tu namjenu.

Nadalje, smatramo potrebnim ublažiti uvjete pod kojima učenici srednjih škola i studenti prema socijalnim kriterijima mogu biti korisnici predmetnih stipendija, pa se predlaže dosadašnji tekst po kojem učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju, izmijeniti na način da učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Uključivanje predstavnika mladih u Povjerenstvo za stipendiranje

Predlažu su i izmjene u sastavu i broj članova Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa, propisanog člankom 11. predmetne Odluke, u cilju aktivnije provedbe politika za mlade na lokalnoj razini. Brojni europski i nacionalni dokumenti ističu važnost osiguravanja aktivne participacije mladih u razvoju i implementaciji javnih politika, osobito onih kojima se uređuju pitanja od iznimnog značaja za same mlade, poput sustava stipendiranja. Kroz praksu je utvrđeno kako je doprinos mladih osoba pri izradi uvjeta i kriterija po kojima se dodjeljuju stipendije iznimno bitan i koristan jer se u konačnici ti uvjeti i kriteriji na njima primjenjuju. Grad Rijeka potpisnik je Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini koja teži unaprjeđenju odlučnosti, samostalnosti i pristupu pravima mladih. Vizija i misija Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. utvrđuje da svi ključni dionici u društvu trebaju osigurati uključivanje mladih u aktivnosti kojima se jača njihova snaga promjene u društvu i društvenu participaciju.

Slijedom navedenog nametnula se potreba za uključivanjem predstavnika mladih u Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa, a na prijedlog Savjeta mladih Grada Rijeke, te se ujedno predlaže i povećanje broja članova predmetnog povjerenstva s tri na pet članova.

Zaštita privatnosti

S ciljem dodatnog unaprjeđenja sustava dodjele stipendija prema socijalnim kriterijima i istovremeno adekvatne zaštite privatnosti posebno ranjive skupine mladih predlaže se inicijale pristupnika zamijeniti šiframa pristupnika, kako je to i navedeno u člancima 15. i 19. predmetne odluke.

I na kraju predlaže se usklađivanje kriterija za dobivanje stipendija navedenih u Privitku I ove odluke s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22).

Obrazloženje po pojedinim člancima

U nastavku se daje obrazloženje po pojedinim člancima predložene Odluke:

 

 • Članak 1.

Ovim se člankom utvrđuju kao predmet Odluke uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji su slabijeg socijalnog statusa, postupak za dodjelu stipendija, te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni, a sve sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17),

 

 • Članak 2.

Ovim člankom propisano je kako se osiguravaju sredstva za isplatu stipendija.

 

 • Članak 3.

Ovim člankom propisano je da broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

 • Članak 4.

Ovim člankom definiraju se pojmovi učenika i studenta u smislu ove Odluke, kao i uvjeti koje mora ispunjavati učenik/student da bi imao pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

 

 • Članak 5.

Ovim se člankom definira kada će se smatrati da je učenik/student slabijeg socijalnog statusa, u smislu ove Odluke.

 

 • Članak 6.

Ovim se člankom propisuje kada učenik/student nema pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija.

 

 • Članak 7.

Ovim se člankom propisuje da su kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

 • Članak 8.

Ovim se člankom propisuje da se stipendije dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja, kao i da natječaj za tekuću školsku/akademsku godinu nadležni upravni odjel objavljuje najkasnije do kraja kalendarske godine, na temelju Odluke Gradonačelnika.

Ovim člankom propisuje se i gdje se objavljuje predmetni natječaj, odnosno gdje se objavljuje obavijest o raspisivanju natječaja.

 

 • Članak 9.

Ovim se člankom propisuje sadržaj teksta objave natječaja o stipendiranju.

 

 • Članak 10.

Ovim se člankom propisuje kada se prijava za natječaj smatra valjanom, odnosno da se prijava neće uzeti u razmatranje ukoliko bude naknadno dopunjena.

 

 • Članak 11.

Ovim se člankom propisuje djelokrug, sastav i način funkcioniranja Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa.

 

 • Članak 12.

Ovim se člankom propisuje da se podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz članka 4. ove Odluke ne smatra pristupnikom na natječaj. Nadalje, propisuje se i da se istom dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi neprihvaćanja njegove prijave za dodjelu stipendije, kao i da nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv navedene obavijesti.

 

 • Članak 13.

Ovim se člankom propisuje postupak bodovanja i rangiranja pristupnika kao i utvrđenja prijedloga rang-lista za učenike odnosno studente.

 

 • Članak 14.

Ovim se člankom propisuje način utvrđenja redoslijeda na rang-listama učenika odnosno studenata.

 

 • Članak 15.

Ovim se člankom propisuje obvezatan sadržaj prijedloga rang-lista, te gdje se i u kojem roku iste objavljuju.

 

 • Članak 16.

Ovim se člankom propisuje pravo pristupnika na podnošenje pisanog prigovora na utvrđeni redoslijed i bodovanje u prijedlogu rang-liste, kao i rok za podnošenje prigovora. Nadalje, propisuje se kome se pisani prigovor podnosi, tko o istome donosi odluku i u kojem roku, kao i da je odluka po prigovoru konačna.

 

 • Članak 17.

Ovim se člankom propisuje rok do kojeg pristupnik može povući svoju prijavu na natječaj.

 

 • Članak 18.

Ovim se člankom propisuje da pristupnik može biti samo na jednoj konačnoj rang-listi za dodjelu stipendije grada. Propisuje se i obveza pristupnika ukoliko se istovremeno nalazi i na prijedlogu rang-liste za dodjelu stipendije na temelju drugog opće akta grada kojim se uređuje stipendiranje, da u roku od tri dana od dana objave prijedloga rang-liste obavijesti Povjerenstvo putem upravnog odjela koju prijavu na natječaj želi povući. Nadalje, propisuje se i ukoliko pristupnik ne dostavi predmetnu obavijest, na koji će način Povjerenstvo utvrditi na kojoj se konačnoj rang-listi pristupnik nalazi.

 

 • Članak 19.

Ovim se člankom propisuje tko utvrđuje konačne rang-liste, što iste sadrže i gdje se objavljuju.

 

 • Članak 20.

Ovim se člankom propisuje tko donosi odluku o dodjeli stipendija te se propisuje postupak sklapanja ugovora o stipendiranju s učenikom/studentom.

 

 • Članak 21.

Ovim se člankom propisuju obveze učenika/studenta, kao i kada prestaje pravo na primanje stipendije.

 

 • Članak 22.

Ovim se člankom propisuje pravo nastavka primanja stipendije, kao i da pravo nastavka primanja stipendije korisnik stipendije dokazuje na početku svake školske/akademske godine.

 

 • Članak 23.

Ovim se člankom propisuje razdoblje u kojem se isplaćuje stipendija, kao i da se isplaćuje od prvog do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec. Propisuje se i obveza korisnika stipendije dostaviti potvrdu o završetku srednjoškolskog/visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju.

 

 • Članak 24.

Ovim se člankom propisuje da učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Nadalje, propisuje se i obveza učenika/studenta ukoliko je korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora da u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o stipendiji obavijesti upravni odjel o odustajanju od stipendije grada Rijeke. Propisuje se i raskid ugovora o stipendiji ako se utvrdi da je učenik/student korisnik druge stipendije koja sa financira iz javnih izvora, kao i povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije.

 

 • Članak 25.

Ovim se člankom propisuje obveza korisnika stipendije da u roku od 30 dana od dana nastupa određenih okolnosti (teška bolest, nesretni slučaj korisnika stipendije i sl.) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, podnese dokumentiranu pisanu zamolbu Povjerenstvu radi daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije, o čemu konačnu odluku donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

 

 • Članak 26.

Ovim se člankom propisuje da Upravni odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

 

 • Članak 27.

Ovim se člankom propisuje da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima („Službene novine Grada Rijeke” broj 10/1619/1912/21 i 10/22).

 

 • Članak 28.

Ovim se člankom propisuje da ugovori o stipendiranju koji su sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka vremena na koji su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

 

 • Članak 29.

Ovim se člankom propisuje da ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su Nacrtom prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima na kvalitetan način uzete u obzir izmjene koje se predlažu?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
Naziv akta/dokumenta: Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Početak savjetovanja: 1. kolovoza 2023.
Završetak savjetovanja: 31. kolovoza 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023.

  2 komentara

  1. […] Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriter… […]

  2. […] Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriter… […]

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.